HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugsėjo 9 d. Nr. D1-525

Vilnius

 

1. Pakeičiu Gamintojų ir importuotojų registravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-291 „Dėl Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Užsiregistruoti Sąvade ne vėliau kaip 1 darbo dieną prieš pirmą kartą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiekiant atitinkamus gaminius ar juos išvežant iš Lietuvos Respublikos teritorijos privalo:

5.1. gamintojai, importuotojai, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia alyvas, apmokestinamuosius gaminius, baterijas ar akumuliatorius, elektros ir elektroninę įrangą, transporto priemones, pripildytas pakuotes;

5.2. pakuočių gamintojai, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia tuščias pakuotes;

5.3. gamintojai, importuotojai, kurie iš Lietuvos Respublikos teritorijos išveža alyvas, apmokestinamuosius gaminius (išskyrus baterijas ir akumuliatorius), pripildytas pakuotes.“;

1.2. pakeičiu priedo 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Veiklos būdas:

6.1. prekyba Lietuvos Respublikos vidaus rinkai (perleidžiant kitam asmeniui);

6.2. sunaudojimas savo reikmėms;

6.3. išvežimas iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos per trečiuosius asmenis;

6.4. išvežimas iš Lietuvos Respublikos vidaus rinkos.

2. Nustatau, kad:

2.1. šis įsakymas, išskyrus 1.2 papunktį, įsigalioja 2019 m. lapkričio 1 d.;

2.2. šio įsakymo 1.2 papunktis įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                  Kęstutis Mažeika