PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO

PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 1-294

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Bendrąsias gaisrinės saugos taisykles, patvirtintas Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 64 „Dėl Bendrųjų priešgaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Priešgaisrinės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios“:

1.1. Išdėstau 364 punktą taip:

364. Krovos mechanizmai turi būti techniškai tvarkingi. Savaeigiai mechanizmai ne darbo metu turi būti laikomi jiems skirtose vietose.“

1.2. Papildau nauju 435 punktu:

435. Putų koncentrato (putokšlio) savybės gali būti netikrinamos 3 metus nuo jo pagaminimo datos arba atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas. Pasibaigus šiam laikotarpiui, putų koncentrato (putokšlio) savybės turi būti tikrinamos ne rečiau kaip kartą per metus. Patikrinimo  metu turi būti nustatomas putų koncentrato (putokšlio) sklidimo koeficientas, išsiplėtimo santykis, drenavimosi laikas, nuosėdų kiekis ir lyginamas su gamintojo deklaruotomis putokšlio savybėmis bei daromos išvados dėl tolesnio tinkamumo naudoti. Patikrinimo rezultatai turi būti įforminami raštu.“

2. N u s t a t a u, kad įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas,

vidaus tarnybos pulkininkas                                                                                   Vytas Kaziliūnas