LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 170 „Dėl PREKIŲ ŽENKLINIMO IR KAINŲ NURODYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2016 m. balandžio 27 d. Nr. 4-317

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 „Dėl Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. papildau 4.11 papunkčiu:

4.11. Plataus vartojimo skalbinių ploviklis (toliau – skalbiklis) – kaip ši sąvoka apibrėžta 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 34 tomas, p. 48) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 259/2012 (OL 2012 L 94, p. 16), (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 648/2004) 2 straipsnio 1a dalyje.“;

1.2. papildau 29.5 papunkčiu:

29.5. kai vartotojams parduodami skalbikliai, ant kurių pirminės pakuotės nurodytas standartinių skalbyklės pakrovimų, kaip jie apibrėžti Reglamente (EB) Nr. 648/2004, skaičius, kuriam, laikantis ant skalbiklio pirminės pakuotės nurodyto rekomenduojamo kiekio ir (arba) dozavimo nurodymų, pakanka pirminėje pakuotėje esančio skalbiklio kiekio. Šiuo atveju, jei nėra nurodoma standartinio vieneto kaina, turi būti nurodyta vieno skalbimo kaina, kurios dydis apskaičiuojamas skalbiklio pardavimo kainą dalinant iš standartinių skalbyklės pakrovimų skaičiaus, nurodyto ant skalbiklio pirminės pakuotės.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                                 Evaldas Gustas