LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „ELEKTROMOBILIŲ ĮSIGIJIMO JURIDINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. spalio 12 d. Nr. D1-615

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 10 straipsniu ir įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ 1.2 papunktį,

t v i r t i n u Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimastvarkos aprašą (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                      Kęstutis Mažeika

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. D1-615

 

 

KLIMATO KAITOS PROGRAMOS PRIEMONĖS „ELEKTROMOBILIŲ ĮSIGIJIMO JURIDINIAMS ASMENIMS SKATINIMAS“ TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Klimato kaitos programos priemonės „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato juridinių asmenų paraiškų (toliau – paraiška), mokėjimo prašymų ir ataskaitų pateikimo, vertinimo reikalavimus, įsipareigojimų vykdymo priežiūros tvarką ir sąlygas. Taip pat nustato reikalavimus ir sąlygas išlaidoms finansuoti.

2. Finansavimas juridiniams asmenims teikiamas pagal Klimato kaitos programos (toliau – Programa) lėšų naudojimo sąmatoje ir Programos lėšų naudojimo metinės sąmatos detalizuojančiame plane, patvirtintame aplinkos ministro įsakymu (toliau – metinę sąmatą detalizuojantis planas), patvirtintą priemonę „Elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ (toliau – priemonė), siekiant mažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį transporto sektoriuje ir gerinti oro kokybę

3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Ministerija) administruoja Programą ir nustato finansavimo skyrimo tvarką juridiniams asmenims elektromobilių įsigijimui.

4. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) viešai skelbia kvietimus teikti paraiškas, vertina paraiškas, mokėjimo prašymus ir vykdo subsidijų gavėjų (toliau – pareiškėjų) įsipareigojimų įgyvendinimo priežiūrą vadovaudamasi tvarkos aprašu, metine sąmata ir metinę sąmatą detalizuojančiu planu.

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

5.1. elektromobilis transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio;

5.2. pareiškėjas – juridinis asmuo, nustatyta tvarka pateikęs paraišką subsidijai gauti;

5.3. subsidija – Tvarkos aprašo nustatyta tvarka juridiniams asmenims teikiama nustatyto dydžio finansinė parama pareiškėjui įsigyti elektromobilį;

5.4. mažos apimties projektas – projektas, kuriam prašomas finansavimas neviršija 14 500 (keturiolikos tūkstančių penkių šimtų) eurų (su PVM);

5.5. vidutinės apimties projektas – projektas, kuriam prašoma finansavimo suma viršija 14 500 (keturiolika tūkstančių penkis šimtus) eurų (su PVM), bet nėra didesnė kaip 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų (su PVM);

5.6. mokėjimo prašymas – Agentūrai teikiamas Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintos formos prašymas apmokėti ir (ar) kompensuoti projekto išlaidas;

5.7. finansavimo sutartis – Agentūros su pareiškėju sudaroma sutartis subsidijos projektui įgyvendinti, kurioje numatoma lėšų panaudojimo, projekto vykdymo ir atsiskaitymo tvarka;

5.8. kitos šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos  Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo pavirtinimo“, ir Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, patvirtintuose Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

SĄLYGOS FINANSINEI PARAMAI GAUTI

 

6. Finansavimas pagal šią priemonę teikiamas Lietuvos Respublikos teritorijoje registruotiems ir jos teritorijoje veiklą vykdantiems juridiniams asmenims, kurie (atsižvelgiant į transporto priemonių klasifikavimą, vadovaujantis Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimais, patvirtintais Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimų patvirtinimo“), įsigyja naują M1, M2,  N1 ar N2 klasės elektromobilį ar elektromobilius, kurių pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijime, yra ta pati (sutampa).

7. Finansavimas pagal šią priemonę teikiamas, vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (toliau – Reglamentas). Didžiausia de minimis pagalbos suma pagal Reglamentą vienam ūkio subjektui, kaip tai numatyta Reglamento 2 straipsnio 2 dalyje, per 3 mokestinių metų laikotarpį (taikomi įmonės naudojami mokestiniai metai), atsižvelgiant į ūkio subjekto veiklos sektorių, gali siekti 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų (su PVM). Maksimalus subsidijos dydis vienam Pareiškėjui yra 200 000 (du šimtai tūkstančių) eurų (su PVM).

8. Teikiant subsidijas turi būti laikomasi Reglamento reikalavimų: 1 straipsnio 1 dalies, 2 straipsnio 2 dalies, 3 straipsnio 2 ir 6–9 dalies, 5 straipsnio, 6 straipsnio 4 dalies.

9. Agentūra duomenis apie suteiktą de minimis pagalbą teikia į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą, vadovaujantis Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ ir Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“.

10. 4 000 (keturių tūkstančių) eurų (su PVM) subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M1 ir (ar) N1 klasės elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijime, yra ta pati (sutampa) ir ne ankstesnė nei priemonės įtraukimo į metinę sąmatą detalizuojantį planą.

11. 10 000 (dešimt tūkstančių) eurų (su PVM) subsidija mokama pareiškėjui už kiekvieną naują M2  ir (ar) N2 klasės elektromobilį, kurio pirmoji registracijos data arba modelio metai, pirmosios registracijos Lietuvoje data ir transporto priemonės registracijos jos valdytojo vardu data taip, kaip ji suprantama registracijos liudijime, yra ta pati (sutampa) ir ne ankstesnė nei priemonės įtraukimo į metinę sąmatą detalizuojantį planą.

12. Pareiškėjas įsigyja ir savo vardu įregistruoja elektromobilį ar elektromobilius arba įsigyja lizingo būdu (tampa elektromobilio valdytoju).

13. Parama teikiama įsigyjant tik naujus elektromobilius, kai pareiškėjo elektromobilio jo vardu registracijos data, registracijos liudijime pirmoji registracijos data ir pirmosios tos transporto priemonės registracijos Lietuvoje data sutampa.

14. Papildoma 1 000 (vieno tūkstančio) eurų (su PVM) subsidija kartu su šio Tvarkos aprašo 11 ir (ar) 12 punktuose nurodyta subsidija skiriama Pareiškėjui už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę, kaip nurodyta šio Tvarkos aprašo 16 punkte.

15. Pareiškėjas, norintis papildomai gauti 1 000 (vieną tūkstantį) eurų (su PVM), turi sunaikinti transporto priemonę, kurios valdytoju iki prašymo pildymo datos buvo ne mažiau kaip 12 mėnesių ir kurios techninė apžiūra galiojo iki priemonės įtraukimo į 2020 m. Klimato kaitos programos lėšų naudojimo metinę sąmatą detalizuojantį planą ir transporto priemonė iki prašymo pildymo datos ne mažiau kaip 12 mėnesių buvo registruota Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registre. Pareiškėjas turi atiduoti šią transporto priemonę sunaikinti ir pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 710 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, gauti Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą (toliau – ENTP) ir šią transporto priemonę išregistruoti iš Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro su ENTP.             

16. Sąlygos subsidijai gauti:             

16.1. įsigyta (įsigijimas suprantamas, kaip nurodyta tvarkos aprašo 13 punkte) M1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km;

16.2. įsigyta (įsigijimas suprantamas, kaip nurodyta tvarkos aprašo 13 punkte) M2 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km;

16.3. įsigyta (įsigijimas suprantamas, kaip nurodyta tvarkos aprašo 13 punkte) N1 klasės transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km; 

16.4. įsigyta (įsigijimas suprantamas, kaip nurodyta tvarkos aprašo 13 punkte) N2 klasės  transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio. Tik elektra varomos transporto priemonės CO2 emisija turi būti 0 g/km;

16.5. pareiškėjas pagal šią priemonę paraišką paskelbtiems kvietimams gali teikti tik vieną kartą ir už kiekvieną įsigytą elektromobilį subsidiją gali gauti tik vieną kartą priemonės gyvavimo laikotarpiu, t. y. transporto priemonė su tuo pačiu identifikavimo numeriu (toliau – VIN numeris) gali būti kompensuojama tik vieną kartą;

16.6. pareiškėjas pagal šią priemonę subsidiją už kiekvieną sunaikintą transporto priemonę gali gauti tik vieną kartą priemonės galiojimo laikotarpiu.

17. Bendrieji reikalavimai pareiškėjams:

17.1. pareiškėjas nėra bankrutavęs, bankrutuojantis, likviduojamas ir (arba) restruktūrizuojamas, neturi mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybės biudžetui arba kitiems valstybės fondams (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas). Jeigu pareiškėjas yra įsiskolinęs, parama gali būti teikiama, jei pareiškėjas pateiks dokumentus, įrodančius, kad apmokėjo visus įsiskolinimus valstybei;

17.2. pareiškėjas yra tinkamai įvykdęs arba vykdantis įsipareigojimus pagal Programos nuostatas;

17.3. pareiškėjas nėra atsisakęs paramos iš Programos lėšų, kai tokia parama jau buvo skirta;

18. Dokumentai, įrodantys pareiškėjų atitiktį keliamiems reikalavimams, kuriuos kartu su paraiška turi pateikti pareiškėjas, nurodomi Agentūros interneto svetainėje paskelbtame kvietime. Šiems ir kitiems reikalavimams patikrinti Agentūra gali naudotis prieinamomis duomenų bazėmis ir registrais.

 

III SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS, SUTARČIŲ DĖL FINANSAVIMO TEIKIMO SUDARYMAS IR LĖŠŲ IŠMOKĖJIMAS

 

19. Patvirtinus metinę sąmatą detalizuojantį planą, ne vėliau kaip per 30 darbo dienų, jeigu metinę sąmatą detalizuojančiame plane nenustatyta kitaip, Agentūra savo interneto svetainėje paskelbia kvietimus teikti paraiškas ir kitą reikalingą informaciją.

20. Paraiškos ir privalomų pateikti dokumentų elektroninės versijos, pasirašytos teisinę galią turinčiu elektroniniu parašu, teikiamos per Aplinkos projektų valdymo informacinę sistemą (toliau – APVIS). Kvietime gali būti nustatyti kiti paraiškų pateikimo būdai ir tvarka, jei APVIS funkcinių galimybių nepakanka ir (ar) jos laikinai neužtikrinamos.

21. Pareiškėjas, teikdamas paraišką Agentūrai:

21.1. užtikrina, kad projekto išlaidos nebus finansuojamos iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų ar išteklių fondų, Europos Sąjungos arba ne Europos Sąjungos šalių valstybės institucijų lėšų, kitų nacionalinių programų;

21.2. pateikia sprendimą, priimtą atitinkamo pareiškėjo (juridinio asmens) valdymo organo, turinčio teisę priimti tokius sprendimus, kuriuo nutarta pritarti projekto įgyvendinimui; 

21.3. pateikia elektromobilio ar elektromobilių sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį arba planuojamo įsigyti elektromobilio ar elektromobilių komercinius pasiūlymus ar sudarytą sutartį dėl jų įsigijimo;

21.4.pateikia finansavimo šaltinius pagrindžiančius dokumentus:

21.4.1. banko ar kitos kredito įstaigos paskola. Tokiu atveju turi būti pateiktas banko sprendimas (gali būti preliminarus) suteikti paskolą. Sprendime privalo būti nurodyta skiriama lėšų suma, terminas ir lėšų naudojimo tikslas, kuris būtų tiesiogiai susijęs su projekto įgyvendinimo tikslu. Jeigu pateikiamas preliminarus banko ar kitos kredito įstaigos sprendimas suteikti paskolą, turi būti pateiktas galutinis sprendimas suteikti paskolą; arba:

21.4.2. pareiškėjo nuosavos lėšos. Tokiu atveju pateikiamas juridinio asmens valdymo organo sprendimas skirti tam tikrą lėšų sumą projektui. Sprendime turi būti nurodytas lėšų, kurias planuojama skirti, šaltinis, skiriamų lėšų dydis ir laikotarpis, per kurį planuojama lėšas skirti; 

21.5. pateikia įgaliojimą atstovauti pareiškėjui, jei pareiškėjas įgalioja kitą fizinį ar juridinį asmenį atlikti veiksmus, susijusius su elektromobilio įsigijimu, paraiškos ar mokėjimo prašymo pateikimu; 

21.6. pateikia bendrą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio (toliau – ŠESD) sumažinimą per projekto vertinamąjį laikotarpį, apskaičiuotą pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 priede pateiktą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką. ŠESD skaičiavimai atliekami vadovaujantis šios metodikos 1 lentelės 2.7 papunktyje nustatytais reikalavimais. Mažos apimties projektams (kuriems prašomas finansavimas neviršija 14 500 (keturiolikos tūkstančių penkių šimtų) eurų (su PVM)) ši nuostata netaikoma.

22. Paraiškų atrankos būdas – tęstinis. Paraiškos projektų vertinimui atlikti priimamos iki tol, kol pakanka lėšų, skirtų finansavimo priemonei, bet ne trumpiau kaip 3 darbo dienas ir ne ilgiau kaip iki 2021 m. vasario 1 d.

23. Jeigu atliekant paraiškų vertinimą nustatoma, kad pateikti ne visi reikalaujami dokumentai ir (ar) paraiška užpildyta netinkamai, pareiškėjui raštu arba el. paštu siunčiamas pranešimas, kuriame prašoma pareiškėjo per nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos ir ne ilgesnį kaip 10 darbo dienų, pateikti trūkstamus dokumentus ar informaciją. Jei per nurodytą terminą paraiška nepatikslinama ar nepateikiami trūkstami dokumentai ir priežastys, kodėl nebuvo galima per nurodytą terminą patikslinti paraiškos, nepripažįstamos svarbiomis, paraiška atmetama.

24. Paraiškų vertinimą sudaro: administracinės atitikties ir aplinkosauginis-techninis vertinimas.

25. Paraiškas Agentūra vertina eilės tvarka pagal jų registracijos datą APVIS. Vienos paraiškos administracinės atitikties vertinimas negali trukti ilgiau kaip 30 darbo dienų nuo paraiškos registravimo dienos. Agentūros direktoriaus sprendimu, vertinimo terminas gali būti pratęstas 10 darbo dienų. Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar paraiška tinkamai užpildyta, ar pateikti visi reikalaujami dokumentai, ar pareiškėjas yra tinkamas subsidijai gauti. Paraiškos, netenkinančios pareiškėjui keliamų nustatytų reikalavimų, atmetamos.

26. Paraiškos, atitinkančios administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, teikiamos toliau aplinkosauginio-techninio projekto vertinimo etapui.

27. Pateiktoje paraiškoje nurodyti duomenys be Agentūros paklausimo po paraiškos pateikimo dienos negali būti koreguojami ar tikslinami. Lėšos pareiškėjui rezervuojamos pagal pirminėje paraiškoje prašomą subsidijos dydį.

28. Aplinkosauginis-techninis projekto vertinimas turi trukti ne ilgiau kaip 60 darbo dienų nuo atlikto paraiškos administracinės atitikties vertinimo datos.

29. Agentūra per 10 darbo dienų nuo aplinkosauginio-techninio paraiškų vertinimo pabaigos pateikia vertinimo rezultatus ir išvadas kartu su užpildyta Agentūros nustatyta projekto apibendrinimo forma Ministerijos Klimato politikos grupei. Sprendimas skirti finansavimą įforminamas aplinkos ministro įsakymu.

30. Aplinkos ministras, atsižvelgiamas į Agentūros vertinimą, per 5 darbo dienas priima motyvuotą sprendimą dėl finansavimo. Apie priimtą spendimą dėl finansavimo Ministerija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuoja Agentūrą ir pareiškėją.

31. Skyrus finansavimą Agentūra per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo parengia finansavimo sutarties projektą ir pateikia pareiškėjui derinti. Finansavimo sutartis turi būti suderinta ir pasirašyta per 1 mėnesį nuo sutarties projekto pateikimo pareiškėjui derinti dienos. Per nustatytą terminą pareiškėjui nepasirašius finansavimo sutarties, laikoma, kad pareiškėjas finansavimo atsisako ir sprendimas dėl finansavimo skyrimo pripažįstamas netekusiu galios.

32. Finansavimo sutartyje nurodomi pareiškėjo įsipareigojimai, lėšų išmokėjimo grafikas, planuojamas sutaupyti ŠESD kiekis per projektų vertinamąjį laikotarpį, paramos viešinimo sąlygos.

33. Pareiškėjai prekių pirkimus, susijusius su projekto įgyvendinimu, turi atlikti vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kai pareiškėjas yra perkančioji organizacija.

34. Pareiškėjui gali būti mokamas avansas, kuris negali būti didesnis kaip 40 proc. skiriamos subsidijos sumos iš Programos lėšų. Avansinis mokėjimas atliekamas pareiškėjui pateikus avansinio mokėjimo prašymą ir finansų įstaigos ar draudimo įmonės garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos (reikalavimas pateikti garantiją, laidavimo raštą ar laidavimo draudimo raštą dėl avanso sumos netaikomas biudžetinėms įstaigoms, viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė). Sumokėta avansinė lėšų suma proporcingai atskaitoma iš kitų mokėjimų, jeigu finansavimo sutartyje nenumatyta kitaip. Tinkamai užpildytą avansinio mokėjimo prašymą Agentūra patikrina per 15 darbo dienų ir prašyme nurodytą avansinio mokėjimo sumą išmoka pareiškėjui. 

35. Projekto metu patirtos išlaidos pareiškėjui apmokamos, pateikiant Agentūrai mokėjimo prašymą finansavimo sutartyje nurodytu grafiku ir išlaidų apmokėjimo būdu. Kartu su mokėjimo prašymu pateikiama informacija apie patirtas išlaidas, išlaidas pagrindžiantys ir apmokėjimą įrodantys dokumentai.

36. Projekto išlaidos pareiškėjui apmokamos, jei:

36.1. pateikiamas tinkamai užpildytas mokėjimo prašymas;

36.2. išlaidas Agentūra pripažino tinkamomis finansuoti;

36.3. tiesiogiai patirtos išlaidos atitinka sąlygas, nurodytas Tvarkos apraše;

36.4. išlaidos yra įformintos dokumentais, t. y. visos pareiškėjų patirtos išlaidos turi būti pagrįstos išlaidų pagrindimo ir jų apmokėjimo įrodymo ar lygiavertės įrodomosios vertės dokumentais, turi būti užtikrinamas šių dokumentų atsekamumas.

37. Pateikus tinkamai įformintą  mokėjimo prašymą ir visus išlaidų pagrindimo ir (ar) apmokėjimo įrodymo dokumentus Agentūra projekto išlaidas apmoka ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo tinkamai pateikto mokėjimo prašymo registravimo dienos. Pareiškėjas informuojamas apie mokėjimo prašymo patvirtinimą, vidutinės apimties projektų atveju pareiškėjas informuojamas apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos laikotarpio pradžią ir pervestą finansinės paramos sumą.

38. Vidutinės apimties projektų atveju pareiškėjas Agentūrai privalo pateikti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ataskaitą (toliau – ŠESD ataskaita), vadovaujantis Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo pakeitimo“, 2 priede pateiktą Išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo vertinimo metodiką. ŠESD ataskaitoje turi būti nurodytas sutaupytas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis per vienerius metus ir kita susijusi informacija, kuri turi būti pagrįsta apskaitos prietaisų parodymais ir (ar) skaičiavimų rezultatais:

38.1. praėjus 15 mėnesių po projekto galutinio įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, – už pirmus 12 mėnesių veiklos po šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos laikotarpio pradžios. Pirmų metų ŠESD ataskaitas turi patvirtinti nepriklausomi vertintojai. Nepriklausomų vertintojų patvirtintą ŠESD ataskaitą (ataskaitoje tikrinamas projekto aplinkosaugos rodiklių įvykdymas procentais) per 20 darbo dienų nuo jos gavimo datos Agentūra patikrina ir patvirtina arba priimamas sprendimas tikslinti subsidiją;

38.2. praėjus 27 mėnesiams po galutinio projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, – už pirmus 24 mėnesius veiklos po šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos laikotarpio pradžios. Antrųjų metų ŠESD ataskaitos nepriklausomi vertintojai netvirtina, informacija yra renkama stebėsenos tikslais;

38.3. praėjus 39 mėnesiams po projekto įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, – už 36 mėnesius veiklos po šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos laikotarpio pradžios. Trečiųjų metų ataskaitos nepriklausomi vertintojai netvirtina, informacija yra renkama stebėsenos tikslais;

38.4. nepriklausomo vertintojo šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos ataskaitoje turi būti:

38.4.1. nurodyta projekto informacija: projekto pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas, priemonės pavadinimas, išmokėta suma, projekto finansavimo Klimato kaitos programos lėšomis, finansavimo sutarties Nr., projekto vertinamasis laikotarpis (t. y. bazinio ir projektinio scenarijų pradžia ir pabaiga);

38.4.2. patvirtinimas, kad pareiškėjo pateikti skaičiavimai yra patikrinti ir teisingi;

38.4.3. patvirtinimas, kad pareiškėjo skaičiuotas projekto aplinkosaugos rodiklių įvykdymas procentais yra teisingas;

38.4.4. patikrintas naudojamų taršos faktorių teisingumas;

38.4.5. vertinimo išvada.

39. Kiekvienas pareiškėjas, įgyvendinęs projektą, finansuojamą Programos lėšomis, privalo pažymėti įsigytas transporto priemones ir viešinti suteiktą paramą. Detalesnės paramos viešinimo sąlygos nustatomos finansavimo sutartyse.

 

IV SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMŲ, ATSIRADUSIŲ GAVUS SUBSIDIJAS, PRIEŽIŪRA

 

40. Jeigu pareiškėjas nesilaiko projekto finansavimo sutarties, Agentūra priima sprendimą dėl išmokėtų lėšų ar jų dalies susigrąžinimo ir (ar) finansavimo sutarties nutraukimo arba finansinių korekcijų taikymo.

41. Projekto aplinkosaugos rodiklių įvykdymas procentais apskaičiuojamas palyginant paraiškoje numatytus aplinkosaugos rodiklius su faktiškai pasiektais aplinkosaugos rodikliais per 12 mėnesių nuo šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažinimo stebėsenos laikotarpio.

42. Tais atvejais, kai nepasiektos finansavimo sutartyje nustatytos projekto rodiklių reikšmės, subsidija tikslinama tokia tvarka:

42.1. jeigu projekto aplinkosaugos rodikliai įvykdomi ne mažiau kaip 95 procentais, – pareiškėjui priklauso 100 procentų subsidijos;

42.2. jeigu projekto aplinkosaugos rodikliai įvykdomi mažiau kaip 95 procentais, bet ne mažiau kaip 80 procentų, – pareiškėjui priklauso 90 procentų subsidijos;

42.3. jeigu projekto aplinkosaugos rodikliai įvykdomi mažiau kaip 80 procentų, bet ne mažiau kaip 65 procentais, – pareiškėjui priklauso 80 procentų subsidijos;

42.4. jeigu projekto aplinkosaugos rodikliai įvykdomi mažiau kaip 65 procentais, bet ne mažiau kaip 50 procentų, – pareiškėjui priklauso 70 procentų subsidijos;

42.5. jeigu projekto aplinkosaugos rodikliai įvykdomi mažiau kaip 50 procentų, – pareiškėjas privalo grąžinti visą išmokėtą subsidiją.

43. Agentūra per trejų metų laikotarpį nuo mokėjimo prašymo apmokėjimo dienos turi teisę bet kada atlikti patikras. Pareiškėjui nevykdant Tvarkos apraše nustatytų reikalavimų, Agentūra turi teisę iš pareiškėjo pareikalauti grąžinti jam išmokėtą subsidiją.

44. Už suteiktas subsidijos lėšas materialųjį turtą pareiškėjas įsigyja savo nuosavybėn (arba tampa valdytoju) ir naudoja finansavimo sutartyje nustatytais tikslais projekto įgyvendinimo metu ir 3 metus pasibaigus projekto įgyvendinimo terminui. Be Agentūros sutikimo neperleidžia, neparduoda, neįkeičia ar kitokiu būdu nesuvaržo daiktinių teisių į turtą. Pareiškėjui pažeidus šį punktą, Agentūra susigrąžina subsidiją proporcingai neišlaikytam investicijų tęstinumo laikotarpiui (metais), išskyrus atvejus, kai elektromobilis po eismo įvykio arba dėl nenumatytų aplinkybių ir (ar) nenugalimos jėgos sugadinamas nepataisomai.

45. Neteisingai apskaičiuotą ir pareiškėjui pervestą subsidiją pareiškėjas įsipareigoja grąžinti Agentūrai per 14 kalendorinių dienų nuo pareikalavimo dienos.

46. Pareiškėjai turi teisę skųsti Ministerijos ir Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto paraiškų vertinimu, atranka, sprendimo dėl subsidijos skyrimo ar neskyrimo, sprendimo dėl finansinės paramos mokėjimo ar neišmokėjimo ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

__________________________