Herbas.wmf

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 14 D. SPRENDIMO NR. TS-85  „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. kovo 19 d. Nr. TS-88

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės mero 2020 m. kovo 6 d. potvarkį Nr. MV-8 „Dėl Savivaldybės tarybos komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kandidatūros siūlymo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-85 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo“ 1.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.5. Kaimo ir bendruomenių reikalų komitetas:

pirmininkas – Egidijus Černius,

pavaduotojas – Algirdas Notkus.

Nariai: Gėnė Žilinskienė, Daiva Bubulienė ir Ričerdas Kriovė.“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                  Algirdas Notkus