LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATLIEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. VIII-787 34 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. birželio 30 d. Nr. XIII-584

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Programos lėšas administruoja Aplinkos ministerijos įgaliota institucija.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė