LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL lietuvos respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymo nr. 1-181 „DĖL ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO DIDINIMO

2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2018 m. spalio 8 d. Nr. 1-273

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017–2019 metų veiksmų planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. 1-181 „Dėl Energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2017-2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“:

1.  Papildau 4.8 papunkčiu:

4.8. mažos galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas.“

2.  Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Bendras pagal priemones sutaupytas energijos kiekis iki 2020 metų, skaičiuojant suminiu metodu, yra 3 722 GWh, tai sudaro 31,9 proc. nuo 11,67 TWh privalomos sutaupyti energijos.

3.  Pakeičiu 49 punktą ir jį išdėstau taip:

49. Priemonę vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.“

4.  Pakeičiu 50 punktą ir jį išdėstau taip:

50. Įgyvendinant priemonę, neefektyviai biomasę naudojantys individualūs katilai bus pakeisti į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją šilumos gamybai. Neefektyviai biomasę naudojančių katilų namų ūkiams, kurie nėra prijungti prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos, bus kompensuojama dalis naujos įrangos vertės arba dalis prijungimo prie centralizuotai tiekiamos šilumos sistemos išlaidų. Finansavimas bus skirtas mažiausiai 4 200 namų ūkių.“

5.  Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Įgyvendinus plane numatytas priemones, bus pasiektas pagrindinis tikslas – iki 2023 m. namų ūkiuose bus pakeista mažiausiai 4 200 neefektyvių biokuro katilų į efektyvesnes technologijas, naudojančias atsinaujinančių išteklių energiją, kurios leis kasmet sutaupyti mažiausiai 97,7 GWh energijos arba 50 400 kietmetrių medienos bei sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį mažiausiai 1 304 t CO2 ekvivalentu. Skaičiuojant suminiu metodu iki 2020 metų bus sutaupyta apie 195,4 GWh energijos ir sumažintas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis mažiausiai 2 608 t CO2 ekvivalentu.“

6. Papildau III skyrių aštuntuoju skirsniu:

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

mažos galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų

ūkių reikmėms, įrengimas

 

52. Priemonės paskirtis – mažos galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančių technologijų, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, įrengimas.

53. Įgyvendinant priemonę bus kompensuojama dalis namų ūkių išlaidų, patirtų įrengiant mažos iki 10 kW galios atsinaujinančių išteklių energiją naudojančias technologijas, skirtas elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms.

54. Priemonę vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

55. Įgyvendinus priemonę, bus pasiektas pagrindinis tikslas – iki 2023 m. namų ūkiuose papildomai bus įrengta mažiausiai 35 MW mažos iki 10 kW galios energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkių reikmėms, taip kasmet sumažinant mažiausiai 9 GWh pirminės elektros energijos poreikį nacionaliniu mastu ir sumažinant išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį mažiausiai 5 400 t CO2 ekvivalentu. Skaičiuojant suminiu metodu iki 2020 metų bus sutaupyta apie 13 GWh elektros energijos ir sumažintas išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis mažiausiai 7 800 t CO2 ekvivalentu.“

7. Buvusius 52 – 75 punktus laikau atitinkamai 56 – 79 punktais.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                     Žygimantas Vaičiūnas