Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRIUKŠMO VALDYMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO

 

2018 m. balandžio 4 d. Nr. 321

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 4 punktais, 11 straipsnio 2 dalimi, 17 straipsnio 9 ir 11 dalimis, 18 straipsnio 2, 10 ir 11 dalimis, 22 straipsnio 6 dalimi, 25 straipsnio 1 dalimi, 27 straipsnio 3 dalimi ir 30 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Valstybinės triukšmo kontrolės tvarkos aprašą.

1.2. Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašą.

1.3. Pirminės ir suvestinės triukšmo valdymo informacijos teikimo triukšmo prevencijos tarybai, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei asmenims taisykles.

1.4. Triukšmo prevencijos veiksmų planų sudarymo ir patvirtinimo bei juose nustatytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašą.

2. Įgalioti:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministeriją patvirtinti:

2.1.1. Triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo reikalavimų vykdymo kontrolės tvarkos aprašą;

2.1.2. Triukšmo prevencijos tarybos sudėtį ir nuostatus;

2.1.3. Strateginio triukšmo kartografavimo ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis strateginio triukšmo kartografavimo srityje tvarkos aprašą.

2.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeriją patvirtinti Valstybinės reikšmės nepagrindinių kelių, kurie yra ne aglomeracijose, triukšmo mažinimo priemonių reikalavimus.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. lapkričio 10 d. nutarimą Nr. 1209 „Dėl Triukšmo prevencijos tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimą Nr. 222 „Dėl Valstybinės triukšmo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 5 d. nutarimą Nr. 1305 „Dėl Pirminės ir suvestinės triukšmo valdymo informacijos teikimo triukšmo prevencijos tarybai, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei asmenims taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 9 d. nutarimą Nr. 1120 „Dėl Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Nustatyti, kad 2018–2023 metų laikotarpiui rengiamų Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 18 straipnio 1 dalyje nurodytų triukšmo prevencijos veiksmų planų projektų sudarymo veiksmams taikomi šie terminai:

4.1. Triukšmo prevencijos veiksmų planų sudarymo ir patvirtinimo bei juose nustatytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) 3 punkte nurodytam veiksmui – 3 mėn.

4.2. Tvarkos aprašo 4 punkte nurodytam veiksmui – 2 mėn.

4.3. Tvarkos aprašo 8, 10, 12, 13, 16, 18, 22 ir 23 punktuose bei 9.3 ir 9.4 papunkčiuose nurodytiems veiksmams – 5 darbo dienos.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras,

pavaduojantis sveikatos apsaugos ministrą                                     Linas Kukuraitis

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 321

 

VALSTYBINĖS TRIUKŠMO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybinės triukšmo kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras) vykdomos valstybinės Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nurodytų triukšmo šaltinių, išskyrus triukšmo šaltinius, kurių triukšmo kontrolė pagal Triukšmo valdymo įstatymą yra pavesta kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms (toliau – Triukšmo šaltiniai), triukšmo kontrolės vykdymo tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, Triukšmo valdymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

VALSTYBINĖS TRIUKŠMO KONTROLĖS VYKDYMAS

 

3. Valstybinę triukšmo kontrolę vykdo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro įgalioti valstybės tarnautojai, kurie nepriima sprendimų dėl leidimų-higienos pasų išdavimo pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą, nedalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procese pagal Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą ir planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą, nedalyvauja derinant paraiškas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti ar pakeisti bei nustatant taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo sąlygas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymą (toliau – Kontrolieriai).

4. Valstybinė triukšmo kontrolė dėl Triukšmo šaltinių, kurių valdytojais yra ūkio subjektai, skleidžiamo triukšmo atliekama vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo 364 straipsniu. Valstybinė triukšmo kontrolė dėl Triukšmo šaltinių, kurių valdytojais yra ne ūkio subjektai, skleidžiamo triukšmo atliekama Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui gavus asmenų motyvuotų prašymų ir skundų dėl Triukšmo valdymo įstatymo ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymo ar pažeidimo, susijusio su Triukšmo šaltinių skleidžiamu triukšmu. Vykdant valstybinę triukšmo kontrolę patikrinimai atliekami pagal Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus patvirtintas patikrinimų taisykles.

5. Vykdant valstybinę triukšmo kontrolę triukšmo matavimus atlieka Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (toliau – Laboratorija), kuri turi turėti galiojantį Europos akreditacijos organizacijai priklausančios akreditavimo įstaigos išduotą akreditavimo pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti triukšmo ribinių dydžių triukšmo rodiklių matavimus.

6. Patikrinimo datą ir laiką Kontrolieriai derina su Laboratorija ir nustato atsižvelgdami į Triukšmo šaltinių, dėl kurių skleidžiamo triukšmo skundžiamasi ar apie kurį pranešama, veikimo sąlygas bei triukšmo matavimams tinkamas meteorologines sąlygas. Patikrinimo data ir laikas su Laboratorija suderinami likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki patikrinimo dienos. Patikrinimo data ir laikas taip pat derinami su teritorijos ir (arba) patalpų, kuriose atliekami triukšmo matavimai ir į kurias negalima laisvai patekti, valdytojais.

7. Patikrinimo metu triukšmo matavimai atliekami patalpose ir (arba) teritorijose, kuriose privaloma laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Triukšmo matavimai gali būti atliekami ir papildomuose taškuose Triukšmo šaltinių artimojoje aplinkoje ir (arba) garso sklidimo kelyje, kai reikia nustatyti konkretaus Triukšmo šaltinio valdytojo valdomų Triukšmo šaltinių triukšmą (specialųjį garsą). Patikrinimo metu triukšmo matavimai atliekami dalyvaujant Kontrolieriams.

8. Valstybinės triukšmo kontrolės metu nustačius triukšmo ribinių dydžių viršijimą dėl skirtingų atitinkamos kategorijos, kuriai taikomi tokie patys triukšmo ribiniai dydžiai, Triukšmo šaltinių valdytojų valdomų Triukšmo šaltinių triukšmo, kiekvieno Triukšmo šaltinio valdytojo valdomų Triukšmo šaltinių triukšmas (specialusis garsas) matavimo vietoje negali viršyti triukšmo lygio Lk (dB), kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

Šioje formulėje:

Lrib.d. – triukšmo ribinis dydis, dB;

n – atitinkamos kategorijos, kuriai taikomi tokie patys triukšmo ribiniai dydžiai, Triukšmo šaltinių valdytojų, kurių valdomų Triukšmo šaltinių triukšmo lygis matavimo vietoje yra didesnis nei Lrib.d. sumažintas 10 dB, skaičius.

 

9. Triukšmo matavimų protokolus Laboratorija Kontrolieriams pateikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo matavimų atlikimo dienos. Valstybinės triukšmo kontrolės metu triukšmo matavimų neapibrėžtys vertinamos Triukšmo šaltinių valdytojų naudai.

10. Kontrolieriams per patikrinimą nustačius sveikatos apsaugos ministro patvirtintų triukšmo ribinių dydžių reikalavimų pažeidimų, Triukšmo šaltinių valdytojams pateikiami reikalavimai neviršyti triukšmo ribinių dydžių. Kontrolierių reikalavimus Triukšmo šaltinių valdytojai turi įvykdyti per Triukšmo valdymo įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 1, 2 ir 4 punktuose ir 5 dalyje nustatytus terminus, kurie pradedami skaičiuoti nuo reikalavimų pateikimo dienos. Šiame punkte nurodyti Kontrolierių reikalavimai Triukšmo šaltinių valdytojams pateikiami patikrinimo akte.

11. Triukšmo valdymo įstatymo 22 straipsnio 8 dalyje nurodytu atveju terminai reikalavimams neviršyti triukšmo ribinių dydžių įgyvendinti nustatomi atsižvelgiant į Triukšmo valdymo įstatymo 22 straipsnio 8 dalyje nurodytų triukšmo mažinimo planų, kurie suderinti su Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru, įgyvendinimo terminus.

12. Pasibaigus Tvarkos aprašo 10 arba 11 punktuose nurodytiems terminams, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka vykdoma triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo reikalavimų vykdymo kontrolė.

13. Triukšmo šaltinio valdytojui per Tvarkos aprašo 10 arba 11 punktuose nurodytus terminus neįvykdžius jam pateiktų reikalavimų neviršyti triukšmo ribinių dydžių, Kontrolieriai priima sprendimą pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą pradėti administracinio nusižengimo teiseną dėl Triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymo ar pažeidimo ir kreipiasi į savivaldybės administraciją (-as), kurioje (-se) yra Triukšmo šaltinis, dėl kurio nustatytas triukšmo ribinių dydžių viršijimas, su prašymu taikyti Triukšmo valdymo įstatymo 27 straipsnio 2 dalyje nurodytus veiksmus.

 

III SKYRIUS

PRAMONINĖS VEIKLOS ZONŲ, ĮSKAITANT JŪRŲ IR VIDAUS VANDENŲ UOSTUS, VALSTYBINĖS TRIUKŠMO KONTROLĖS VYKDYMAS

 

14. Ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo aglomeracijų strateginių triukšmo žemėlapių patvirtinimo dienos, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras išnagrinėja aglomeracijų pramoninės veiklos zonų, įskaitant jūrų ir vidaus vandenų uostus, strateginius triukšmo žemėlapius ir, pagal šių žemėlapių rezultatus nustatęs sveikatos apsaugos ministro patvirtintų triukšmo ribinių dydžių reikalavimų pažeidimų, vykdo valstybinę triukšmo kontrolę. Apie šiame punkte nurodytos valstybinės triukšmo kontrolės rezultatus informuojamos pramoninės veiklos zonų, įskaitant jūrų ir vidaus vandenų uostus, strateginius triukšmo žemėlapius sudariusios savivaldybių administracijos.

15. Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytos valstybinės triukšmo kontrolės metu nepasitvirtinus triukšmo ribinių dydžių reikalavimų pažeidimams, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras pateikia savivaldybės administracijai motyvuotus siūlymus tikslinti jos sudarytus pramoninės veiklos zonų, įskaitant jūrų ir vidaus vandenų uostus, strateginius triukšmo žemėlapius.

 

––––––––––––––––––––

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 321

 

TRIUKŠMO, KYLANČIO ATLIEKANT STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE, KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 9 punkte reglamentuojamos savivaldybių vykdomosios institucijos, kitų pavaldžių viešojo administravimo subjektų (toliau – Institucijos) vykdomos triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Gyvenamoji teritorija – teritorija, kuri pagal teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytą žemės naudojimo būdą laikoma vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija arba daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorija.

2.2Gyvenamosios patalpos – patalpos, kurios pagal nekilnojamojo turto kadastre įrašytus duomenis laikomos gyvenamosios paskirties patalpomis.

2.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatyme, Lietuvos Respublikos statybos įstatyme, Triukšmo valdymo įstatyme ir kituose nekilnojamųjų daiktų registravimą, statybą, teritorijų planavimą, triukšmo valdymą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiuose įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose vartojamas sąvokas.

3. Statybos darbus atliekantys triukšmo šaltinių valdytojai (toliau – triukšmo šaltinių valdytojai) ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas iki statybos darbų pradžios privalo pateikti Institucijoms pranešimą, kuriame būtų Triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija. Jeigu statybos darbai atliekami kelių savivaldybių teritorijose, triukšmo šaltinių valdytojai šiame punkte nurodytą pranešimą privalo pateikti kiekvienos savivaldybės Institucijoms.

 

II SKYRIUS

TRIUKŠMO, KYLANČIO ATLIEKANT STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE, KONTROLĖ

 

4. Gavusios Aprašo 3 punkte nurodytą pranešimą, Institucijos įvertina, ar pranešime nurodytas planuojamų statybos darbų laikas atitinka Institucijų nustatyto statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko reikalavimus, ar jame pateikta Triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija. Institucijos, nustačiusios pranešimo apie planuojamus statybos darbus trūkumų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 3 punkte nurodyto pranešimo pateikimo turi kreiptis į pranešimą pateikusius asmenis, prašydamos ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo triukšmo šaltinių valdytojų informavimo apie nustatytus trūkumus patikslinti ar pateikti trūkstamą informaciją.

5. Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie yra ūkio subjektai, planiniai ir neplaniniai statybos darbų patikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 364 straipsniu.

6. Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, neplaniniai statybos darbų patikrinimai atliekami Institucijoms gavus asmenų motyvuotų prašymų ir skundų dėl Triukšmo valdymo įstatymo ar kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, pažeidimų, susijusių su atliekamų statybos darbų keliamu triukšmu. Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planiniai patikrinimai atliekami pagal savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintas planinių patikrinimų taisykles, kuriose turi būti nustatyti planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, sąrašų sudarymo kriterijai ir planinių patikrinimų atlikimo tvarka ir trukmė, ir pagal šias taisykles sudarytą nustatytu laikotarpiu planuojamų tikrinti triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, sąrašą.

7. Iki neplaninio patikrinimo vietoje pradžios Institucijos nustato, ar:

7.1. triukšmo šaltinių valdytojai, dėl kurių atliekamų statybos darbų keliamo triukšmo skundžiamasi ar apie kurį pranešama, Institucijoms yra pateikę Aprašo 3 punkte nurodytą pranešimą;

7.2. statybos darbai pagal skunduose ar pranešimuose pateiktą informaciją atliekami Aprašo 3 punkte nurodytame pranešime nustatytu statybos darbų atlikimo laiku; ar statybos darbai atliekami Institucijų nustatytu statybos darbų pradžios ir pabaigos laiku.

8. Per neplaninį patikrinimą vietoje Institucijos įvertina, ar statybos darbai, dėl kurių skundžiamasi ar apie kuriuos pranešama, atliekami Institucijų nustatytu statybos darbų pradžios ir pabaigos laiku, ar statybos darbų keliamo triukšmo lygis atitinka sveikatos apsaugos ministro nustatytų triukšmo ribinių dydžių reikalavimus.

9. Neplaninis patikrinimas vietoje atliekamas iš anksto neįspėjus.

10. Vykdant triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolę triukšmo matavimus atlieka atitikties įvertinimo įstaiga (toliau – Laboratorija), kuri turi turėti galiojantį Europos akreditacijos organizacijai priklausančios akreditavimo įstaigos išduotą akreditavimo pažymėjimą, suteikiantį teisę atlikti triukšmo ribinių dydžių triukšmo rodiklių matavimus.

11. Triukšmo matavimo datą ir laiką Institucijos derina su Laboratorija ir nustato atsižvelgdamos į triukšmo šaltinių, dėl kurių skleidžiamo triukšmo skundžiamasi ar apie kurį pranešama, veikimo sąlygas bei triukšmo matavimams tinkamas meteorologines sąlygas. Triukšmo matavimo data ir laikas su Laboratorija suderinami likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki matavimo dienos. Triukšmo matavimo data ir laikas taip pat derinami su teritorijos ir (arba) patalpų, kuriose atliekami triukšmo matavimai ir į kurias negalima laisvai patekti, valdytojais.

12. Triukšmo matavimai atliekami patalpose ir (arba) teritorijose, kuriose privaloma laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių. Triukšmo matavimai gali būti atliekami ir papildomuose taškuose triukšmo šaltinių artimojoje aplinkoje ir (arba) garso sklidimo kelyje, kai reikia nustatyti konkretaus triukšmo šaltinio valdytojo valdomų triukšmo šaltinių triukšmą (specialųjį garsą). Triukšmo matavimai atliekami dalyvaujant Institucijų valstybės tarnautojams, pareigūnams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, įgaliotiems vykdyti Triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 2 dalies 9 punkte nurodytą triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolę.

13. Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės metu nustačius triukšmo ribinių dydžių viršijimą dėl skirtingų triukšmo šaltinių valdytojų valdomų triukšmo šaltinių triukšmo, kiekvieno triukšmo šaltinio valdytojo valdomų triukšmo šaltinių triukšmas (specialusis garsas) matavimo vietoje negali viršyti triukšmo lygio Lk (dB), kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

Šioje formulėje:

Lrib. d. – triukšmo ribinis dydis, dB;

n – triukšmo šaltinių valdytojų, kurių valdomų triukšmo šaltinių triukšmo lygis matavimo vietoje yra didesnis nei Lrib.d. sumažintas 10 dB, skaičius.

 

14. Triukšmo matavimų protokolus Laboratorija Institucijoms pateikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo matavimų atlikimo dienos. Triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės metu triukšmo matavimų neapibrėžtys vertinamos triukšmo šaltinių valdytojų naudai.

15. Institucijoms per patikrinimą nustačius Aprašo reikalavimų pažeidimų, triukšmo šaltinių valdytojams pateikiami reikalavimai pateikti Institucijoms pranešimą, kuriame būtų Triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija, statybos darbus atlikti Institucijų nustatytu statybos darbų pradžios ir pabaigos laiku bei laikytis sveikatos apsaugos ministro nustatytų triukšmo ribinių dydžių reikalavimų. Institucijų reikalavimus triukšmo šaltinių valdytojai turi įvykdyti per Triukšmo valdymo įstatymo 22 straipsnio 4 dalies 3 ir 4 punktuose ir 5 dalyje nurodytus terminus, kurie pradedami skaičiuoti nuo reikalavimų pateikimo dienos.

16. Pasibaigus Aprašo 15 punkte nurodytam terminui Institucijų triukšmo šaltinių valdytojams pateiktiems reikalavimams įvykdyti, per mėnesį atliekamas pakartotinis neplaninis patikrinimas. Pakartotinis neplaninis patikrinimas vietoje atliekamas iš anksto neįspėjus.

17. Pakartotinio neplaninio patikrinimo metu nustačius, kad neįgyvendinti Aprašo 15 punkte nurodyti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo reikalavimai, pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksą pradedama administracinio nusižengimo teisena dėl Triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymo ar pažeidimo.

 

––––––––––––––––––––

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 321

 

PIRMINĖS IR SUVESTINĖS TRIUKŠMO VALDYMO INFORMACIJOS TEIKIMO TRIUKŠMO PREVENCIJOS TARYBAI, VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOMS BEI ASMENIMS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Pirminės ir suvestinės triukšmo valdymo informacijos teikimo Triukšmo prevencijos tarybai, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei asmenims taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato informacijos apie triukšmo valdymą teikimo pagal kompetenciją Triukšmo prevencijos tarybai, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei asmenims tvarką. Taisyklių tikslas – užtikrinti Triukšmo prevencijos tarybos, valstybės ir savivaldybių institucijų bei asmenų teisę susipažinti su valstybės ir savivaldybių institucijų turima arba joms skirta informacija apie triukšmo valdymą, nustatyti naudojimosi šia teise pagrindines sąlygas, užtikrinančias informacijos apie triukšmo valdymą teikimą, ir suteikti Triukšmo prevencijos tarybai, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei asmenims išsamią informaciją apie triukšmo poveikį visuomenės sveikatai.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1Pirminė triukšmo valdymo informacija – triukšmo strateginio kartografavimo ar aplinkos triukšmo stebėsenos (monitoringo) duomenys, taip pat informacija apie triukšmo prevencijos, mažinimo ir kontrolės priemones.

2.2Suvestinė triukšmo valdymo informacija – informacija, teikiama triukšmo stebėsenos (monitoringo) programų ataskaitose, strateginiuose triukšmo žemėlapiuose, triukšmo prevencijos veiksmų planuose, strateginio planavimo dokumentuose nustatytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo ataskaitose, taip pat kita apibendrinta analitinė triukšmo valdymo informacija.

2.3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatyme apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PIRMINĖS IR SUVESTINĖS TRIUKŠMO VALDYMO INFORMACIJOS TEIKIMAS TRIUKŠMO PREVENCIJOS TARYBAI

 

3. Triukšmo valdymą įgyvendinančios institucijos privalo pagal kompetenciją teikti Triukšmo prevencijos tarybai šią informaciją:

3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ar jai pavaldžios institucijos – informaciją apie išduotus leidimus naudoti triukšmą skleidžiančius įrenginius, kuriems pagal Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymą išduodami taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, informaciją apie nustatytus statinių apsaugos nuo triukšmo reikalavimus ir šių reikalavimų įgyvendinimą bei informaciją apie lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo ribojimo, ženklinimo ir atitikties įvertinimo reikalavimus ir šių reikalavimų įgyvendinimą;

3.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ar jai pavaldžios institucijos – informaciją apie triukšmo prevencijos valstybės politikos formavimą, jos įgyvendinimo organizavimą, koordinavimą ir kontrolę, informaciją apie patvirtintas triukšmo normas, normatyvus bei triukšmo poveikio visuomenės sveikatai vertinimo norminius dokumentus ir aplinkos triukšmą, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos veiklą vertinant įrenginių, kuriems pagal Aplinkos apsaugos įstatymą išduodami taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai, skleidžiamo triukšmo atitiktį sveikatos apsaugos ministro patvirtintiems triukšmo ribiniams dydžiams;

3.3. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija ar jai pavaldžios institucijos – informaciją apie ne aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų ir oro transporto triukšmo valdymą;

3.4. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ar jai pavaldžios institucijos – informaciją apie triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, įtrauktas į rengiamus regionų plėtros planų projektus;

3.5. Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – informaciją apie nustatytus administracinius nusižengimus, nurodytus Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 48 ir 488 straipsniuose;

3.6. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ar jai pavaldžios institucijos – informaciją apie triukšmo prevencijos reikalavimus, nustatytus traktorių ir žemės ūkio technikos atitiktį ir techninę būklę reglamentuojančiuose teisės aktuose, ir šių reikalavimų įgyvendinimą;

3.7. savivaldybių vykdomosios institucijos – informaciją apie savivaldybių tarybų patvirtintuose strateginio planavimo dokumentuose nustatytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimą, nustatytų tyliųjų aglomeracijos zonų, tyliųjų gamtos zonų ir tyliųjų viešųjų zonų išsidėstymą, parengtus teritorijų planavimo sprendinius, susijusius su triukšmo prevencija, atliktą teritorijų planavimo sprendinių, susijusių su triukšmo prevencija, analizę, vertinimą ir poveikio visuomenės sveikatai vertinimą, triukšmo prevencijos viešosiose vietose taisyklių įgyvendinimą, patvirtintų triukšmo savivaldybės teritorijose rodiklių taikymą, nustatytos muzikinių ir kitų masinių renginių, kuriuos organizuoja fiziniai ir juridiniai asmenys, trukmės ir leidžiamo statybos darbų pradžios ir pabaigos laiko reikalavimų laikymąsi, patvirtintų gyvenamųjų vietovių teritorijų, kuriose būtina įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, išsidėstymą bei informaciją apie triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių, įtrauktų į regionų plėtros planus, įgyvendinimą. Savivaldybės taip pat teikia informaciją apie triukšmo stebėsenos (monitoringo) tyliosiose zonose rezultatus. Savivaldybių, kuriose yra aglomeracijų, vykdomosios institucijos papildomai teikia informaciją ir apie savo aglomeracijos strateginius triukšmo žemėlapius ir triukšmo prevencijos veiksmų planus ir jų įgyvendinimą.

4. Institucijos, nurodytos Taisyklių 3 punkte (toliau – institucijos), pagal kompetenciją parengtą praėjusių metų pirminę ir (ar) suvestinę triukšmo valdymo informaciją turi teikti Triukšmo prevencijos tarybai kasmet iki einamųjų metų vasario 1 dienos. Institucijų atstovai Triukšmo prevencijos tarybai teikia informacijos turinio paaiškinimus ir dalyvauja Triukšmo prevencijos tarybos posėdžiuose nagrinėjant šią informaciją.

5. Triukšmo valdymo įstatymo 25 straipsnio 4 dalyje nurodytos valstybės institucijos, gavusios Triukšmo prevencijos tarybos paklausimą, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo jo gavimo pagal kompetenciją privalo pateikti tarptautinės ir Lietuvos Respublikos triukšmo prevencijos politikos analizės duomenis. Šiame punkte nurodytų institucijų atstovai Triukšmo prevencijos tarybai teikia informacijos turinio paaiškinimus ir dalyvauja Triukšmo prevencijos tarybos posėdžiuose nagrinėjant šią informaciją.

 

III SKYRIUS

PIRMINĖS IR SUVESTINĖS TRIUKŠMO VALDYMO INFORMACIJOS TEIKIMAS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOMS

 

6. Valstybės institucijoms pirminė ir suvestinė triukšmo valdymo informacija teikiama taip:

6.1. Aplinkos apsaugos įstatymo 191 straipsnyje nurodytos veiklos vykdytojai, kurių vykdomai veiklai pagal Aplinkos apsaugos įstatymą būtinas taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas, informaciją apie triukšmo šaltinius, jų skleidžiamą triukšmą ir triukšmo mažinimo priemones valstybės institucijoms teikia aplinkos ministro nustatyta tvarka;

6.2. triukšmo šaltinių valdytojai, kuriems išduotas leidimas-higienos pasas, informaciją apie triukšmo šaltinius, triukšmo šaltinių skleidžiamo triukšmo veikiamas teritorijas ir patalpas, kuriose taikomi sveikatos apsaugos ministro patvirtinti triukšmo ribinių dydžių reikalavimai, triukšmo mažinimo priemones ir šios informacijos suvestines valstybės institucijoms teikia sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

7. Triukšmo šaltinių valdytojai, vykdantys ūkinę veiklą savivaldybių tarybų patvirtintose triukšmo prevencijos zonose, turi kasmet iki einamųjų metų vasario 1 dienos pateikti savivaldybės vykdomajai institucijai Triukšmo valdymo įstatymo 14 straipsnio 4 dalyje nurodytų triukšmo prevencijos veiksmų planų įgyvendinimo praėjusių kalendorinių metų ataskaitas.

 

IV SKYRIUS

TRIUKŠMO VALDYMO INFORMACIJOS TEIKIMAS ASMENIMS

 

8. Triukšmo valdymo informacija pareiškėjams teikiama vadovaujantis Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimu Nr. 1175 „Dėl Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“.

9. Institucijos, nurodytos Taisyklių 3 punkte, pagal kompetenciją turi skelbti per viešąsias telekomunikacijų priemones (interneto svetaines, elektronines duomenų bazes) turimą naujausią, išsamią, tikslią ir objektyvią informaciją apie:

9.1. triukšmo lygius;

9.2. leidžiamus triukšmo normatyvus;

9.3. rengiamuose triukšmo prevencijos veiksmų planuose siūlomas nustatyti ir nustatytas triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones bei jų įgyvendinimą;

9.4. strateginio planavimo dokumentuose siūlomas nustatyti ir nustatytas triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones bei jų įgyvendinimą;

9.5. planuojamų naudoti triukšmo šaltinių pavojingumą sveikatai.

10. Įgyvendinus projektus, susijusius su triukšmo valdymu, institucijos ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo projektų įgyvendinimo datos per viešąsias telekomunikacijų priemones (interneto svetaines, elektronines duomenų bazes) paskelbia informaciją apie juos įgyvendinus pasiektus rezultatus.

 

––––––––––––––––––––

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2018 m. balandžio 4 d. nutarimu Nr. 321

 

TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANŲ SUDARYMO IR PATVIRTINIMO BEI JUOSE NUSTATYTŲ TRIUKŠMO PREVENCIJOS IR MAŽINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Triukšmo prevencijos veiksmų planų sudarymo ir patvirtinimo bei juose nustatytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų triukšmo prevencijos veiksmų planų (toliau – Veiksmų planai) sudarymo, patvirtinimo ir patikslinimo tvarką, Veiksmų planuose nustatomų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių ir jų įgyvendinimo reikalavimus, konsultavimosi su visuomene triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių planavimo klausimais (toliau – Konsultavimasis su visuomene), Veiksmų planų projektų derinimo su triukšmo šaltinių, kurių triukšmas kartografuotas sudarant strateginius triukšmo žemėlapius, valdytojais (išskyrus institucijas, atsakingas už tų pačių Veiksmų planų sudarymą) (toliau – Derinimas su triukšmo šaltinių valdytojais), taip pat Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių planavimo srityje tvarką bei Veiksmų planų skelbimo visuomenei tvarką.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos kelių įstatyme, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Triukšmo valdymo įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

 

II SKYRIUS

VEIKSMŲ PLANŲ SUDARYMAS, PATVIRTINIMAS IR PATIKSLINIMAS, VEIKSMŲ PLANUOSE NUSTATOMŲ TRIUKŠMO PREVENCIJOS IR MAŽINIMO PRIEMONIŲ, IR JŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI, KONSULTAVIMASIS SU VISUOMENE, DERINIMAS SU TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJAIS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS BENDRADARBIAVIMAS SU KAIMYNINĖMIS VALSTYBĖMIS TRIUKŠMO PREVENCIJOS IR MAŽINIMO PRIEMONIŲ PLANAVIMO SRITYJE

 

3. Veiksmų planų projektus Triukšmo valdymo įstatymo 13 ir 18 straipsniuose nurodytos institucijos (toliau – Institucijos) pradeda rengti likus ne mažiau kaip 8 mėnesiams iki Triukšmo valdymo įstatymo Nr. IX-2499 2, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 24, 26, 27, 29 straipsnių pakeitimo ir 19, 20 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo (toliau – Įstatymo pakeitimo įstatymas) 17 straipsnio 4 dalyje nurodyto termino pabaigos.

4. Veiksmų planų projektus Institucijos parengia ir Konsultavimuisi su visuomene bei derinti su Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytais triukšmo šaltinių valdytojais savo interneto svetainėse paskelbia likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki Veiksmų planų patvirtinimo termino pabaigos.

5. Veiksmų planų projektuose pateikiama ši informacija:

5.1. Veiksmų plano apimamų aglomeracijų, pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų, stambių oro uostų aprašymas (aglomeracijų, pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų, stambių oro uostų išsidėstymas, aglomeracijų teritorijų plotas, aglomeracijose gyvenančių žmonių skaičius, pagrindinių kelių ruožų ir pagrindinių geležinkelio kelių ruožų ilgis, šiais ruožais per metus važiuojančių transporto priemonių skaičius, stambiuose oro uostuose per metus pakylančių ir nusileidžiančių orlaivių skaičius, aglomeracijų pramoninės veiklos zonų, įskaitant jūrų ir vidaus vandenų uostus, išsidėstymas, šiose zonose veiklą vykdančių ūkio subjektų, kurių valdomų triukšmo šaltinių triukšmas kartografuotas, pavadinimai);

5.2. informacija apie Institucijas bei informacija apie už Veiksmų plano priemonių įgyvendinimą atsakingas institucijas ar kitus atsakingus priemonių vykdytojus (Institucijų, kitų už Veiksmų plano priemonių įgyvendinimą atsakingų institucijų ar kitų atsakingų priemonių vykdytojų pavadinimai, buveinių adresai, Institucijų, už Veiksmų plano priemonių įgyvendinimą atsakingų institucijų ar kitų atsakingų priemonių vykdytojų atstovų vardai, pavardės, telefono numeriai, fakso numeriai, elektroninio pašto adresai);

5.3. teisinis reglamentavimas (informacija apie teisės aktų nuostatas, įpareigojančias Institucijas sudaryti ir (arba) patvirtinti Veiksmų planą; teisės aktų nuostatas, įpareigojančias triukšmo šaltinių valdytojus taikyti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones; vykdomus kitus su triukšmo prevencija susijusius planus, programas, investicijų projektus, įgyvendinamus strateginio planavimo dokumentus; esamus tiesiogiai su triukšmo prevencija ar mažinimu susijusius teritorijų planavimo dokumentus ir jų sprendinius ir (arba) kita informacija);

5.4. strateginių triukšmo žemėlapių apimamoje teritorijoje galiojantys triukšmo ribiniai dydžiai;

5.5. Triukšmo valdymo įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje nurodyti duomenys ir informacija;

5.6. informacija apie strateginio triukšmo kartografavimo metu nustatytą triukšmo veikiamų žmonių skaičių, nurodytos problemos ir jų sprendimo būdai;

5.7. Veiksmų plano sudarymo metu jau įgyvendintos Tvarkos aprašo 6.3–6.6 papunkčiuose nurodytos triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės ir visi rengiami tiesiogiai su triukšmo prevencija ir mažinimu susiję investicijų projektai, teritorijų planavimo dokumentai, statinių projektai bei strateginio planavimo dokumentų, kuriuose nustatomos tiesiogiai su triukšmo prevencija ir mažinimu susijusios priemonės, projektai;

5.8. triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės, kurių ketinama imtis per artimiausius 5 metus, įskaitant visas tyliosioms zonoms išsaugoti skirtas priemones (transporto planavimas, teritorijų planavimas, techninės priemonės triukšmo šaltiniuose, mažiau triukšmo keliančių triukšmo šaltinių parinkimas, triukšmo mažinimo priemonės garso sklidimo kelyje, teisinės arba ekonominės priemonės, subsidijos ar dotacijos);

5.9. ilgalaikė strategija (nurodomi ilgos ir vidutinės trukmės strateginio planavimo dokumentai ir juose esančios tiesiogiai su triukšmo prevencija ir mažinimu susijusios nuostatos ir įgyvendinamos priemonės, Institucijos vykdoma nuolatinė veikla visuomenės sąmoningumo didinimo, su akustiniu planavimu susijusioje teritorijų planavimo ir statybos, mažiau triukšmo keliančių transporto rūšių pasirinkimo skatinimo, mažiau triukšmo keliančio vairavimo būdo skatinimo ir kitose tiesiogiai su triukšmo prevencija ir mažinimu susijusiose srityse, kurie gali prisidėti prie Veiksmų plano tikslų pasiekimo);

5.10. informacija apie lėšų poreikį Veiksmų plano priemonėms įgyvendinti (jei tokia informacija yra) bei informacija apie atliktą išlaidų Veiksmų plano priemonėms įgyvendinti efektyvumo įvertinimą, ekonominės naudos įvertinimą (jei tokie buvo atlikti);

5.11. nuostatos dėl numatomo Veiksmų plano įgyvendinimo užtikrinimo ir rezultatų įvertinimo;

5.12. kiek turėtų sumažėti triukšmo veikiamų (dirginamų, tokių, kuriems trikdomas miegas, kuriuos veikia triukšmo ribinius dydžius viršijantis triukšmas) žmonių skaičius. Dirginamų ir tokių, kuriems trikdomas miegas, žmonių skaičius apskaičiuojamas sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.

6. Reikalavimai Tvarkos aprašo 5.8 papunktyje nurodytoms triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonėms:

6.1. Institucijos, kelių, viešosios geležinkelių infrastruktūros ir tarptautinių oro uostų valdytojai turi įgyvendinti tokias jų valdomų kelių, geležinkelių ir oro transporto triukšmo šaltinių keliamo ir jų veiklos lemiamo triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones (įgyvendinamas triukšmo šaltiniuose, garso sklidimo kelyje ar skirtas pastatų garso izoliacijai pagerinti), kurios užtikrintų, kad palyginti su situacija, buvusia iki Veiksmų plano sudarymo pradžios (vertinant pagal kiekvieną šiame papunktyje nurodytą triukšmo šaltinio kategoriją, triukšmo rodiklį ir triukšmo veikiamų pastatų paskirtį atskirai), būtų pasiektas vienas iš žemiau nurodomų tikslų ar jų derinys: triukšmo ribinius dydžius viršijančio triukšmo veikiamuose pastatuose gyvenančių žmonių, ugdomų mokinių, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pastatuose gydomų pacientų skaičius sumažėtų 2,5 ir daugiau proc. (įskaičiuojant ir pastatuose, kuriuose per Veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpį bus įgyvendintos pastatų garso izoliacijai pagerinti skirtos priemonės, gyvenančių žmonių, ugdomų mokinių, stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų pastatuose gydomų pacientų skaičių); pastatų, kuriuose per Veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpį bus įgyvendintos pastatų garso izoliacijai pagerinti skirtos priemonės, skaičius padidėtų 2,5 ir daugiau proc.; triukšmo, viršijančio ribinius dydžius, veikiamų teritorijų plotas sumažėtų 2,5 ir daugiau proc.

6.2. Įgyvendinamų pastatų garso izoliacijai pagerinti skirtų priemonių garso izoliavimo efektyvumas turi atitikti aplinkos ministro patvirtintus pastatų vidaus aplinkos apsaugos nuo triukšmo reikalavimus. Planuojant pastatų garso izoliacijai pagerinti skirtas priemones turi būti atsižvelgiama į aplinkos ministro patvirtintus pastatų šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo reikalavimus.

6.3. Kelių transporto triukšmo poveikiui visuomenės sveikatai mažinti nustatoma viena iš šių priemonių ar jų derinys: kelio dangos priežiūra ar atnaujinimas; atitinkamų transporto priemonių kategorijų eismo greičio ribojimas; atitinkamų transporto priemonių kategorijų eismo draudimas atitinkamomis valandomis atitinkamuose kelių ruožuose; mažiau triukšmo keliančių transporto priemonių susisiekimo infrastruktūros įrengimas ar plėtra; triukšmo užtvarų įrengimas; kelių transporto triukšmo veikiamų pastatų, kuriuose ar kurių aplinkoje taikomi sveikatos apsaugos ministro patvirtintų triukšmo ribinių dydžių reikalavimai, garso izoliacijos pagerinimas (esamų langų keitimas).

6.4. Geležinkelių transporto triukšmo poveikiui visuomenės sveikatai mažinti nustatoma viena iš šių priemonių ar jų derinys: triukšmą ir vibraciją mažinančių geležinkelių infrastruktūros objektų konstrukcinių elementų ir medžiagų naudojimas; bėgių priežiūra ar keitimas; triukšmą slopinančių užtvarų įrengimas; apsauginių želdinių įveisimas; riedmenų ratų geometrinių parametrų kontrolė; atitinkamos riedmenų naudojimo tvarkos nustatymas (pavyzdžiui, garsinių signalų naudojimo ribojimas).

6.5. Oro transporto triukšmo poveikiui visuomenės sveikatai mažinti nustatoma viena iš šių priemonių ar jų derinys: teritorijų planavimas ir valdymas (oro transporto triukšmo veikiamų teritorijų apie oro uostus ir aerodromus, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymas, šiose teritorijose esančių pastatų, kuriuose ar kurių aplinkoje taikomi sveikatos apsaugos ministro patvirtintų triukšmo ribinių dydžių reikalavimai, fasadų garso izoliacijos pagerinimas); antžeminių orlaivių operacijų lemiamo triukšmo mažinimas (minimalios orlaivių variklių traukos naudojimas orlaiviams prieš skrydį arba po skrydžio riedant į ar iš stovėjimo aikštelių kilimo ir tūpimo takais, riedėjimo takais, infrastruktūros, leidžiančios mažinti orlaivių pagalbinių galios įrenginių naudojimą, įrengimas, orlaivių variklių bandymo procedūrų atlikimo vietos ir laiko keitimas, triukšmo užtvarų įrengimas); su oro uosto ar aerodromo veiklos vykdymu susijusios triukšmo mažinimo priemonės (mažiau triukšmo lemiančių kilimo ir tūpimo trajektorijų ir procedūrų taikymas), naudojimosi oro uostu ar aerodromu apribojimai (atitinkamos triukšmingumo kategorijos (pavyzdžiui, ribinio triukšmingumo orlaivių, kurie apibrėžti 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 598/2014, kuriuo pagal darnųjį metodą nustatomos su triukšmu susijusių naudojimo apribojimų taikymo Sąjungos oro uostuose taisyklės ir procedūros ir panaikinama Direktyva 2002/30/EB (OL 2014 L 173, p. 65); orlaivių skrydžių ribojimas ar uždraudimas atitinkamu paros metu atitinkamuose oro uostų ar aerodromų kilimo ir tūpimo takuose atitinkamomis orlaivių kilimo ir tūpimo kryptimis; kitos Triukšmo valdymo įstatymo 9 straipsnio 4 punkte nurodytame teisės akte nustatytos orlaivių keliamo triukšmo ribojimo priemonės.

6.6. Triukšmo iš pramoninės veiklos zonų, įskaitant jūrų ir vidaus vandenų uostus, poveikiui visuomenės sveikatai mažinti nustatoma viena iš šių priemonių ar jų derinys: triukšmo šaltinių priežiūra, izoliavimas, keitimas keliančiais mažiau triukšmo, išsidėstymo pramoninės veiklos zonoje, įskaitant jūrų ir vidaus vandenų uostus, keitimas, darbo laiko keitimas, vienu metu veikiančių triukšmo šaltinių skaičiaus mažinimas, darbo procedūrų, medžiagų keitimas keliančiais mažiau triukšmo; transporto maršrutų pramoninės veiklos zonoje, įskaitant jūrų ir vidaus vandenų uostus, keitimas, patekimo į pramoninę veiklos zoną, įskaitant jūrų ir vidaus vandenų uostus, kelių priežiūra arba keitimas; triukšmo užtvarų įrengimas.

7. Tvarkos aprašo 6.1 papunktyje nurodytas triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių siekiamas rodiklis nustatomas sudarant lyginamuosius triukšmo žemėlapius, kuriuose esama padėtis lyginama su galimomis situacijomis (t. y. įgyvendinus planuojamas triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones ir neįgyvendinant jokių priemonių).

8. Institucijos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Veiksmų planų projektų paskelbimo savo interneto svetainėse, informaciją apie parengtus Veiksmų planų projektus taip pat visuomenei paskelbia:

8.1. nacionaliniame laikraštyje – sudarant ne aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų ir stambių oro uostų Veiksmų planus;

8.2. regioniniame ar vietiniame laikraštyje – sudarant atitinkamoje apskrityje ar savivaldybėje, kuriuose platinamas regioninis ar vietinis laikraštis, esančios aglomeracijos Veiksmų planus;

8.3. seniūnijų, kurių teritorijas apima sudaromi aglomeracijų bei ne aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų ir stambių oro uostų Veiksmų planai, skelbimų lentose, ten, kur jos oficialiai įrengtos.

9. Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytais būdais ir atvejais visuomenei paskelbiant informaciją apie parengtą Veiksmų plano projektą, pateikiami šie duomenys:

9.1. Institucijos pavadinimas, buveinės adresas, interneto svetainės adresas, elektroninio pašto adresas;

9.2. Veiksmų plano apimama teritorija ir Veiksmų plano įgyvendinimo terminas;

9.3. kur, nuo kada ir iki kada galima susipažinti su Veiksmų plano projektu (nurodomas adresas ir laikas), nuoroda į interneto svetainę ar interneto svetainės rubriką, kurioje skelbiamas Veiksmų plano projektas, bei kam, iki kada, kokiu adresu ir kokiu būdu (raštu ar elektroniniu paštu) galima pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Veiksmų plano projekto. Visuomenei susipažinti su Veiksmų plano projektu ir pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl jo turi būti skiriama 20 darbo dienų, skaičiuojant nuo informacijos apie parengtus Veiksmų planų projektus paskelbimo visuomenei dienos;

9.4. kada Institucijoje (ar kitoje pranešime nurodytoje vietoje) įvyks viešas susirinkimas, kurio metu visuomenės ir Tvarkos aprašo 10 punkte nurodyti triukšmo šaltinių valdytojų atstovai bus viešai supažindinti su Veiksmų plano projektu ir Institucijos atlikto iki Tvarkos aprašo 9.3 papunktyje ir 12 punkte nurodytų terminų pabaigos gautų visuomenės ir Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytų triukšmo šaltinių valdytojų atstovų pastabų ir pasiūlymų įvertinimo rezultatais ir galės pateikti pastabas ir pasiūlymus (nurodoma viešo susirinkimo vieta, adresas, data ir laikas ne darbo metu, viešas susirinkimas turi būti organizuojamas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų, pasibaigus Tvarkos aprašo 9.3 papunktyje ir 12 punkte nurodytiems terminams visuomenės ir Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytų triukšmo šaltinių valdytojų atstovams pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Veiksmų plano projekto).

10. Institucijos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Veiksmų planų projektų paskelbimo savo interneto svetainėse, parengtus Veiksmų planų projektus raštu pateikia derinti triukšmo šaltinių, kurių triukšmas kartografuotas sudarant strateginius triukšmo žemėlapius, valdytojams (kelių, viešosios geležinkelių infrastruktūros, tarptautinių oro uostų valdytojams, pramoninės veiklos zonose, įskaitant jūrų ir vidaus vandenų uostus, veiklą vykdantiems ūkio subjektams, išskyrus Institucijas, atsakingas už tų pačių Veiksmų planų sudarymą), taip pat juos informuoja apie Tvarkos aprašo 9.4 papunktyje nurodytą viešą susirinkimą.

11. Visuomenės atstovai pastabas ir pasiūlymus dėl Veiksmų planų projektų Institucijoms gali pateikti raštu ar elektroniniu paštu nuo Veiksmų planų projektų paskelbimo Institucijų interneto svetainėse dienos iki Tvarkos aprašo 9.3 papunktyje nurodyto termino pabaigos bei viešo susirinkimo metu. Visuomenės atstovai, raštu ar elektroniniu paštu pateikdami pastabas ir pasiūlymus dėl Veiksmų planų projektų, nurodo:

11.1. fiziniai asmenys – vardą, pavardę ir adresą pagal faktinę gyvenamąją vietą; juridiniai asmenys – juridinio asmens pavadinimą, buveinės adresą; visais atvejais galima nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono numerį, kitus rekvizitus;

11.2. motyvuotas pastabas ir pasiūlymus, kurie turi būti aiškūs ir suprantami.

12. Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytų triukšmo šaltinių valdytojų atstovai ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Veiksmų planų projektų pateikimo jiems derinti dienos raštu Institucijoms pateikia:

12.1. motyvuotas pastabas ir pasiūlymus (jei tokių turi), kurie turi būti aiškūs ir suprantami;

12.2. informaciją apie jų jau įgyvendinamas Tvarkos aprašo 6.3–6.6 papunkčiuose nurodytas triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones (jei tokias priemones įgyvendina);

12.3. kelių, viešosios geležinkelių infrastruktūros ir tarptautinių oro uostų valdytojų atstovai – informaciją apie per Veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpį siūlomas įgyvendinti jų valdomų kelių, geležinkelių ir oro transporto triukšmo šaltinių keliamo ir jų veiklos lemiamo triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, kartu su siūlomų įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių efektyvumą pagrindžiančia informacija, būtina Tvarkos aprašo 7 punkte nurodytiems lyginamiesiems triukšmo žemėlapiams sudaryti, Tvarkos aprašo 6.1 papunktyje nurodytam triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių siekiamam rodikliui pasiekti, kai kelių, viešosios geležinkelių infrastruktūros ir tarptautinių oro uostų valdytojų valdomų kelių, geležinkelių ir oro transporto triukšmo šaltinių keliamas ir jų veiklos lemiamas triukšmas viršija triukšmo ribinius dydžius.

13. Iki Tvarkos aprašo 9.3 papunktyje ir 12 punkte nurodytų terminų pabaigos gautas visuomenės ir Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytų triukšmo šaltinių valdytojų atstovų pastabas ir pasiūlymus bei Tvarkos aprašo 12.2 ir 12.3 papunkčiuose nurodytą informaciją Institucijos įvertina ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, pasibaigus Tvarkos aprašo 9.3 papunktyje ir 12 punkte nurodytiems terminams.

14. Iki Veiksmų plano projektui pristatyti organizuojamo viešo susirinkimo pradžios ar viešo susirinkimo metu Institucija turi paskirti viešo susirinkimo pirmininką ir sekretorių. Institucija turi sudaryti sąlygas visuomenės ir Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytų triukšmo šaltinių valdytojų atstovams užsiregistruoti viešame susirinkime, jame dalyvauti ir pateikti pastabas ir pasiūlymus dėl Veiksmų plano projekto ir dėl viešo susirinkimo pirmininko ar jo įgalioto kito asmens viešo susirinkimo metu pateiktų Institucijos atlikto iki Tvarkos aprašo 9.3 papunktyje ir 12 punkte nurodytų terminų pabaigos gautų visuomenės ir Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytų triukšmo šaltinių valdytojų atstovų pastabų ir pasiūlymų bei Tvarkos aprašo 12.2 ir 12.3 papunkčiuose nurodytos informacijos įvertinimo rezultatų.

15. Viešo susirinkimo pirmininkas ar jo įgaliotas kitas asmuo viešo susirinkimo metu turi apibūdinti rengiamo Veiksmų plano projekto tikslus, supažindinti viešo susirinkimo dalyvius su Veiksmų plano projektu ir jame siūlomomis nustatyti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonėmis, pateikti Institucijos atlikto iki Tvarkos aprašo 9.3 papunktyje ir 12 punkte nurodytų terminų pabaigos gautų visuomenės ir Tvarkos aprašo 12 punkte nurodytų triukšmo šaltinių valdytojų atstovų pastabų ir pasiūlymų bei Tvarkos aprašo 12.2 ir 12.3 papunkčiuose nurodytos informacijos įvertinimo rezultatus bei atsakyti į viešo susirinkimo metu visuomenės ir Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytų triukšmo šaltinių valdytojų atstovų pateiktus klausimus, pastabas ir pasiūlymus.

16. Viešam susirinkimui pasibaigus jo sekretorius per 10 darbo dienų parengia viešo susirinkimo protokolą, kuriame išdėsto viešo susirinkimo metu pasisakiusių visuomenės ir Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytų triukšmo šaltinių valdytojų atstovų nuomonių esmę, kaip numatoma atsižvelgti į iki Tvarkos aprašo 9.3 papunktyje ir 12 punkte nurodytų terminų pabaigos ir viešo susirinkimo metu gautas visuomenės ir Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytų triukšmo šaltinių valdytojų atstovų pastabas ir pasiūlymus, ir prie viešo susirinkimo protokolo prideda viešo susirinkimo dalyvių sąrašo, raštu ar elektroniniu paštu gautų visuomenės ir Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytų triukšmo šaltinių valdytojų atstovų pastabų ir pasiūlymų bei Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytais būdais ir atvejais skelbtų pranešimų kopijas. Viešo susirinkimo protokolą pasirašo viešo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.

17. Jei per valandą nuo nustatytos viešo susirinkimo pradžios į jį neatvyksta nė vienas visuomenės ir Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytų triukšmo šaltinių valdytojų atstovas, yra laikoma, kad viešo susirinkimo procedūra atlikta ir apie tai nurodoma viešo susirinkimo protokole.

18. Institucija per 20 darbo dienų nuo viešo susirinkimo protokolo parengimo dienos išnagrinėja iki Tvarkos aprašo 9.3 papunktyje ir 12 punkte nurodytų terminų pabaigos bei viešo susirinkimo metu visuomenės ir Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytų triukšmo šaltinių valdytojų atstovų raštu ar elektroniniu paštu pateiktas pastabas ir pasiūlymus ir, atsižvelgdama į juos, papildo ir (arba) patikslina Veiksmų plano projektą arba motyvuotai šias pastabas ir pasiūlymus atmeta parengdama visuomenės ir Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytų triukšmo šaltinių valdytojų atstovų pastabų ir pasiūlymų įvertinimo pažymą.

19. Institucija per 40 darbo dienų nuo viešo susirinkimo protokolo parengimo dienos:

19.1. Raštu atsako Veiksmų plano projektui raštu ar elektroniniu paštu pastabas ir pasiūlymus pateikusiems visuomenės ir Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytų triukšmo šaltinių valdytojų atstovams, kaip įvertintos jų pateiktos pastabos ir pasiūlymai.

19.2. Raštu pateikia informaciją apie Tvarkos aprašo 12.3 papunktyje nurodytų triukšmo šaltinių valytojų valdomų triukšmo šaltinių keliamo ir jų veiklos lemiamo triukšmo ribinių dydžių viršijimą Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos, kai Tvarkos aprašo 12.3 papunktyje nurodytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių nepakanka Tvarkos aprašo 6.1 papunktyje nustatytam triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių siekiamam rodikliui pasiekti.

19.3. Raštu informuoja Tvarkos aprašo 12.3 papunktyje nurodytus triukšmo šaltinių valdytojų atstovus apie pritarimą jų siūlomoms įgyvendinti triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonėms, kai Tvarkos aprašo 12.3 papunktyje nurodytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių pakanka Tvarkos aprašo 6.1 papunktyje nustatytam triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių siekiamam rodikliui pasiekti. Institucijos rašte nurodo, kad bus vykdoma triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimo priežiūra.

20. Bendradarbiavimas su kaimyninėmis valstybėmis triukšmo prevencijos priemonių planavimo srityje vykdomas susitarimų su kaimyninių valstybių kompetentingomis institucijomis pagrindu. Tokie susitarimai rengiami ir sudaromi vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1179 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių rengimo ir sudarymo taisyklių patvirtinimo“.

21. Atlikus Konsultavimosi su visuomene procedūras, Derinimo su triukšmo šaltinių valdytojais procedūras ir bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių planavimo klausimais procedūras (jei tokios buvo organizuotos) Veiksmų planų projektai papildomi informacija apie Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytais būdais ir atvejais visuomenei paskelbtą informaciją apie Veiksmų plano projekto parengimą, informacija apie Tvarkos aprašo 14 punkte nurodytą įvykusį viešą susirinkimą, apibendrinta informacija apie iš visuomenės ir Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytų triukšmo šaltinių valdytojų atstovų raštu ar elektroniniu paštu gautas pastabas ir pasiūlymus bei jų įvertinimą, informacija apie Derinimą su triukšmo šaltinių valdytojais bei apibendrinta informacija apie bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių planavimo klausimais procedūras (jei tokios buvo organizuotos), Tvarkos aprašo 12.2 papunktyje nurodyta informacija bei informacija apie Tvarkos aprašo 12.3 papunktyje nurodytas per Veiksmų plano įgyvendinimo laikotarpį siūlomas įgyvendinti kelių, geležinkelių ir oro transporto triukšmo šaltinių keliamo ir jų veiklos lemiamo triukšmo prevencijos ir mažinimo priemones, kurioms pritarė Institucijos. Prie Veiksmų plano projekto pridedamos viešo susirinkimo protokolo, kitų Tvarkos aprašo 16 punkte nurodytų dokumentų kopijos, Tvarkos aprašo 18 punkte nurodytos visuomenės ir Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytų triukšmo šaltinių valdytojų atstovų pastabų ir pasiūlymų įvertinimo pažymos kopija, su Derinimo su triukšmo šaltinių valdytojais procedūromis bei su bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių planavimo klausimais procedūromis (jei tokios buvo organizuotos) susijusių dokumentų kopijos.

22. Aglomeracijos Veiksmų plano projektas pateikiamas svarstyti savivaldybės, kurioje yra aglomeracija, tarybos posėdyje ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki Įstatymo pakeitimo įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodyto termino pabaigos.

23. Ne aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų ir stambių oro uostų Veiksmų planų projektai Triukšmo valdymo įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytų institucijų vadovams pateikiami tvirtinti ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki Įstatymo pakeitimo įstatymo 17 straipsnio 4 dalyje nurodyto termino pabaigos.

24. Patvirtintuose Veiksmų planuose turi būti Tvarkos aprašo 5 ir 21 punktuose nurodyta informacija ir dokumentai.

25. Patvirtintuose Veiksmų planuose nustatytos triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės įgyvendinamos Institucijų strateginio planavimo dokumentais. Aglomeracijų Veiksmų planų priemonės įgyvendinamos savivaldybių, kuriose yra aglomeracijų, strateginio planavimo dokumentais – savivaldybių tarybų patvirtintais savivaldybės strateginiais plėtros ir (arba) savivaldybės strateginiais veiklos planais. Ne aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų ir stambių oro uostų Veiksmų planų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės bei viešosios geležinkelių infrastruktūros ir tarptautinių oro uostų valdytojų įgyvendinamos triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonės triukšmui aglomeracijose mažinti įgyvendinamos pagal Strateginio planavimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos patvirtinimo“, rengiamais tarpinstituciniais veiklos planais ir už atitinkamų ne aglomeracijose esančių pagrindinių kelių ruožų, pagrindinių geležinkelio kelių ruožų ir stambių oro uostų Veiksmų planuose nustatytų triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių įgyvendinimą atsakingų institucijų strateginio planavimo dokumentais, Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatyme nurodyta Kelių priežiūros ir plėtros programa, Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekse nurodytomis viešosios geležinkelių infrastruktūros modernizavimo ir plėtros programomis ir projektais bei Lietuvos Respublikos aviacijos įstatyme nurodytomis civilinės aviacijos plėtros programomis.

26. Patvirtinti Veiksmų planai patikslinami esant Triukšmo valdymo įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje nurodytoms aplinkybėms.

27. Patvirtintų Veiksmų planų patikslinimų projektus Institucijos pradeda rengti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Triukšmo valdymo įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos. Patvirtintų Veiksmų planų patikslinimų projektai parengiami, Konsultavimuisi su visuomene Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytais būdais ir atvejais paskelbiami ir Tvarkos aprašo 10 punkte nurodytų triukšmo šaltinių valdytojų atstovams pateikti pastabas ir pasiūlymus pateikiami ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Triukšmo valdymo įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos.

28. Institucijos patvirtintų Veiksmų planų patikslinimus patvirtina ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Triukšmo valdymo įstatymo 18 straipsnio 5 dalyje nurodytų aplinkybių paaiškėjimo dienos atlikus Tvarkos aprašo 8–20 punktuose nurodytas Konsultavimosi su visuomene procedūras, Derinimo su triukšmo šaltinių valdytojais procedūras ir bendradarbiavimo su kaimyninėmis valstybėmis triukšmo prevencijos ir mažinimo priemonių planavimo klausimais procedūras (jei tokios buvo organizuotos).

 

III SKYRIUS

TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANŲ SKELBIMAS VISUOMENEI

 

29. Ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Veiksmų planų patvirtinimo datos, Institucijos visuomenei paskelbia Veiksmų planus savo interneto svetainėse ir informaciją apie patvirtintus Veiksmų planus visuomenei paskelbia Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytais būdais ir atvejais.

30. Tvarkos aprašo 8 punkte nurodytais būdais ir atvejais visuomenei paskelbiant informaciją apie patvirtintą Veiksmų planą, pateikiami šie duomenys:

30.1. Veiksmų plano pavadinimas ir dokumento, kuriuo jis patvirtintas, pavadinimas, patvirtinimo data ir numeris;

30.2. Institucijos pavadinimas, buveinės adresas, interneto svetainės adresas, elektroninio pašto adresas;

30.3. kur, nuo kada ir iki kada galima susipažinti su patvirtintu Veiksmų planu (nurodomas adresas ir laikas, visuomenei susipažinti turi būti skiriama ne mažiau kaip 20 darbo dienų, skaičiuojant nuo Tvarkos aprašo 29 punkte nurodytos Veiksmų plano paskelbimo dienos), nuoroda į interneto svetainę ar interneto svetainės rubriką, kurioje skelbiamas patvirtintas Veiksmų planas.

31. Institucijų patvirtinti Veiksmų planai ir informacijos, reikalingos ataskaitoms Europos Komisijai apie 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/49/EB dėl aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 101) įgyvendinimą parengti, pateikimo formų, kurias tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančios Veiksmų planų suvestinės Institucijų interneto svetinėse skelbiami nuolat.

 

––––––––––––––––––––