Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL APGYVENDINIMO KUPIŠKIO SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE IR MOKĖJIMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. birželio 28 d. Nr. TS-183

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 12 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 4 dalies 1, 2 ir 3 punktais, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583, Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimu Nr. 978, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94, Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93, ir Savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims veiklos metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-636, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Apgyvendinimo Kupiškio savarankiško gyvenimo namuose ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašą (pridedama).

2. Apie šį sprendimą paskelbti vietinėje spaudoje, o visą sprendimą – Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Dainius Bardauskas

 

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos

2018  m. birželio 28 d. sprendimu Nr. TS-183

 

 

APGYVENDINIMO KUPIŠKIO SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE IR MOKĖJIMO UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apgyvendinimo Kupiškio savarankiško gyvenimo namuose ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) apibrėžia apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų gavėjus, reglamentuoja kreipimosi dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų teikimo, šių paslaugų poreikio nustatymo, skyrimo, sustabdymo, tęsimo ir nutraukimo bei mokėjimo už jas tvarką, taip pat asmens teises ir pareigas.

2. Kupiškio savarankiško gyvenimo namai (toliau – Savarankiško gyvenimo namai) yra Kupiškio socialinių paslaugų centro (toliau – Centro) padalinys, esantis Krantinės g. 28, Kupiškyje. Savarankiško gyvenimo namų pagrindinis veiklos pobūdis – socialinės priežiūros paslaugų teikimas.

3. Apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugas sudaro šios socialinės priežiūros paslaugos: informavimas, konsultavimas (teikiama reikalinga informacija apie socialines paslaugas, socialinę pagalbą, kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija, ieškoma sprendimo būdų) tarpininkavimas ir atstovavimas (teikiama pagalba asmeniui sprendžiant teisines, sveikatos, ūkines, buitines problemas, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užsirašant pas specialistus, t.y. tarpininkaujama tarp asmens arba šeimos ir jo aplinkos, kitų institucijų, specialistų, asmenų), kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (teikiama pagalba planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, perkant būtinus daiktus ar maisto produktus, tvarkant pinigų apskaitą ir dokumentus, mokant mokesčius, prižiūrint vaikus, bendraujant ir pan.), transporto organizavimas (pagal Savivaldybės tarybos nustatytą tvarką teikiamos pavėžėjimo paslaugos), asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos (teikiama pagalba padedant atlikti asmeninės higienos procedūras), apgyvendinimas, asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, užimtumo organizavimas (teikiamos laisvalaikio, užimtumo organizavimo paslaugos) ir kitos paslaugos, reikalingos užtikrinti asmens savarankiškumą. Apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugų sudėtis konkrečiam asmeniui gali būti skirtinga atsižvelgiant į jo poreikius.

4. Šis Tvarkos aprašas taikomas asmeniui (šeimai), deklaravusiam gyvenamąją vietą Kupiškio rajono savivaldybėje ar įtrauktam į deklaruotos gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Kupiškio rajono savivaldybėje ir pageidaujančiam(-iai) gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja Kupiškio rajono savivaldybė iš savo biudžeto lėšų.

5. Savarankiško gyvenimo namuose sudaromos namų aplinkos sąlygos, juose gyvenantys paslaugų gavėjai  pagal savo galimybes rūpinasi savo buitimi (gaminasi maistą, moka už komunalines paslaugas, įsigyja būtinus daiktus ar maisto produktus, tvarkosi kambarius ir kt.) iš dalies padedant socialiniam darbuotojui (socialinio darbuotojo padėjėjui). Savarankiško gyvenimo namų  gyventojai save ir savo gyvenamąsias patalpas (iš dalies) išlaiko iš savo gaunamų pajamų.

6. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PASLAUGŲ GAVĖJAI IR JŲ POREIKIŲ TENKINIMAS

 

7. Savarankiško gyvenimo namuose apgyvendinami Kupiškio rajono savivaldybės iš dalies nesavarankiški senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys (toliau – asmenys) ar jų šeimos, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas socialinės priežiūros paslaugų poreikis, kurie dėl sveikatos būklės negali gyventi visiškai savarankiškai savo namuose ir socialinių paslaugų, teikiamų jų namuose ar kitose nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, nepakanka. Tokiems asmenims nereikia intensyvios nuolatinės priežiūros, tačiau tokiems asmenims yra būtina socialinio darbuotojo ar socialinio darbuotojo padėjėjo pagalba ugdant socialinius šių asmenų įgūdžius tvarkytis savarankiškai.

8. Sprendžiant dėl apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugos, prioritetai teikiami pirmiausia vienišiems asmenims, kuriems nėra galimybių socialinės priežiūros paslaugų teikti jų namuose ar tokių paslaugų nepakanka (nepakaktų).

9. Asmenims pagal jų pageidavimus užtikrinama pagalba gaunant sveikatos priežiūros paslaugas. Asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės negali savarankiškai pasiekti sveikatos priežiūros įstaigos, laiku užtikrinamas transporto paslaugų organizavimas.

10. Asmenims sudaromos galimybės užsiimti jų mėgstama veikla, sudaromos sąlygos tenkinti savo asmeninius poreikius: skaityti knygas, spaudą, žiūrėti televizorių, klausytis radijo, naudotis kompiuteriu ir kt.

11. Asmenys maisto produktus perkasi patys, tik, esant reikalui, asmenims perkantis maisto produktus ar gaminant maistą, suteikiama socialinio darbuotojo ar socialinio darbuotojo padėjėjo pagalba.

12. Asmenys aprūpinami pagrindiniais baldais bei pagal poreikį techninės pagalbos priemonėmis, bet gali turėti ir savo baldus bei kitus buičiai reikalingus asmeninius daiktus.


 

III SKYRIUS

KREIPIMASIS DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO

 

13. Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) dėl socialinių paslaugų skyrimo kreipiasi į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (toliau – Socialinės paramos skyrius), Centrą arba Kupiškio rajono savivaldybės administracijos seniūniją (toliau – seniūnija) ir užpildo prašymą - paraišką  (forma SP-8), patvirtintą Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu ir pateikia šiuos dokumentus:

13.1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išskyrus atvejus, kai dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo kreipiamasi elektroniniu būdu. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę elektroniniu parašu arba kitais būdais, nustatytais Lietuvos Respublikos teisės aktuose;

13.2. pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);

13.3. pažymas apie asmens (šeimos) pajamas per praėjusius tris mėnesius iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų teikimo mėnesio (jei duomenų apie gautas pajamas nėra Savivaldybės naudojamose duomenų bazėse);

13.4. iš sveikatos priežiūros įstaigos pateikia  išrašą iš medicininių dokumentų (F027/a) su gydytojo išvada, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis ir ūmia psichoze;

13.5. darbingumo lygio, specialiųjų poreikių nustatymo pažymą, išduotą Neįgalumo  ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (jei tokias turi);

13.6. pensininko ar neįgaliojo pažymėjimą;

13.7. kitus dokumentus pagal poreikį.

14. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl socialinės priežiūros paslaugų asmeniui skyrimo gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo negali to padaryti pats.

 

IV SKYRIUS

PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMAS

 

15. Seniūnijų arba Centro socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo asmens prašymo gavimo dienos privalo nustatyti asmens socialinių paslaugų poreikį, užpildydami Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą (toliau – poreikio vertinimas), patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

16. Seniūnijų arba Centro socialiniai darbuotojai, nustatę asmens socialinių paslaugų poreikį, išvadas pateikia Socialinės paramos skyriui.

17. Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas, gavęs visus reikiamus dokumentus, pateikia juos kartu su prašymu svarstyti Globos ir rūpybos tarybai, kuri priima sprendimą dėl paslaugų teikimo.

 

V SKYRIUS

GYVENTOJŲ PRIĖMIMO Į SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUS, GYVENIMO IR IŠVYKIMO TVARKA IR SĄLYGOS

 

18. Sprendimą dėl socialinės priežiūros paslaugų Savarankiško gyvenimo namuose asmeniui skyrimo / neskyrimo ir nutraukimo priima Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo Globos ir rūpybos tarybos teikimu, išskyrus atvejus, kai paslaugos nutraukiamos šiame Tvarkos apraše 25.1, 25.5, 25.6 ir 25.9 papunkčiuose nustatytais atvejais.

19. Sprendimo dėl socialinės priežiūros paslaugų Savarankiško gyvenimo namuose asmeniui skyrimo, neskyrimo ar nutraukimo patvirtinta kopija per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos įteikiama (išsiunčiama) asmeniui ir paslaugų teikėjui. Sprendimo originalas įsegamas į asmens bylą, saugomą Socialinės paramos skyriuje.

20. Centras, gavęs iš asmens prašymą dėl socialinių paslaugų nutraukimo, per 3 darbo dienas raštu apie tai informuoja Socialinės paramos skyrių. Centras gali savo iniciatyva Socialinės paramos skyriui raštu pateikti motyvuotą informaciją apie socialinių paslaugų nutraukimo poreikį konkrečiam asmeniui. Sprendimas dėl socialinių paslaugų teikimo nutraukimo priimamas neteikiant Globos ir rūpybos tarybai svarstyti šio Tvarkos aprašo 25.1, 25.5, 25.6 ir 25.9 papunkčiuose nustatytais atvejais.

21. Įsakymą dėl socialinių paslaugų teikimo laikotarpiu sustabdymo, tęsimo priima Centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo ir dokumento kopija per 3 darbo dienas pateikiama Socialinės paramos skyriui.

22. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų teikimas įforminamas Centro direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymu.      

23. Apgyvendinimo trukmė Savarankiško gyvenimo namuose – 6 mėnesiai. Dėl socialinių paslaugų tolesnio teikimo praėjus 6 mėnesiams sprendžia Globos ir rūpybos taryba, kuriai svarstyti pateikiamas asmens prašymas, šio Tvarkos aprašo 13.1–13.7 papunkčiuose išvardinti pagal poreikį dokumentai, Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimas.

24. Gyventojas iš Savarankiško gyvenimo namų  gali išvykti laikinai (iki 3 mėn. per paslaugų teikimo laikotarpį) ar visam laikui. Jei asmuo išvyksta ilgiau nei 3 dienoms, išvykimo terminas ir sąlygos įforminamos raštu.

25. Socialinės priežiūros paslaugų Savarankiško gyvenimo namuose asmeniui teikimas sustabdomas arba nutraukiamas šiais atvejais:

25.1. asmens rašytiniu prašymu;

25.2. asmeniui sistemiškai (ne mažiau kaip trys raštu užfiksuoti pažeidimai per šešis mėnesius) pažeidinėjant Savarankiško gyvenimo namų vidaus tvarkos taisykles;               

25.3. pasikeitus aplinkybėms, turinčioms įtakos asmens (šeimos) socialinės priežiūros paslaugų poreikiui tenkinti;

25.4. paaiškėjus, kad asmuo, besikreipiantis dėl socialinės priežiūros paslaugų gavimo, sąmoningai pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti;

25.5. jei asmuo dėl sveikatos pablogėjimo nukreiptas į sveikatos priežiūros, reabilitacijos ar kitą gydymo įstaigą;

25.6. kitais šiame Tvarkos apraše nenumatytais atvejais, kai pažeidžiami kitų gyventojų saugumas bei interesai;      

25.7. jei asmens veiksmai prieštarauja saugos darbe reikalavimams, įstatymams, sutarties dėl socialinių paslaugų teikimo sąlygoms;

25.8. asmeniui išvykus iš Savarankiško gyvenimo namų ilgiau kaip trims mėnesiams, išskyrus 25.5 papunktyje numatytus atvejus;

25.9. asmeniui mirus.

26. Į Savarankiško gyvenimo namus negali būti priimami asmenys, kuriems būtinas stacionarus gydymas, turintys proto ar psichinę negalią, neblaivūs ir esant šios kontraindikacijoms:

26.1. kuriems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba;

26.2. sergantys ūmiomis infekcinėmis ar užkrečiamomis ligomis;

26.3. sergantys aktyviąja tuberkulioze;

26.4. turintys priklausomybę narkotinėms, psichotropinėms medžiagoms.

 

VI SKYRIUS

MOKĖJIMAS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

 

27. Asmuo (šeima) už socialinės priežiūros paslaugas moka 20 proc. asmens (šeimos) pajamų (vidutinių asmens (šeimos) pajamų), tenkančių vienam šeimos nariui per mėnesį. Mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas Savarankiško gyvenimo namuose dydis asmeniui (šeimai) neturi viršyti 20 procentų asmens (šeimos) pajamų.

28. Asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dvigubą dydį, socialinės priežiūros paslaugos Savarankiško gyvenimo namuose teikiamos nemokamai.

29. Asmenims komunalinės išlaidos apskaičiuojamo susumuojant bendras išlaidas už patarnavimus ir padalinant iš gyventojui tenkančio gyvenamojo ploto.

30. Atskaičius nustatytą asmens mokėjimo už socialinės priežiūros Savarankiško gyvenimo namuose dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už VRP dvigubą dydį. Jeigu apskaičiuotos pajamos mažesnės už dvigubą VRP dydį, atitinkamai mažinamas mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas Savarankiško gyvenimo namuose dydis.

31. Mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas Savarankiško gyvenimo namuose dydis asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas.

32. Savarankiško gyvenimo namuose apsigyvenę asmenys iš savo pajamų įsigyja maisto produktus, kitas reikalingas prekes ir paslaugas bei moka už jiems teikiamas papildomas apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugas:

32.1. už naudojimąsi elektriniu virduliu kambaryje – 1,80 Eur per mėnesį;

32.2. už naudojimąsi šaldytuvu kambaryje – 1 Eur per mėnesį;

32.3. už naudojimąsi televizoriumi kambaryje – 0,80 Eur;

32.4. už naudojimąsi radiju, muzikiniu centru kambaryje – 0,80 Eur;

32.5. už drabužių, patalynės skalbimą – 0,50 Eur už 1 kg;

32.6. už asmens higienos (maudymosi) paslaugas – 1,20 Eur už vieną kartą;

32.7. už kambario sutvarkymą – 12 Eur per mėn.

33. Paslaugų gavėjo ir teikėjo teisės ir pareigos, susijusios su asmens mokėjimu už socialinės priežiūros paslaugas Savarankiško gyvenimo namuose, nustatomos rašytine socialines paslaugas gaunančio asmens ir Centro sutartimi, kurioje nustatyti konkretūs asmens mokėjimo už socialines paslaugas dydžiai pinigine išraiška ir mokėjimo tvarka. Sutartį su paslaugos gavėju pasirašo Centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo su  Savarankiško gyvenimo namų  gyventoju sudaro dvišalę sutartį, kurioje nurodytos gyvenimo sąlygos, šalių teisės ir pareigos, paslaugų apmokėjimo sąlygos ir tvarka.

34. Mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas Savarankiško gyvenimo namuose dydis gali būti nustatytas tik pinigine išraiška.

35. Globos ir rūpybos taryba gali asmenį atleisti nuo mokėjimo už socialinės priežiūros ir (ar) komunalines paslaugas Savarankiško gyvenimo namuose arba sumažinti mokestį.

36. Transporto paslaugos teikiamos asmeniui pateikus prašymą, apmokant už paslaugą nustatytomis kainomis.

37. Asmeniui (šeimai) socialinės paslaugos teikiamos nemokamai:

37.1. teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam(-iai) socialinę pašalpą;

37.2. kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui kuriam reikia ar jau gaunančio socialines paslaugas Savarankiško gyvenimo centre) sudaro mažiau kaip 90 proc. valstybės remiamų pajamų dydžio.

38. Jei asmuo (šeima) išvyksta iš Savarankiško gyvenimo namų (į svečius, į gydymo įstaigą ir kt.) ilgesniam nei 3 dienų laikotarpiui, už išvykimo laiką moka 20 procentų apskaičiuoto teikiamų paslaugų mokesčio. Už pirmąsias 3 išvykimo dienas asmuo (šeima) moka 100 proc. paslaugos mokesčio.

39. Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį teikiamas paslaugas dydis nustatomas proporcingai teikiamų paslaugų trukmei.

40. Už suteiktas paslaugas gyventojai atsiskaito už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 20 d.

 

VII SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) TEISĖS IR PAREIGOS

 

41. Asmuo (šeima), jo globėjas, rūpintojas privalo teikti socialiniams darbuotojams informaciją, susijusią su asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimu. Asmuo (šeima) atsako už pateikiamų vertinti duomenų tikrumą bei informacijos teisingumą.

42. Asmuo turi teisę į informacijos ir dokumentų apie asmenį konfidencialumą.

 

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Kupiškio rajono savivaldybės gyventojams apgyvendinimo Savarankiško gyvenimo namuose paslaugas teikia Centre dirbantys socialiniai darbuotojai ir jų padėjėjai.

44. Apsigyvenęs asmuo (šeima) 2 dienas turi pristatyti pažymą(-as) apie savo sveikatos būklę, kuri(-ios) reikalinga(-os) užtikrinti Savarankiško gyvenimo namų gyvenančių asmenų ir darbuotojų sveikatą.

45. Asmuo (šeima) gali būti pašalintas iš Savarankiško gyvenimo namų, jei sąmoningai pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba dirbtinai pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas, piktnaudžiavo suteikta socialine paslauga, nesilaikė sutartyje nurodytų reikalavimų, vidaus tvarkos taisyklių ar dėl kitų grubių pažeidimų, nesuderinamų su nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

 

______________