LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL VALSTYBĖS PARAMOS TEIKIMO STUDIJOMS, AKADEMINIAM MOBILUMUI IR LITUANISTINIAM ŠVIETIMUI LIETUVOJE IR UŽSIENYJE

 

 

2020 m. gegužės 22 d. Nr. V-771

Vilnius

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 25 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 6, 7 ir 8 dalimis, siekdamas skatinti užsienio lietuvių veiklą lituanistinio švietimo srityje, Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumą:

 

1. T v i r t i n u pridedamus:

 

1.1. Valstybės paramos teikimo užsieniečių ir užsienio lietuvių studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje tvarkos aprašą;

 

1.2. Valstybės paramos teikimo Lietuvos Respublikos piliečių studijoms, akademiniam mobilumui užsienyje tvarkos aprašą.

 

2. N u s t a t a u, kad:

 

2.1. dėl COVID-19 pandemijos sukeltų padarinių ir karantino, paskelbto visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, įgyvendinant šio įsakymo 1 punktu patvirtintų Valstybės paramos teikimo užsieniečių ir užsienio lietuvių studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje tvarkos aprašo ir Valstybės paramos teikimo Lietuvos Respublikos piliečių studijoms, akademiniam mobilumui užsienyje tvarkos aprašo nuostatas, laikomasi vienos iš šių sąlygų:

 

2.1.1. dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų studentų dalinių studijų arba išvykstančiųjų pagal mobilumo programas (toliau – dalinės studijos) užsienio mokslo ir studijų institucijose:

 

2.1.1.1. Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų ir studento susitarimu perkelti studento dalines studijas iš 2020 m. pavasario semestro į 2020 m. rudens semestrą, kompensuojant dėl 2.1 papunkčio pirmojoje pastraipoje nurodytų priežasčių patirtas papildomas išlaidas, kurios negali viršyti pirminės skirtos sumos konkrečiam paramos tipui. Šios papildomos išlaidos kompensuojamos neišskaičiuojant jų iš bendros dalinėms studijoms skirtos paramos, kuri studentui priklauso perkėlus dalines studijas;

 

2.1.1.2. Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų ir studento susitarimu nevykdyti dalinių studijų užsienio mokslo ir studijų institucijoje, kompensuojant dėl to patirtas faktines išlaidas, kurios negali viršyti pirminės skirtos sumos konkrečiam paramos tipui;

 

2.1.1.3. Lietuvos ir užsienio mokslo ir studijų institucijų ir studento susitarimu dalines studijas užsienio mokslo ir studijų institucijoje organizuoti nuotoliniu būdu, jeigu studentas jau atvykęs (buvo atvykęs) į dalinių studijų vietą ir jo dalinių studijų metu mokslo ir studijų institucija pradėjo studijas organizuoti nuotoliniu būdu, tokiu atveju nuotoliniu būdu vykdomos dalinės studijos yra įskaitomos į studijų (mobilumo) laikotarpį;

 

2.1.1.4. mokslo ir studijų institucija studijas organizuoja nuotoliniu būdu dėl 2.1 papunkčio pirmojoje pastraipoje nurodytų priežasčių, bet studentas nebuvo / nėra atvykęs į dalinių studijų vietą, tokiu atveju nuotoliniu būdu vykdomos studijos yra įskaitomos į dalinių studijų (mobilumo) laikotarpį, už kurį yra skiriamas finansavimas; jei studentas dėl 2.1 papunkčio pirmojoje pastraipoje nurodytų priežasčių patyrė papildomų išlaidų, jos gali būti kompensuojamos neviršijant pirminės skirtos sumos konkrečiam paramos tipui. Šios papildomos išlaidos kompensuojamos neišskaičiuojant jų iš bendros dalinėms studijoms skirtos paramos, kuri studentui priklauso perkėlus dalines studijas;

 

2.1.1.5. nutraukti dalines studijas užsienyje, kai užsienio mokslo ir studijų institucija nesuteikia galimybės tęsti studijų nuotoliniu būdu ir dėl valstybės institucijų sprendimų asmuo negali grįžti į Lietuvą, nenutraukiant stipendijos mokėjimo ne ilgiau nei atsakingų valstybės institucijų sprendimu studentas galės grįžti į Lietuvą, bet neviršijant studijų sutartyje nustatytos dalinių studijų (mobilumo) trukmės;

 

2.1.1.6. nutraukti dalines studijas studento pasirinkimu, kai mokslo ir studijų institucija suteikia galimybę tęsti studijas nuotoliniu būdu tiek užsienio šalyje, tiek sugrįžus į Lietuvą, perskaičiuojant finansinės paramos dydį, kompensuojant tik faktines išlaidas, patirtas dėl paskelbto karantino. Studentas Švietimo mainų paramos fondui (toliau – Fondas) turės grąžinti paramos dalį už neišbūtą laikotarpį;

 

2.1.2. dėl atvykstančių užsieniečių dalinių studijų, lituanistinių studijų (išskyrus skirtas mokytojams) ir magistrantūros studijų:

 

2.1.2.1. tęsti studijas nuotoliniu būdu, jei studijos Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje prasidėjo iki karantino paskelbimo, Lietuvos mokslo ir studijų institucija studijas organizuoja nuotoliniu būdu, išlaikant studentui skirtą stipendiją studijoms. Nuotoliniu būdu vykdomos studijos ir jų trukmė turi būti suderinti tarp studento ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, o atnaujinus studijų vykdymą ne nuotoliniu būdu, studentas privalo grįžti į Lietuvą tęsti studijas (jei jos nebuvo pabaigtos karantino laikotarpiu);

 

2.1.2.2. tuo atveju, jeigu užsienio studentas dar nebuvo / nėra atvykęs į studijų vietą Lietuvoje, o Lietuvos mokslo ir studijų institucija studijas organizuoja nuotoliniu būdu, nuotoliniu būdu vykdomos užsienio studento studijos yra įskaitomos į studijų laikotarpį, už kurį yra skiriamas finansavimas;

 

2.1.2.3. nutraukti studijas Lietuvoje, jei Lietuvos mokslo ir studijų institucija nesuteikia galimybės tęsti studijų nuotoliniu būdu nei Lietuvoje, nei grįžus į užsienio šalį ir dėl valstybės institucijų sprendimų studentas negali grįžti į užsienio šalį. Tokiu atveju stipendijos mokėjimas studentui nėra nutraukiamas, bet ne ilgiau nei atsakingų valstybės institucijų sprendimu galės grįžti į užsienio šalį, taip pat neviršijant lėšų naudojimo sutartyje nustatytos mobilumo trukmės;

 

2.1.2.4. nutraukti studijas Lietuvoje studento pasirinkimu, kai mokslo ir studijų institucija suteikia galimybę tęsti studijas nuotoliniu būdu tiek Lietuvoje, tiek grįžus į užsienio valstybę. Tokiu atveju studentas turės Fondui grąžinti stipendijos dalį už neišbūtą studijų laikotarpį;

 

2.1.3. lituanistines studijas, skirtas lituanistinių mokyklų mokytojams, ir lietuvių kalbos ir kultūros kursus (toliau – kursai) esant galimybei organizuoti nuotoliniu būdu. Tokiu atveju stipendijos lituanistinių studijų ar kursų dalyviams nebūtų mokamos, būtų dengiama tik studijų ar kursų kaina;

 

2.2. įgyvendinant šio įsakymo 2.1 papunktyje nurodytas sąlygas, visos išlaidos kompensuojamos pirmumo tvarka pagal dokumentų pateikimo datą neviršijant Fondui 2020 metais skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

 

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 11 d. įsakymą Nr. V-690 „Valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

4. Šio įsakymo 2 punktas galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                   Algirdas Monkevičius

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-771

 

 

VALSTYBĖS PARAMOS TEIKIMO UŽSIENIEČIŲ IR UŽSIENIO LIETUVIŲ STUDIJOMS IR LITUANISTINIAM ŠVIETIMUI LIETUVOJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės paramos teikimo užsieniečių ir užsienio lietuvių studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja stipendijų ir išmokų tipus, dydžius, jų skyrimo principus užsienio šalių piliečių, taip pat užsienio lietuvių, įgijusių išsilavinimą užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas, studijoms, lituanistiniam švietimui Lietuvos mokslo ir studijų institucijose (toliau – aukštosios mokyklos).

2. Valstybės paramos teikimo tikslai:

2.1. pritraukti gabius užsienio šalių piliečius ir užsienio lietuvius (toliau kartu – užsieniečiai) studijuoti Lietuvoje;

2.2. plėsti galimybes užsieniečiams mokytis lietuvių kalbos, pažinti Lietuvos istoriją ir kultūrą.

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme vartojamas sąvokas.

4. Valstybės parama skiriama konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo prioritetais.

5. Valstybės paramą skiria švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija (toliau – Įgaliota institucija), atsižvelgdama į konkursinę atranką vykdančios, švietimo, mokslo ir sporto ministro sudarytos ir pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus nuostatus veikiančios Tarptautinių studijų komisijos siūlymus.

6. Lėšos valstybės paramai teikti skiriamos iš Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – Ministerija) skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

7. Valstybės paramos išmokėjimą administruoja Įgaliota institucija.

8. Įgaliota institucija turi teisę iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų, valstybės ar žinybinių registrų, informacinių sistemų, aukštųjų mokyklų ir kitų juridinių ir fizinių asmenų gauti informaciją, kurios reikia paramos išmokėjimui administruoti.

 

II SKYRIUS

STIPENDIJŲ IR IŠMOKŲ TIPAI IR DYDŽIAI

 

9. Užsieniečių studijoms, lituanistiniam švietimui Lietuvos aukštosiose mokyklose gali būti skiriamos šių tipų stipendijos:

9.1. visų studijų pakopų įvairių studijų krypčių dalinėms studijoms (toliau – dalinės studijos);

9.2. antrosios pakopos ir vientisųjų studijų dalies, prilygstančios antrajai pakopai, nuolatinės studijų formos studijoms (toliau – magistrantūros studijos);

9.3. lietuvių kalbos mokymuisi pagal lituanistinio švietimo programas (toliau – lituanistinės studijos);

9.4. intensyviems (iki vieno mėnesio trukmės) lietuvių kalbos ir kultūros kursams (toliau – lietuvių kalbos ir kultūros kursai).

10. Stipendijų dydžiai:

10.1. 10 bazinių socialinių išmokų per mėnesį – pirmosios, antrosios pakopų ir vientisųjų studijų studentams, atvykstantiems į dalines ir magistrantūros studijas;

10.2. 20 bazinių socialinių išmokų per mėnesį – trečiosios pakopos studijų studentams, atvykstantiems į dalines studijas;

10.3. 15 bazinių socialinių išmokų per mėnesį – atvykstantiems į lituanistines studijas ir lietuvių kalbos ir kultūros kursus.

11. Jei skiriama ne viso mėnesio stipendija, jos dydis apskaičiuojamas dienomis, viso mėnesio stipendijos sumą padalijus iš 30 dienų skaičiaus.

12. Išmokos, atsižvelgiant į nustatytas konkurso sąlygas, gali būti skiriamos dalinių, magistrantūros, lituanistinių studijų, lietuvių kalbos ir kultūros kursų kainai ir (ar) kelionės išlaidoms padengti. Išmoka kelionės išlaidoms padengti gali būti skiriama tik vienai kelionei – atvykti į studijų ar kursų pradžią ir išvykti, pasibaigus studijoms ar kursams.

13. Išmokų dydžiai:

13.1. išmokos, skirtos studijų kainai už dalines ar magistrantūros studijas padengti, dydis lygus Lietuvos aukštosios mokyklos nustatytai kainai, bet ne didesnis nei švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinta atitinkamais metais priimamų studentų norminė studijų kaina. Skiriant išmoką turi būti atsižvelgiama į atitinkamą asmens studijų trukmę. Jei Lietuvos aukštosios mokyklos nustatyta studijų kaina viršija norminę studijų kainą, užsienietis, gavęs išmoką, pats padengia Lietuvos aukštosios mokyklos nustatytos ir norminės studijų kainos skirtumą;

13.2. išmokos, skirtos kainai už lituanistines studijas, lietuvių kalbos ir kultūros kursus padengti, dydis lygus Lietuvos aukštosios mokyklos (-ų), kuri (-ios) organizuoja lituanistines studijas, lietuvių kalbos ir kultūros kursus, nurodytai lituanistinių studijų, lietuvių kalbos ir kultūros kursų kainai. Įgaliota institucija pagal konkurso sąlygose nurodytus kriterijus atrenka ir patvirtina aukštąsias mokyklas, organizuojančias lituanistines studijas bei lietuvių kalbos ir kultūros kursus;

13.3. išmokos kelionės išlaidoms padengti dydis yra fiksuotas, jų įkainius tvirtina Įgaliota institucija, atsižvelgdama į atstumą nuo gyvenamosios vietos (miesto) iki studijų vietos (miesto).

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS IR ATRANKOS KRITERIJAI

 

14. Užsienietis, pretenduojantis gauti valstybės paramą dalinėms studijoms Lietuvoje, turi:

14.1. turėti Lietuvos aukštosios mokyklos sutikimą priimti jį studijuoti;

14.2. gerai mokėti kalbą, kuria vyks studijos;

14.3. būti užsienio valstybės mokslo ir studijų institucijos studentas.

15. Užsienietis, pretenduojantis gauti valstybės paramą magistrantūros studijoms Lietuvoje, turi:

15.1. būti ne Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės pilietis (įskaitant lietuvių kilmės užsieniečius);

15.2. turėti Lietuvos aukštosios mokyklos patvirtinimą, kad jis yra priimtas studijuoti;

15.3. nebūti gavęs šio tipo paramos anksčiau;

15.4. gerai mokėti kalbą, kuria vyks studijos.

16. Užsienio šalies pilietis, pretenduojantis gauti valstybės paramą lietuvių kalbos ir kultūros kursams turi:

16.1. būti užsienio valstybės mokslo ir studijų institucijos studentas, dėstytojas ar mokslo darbuotojas;

16.2. gerai mokėti kalbą, kuria vyks studijos.

17. Užsienio šalies pilietis, pretenduojantis gauti valstybės paramą lituanistinėms studijoms turi:

17.1. būti užsienio valstybės mokslo ir studijų institucijos studentas arba lingvistikos ar filologijos krypties dėstytojas ar mokslo darbuotojas;

17.2. gerai mokėti kalbą, kuria vyks studijos.

18. Užsienio lietuvis, pretenduojantis gauti valstybės paramą lituanistinėms studijoms ir (ar) lietuvių kalbos ir kultūros kursams, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

18.1. būti užsienio valstybės mokslo ir studijų institucijos studentas, dėstytojas ar mokslo darbuotojas;

18.2. būti krašto lietuvių bendruomenės veikėju.

19. Užsienietis, pretenduojantis gauti valstybės paramą lituanistinėms studijoms, skirtoms pedagogams, turi:

19.1dirbti lituanistinio švietimo įstaigoje užsienyje mokytoju ar dėstytoju;

19.2. gerai mokėti lietuvių kalbą.

20. Sprendimas skirti paramą konkretiems asmenims priimamas atsižvelgiant į:

20.1. įgyto bakalauro laipsnio arba teisės aktų nustatyta tvarka pripažintos kaip lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos rezultatus ir kalbos, kuria vyks studijos, mokėjimo lygį – atvykstantiems į magistrantūros studijas;

20.2. paraiškų vertinimo rezultatus;

20.3. krašto lietuvių bendruomenės rekomendaciją – užsienio lietuviams, atvykstantiems į lituanistines studijas ar lietuvių kalbos ir kultūros kursus;

20.4. kandidato motyvaciją ir kitus papildomus kriterijus, nurodytus konkurso sąlygose.

21. Studijos, kursai negali vykti nuotoliniu būdu, išskyrus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus atvejus.

22. Papildomi reikalavimai pretendentams, atrankos kriterijai ir pateikiamų dokumentų sąrašas nustatomi atitinkamo konkurso sąlygose.

 

IV SKYRIUS

KONKURSŲ ORGANIZAVIMAS

 

23. Konkursus valstybės paramai gauti atitinkamoms dalinėms, magistrantūros, lituanistinėms studijoms, lietuvių kalbos ir kultūros kursams Lietuvos aukštosiose mokyklose organizuoja Įgaliota institucija, vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo prioritetais, Tarptautinių studijų komisijos nustatytomis kvotomis dalinėms, magistrantūros, lituanistinėms studijoms ir lietuvių kalbos ir kultūros kursams, taip pat Įgaliotos institucijos patvirtintomis konkurso sąlygomis.

24. Informacija apie konkursus skelbiama Įgaliotos institucijos interneto svetainėje, išsiunčiama Lietuvos Respublikos diplomatinėms atstovybėms užsienio valstybėse, atitinkamoms institucijoms užsienyje.

25. Skelbiamo konkurso sąlygose pateikiamos prioritetinės šalys (jei taikoma), stipendijų tipai, išmokų tipai, kvotos, atrankos kriterijai, pateiktinų dokumentų sąrašas, dokumentų pateikimo terminai ir kiti reikalavimai.

26. Užsieniečių, kuriems siūloma skirti valstybės paramą dalinėms, magistrantūros, lituanistinėms studijoms, lietuvių kalbos ir kultūros kursams Lietuvos aukštosiose mokyklose, galutinę atranką vykdo Tarptautinių studijų komisija, laikydamasi konkurso sąlygų, Tarptautinių studijų komisijos ir Aprašo nuostatų.

27. Valstybės parama magistrantūros studijoms asmeniui skiriama tik vieną kartą.

 

V SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMAS IR MOKĖJIMAS

 

28. Valstybės paramą dalinėms, magistrantūros, lituanistinėms studijoms, lietuvių kalbos ir kultūros kursams Lietuvos aukštosiose mokyklose skiria Įgaliota institucija, atsižvelgdama į Tarptautinių studijų komisijos siūlymus. Valstybės parama asmenims, atvykstantiesiems dalinėms, lituanistinėms studijoms, skiriama ne ilgesniam kaip 10 mėnesių laikotarpiui, atsižvelgiant į nustatytas konkurso sąlygas, į magistrantūros studijas priimtiems užsieniečiams – visam jų studijų laikotarpiui.

29. Įgaliota institucija ne vėliau kaip per mėnesį nuo sprendimo priėmimo dėl paramos skyrimo dienos apie priimtus sprendimus informuoja Lietuvos aukštąsias mokyklas, užsieniečius ir (ar) atitinkamas institucijas užsienyje.

30. Valstybės paramai skirtos lėšos pervedamos dalimis Lietuvos aukštajai mokyklai, kuri priima užsienietį, už einamųjų metų ne ilgesnį kaip vieno semestro laikotarpį. Lietuvos aukštoji mokykla stipendiją užsieniečiui išmoka kas mėnesį.

31. Įgaliota institucija panaikina sprendimą skirti stipendiją ir (ar) išmoką dalinėms, magistrantūros, lituanistinėms studijoms, lietuvių kalbos ir kultūros kursams Lietuvoje, o Lietuvos aukštoji mokykla privalo nutraukti skirtų lėšų išmokėjimą, jeigu užsienietis:

31.1. neatvyksta į dalines, magistrantūros, lituanistines studijas, lietuvių kalbos ir kultūros kursus Lietuvoje;

31.2. turi akademinių skolų;

31.3. išeina akademinių atostogų;

31.4. nutraukia dalines, magistrantūros, lituanistines studijas, lietuvių kalbos ir kultūros kursus arba pašalinamas iš Lietuvos aukštosios mokyklos jos nustatyta tvarka;

31.5 šešiomis ar daugiau dienomis anksčiau baigia dalines, magistrantūros, lituanistines studijas, lietuvių kalbos ir kultūros kursus negu numatyta (išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) atvejus);

31.6. atsiranda ar paaiškėja aplinkybių, dėl kurių negalėjo būti skirta stipendija ir (ar) išmoka;

31.7. pažeidžia konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus.

32. Atsiradus šio Aprašo 31 punkte nurodytoms aplinkybėms, Lietuvos aukštoji mokykla privalo per 5 darbo dienas nuo šių aplinkybių paaiškėjimo apie tai informuoti Įgaliotą instituciją.

33. Įgaliotai institucijai panaikinus sprendimą skirti stipendiją ir (ar) išmoką dalinėms, magistrantūros, lituanistinėms studijoms, lietuvių kalbos ir kultūros kursams Lietuvoje arba nutraukus skirtų lėšų mokėjimą, Įgaliota institucija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo raštu informuoja Lietuvos aukštąją mokyklą, užsienietį ir (ar) atitinkamas institucijas užsienyje.

34. Užsieniečiui neišmokėtą stipendiją ir nepanaudotą išmokos dalį Lietuvos aukštoji mokykla privalo grąžinti Įgaliotai institucijai per vieną mėnesį nuo Įgaliotos institucijos pranešimo gavimo, bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Pasibaigus Aprašo nustatyta tvarka finansuojamam dalinių, magistrantūros, lituanistinių studijų, lietuvių kalbos ir kultūros kursų laikotarpiui, Lietuvos aukštosios mokyklos raštu informuoja Įgaliotą instituciją apie užsieniečio baigtas studijas, kursus ir jo pasiektus rezultatus.

36. Įgaliota institucija atsiskaito Ministerijai už valstybės paramai skirtų lėšų panaudojimą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka.

________________

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos

švietimo, mokslo ir sporto ministro

2020 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. V-771

 

 

VALSTYBĖS PARAMOS TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ STUDIJOMS, AKADEMINIAM MOBILUMUI UŽSIENYJE TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės paramos teikimo Lietuvos Respublikos piliečių studijoms, akademiniam mobilumui užsienyje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja skiriamų stipendijų ir išmokų tipus, dydžius, jų skyrimo principus Lietuvos Respublikos piliečių dalinėms studijoms užsienyje, akademiniam mobilumui pagal užsienio valstybių Lietuvai skirtas mobilumo programas, už kurias atsakinga Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – Ministerija).

2. Valstybės parama pagal šį Aprašą taip pat gali būti teikiama Europos Sąjungos valstybių narių, Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių piliečiams, dirbantiems ir (arba) turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, ir jų šeimos nariams, kitų užsienio valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, turintiems teisę nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

3. Valstybės paramos teikimo tikslai:

3.1. skatinti Lietuvos mokslo ir studijų institucijų (toliau – aukštosios mokyklos) studentų mobilumą;

3.2. sudaryti galimybes Lietuvos Respublikos piliečiams dalyvauti užsienio valstybių Lietuvai siūlomose mobilumo programose (toliau – mobilumo programos), už kurias atsakinga Ministerija.

4. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme vartojamas sąvokas.

5. Valstybės paramą sudaro:

5.1. valstybės stipendija, kuri skiriama tik vykstantiems dalinių studijų užsienyje;

5.2. išmoka kelionės, draudimo, laikinojo leidimo gyventi užsienio šalyje, vizų gavimo, studijų kainos ir (arba) kitoms konkursų sąlygose nustatytoms išlaidoms padengti, skiriama vykstantiems dalinių studijų užsienyje arba pagal mobilumo programas (toliau – išmoka).

6. Valstybės parama skiriama konkurso būdu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytais aukštojo mokslo tarptautiškumo skatinimo prioritetais.

7. Valstybės paramą skiria ir jos išmokėjimą administruoja švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliota institucija (toliau – Įgaliota institucija).

8. Lėšos valstybės paramai teikti skiriamos iš Ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų.

9. Įgaliota institucija turi teisę iš kitų valstybės institucijų ir įstaigų, valstybės ar žinybinių registrų, informacinių sistemų, mokslo ir studijų institucijų ir kitų asmenų gauti informaciją, kurios reikia paramos išmokėjimui administruoti.

10. Valstybės parama skiriama asmenims, vykstantiems:

10.1. dalinių studijų tose užsienio šalių institucijose, kurios suteikia aukštojo mokslo kvalifikaciją ir šalies kompetentingų valdžios institucijų pripažįstamos kaip priklausančios jos aukštojo mokslo sistemai (toliau – užsienio šalies mokslo ir studijų institucija);

10.2. pagal mobilumo programas į šiose programose nurodytas institucijas.

 

II SKYRIUS

VALSTYBĖS STIPENDIJŲ IR IŠMOKŲ TIPAI IR DYDŽIAI

 

11. Valstybės stipendijų dydžiai asmenims, vykstantiems dalinių studijų užsienyje:

11.1. 12 bazinių socialinių išmokų per mėnesį – pirmosios, antrosios pakopos ir vientisųjų studijų studentams;

11.2. 15 bazinių socialinių išmokų per mėnesį – trečiosios pakopos studentams.

12. Į dalines studijas išvykstančiam studentui skirta valstybės stipendija indeksuojama, atsižvelgiant į gyvenimo lygio vietos koeficientus, nurodytus Aprašo priede.

13. Jei skiriama ne viso mėnesio stipendija, jos dydis vienai dienai apskaičiuojamas viso mėnesio stipendijos sumą padalijus iš 30 dienų skaičiaus.

14. Išmokos vykstantiesiems dalinių studijų užsienyje arba pagal mobilumo programas gali būti skiriamos kelionės, draudimo, laikinojo leidimo gyventi užsienio šalyje, vizų gavimo, studijų kainos už dalines studijas ir kitoms konkursų sąlygose nustatytoms išlaidoms padengti. Išmoka kelionės išlaidoms padengti gali būti skiriama tik vienai kelionei – atvykti į studijų pradžią ir išvykti, pasibaigus studijoms.

15. Išmokos kelionės išlaidoms padengti dydis yra fiksuotas, jų įkainius tvirtina Įgaliota institucija, atsižvelgusi į atstumą nuo gyvenamosios vietos (miesto) iki studijų vietos (miesto). Išmokos, skirtos studijų kainai už dalines studijas padengti, dydis lygus Lietuvos aukštosios mokyklos nustatytai kainai, bet ne didesnis nei švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtinta atitinkamais metais priimamų studentų norminė studijų kaina. Skiriant išmoką turi būti atsižvelgiama į atitinkamą asmens studijų trukmę. Jei užsienio valstybės aukštosios mokyklos nustatyta studijų kaina viršija norminę studijų kainą, asmuo, gavęs išmoką, pats padengia užsienio valstybės aukštosios mokyklos nustatytos ir norminės studijų kainos skirtumą.

 

III SKYRIUS

VALSTYBĖS STIPENDIJŲ IR IŠMOKŲ SKYRIMAS VYKSTANTIEMS DALINIŲ STUDIJŲ UŽSIENYJE

 

16. Asmuo, pretenduojantis gauti valstybės paramą dalinėms studijoms užsienyje, turi:

16.1. būti gerai besimokantis Lietuvos aukštosios mokyklos bakalauro, vientisųjų, magistrantūros ar doktorantūros studijų studentas;

16.2. turėti užsienio šalies mokslo ir studijų institucijos sutikimą priimti jį dalinėms studijoms;

16.3. gerai mokėti kalbą, kuria vyks studijos;

16.4. atitikti šio Aprašo 1 ar 2 punktų reikalavimus.

17. Sprendimas skirti valstybės paramą dalinėms studijoms užsienyje priimamas atsižvelgiant į paraiškų vertinimo rezultatus, kandidato motyvaciją ir kitus atrankos kriterijus, nurodytus konkurso sąlygose.

18. Studijos negali būti vykdomos nuotoliniu būdu, išskyrus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus atvejus.

19. Reikalavimai, ne mažesni, negu nurodyti šio Aprašo 16 punkte, atrankos kriterijai ir pateikiamų dokumentų sąrašas nustatomi skelbiamo konkurso sąlygose.

20. Konkursus dalinėms studijoms užsienyje skelbia ir organizuoja Įgaliota institucija, vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro sudarytos ir veikiančios pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintus nuostatus Tarptautinių studijų komisijos (toliau – Tarptautinių studijų komisija) nustatytomis kvotomis dalinėms studijoms užsienyje bei Įgaliotos institucijos patvirtintomis konkurso sąlygomis.

21. Informacija apie konkursus skelbiama Įgaliotos institucijos interneto svetainėje, išsiunčiama aukštosioms mokykloms.

22. Skelbiamo konkurso sąlygose pateikiamos prioritetinės šalys ir kvotos, atrankos kriterijai, pateiktinų dokumentų sąrašas, dokumentų pateikimo terminai ir kiti reikalavimai pretendentams.

23. Asmenų, kuriems siūloma skirti valstybės stipendiją ir (ar) išmoką dalinėms studijoms užsienyje, atranką vykdo Tarptautinių studijų komisija, laikydamasi konkurso sąlygų, Tarptautinių studijų komisijos nuostatų ir Aprašo nuostatų.

24. Valstybės paramą atrinktiems kandidatams skiria Įgaliota institucija, atsižvelgdama į Tarptautinių studijų komisijos siūlymus. Stipendija skiriama ne ilgesniam nei 10 mėnesių laikotarpiui. Tas pats asmuo gali gauti valstybės paramą dalinėms studijoms užsienyje tik vieną kartą per vienerius mokslo metus.

25. Įgaliota institucija per mėnesį nuo valstybės paramos skyrimo dienos apie priimtus sprendimus informuoja aukštąsias mokyklas, asmenis, kurie dalyvavo konkurse, ir (ar) atitinkamą(as) instituciją(as) užsienyje.

26. Stipendijai ir (ar) išmokai skirtos lėšos pervedamos, paramą gavusiam asmeniui pasirašius sutartį su Įgaliota institucija jos nustatyta tvarka.

27. Asmuo, kuris, pasikeitus aplinkybėms, negali išvykti nurodytu laiku, turi pateikti Įgaliotai institucijai ir, jeigu taikoma, aukštajai mokyklai prašymą pakeisti išvykimo laiką tais pačiais mokslo metais. Dalinių studijų užsienyje laiko pakeitimas turi būti suderintas su priimančia institucija.

28. Įgaliota institucija panaikina sprendimą skirti stipendiją ir (ar) išmoką dalinėms studijoms užsienyje arba nutraukia skirtų lėšų mokėjimą, jeigu asmuo:

28.1. nesilaiko Aprašo nuostatų, pažeidžia sutarties sąlygas ar jų nevykdo;

28.2. atsiranda ar paaiškėja aplinkybių, dėl kurių negalėjo būti skirta stipendija ir (ar) išmoka;

28.3. šešiomis ar daugiau dienomis anksčiau baigia dalines studijas užsienyje, negu numatyta sutartyje (išskyrus nenugalimos jėgos (force majeure) atvejus);

28.4. be objektyvių priežasčių nutraukia dalines studijas užsienyje.

29. Įgaliotai institucijai panaikinus sprendimą skirti stipendiją ir (ar) išmoką dalinėms studijoms užsienyje arba nutraukus skirtų lėšų mokėjimą, asmuo turi grąžinti Įgaliotai institucijai skirtas lėšas ar nepanaudotą jų dalį. Skirtos lėšos ar permokėta ir (ar) nepanaudota jų dalis Įgaliotai institucijai turi būti grąžintos per vieną mėnesį (bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.) nuo pranešimo apie sprendimą panaikinti skirtą stipendiją ir (ar) išmoką arba nutraukti skirtų lėšų mokėjimą išsiuntimo dienos.

30. Jeigu asmeniui stipendija ir (ar) išmoka dalinėms studijoms užsienyje yra skirta, bet jis tais mokslo metais neišvyksta, stipendija ir (ar) išmoka negali būti perkelta į kitus mokslo metus, išskyrus švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytus atvejus.

31. Jeigu asmeniui stipendija ir (ar) išmoka dalinėms studijoms užsienyje yra skirta, bet jis tais mokslo metais neišvyksta, sutaupytos lėšos gali būti skiriamos tų pačių mokslo metų kandidatams iš rezervinio sąrašo.

 

IV SKYRIUS

IŠMOKŲ SKYRIMAS VYKSTANTIEMS PAGAL MOBILUMO PROGRAMAS

 

32. Asmuo, vykstantis pagal mobilumo programas ir pretenduojantis gauti išmoką, turi:

32.1. turėti užsienio valstybės mobilumo programos koordinatoriaus patvirtinimą apie priėmimą ir skirtą stipendiją;

32.2. atitikti šio Aprašo 1 ar 2 punktų reikalavimus.

33. Informaciją apie mobilumo programas skelbia Įgaliota institucija savo interneto svetainėje.

34. Išmoką asmenims, vykstantiems pagal mobilumo programas, skiria Įgaliota institucija, vadovaudamasi švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintomis mobilumo programomis ir atsižvelgdama į šio Aprašo 32 punkte nustatytus reikalavimus pretendentams.

35. Įgaliota institucija per mėnesį nuo išmokos skyrimo dienos apie priimtus sprendimus informuoja asmenis, pretendavusius gauti išmoką, ir (ar) atitinkamas institucijas.

36. Išmokai skirtos lėšos pervedamos, kai paramą gavęs asmuo pasirašo sutartį su Įgaliota institucija jos nustatyta tvarka.

37. Asmuo, kuris, pasikeitus aplinkybėms, negali išvykti nurodytu laiku, turi pateikti Įgaliotai institucijai prašymą pakeisti išvykimo laiką tais pačiais mokslo metais. Vykimo pagal mobilumo programas laiko pakeitimas turi būti suderintas su užsienio valstybės mobilumo programos koordinatoriumi.

38. Įgaliota institucija panaikina sprendimą skirti išmoką vykimui pagal mobilumo programas ir nutraukia su asmeniu sudarytą sutartį, jeigu asmuo:

38.1. nesilaiko Aprašo nuostatų, pažeidžia sutarties sąlygas ar jų nevykdo;

38.2. atsiranda ar paaiškėja aplinkybių, dėl kurių negalėjo būti skirta išmoka;

38.3. užsienio valstybės mobilumo programos koordinatorius panaikina sprendimą skirti stipendiją.

39. Įgaliotai institucijai panaikinus sprendimą skirti išmoką vykimui pagal mobilumo programas, asmuo turi grąžinti Įgaliotai institucijai skirtas lėšas. Skirtos lėšos Įgaliotai institucijai turi būti grąžintos per vieną mėnesį (bet ne vėliau kaip iki einamųjų metų gruodžio 31 d.) nuo pranešimo apie sprendimą panaikinti skirtą išmoką išsiuntimo dienos.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

40. Pasibaigus Aprašo nustatyta tvarka finansuojamam dalinių studijų užsienyje ar vykimo pagal mobilumo programas laikui, asmuo atsiskaito Įgaliotai institucijai jos nustatyta tvarka.

41 Įgaliota institucija atsiskaito Ministerijai už valstybės paramai skirtų lėšų panaudojimą Ministerijos nustatyta tvarka.

__________________

 

 

Valstybės paramos teikimo

Lietuvos Respublikos piliečių studijoms,

akademiniam mobilumui užsienyje tvarkos aprašo

priedas

 

 

gyvenimo lygio vietos koeficientŲ SĄRAŠAS

 

 

Valstybės pavadinimas

Gyvenimo lygio vietos koeficientas

Airija

1,35

Argentinos Respublika

1,1

Armėnijos Respublika

1,1

Australija

1,4

Austrijos Respublika

1,3

Azerbaidžano Respublika

1,1

Baltarusijos Respublika

1,05

Belgijos Karalystė

1,25

Brazilijos Federacinė Respublika

1,35

Bulgarijos Respublika

1

Čekijos Respublika

1,15

Danijos Karalystė

1,4

Egipto Arabų Respublika

1,1

Estijos Respublika

1,1

Graikijos Respublika

1,15

Gruzija

1,2

Indijos Respublika

1,1

Islandijos Respublika

1,1

Ispanijos Karalystė

1,07

Italijos Respublika

1,2

Izraelio Valstybė

1,25

Japonija

1,65

Jungtinė Karalystė

1,5

Jungtinės Amerikos Valstijos

1,35

Kanada

1,3

Kazachstano Respublika

1,1

Kinijos Liaudies Respublika

1,2

Kolumbijos Respublika

1

Latvijos Respublika

1,1

Lenkijos Respublika

1,15

Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

1,2

Maltos Respublika

1,1

Moldovos Respublika

1

Naujoji Zelandija

1,2

Nyderlandų Karalystė

1,3

Norvegijos Karalystė

1,5

Portugalijos Respublika

1,1

Prancūzijos Respublika

1,32

Rumunija

1

Rusijos Federacija

1,2

Slovėnijos Respublika

1,1

Suomijos Respublika

1,4

Švedijos Karalystė

1,4

Šveicarijos Konfederacija

1,4

Turkijos Respublika

1,1

Ukraina

1,2

Urugvajaus Rytų Respublika

1,17

Venesuelos Bolivaro Respublika

1,1

Vengrijos Respublika

1,1

Vokietijos Federacinė Respublika

1,25

 

––––––––––––––––––––