LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2020 M. BALANDŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. D1-223 „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ FIZINIAMS ASMENIMS, DIEGIANTIEMS ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE, PAKEIČIANT IŠKASTINĮ KURĄ NAUDOJANČIUS ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. balandžio 19 d. Nr. D1-232

Vilnius

 

 

Pakeičiu Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. D1-223 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų fiziniams asmenims, diegiantiems atsinaujinančius energijos išteklius gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos gamybos įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu tvarkos aprašo 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Kompensacinės išmokos fiziniams asmenims teikiamos pagal Klimato kaitos programos (toliau – Programa) lėšų naudojimo sąmatoje (toliau – Metinė sąmata), patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, ir Programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančiame plane (toliau – Metinę sąmatą detalizuojantis planas), patvirtintame aplinkos ministro įsakymu, patvirtintą priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (t. y. šilumos siurblių: orasoras, oras–vanduo, žemėvanduo, vanduo–vanduo; biokuro katilų) panaudojimas fizinių asmenų gyvenamuosiuose namuose, pakeičiant iškastinį kurą naudojančius šilumos įrenginius“ (toliau – Priemonė), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį“.

2. Pakeičiu tvarkos aprašo 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Pareiškėjas projektą turi įgyvendinti Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise valdomame gyvenamosios paskirties vienbučiame name arba bute (dvibučių ir daugiabučių pastatų atveju), kurie Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo nustatyta tvarka suformuoti kaip atskiri nekilnojamojo turto objektai gyvenamajame name ir jiems suteikti unikalūs numeriai), kurio statyba teisės aktų nustatyta tvarka yra užbaigta ir pastatas įregistruotas VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre ne mažiau kaip 5 metus (t. y. namo baigtumo procentas nurodytas ne mažesnis kaip 100 proc. ir po statybos pabaigos metų, nurodytų  VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenų banko išraše, praėję ne mažiau kaip 5 metai iki metų, kuriais paskelbiamas kvietimas teikti projekto registracijos formas)“.

3. Pakeičiu tvarkos aprašo 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. Pareiškėjas ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo kvietimo teikti projekto registracijos formas pabaigos dienos turi pakeisti iškastiniu kuru (t. y. gamtinėmis dujomis, dyzelinių krosnių kuru, akmens anglimi, durpių briketais ir kitu kuru, kuris neįtrauktas į Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 2 straipsnio 2 dalį) kūrenamą šilumos gamybos įrenginį į Tvarkos aprašo 17 punkte nurodytą įrangą ir Agentūrai pateikti tinkamai užpildytą išlaidų kompensavimo prašymą su kartu privalomais pateikti dokumentais. Pareiškėjas senąjį iškastiniu kuru kūrenamą šilumos gamybos įrenginį privalo išmontuoti ir priduoti atliekų tvarkytojams iki išlaidų kompensavimo prašymo Agentūrai pateikimo dienos“.

4. Papildau nauju 131 papunkčiu:

131. Pareiškėjas gali 17 punkte nurodytą įrangą įsigyti lizingu arba pirkti išsimokėtinai. Iki išlaidų kompensavimo prašymo pateikimo Agentūrai dienos 17 punkte nurodyta įranga nuosavybės teise turi priklausyti pareiškėjui“.

5. Pakeičiu tvarkos aprašo 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama, jei namas arba butas gyvenamosios paskirties dviejų butų arba daugiabučiame pastate (pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis) prijungtas prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos. Kompensacinė išmoka nerezervuojama ir neteikiama, kai gyvenamojo namo, t. y. vienbučio namo ar buto (dvibučiame ar daugiabučiame pastatuose) bendrasavininkis ar bendraturtis yra ne fizinis, o juridinis asmuo (pvz., savivaldybė, valstybė)“.

6. Pakeičiu tvarkos aprašo 35.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.3 išlaidas pagrindžiantys dokumentai (pvz., sąskaita  faktūra arba PVM sąskaita faktūra), turi būti išrašyti pareiškėjo, namo bendrasavininkio arba pareiškėjo įgalioto asmens vardu“.

7. Pakeičiu tvarkos aprašo 35.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.4. efektyvesnių šildymo technologijų, nurodytų Tvarkos aprašo 17 punkte, perėmimą pareiškėjo nuosavybėn (įrangos perdavimo – priėmimo aktas) įrodančių dokumentų kopijos“.

8. Pakeičiu tvarkos aprašo 35.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

35.5. įdiegtos įrangos (efektyvesnių šildymo technologijų) ir ant įrangos esančių parametrų lentelių nuotraukos“.

9. Pakeičiu tvarkos aprašo 43 punktą ir jį išdėstau taip:

43. Už suteiktas finansavimo lėšas įsigytą įrangą pareiškėjas įsipareigoja išlaikyti ne trumpiau kaip penkerius metus, nekeičiant įrangos galios ir efektyvumo nuo kompensacinės išmokos gavimo dienos, t. y.  be Agentūros sutikimo neperleidžiant, neparduodant, neįkeičiant ar kitokiu būdu nesuvaržant daiktinių teisių į turtą. Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina kompensacinę išmoką proporcingai neišlaikytam investicijų tęstinumo laikotarpiui (metais)“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Simonas Gentvilas