LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2002 M. KOVO 8 D. ĮSAKYMO NR. 112 „DĖL RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO (PARDAVIMO) VAISTINĖSE GYVENTOJAMS IR POPIERINIŲ RECEPTŲ SAUGOJIMO, IŠDAVUS (PARDAVUS) VAISTINIUS PREPARATUS, MEDICINOS PRIEMONES (MEDICINOS PRIETAISUS) IR KOMPENSUOJAMĄSIAS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONES VAISTINĖJE, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2022 m. spalio 21 d. Nr. V-1592

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 3.4 papunktį.

1.2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9.  Vaistiniai preparatai recepte išrašomi vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašais, kitais sveikatos apsaugos ministro įsakymais, reglamentuojančiais vaistinių preparatų skyrimą, diagnostikos ir gydymo metodikomis, diagnostikos ir gydymo protokolais (jei jie yra), vaistinio preparato charakteristikų santraukų nurodymais ir, jei vaistinis preparatas kompensuojamasis, pagal į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąraše (A sąrašą), patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ (toliau – A sąrašas), nustatytas vaistinių preparatų kompensavimo sąlygas, išskyrus atvejį, nurodytą Taisyklių 91 punkte, ir vaistinius preparatus, skiriamus vadovaujantis Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – vardinis vaistinis preparatas).“

1.3. Papildau 91 punktu:

91. Vaistinis preparatas pacientui gali būti išrašomas recepte nesilaikant šio vaistinio preparato charakteristikų santraukos nurodymų (pavyzdžiui, vartoti ne pagal patvirtintas terapines indikacijas, kitokia doze ar gydymo kursu), jei ASPĮ gydytojų konsiliumas (toliauKonsiliumas) priėmė teigiamą motyvuotą sprendimą leisti konkrečiam pacientui išrašyti konkretų vaistinį preparatą pagal vaistinio preparato santraukoje nenurodytas, tačiau moksliškai pagrįstas terapines indikacijas, dozavimą ir (ar) gydymo kursą. Konsiliumui priėmus sprendimą konkrečiam pacientui išrašyti konkretų vaistinį preparatą, vaistinis preparatas išrašomas visam gydymo laikotarpiui (pakartotinio Konsiliumo sprendimo nereikia).“

1.4. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Receptuose išrašomi pramoniniu būdu arba apimančiu pramoninį procesą metodu pagaminti vaistiniai preparatai nurodomi tik į jų sudėtį įeinančios (-ių) veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) bendriniu (-iais) pavadinimu (-ais) (toliau – bendrinis pavadinimas), išskyrus:

20.1. nekompensuojamuosius sudėtinius vaistinius preparatus, kurie sudaryti iš trijų ar daugiau veikliųjų medžiagų; vaistinius preparatus sudėtinėse pakuotėse, kurių vidinėje pakuotėje yra skirtingo stiprumo ir (ar) iš skirtingų veikliųjų medžiagų sudarytos atskirai vartojamos vaistinio preparato dozuotės, – juos leidžiama nurodyti konkrečiais vaistinių preparatų pavadinimais, išskyrus atvejus, kai pacientas vaistinius preparatus planuoja įsigyti kitoje ES valstybėje;

20.2. vardinius vaistinius preparatus, mažo terapinio indekso vaistinius preparatus, kuriuos pacientas vartojo anksčiau (nepaisant stiprumo ir (ar) farmacinės formos), biologinius vaistinius preparatus, retuosius vaistinius preparatus, kai jie išrašomi pagal terapines indikacijas, kurioms taikomas rinkos išimtinumo laikotarpis pagal 1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų (rinkos išimtinumo laikotarpį galima rasti https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/reg_hum_act.htm?sort=a) – jie nurodomi bendriniais pavadinimais ir konkrečiais vaistinių preparatų pavadinimais;

20.3. vaistinius preparatus, dėl kurių skyrimo konkrečiu vaistinio preparato pavadinimu pagal jų terapines indikacijas konkrečiam pacientui Konsiliumas priėmė teigiamą motyvuotą sprendimą, vaistinius preparatus, išrašomus Taisyklių 91 punkte nustatyta tvarka – jie nurodomi bendriniais pavadinimais ir konkrečiais vaistinių preparatų pavadinimais, pažymint „GKK sprendimu“. Konsiliumui priėmus sprendimą konkrečiam pacientui skirti vaistinį preparatą nurodant konkretų jo pavadinimą, vaistinis preparatas skiriamas visam gydymo laikotarpiui (pakartotinio Konsiliumo sprendimo nereikia).“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. lapkričio 1 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                     Arūnas Dulkys