herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės
TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO

 

2017 m. balandžio 20 d.  Nr. T-72

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimu Nr. T-203 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ (su pakeitimais, padarytais Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 15 d. sprendimu Nr. T-35, 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T-71, 2016 m. lapkričio 3 d. sprendimu Nr. T-171, 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-5, 2017 m. kovo 27 d. sprendimu Nr. T-45), 255.2 papunkčiu, Joniškio rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaitą (pridedama).

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis