LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 7 d. Nr. V-1615

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“:

1. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Vaikų ir pilnamečių mokinių, ugdomų pagal bendrojo ugdymo programas, sveikatos tikrinimo tvarkos aprašą ir jį papildau 291 punktu:

291. Jei Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną visos Lietuvos Respublikos mastu sustabdomas arba apribojamas vaikų profilaktinio patikrinimo paslaugų teikimas, iki karantino ir (ar) ekstremaliosios situacijos paskelbimo dienos paskutinė išduota forma Nr. E027-1 laikoma galiojančia iki einamųjų metų pabaigos toliau nurodytas sąlygas atitinkantiems pilnamečiams mokiniams ir vaikams, lankantiems švietimo ar kitą ugdymo įstaigą:

291.1. kurių ugdymas naujais mokslo metais bus tęsiamas toje pačioje švietimo įstaigoje arba toje pačioje ugdymo įstaigoje;

291.2. kurių sveikatos būklė nuo paskutinio privalomo profilaktinio sveikatos tikrinimo nepasikeitė taip, kad reikėtų keisti jų fizinio ugdymo grupę, arba neatsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jiems dalyvaujant ugdymo veikloje.“

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Asmenų, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika (kenksmingų veiksnių poveikis ir (ar) pavojingas darbas), privalomo sveikatos tikrinimo tvarkos aprašą ir 4 punktą išdėstau taip:

4. Aprašu nustatyta tvarka taikoma atsižvelgiant į konkretų pavojingą darbą ir (ar) kenksmingą veiksnį. Vadovaujamasi Aprašo 1 lentelės „Darbai, įrašyti į pavojingų darbų sąrašą, kuriuos dirbant ir (ar) priimant į darbą privaloma tikrintis sveikatą. Tikrinimų periodiškumas ir mastas. Papildomos kontraindikacijos“ ir (ar) 2 lentelės „Privalomų sveikatos tikrinimų tvarka priimant į darbą ir (ar) dirbant kenksmingų rizikos veiksnių poveikyje (kai kuriais atvejais – pakeitus darbą ar darbovietę)“ nuostatomis, išskyrus kai Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją ir (ar) karantiną visos Lietuvos Respublikos mastu sustabdomas arba apribojamas darbuotojų sveikatos patikrinimo paslaugų teikimas – šiuo atveju Aprašo 1 ir 2 lentelėse nurodytas darbuotojų sveikatos tikrinimo periodiškumas netaikomas ir darbuotojams išduotos F Nr. 047/a ir F Nr. 048/a, kurių galiojimas baigėsi ne anksčiau kaip prieš vieną mėnesį iki ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu paskelbimo dienos arba paskelbimo metu, laikomos galiojančiomis darbuotojų sveikatos patikrinimo paslaugų teikimo apribojimo ar sustabdymo laikotarpiu ir 3 mėnesius po šio apribojimo ar sustabdymo termino pabaigos.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga