LIETUVOS RESPUBLIKOS energetikos MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2017 M. RUGSĖJO 28 D. ĮSAKYMO NR. 1-255 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETOENERGIJOS EFEKTYVUMO IR ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGIJOS GAMYBOS IR NAUDOJIMO SKATINIMAS 04.1.1-LVPA-K-110 PRIEMONĖSNEDIDELĖS GALIOS BIOKURO KOGENERACIJOS SKATINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO Nr. 2 PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. 1-330

Vilnius

 

 

P a k e i č i u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-255 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-K-110 priemonės „Nedidelės galios biokuro kogeneracijos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 2.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.4. Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 1210 „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ (toliau – Strategijos įgyvendinimo priemonių planas);“.

2.   Pakeičiu 4 punkto antrąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

„Biokuras suprantamas kaip kuro rūšis įrengiamoms biokurą naudojančioms nedidelės galios (neviršijant 5 MW elektrinės galios ir visas nominalus šiluminis našumas nuo 1 MW iki 20 MW) kogeneracinėms elektrinėms. Biokuru laikomas medienos biokuras: biokuras iš medienos apdirbimo ir medienos ruošos pramonės atliekų, biokuras iš lignino, malkos energetikai, miško kirtimo atliekos, ne miško medienos kirtimų mediena, antrinė mediena, biokuras iš baltalksnynų kirtimo, biokuras iš miško jaunuolynų ugdymo, biokuras iš trumpos apyvartos energetinių plantacijų, biokuras iš kelmų medienos ir kt. ir šiaudų biokuras: šiaudai, šiaudų granulės ir kt.“

3.   Papildau 4 punktą šešioliktąja pastraipa:

„Valstybės pagalbos gavėjas – ūkio subjektas, kuriam teikiama valstybės pagalba. Ūkio subjektas apima visas įmones, atitinkančias 651/2014 Reglamento I priede nustatytą susijusių įmonių apibrėžtį.“

4.   Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Pagal Aprašą remiama veikla – naujų didelio naudingumo biokuro kogeneracijos įrenginių įrengimas, esamų kogeneracijos įrenginių atnaujinimas, esamų šiluminės energijos gamybos įrenginių keitimas kogeneracijos įrenginiais centralizuoto šilumos tiekimo sistemose (neviršijant 5 MW elektrinės galios ir visas nominalus šiluminis našumas nuo 1 MW iki 20 MW).“

5.   Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 20179 m. IV ketvirtį. Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.“

6.   Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas jei valstybės pagalbos gavėjas ir (ar) pareiškėjas atitinka sunkumų patiriančios įmonės apibrėžtį. Atitiktis apibrėžčiai nustatoma vadovaujantis paskutinių finansinių metų patvirtintais finansinių ataskaitų rinkiniais. Pagal Aprašą finansavimas neteikiamas, jeigu Valstybės pagalbos gavėjas nėra sugrąžinęs anksčiau gautos valstybės pagalbos, kuri Europos Komisijos sprendimu pripažinta neteisėta ir nesuderinama su vidaus rinka.“

7.   Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16.   Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2019 m. lapkričio 21 d.  protokoliniu sprendimu Nr. 44P-11 (47):

16.1. projektas atitinka Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos nuostatas. Laikoma, kad projektas atitinka specialųjį projektų atrankos kriterijų, jei jis prisideda prie Strategijos 25.2.2. papunktyje nurodyto tikslo įgyvendinimo;

16.2. projekto investicijos tikslingos. Pagal šį atrankos kriterijų bus vertinamos tai pačiai hidrauliškai vientisai šilumos tiekimo sistemai pateiktos paraiškos. Laikoma, kad projektas atitinka specialųjį projektų atrankos kriterijų, jei surinko daugiausiai balų projektų naudos ir kokybės vertinimo metu.“

8.   Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Projektuojant kogeneracijos įrenginio (toliau – įrenginys) galią, turi būti atsižvelgta į tai, kad įrenginys galėtų veikti visus metus (ne trumpiau nei 8 000 val.) kogeneracijos režimu, t. y. būtų patenkinamas hidrauliškai vientisos sistemos šilumos poreikis nešildymo sezono metu ir iš dalies šildymo sezono poreikis.“

9.   Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Projektu turi būti prisidedama prie bent vieno Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, patvirtintos 2012 m. kovo 23 d. Europos Komisijos komunikatu Nr. COM(2012)128, tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos veiksmų plane, patvirtintame 2017 m. kovo 20 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. SWD(2017)118, numatytą politinę sritį „Energetika“. Dokumentai skelbiami Europos Komisijos svetainėje http://ec.europa.eu/regional_policy/lt/policy/cooperation/macro-regional-strategies/baltic-sea/library/#1.

10. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 20 balų, paraiška atmetama. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių ir jiems finansuoti nepakanka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos, tuomet projektai išdėstomi Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka. Jei tai pačiai hidrauliškai vientisai šilumos tiekimo sistemai yra pateiktos kelios paraiškos, finansavimas bus skiriamas tik vienam tos hidrauliškai vientisos šilumos tiekimo sistemos projektui, surinkusiam daugiausiai balų projektų naudos ir kokybės vertinimo metu, kitos paraiškos atmetamos.“

11. Pakeičiu 29 punktą ir jį išdėstau taip:

29. Projekto parengtumui taikomi šie reikalavimai:

29.1.    pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti parengęs investicijų projektą su Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle pagal Investicijų projektų, kuriems siekiama gauti finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos ir / ar valstybės biudžeto lėšų, rengimo metodiką, patvirtintą viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 2014/8-337 (toliau – Investicijų projektų metodika). Investicijų projekte taikomi šie socialinės-ekonominės naudos ir (ar) žalos komponentai: energijos sąnaudų sumažėjimas dėl energijos šaltinio pakeitimo, anglies dioksido (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas, metano (kaip šiltnamio efektą sukeliančių dujų) emisijos sumažėjimas, oro taršos sumažėjimas, nelaimingų atsitikimų sumažėjimas. Sąnaudų ir naudos rezultatų skaičiuoklės darbalapyje (-iuose) „Prielaidos“, vadovaujantis Aprašo 44 ir 49 punktais, turi būti išskirtos tinkamos ir netinkamos finansuoti išlaidos. Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuoklė ir Investicijų projektų metodika skelbiamos ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir www.ppplietuva.lt. Nagrinėjant projekto įgyvendinimo alternatyvas, privaloma išnagrinėti vieną alternatyvą – naujų biokuro kogeneracijos įrenginių įsigijimas (Alternatyva „Naujų technologijos A įrenginių įsigijimas“) arba esamų šiluminės energijos gamybos įrenginių keitimas kogeneracijos įrenginiais (Alternatyva „Esamų įrenginių pakeitimas į technologiją A“) arba esamų kogeneracijos įrenginių atnaujinimas (Alternatyva „Esamų įrenginių tobulinimas“) ir laisva forma pateikti priešingos padėties scenarijaus (t. y. to paties galingumo įprasto (-ų) šilumos gamybos įrenginio (-ių) (pvz., naujo dujinio vandens šildymo katilo) įsigijimo išlaidas ir jas pagrindžiančius dokumentus; pagrindžiančiais dokumentais laikytini tokie dokumentai, kaip grindžiant projekto biudžetą, kaip tai numatyta Aprašo 45 punkte;“

29.2  pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi būti pradėjęs projektui numatytų investicijų derinimą institucijos, su kuria derinamos investicijos, teisės aktų nustatyta tvarka.“

12. Pripažįstu netekusiu galios 30 punktą.

13. Pakeičiu 44 punktą ir jį išdėstau taip:

44. Tinkamos finansuoti išlaidos yra papildomos investicijų į įrangą, kurios reikia, kad įrenginys veiktų kaip didelio naudingumo biokuro kogeneracijos įrenginys, pritaikytas deginti miško kirtimo atliekas, palyginti su to paties pajėgumo įprastais šilumos gamybos įrenginiais, išlaidos arba papildomos investicijų, kad būtų padidintas naudingumas, kai esamas įrenginys jau atitinka didelio naudingumo ribą, išlaidos., t. y.: 4 išlaidų kategorija „Įranga, įrenginiai ir kitas turtas“ – kompiuterinės technikos, programinės įrangos, kitos įrangos, įrenginių ir kito ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos (įskaitant jų transportavimo, projektavimo, sumontavimo, vietos (aikštelės) paruošimo, instaliavimo, paruošimo naudoti, išbandymo, apmokymo naudotis, saugos instruktažo, techninės priežiūros ir susijusias išlaidas).“

14. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45.  Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dydis nustatomas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą bei reikalavimus, keliamus tinkamoms finansuoti išlaidoms. Paraiškos vertinimo metu išlaidų, numatytų Aprašo 44 punkte, įkainiai nustatomi vadovaujantis rinkoje egzistuojančiomis kainomis. Pareiškėjas privalo turėti dokumentus, įrodančius projekto biudžeto pagrįstumą (projektinės sąmatos arba techniniai projektai, arba bent vieną tiekėjo komercinį pasiūlymą, arba nuorodos į rinkoje galiojančias kainas, arba galimybių studijos ir panašiai).“

15. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48. Projekte numatyta įranga, įrenginiai ir kitas turtas turi būti įsigyti vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis. Įsigyjamas turtas turi būti naujas, o biokuro kogeneracijos įrenginys – pritaikytas deginti miško kirtimo atliekas.“

16. Pakeičiu 59 punktą ir išdėstau jį taip:

59.  Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti:

59.1. investicijų projektą su Sąnaudų ir naudos analizės rezultatų skaičiuokle (xlsx. formatu), kaip nurodyta Aprašo 29.1 papunktyje;

59.2. pareiškėjas, nurodytas Aprašo 12.1 papunktyje, – šilumos tiekimo licenciją išdavusios institucijos išduotos šilumos tiekimo licencijos ir jos priedų kopijas; tuo atveju, jeigu nurodyti dokumentai yra viešai prieinami, galima pateikti nuorodą į viešai prieinamus dokumentus;

59.3. pareiškėjas, nurodytas Aprašo 12.2 papunktyje, – prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygų ir jų priedų kopijas; prisijungimo prie šilumos perdavimo tinklo sąlygos ir tvarka nustatyta Sąlygų sąvade pareiškėjas turi pateikti su paraiška arba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kvietimo pabaigos;

59.4. jeigu pareiškėjui, nurodytam Aprašo 12.1 papunktyje, šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi savivaldybė, – savivaldybės sprendimo, nurodančio, kad investicijos yra suderintos, nuorašą arba kopiją pareiškėjas turi pateikti su paraiška arba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kvietimo pabaigos;

59.5. jeigu pareiškėjui, nurodytam Aprašo 12.1 papunktyje, šilumos tiekimo licenciją yra išdavusi Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) arba pareiškėjui, nurodytam Aprašo 12.2 papunktyje, kuriam yra taikoma reguliuojama kainodara, – Tarybos nutarimo investicijų sąrašo derinimo arba nutarimo dėl investicijų projekto derinimo, apimančio projekte numatytas investicijas, išrašą, patvirtintą įmonės vadovo parašu, ar kopiją; išrašą arba kopiją pareiškėjas turi pateikti su paraiška arba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kvietimo pabaigos;

59.6. pareiškėjas, ne nuosavybės teise valdantis nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, turi pateikti su šio turto savininku sudarytą susitarimą dėl projekto įgyvendinimo, kuriame būtų nustatyti tarpusavio įsipareigojimai dėl pareiškėjo ar projekto vykdytojo teisių ir pareigų perleidimo–perėmimo, jeigu pateikus paraišką, projekto įgyvendinimo metu ar poprojektiniu laikotarpiu pasibaigtų arba nutrūktų teisiniai santykiai, kurių pagrindu pareiškėjas ar projekto vykdytojas valdo tiesiogiai su projektu susijusį turtą; susitarime taip pat turi būti nustatytos turto, kuriam įsigyti ar sukurti skiriamos projekto lėšos, perleidimo–perėmimo sąlygos, atsižvelgiant į valstybės pagalbai taikomus reikalavimus; susitarimas turi galioti visą, Aprašo 84 punkte numatytą, investicijų tęstinumo laikotarpį;

59.7. dokumentus, jų nuorašus arba kopijas apie projektui taikomus aplinkosauginius reikalavimus, kaip nurodyta Aprašo 76.2-76.4 papunkčiuose galima pateikti iki projekto sutarties pasirašymo. Jei pareiškėjo planuojamai ūkinei veiklai netaikomi reikalavimai dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, pareiškėjas su paraiška turi pateikti rašytinį paaiškinimą dėl jo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai. Jei planuojama ūkinė veikla nėra susijusi su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka, pareiškėjas su paraiška turi pateikti rašytinį paaiškinimą dėl jo planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms;

59.8. informaciją apie gautą valstybės pagalbą ir kitus finansavimo šaltinius (Aprašo 4 priedas);

59.9informaciją apie valstybės pagalbą projektui, kaip nurodyta Aprašo 39 punkte (Aprašo 5 priedas);

59.10pagrindžiančius dokumentus, kaip nurodyta Aprašo 29.1 papunktyje ir 45 punkte;

59.11.  pareiškėjo  paskutinių finansinių metų patvirtintą finansinių ataskaitų rinkinį ir įmonių grupės metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį, jei jį pareiškėjas privalo rengti pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymo nuostatas (netaikoma, jeigu pareiškėjas yra pateikęs finansinių ataskaitų rinkinius Juridinių asmenų registrui);

59.12jeigu pareiškėjas yra labai maža, maža arba vidutinė įmonė, – Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“;

59.13jei pareiškėjas planuoja naujos kogeneracinės elektrinės statybą, – statybą leidžiantį dokumentą ir techninį projektą, parengtą teisės aktų numatyta tvarka, tuo atveju, jeigu dokumentai yra gauti ir (arba) parengti iki paraiškos pateikimo;

59.14finansavimo šaltinius (pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) įnašą ir netinkamų finansuoti išlaidų padengimą) pagrindžiančius dokumentus;

59.15. užpildytą Aprašo priedą Nr. 6 „Informacija, reikalinga projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti“;

59.16. kitus būtinus dokumentus, jų nuorašus arba kopijas arba informaciją (pvz.: Tarybos ar kitos kompetentingos institucijos skelbiamus duomenis (nuorodas), pateiktas pažymas ir kt.) reikalingą projekto atitikčiai Aprašo 17 punktui įvertinti.“

17. Pakeičiu 60 punktą ir jį išdėstau taip:

60.  Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas. Priedai teikiami kartu su paraiška ir jie turi būti pateikti iki paraiškai teikti nustatyto termino paskutinės dienos, išskyrus priedus, nurodytus Aprašo 59.3–59.5 papunkčiuose.“

18. Pakeičiu 65 punktą ir jį išdėstau taip:

65.  Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede „Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede „Projekto naudos ir kokybės vertinimo lentelė“ nustatytus reikalavimus. Jei tai pačiai vientisai šilumos tiekimo sistemai yra pateiktos kelios paraiškos, po naudos ir kokybės vertinimo toms paraiškoms atliekamas pakartotinis projekto tinkamumo finansuoti vertinimas pagal 16.2 papunktyje nurodytą specialųjį atrankos kriterijų.

19. Pakeičiu 75 punktą ir jį išdėstau taip:

75.  Ministerijai priėmus sprendimą dėl projekto finansavimo, įgyvendinančioji institucija Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių IV skyriaus aštuonioliktajame skirsnyje nustatyta tvarka pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 4 priede nustatytą formą, parengia ir pateikia pareiškėjui projekto sutarties projektą ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 166 punkte nustatyta tvarka nurodo pasiūlymo pasirašyti projekto sutartį galiojimo terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 90 dienų. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius projekto sutarties, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios. Jei įgyvendinančioji institucija nustato trumpesnį, nei 90 dienų terminą projekto sutarčiai pasirašyti, pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti projekto sutarties pasirašymo terminą, tačiau šis terminas bet kuriuo atveju negali būti ilgesnis nei 90 dienų. Jeigu pareiškėjas atsisako pasirašyti projekto sutartį ar per nustatytą terminą jos nepasirašo, įgyvendinančioji institucija informuoja Ministeriją ir pareiškėją Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 168 punkte nustatyta tvarka.“

20. Pakeičiu 76 punktą ir jį išdėstau taip:

76Ne vėliau kaip iki projekto sutarties pasirašymo:

76.1. pareiškėjas turi būti sudaręs sutartį gauti paskolą ir pateikęs jos kopiją įgyvendinančiajai institucijai, jei pareiškėjo įnašas arba įnašo dalis yra paskola. Jei pareiškėjas skolinasi ne iš kredito įstaigos (banko ar kredito unijos), kaip ji suprantama pagal Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatymą, iki projekto sutarties pasirašymo pareiškėjas papildomai turi pateikti skolintojo finansinį pajėgumą skolinti atitinkamą lėšų sumą įrodančius dokumentus. Jei pareiškėjas per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą projekto sutarties pasirašymo terminą neįvykdo šio reikalavimo, pasiūlymas pasirašyti projekto sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas. Įgyvendinančiajai institucijai Aprašo 75 punkte nustatytu atveju pratęsus projekto sutarties pasirašymo terminą, atitinkamai prasitęsia paskolos sutarties kopijos pateikimo terminas;

76.2. pareiškėjas turi būti parengęs Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėti atsakingos institucijos galiojantį teigiamą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, jei, vadovaujantis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu, privaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimą ir pateikęs jos kopiją įgyvendinančiajai institucijai;

76.3. pareiškėjas turi turėti galiojančią atrankos išvadą, kad poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, kai pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas nustatyta tvarka turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros ir būti pateikęs jos kopiją įgyvendinančiajai institucijai;

76.4. pareiškėjas turi būti atlikęs „Natura 2000“ teritorijų reikšmingumo nustatymą, vadovaudamasis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatomis ir turi turėti bei būti pateikęs jos kopiją įgyvendinančiajai institucijai atsakingos institucijos išvadą dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo, kai planuojama ūkinė veikla (arba planų ar programų įgyvendinimas) susijusi (-ęs) su įsteigtomis ar potencialiomis „Natura 2000“ teritorijomis ar artima tokių teritorijų aplinka;

76.5. būti pateikęs nuosavybės ar kitas daiktines pareiškėjo teises į nekilnojamą turtą, kuris bus naudojamas projekto metu, dokumentų kopijas įgyvendinančiajai institucijai. Nuosavybės arba kitos daiktinės pareiškėjo teisės į nekilnojamąjį turtą, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, ir (arba) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.254 straipsnyje nurodyti juridiniai faktai, susiję su šiuo nekilnojamuoju turtu, turi būti įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Daiktinės teisės į nekilnojamąjį turtą turi priklausyti pareiškėjui iki projekto sutarties pasirašymo ir galioti ne trumpiau kaip penkerius metus nuo projekto finansavimo pabaigos arba atitikti Aprašo 59.23 papunkčio nuostatas; turto, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, paskirtis turi atitikti projektu įgyvendinamą veiklą. Jei turtas, kuris bus naudojamas įgyvendinant projektą, pareiškėjo naudojamas pagal panaudos ar nuomos sutartį, pareiškėjas turi turėti panaudos davėjo ar nuomotojo rašytinį sutikimą vykdyti projekto veiklas;

76.6. pareiškėjai, nurodyti Aprašo 12.1 ir 12.2 papunkčiuose, turi turėti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir būti pateikęs jo kopiją įgyvendinančiajai institucijai.“

21. Pakeičiu 83 punktą ir išdėstau jį taip:

83. Projekto užbaigimo reikalavimai nustatyti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 27 skirsnyje. Su galutiniu mokėjimo prašymu projekto vykdytojas turi pateikti šilumos pirkimo – pardavimo sutarties kopiją.“

22. Pakeičiu 1 priedo 2.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„2.2. Projektu prisidedama prie bent vieno 2009 m. spalio 30 d. Europos Vadovų Tarybos išvadomis Nr. 15265/09 patvirtintos Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos, atnaujintos Europos Komisijos 2012 m. kovo 23 d. komunikatu Nr. COM (2012) 128 (toliau – ES BJRS), tikslo įgyvendinimo pagal bent vieną ES BJRS veiksmų plane, patvirtintame Europos Komisijos 2017 m. kovo 20 d. sprendimu Nr. SWD(2017)118, numatytą politinę sritį, horizontalųjį veiksmą ar įgyvendinimo pavyzdį.

Projektas turi prisidėti prie ES BJRS tikslo įgyvendinimo, kaip tai nustatyta šio Aprašo 18 punkte.

Informacijos šaltinis: paraiška ir (arba) investicijų projektas.“

 

 

 

23. Pakeičiu 1 priedo 4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

„4.3. Projekte nėra numatoma apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui. (Pavyzdžiui, jei pagal projektą finansuojama statinio statyba ar rekonstrukcija, vertinant nediskriminavimo dėl negalios aspektą, būtina patikrinti, ar numatytas statyti arba rekonstruoti statinys pritaikytas žmonių su negalia poreikiams, tokiems kaip patekimas į pastatą ar pan.) (Taikoma tik tais atvejais, kai pagal projektą finansuojama statinio statyba ar rekonstrukcija).

Informacijos šaltinis: paraiška.“

 

 

 

24. Pakeičiu 1 priedo 5.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

5.1. Pareiškėjas ir partneris (-iai) yra juridiniai asmenys, juridinio asmens filialai, atstovybės (toliau – juridinis asmuo) arba fiziniai asmenys kaip nustatyta projektų finansavimo sąlygų apraše.

Informacijos šaltinis: paraiška ir VĮ Registrų centro Juridinių asmenų registro duomenys.“

 

 

 

25. Pakeičiu 1 priedo 5.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

5.4. Pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra apribojimų gauti finansavimą:

5.4.1. pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra juridiniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto arba restruktūrizavimo, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos arba jis (jie) nėra likviduojamas (-i), nėra priimtas kreditorių susirinkimo nutarimas bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka (ši nuostata netaikoma biudžetinėms įstaigoms) / pareiškėjui ir partneriui (-iams), kurie yra fiziniai asmenys, nėra iškelta byla dėl bankroto, nėra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl ūkinės ir (arba) ekonominės veiklos;

5.4.2.  paraiškos pateikimo dieną pareiškėjas ir partneris (-iai) galutiniu teismo sprendimu ar galutiniu administraciniu sprendimu nėra pripažinti nevykdančiais pareigų, susijusių su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus arba pagal kitos valstybės teisės aktus, jei pareiškėjas ir partneris (-iai) yra užsienyje registruoti juridiniai (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, ir pareiškėjams, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

5.4.3. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai), kurie yra fiziniai asmenys, arba pareiškėjo ir partnerio (-ių), kurie yra juridiniai asmenys, vadovas, pagrindinis akcininkas (turintis daugiau nei 50 proc. akcijų) ar savininkas, ūkinės bendrijos tikrasis narys (-iai) ar mažosios bendrijos atstovas (-ai), turintis (-ys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ar buhalteris (-iai), ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (-ys) teisę surašyti ir pasirašyti pareiškėjo apskaitos dokumentus, neturi neišnykusio arba nepanaikinto teistumo arba dėl pareiškėjo ir partnerio (-ių) per paskutinius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą bendrininkų grupėje, organizuotoje grupėje, nusikalstamame susivienijime, jų organizavimą ar vadovavimą jiems, teroristinius ir su teroristine veikla susijusius nusikaltimus ar teroristų finansavimą, vaikų darbo ar kitų su prekyba žmonėmis susijusių nusikalstamų veikų, kyšininkavimą, prekybą poveikiu, papirkimą, piktnaudžiavimą, tarnybos pareigų neatlikimą, sukčiavimą, turto pasisavinimą, turto iššvaistymą, turtinės žalos padarymą apgaule, turto sunaikinimą ar sugadinimą, neteisėtą praturtėjimą, kontrabandą, muitinės apgaulę, neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėtą prekių ar produkcijos neišvežimą iš Lietuvos Respublikos, neteisėtą vertimąsi ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, neteisėtą juridinio asmens veiklą, svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimą, apgaulingą pareiškimą apie juridinio asmens veiklą, mokesčių nesumokėjimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, skolininko nesąžiningumą, nusikalstamą bankrotą, netikros elektroninės mokėjimo priemonės gaminimą, tikros elektroninės mokėjimo priemonės klastojimą ar neteisėtą disponavimą elektronine mokėjimo priemone arba jos duomenimis, neteisėtą elektroninės mokėjimo priemonės ar jos duomenų panaudojimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, apgaulingą ar aplaidų apskaitos tvarkymą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą, netikrų pinigų ar vertybinių popierių pagaminimą, laikymą arba realizavimą, dokumento suklastojimą ar disponavimą suklastotu dokumentu, antspaudo, spaudo ar blanko suklastojimą, dalyvavimą kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kenkiančioje Lietuvos Respublikos ir (arba) ES finansiniams interesams (šis apribojimas netaikomas, jei pareiškėjo veikla yra finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, taip pat Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui;

5.4.4. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams), jei jie perkėlė) gamybinę veiklą valstybėje narėje arba į kitą valstybę narę, nėra taikoma arba nebuvo taikoma išieškojimo procedūra (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.5. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas (iki 5 metų) neskirti ES finansinės paramos dėl trečiųjų šalių piliečių nelegalaus įdarbinimo (ši nuostata nėra taikoma viešiesiems juridiniams asmenims);

5.4.6. paraiškos vertinimo metu pareiškėjui ir partneriui (-iams) nėra taikomas apribojimas gauti finansavimą dėl to, kad per sprendime dėl lėšų grąžinimo nustatytą terminą lėšos nebuvo grąžintos arba grąžinta tik dalis lėšų (šis apribojimas netaikomas įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetų ir (arba) valstybės pinigų fondų, įstaigoms, kurių veiklai finansuoti yra skiriama 2007–2013 metų ES fondų ar 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų techninė parama, Europos investicijų fondui ir Europos investicijų bankui);

5.4.7. paraiškos vertinimo metu pareiškėjas ir partneris (-iai) Juridinių asmenų registrui yra pateikę metinių finansinių ataskaitų rinkinius, taip pat metinių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius, kaip nustatyta Juridinių asmenų registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (ši nuostata netaikoma, kai pareiškėjas yra fizinis asmuo; ši nuostata taikoma tik tais atvejais, kai finansines ataskaitas būtina rengti pagal įstatymus, taikomus juridiniam asmeniui, užsienio juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai arba jų filialui).

Atsakant į 5.4 klausimą vadovaujamasi pareiškėjo (partnerio) pateikta deklaracija.

Pareiškėjo (partnerio) deklaracijoje pateiktų teiginių dėl 5.4 papunktyje nurodytų apribojimų tikrumas tikrinamas atrankiniu būdu vidaus procedūrų apraše nustatyta tvarka.

 

 

 

26. Pakeičiu 1 priedo 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

8.1. Projekto veiklos vykdomos Lietuvos Respublikoje arba ne Lietuvos Respublikoje, bet jas vykdant sukurti produktai, gauti rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai (arba ES, kai vykdomos projektų veiklos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 9 straipsnio pirmosios pastraipos 1 punktą) ir projektas atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

8.1.1. iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo bendrai finansuojamo projekto veiklų, vykdomų ne Lietuvos Respublikoje, o ES teritorijoje, išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše; arba pagal projektų finansavimo sąlygų aprašą vykdomos reprezentacijai skirtos veiklos, informavimo, komunikacijos ir ES struktūrinių fondų matomumo didinimo veiklos;

8.1.2. iš ESF bendrai finansuojamo projekto veiklos vykdomos:

ES teritorijoje;

ne ES teritorijoje, bet tokių veiklų išlaidos neviršija procento, nustatyto projektų finansavimo sąlygų apraše;

8.1.3. vykdomos techninės paramos projektų veiklos

Projekto veiklų vykdymo teritorija turi atitikti šio Aprašo 25 punkte nustatytus  reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.“

 

 

 

27. Papildau 1 priedą 9 punktu:

 

„9. Projekto investicijos tikslingos.

Siūloma skirti finansavimą tik vienam tos hidrauliškai vientisos šilumos tiekimo sistemos projektui, surinkusiam daugiausiai balų projektų naudos ir kokybės vertinimo metu.

Jei tai pačiai hidrauliškai vientisai šilumos tiekimo sistemai yra pateiktos kelios paraiškos, po naudos ir kokybės vertinimo toms paraiškoms atliekamas pakartotinis projekto tinkamumo finansuoti vertinimas pagal 16.2 papunktyje nurodytą specialųjį atrankos kriterijų.

 

Informacijos šaltinis: paraiška.“

 

 

 

28. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

29. Pakeičiu 5 priedo 1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

 

1.1.

Šioje eilutėje, vadovaujantis Aprašo 43 punktu, iš investicinio projekto įrašoma biudžeto eilutė A 4 (t. y. išlaidos** naujiems/atnaujinamiems biokuro kogeneracijos įrenginiams ir jų įrengimui) ir jos diskontuota vertė”

 

 

 

30. Pakeičiu 6 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).              

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                         Žygimantas Vaičiūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA

Viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros

2019 m. gruodžio 9 d. raštu Nr. R4-5494