Tikrasis Rokiškio herbas.

 

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 26 D. SPRENDIMO NR. TS-237 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Rokiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose dokumentų patvirtinimo“ DALINIO PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 25 d. Nr. TS-233

Rokiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 132 straipsniu, Rokiškio rajono savivaldybės taryba

n u s p r e n d ž i a:

1. Iš dalies pakeisti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimu Nr. TS-237 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Rokiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose dokumentų patvirtinimo“ patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Rokiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimą nuostatų 7 ir 8 punktus ir išdėstyti taip:

7. Sumokėta vietinė rinkliava arba jos dalis grąžinama šiais atvejais:

7.1. kai sumokėta daugiau, negu nustatyta vietinės rinkliavos nuostatuose;

7.2. jeigu paslauga nesuteikta;

7.3. jeigu paslauga suteikta, bet pažeidžiant vietinės rinkliavos nuostatuose nustatytus šios paslaugos kokybės reikalavimus ir (ar) teikimo sąlygas.

8. Vietinė rinkliava grąžinama pagal Rokiškio rajono savivaldybės administracijai pateiktą rinkliavos mokėtojo rašytinį prašymą, kuriame nurodoma rinkliavos grąžinimo priežastis. Rinkliava grąžinama už tiek dienų, kiek rinkliavos mokėtojas negalėjo pasinaudoti išduoto leidimo prekiauti ar teikti paslaugas viešojoje vietoje suteiktomis teisėmis, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų po rašytinio prašymo gavimo dienos, savivaldybės administracijai nustačius, kad prašyme nurodyta rinkliavos grąžinimo priežastis atitinka vieną iš nuostatų 7 punkte išvardintų atvejų.“

2. Sprendimą skelbti teisės aktų registre www.e-tar.lt ir savivaldybės interneto svetainėje www.rokiskis.lt.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administracinio teismo Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ar Panevėžio rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                  Ramūnas Godeliauskas