LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2020 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. V-1336 „DĖL TIKSLINIŲ IR PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. vasario 10 d. Nr. V-263

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tikslinių ir profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“:

1. Pakeičiu 1.2 papunkčio pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

1.2. profilaktinį periodinį tyrimą, kuris sutikusiems tirtis atliekamas ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų, išskyrus šio sprendimo 4 punkte nurodytu atveju:“.

2. Papildau 1.3 papunkčiu:

1.3. profilaktinį vienkartinį tyrimą sutikusiems tirtis:

1.3.1. asmenims, dirbantiems paslaugų ir (ar) prekybos vietose, kurių veikla Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ buvo draudžiama, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis – prieš jiems pradedant dirbti;

1.3.2. kitiems šio sprendimo 1.3.1 papunktyje nenurodytiems asmenims, priklausantiems savivaldybių administracijų direktorių nustatytoms profilaktiškai tiriamoms asmenų grupėms, kai šie asmenys turi tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis ir yra įtraukiami į profilaktiškai tiriamų asmenų grupes pagal veiklos sritis. Profilaktiškai tiriamų asmenų grupės savivaldybių administracijų peržiūrimos ir (ar) tvirtinamos kas savaitę.”

3.  Papildau 21 punktu:

21. Profilaktiškai netiriami asmenys, kuriems likus mažiau nei 90 dienų iki profilaktinio tyrimo dienos SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymo tikralaikės PGR metodu arba SARS-CoV-2 antigeno tyrimu buvo patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), arba kurie nurodytu laikotarpiu buvo paskiepyti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina ir asmenys, likus mažiau nei 60 dienų iki profilaktinio tyrimo dienos gavę teigiamą serologinio antikūnų tyrimo (kaip turimo imuniteto žymenį nustatant anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG) atsakymą.”

4.  Papildau 31 punktu:

31. Profilaktiniai periodiniai tyrimai COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti gali būti atliekami kitiems šiame sprendime nenurodytiems asmenims darbdavio lėšomis pasirinktose ASPĮ, turinčiose teisę atlikti šiuos tyrimus. Šiais atvejais tyrimus rekomenduojama atlikti ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų, taip pat netirti šio sprendimo 21 punkte nurodytų asmenų.“

5.  Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių ASPĮ darbuotojai profilaktiškai tiriami ASPĮ vadovo nustatytu dažnumu, bet ne rečiau kaip kas 10 dienų, atsižvelgiant į konkretaus darbuotojo riziką užsikrėsti COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir laboratorijų pajėgumus.“

6.  Pripažįstu netekusiu galios 41 papunktį.

7Pakeičiu 42 papunktį ir jį išdėstau taip:

42 Pavesti įstaigų, turinčių 1.2 papunktyje nurodytų darbuotojų, vadovams koordinuoti sutinkančių profilaktiškai tirtis asmenų tyrimo procesą ir užtikrinti, kad tyrimas 1.2 papunktyje nurodytiems asmenims būtų atliekamas šio sprendimo 1.2 papunktyje nustatytu periodiškumu.“

8.  Papildau 43 punktu:

43. Pavesti savivaldybių administracijų direktoriams užtikrinti, kad šio sprendimo 1.3.2 papunktyje nurodytų asmenų tyrimai būtų planuojami tik jei užtikrinamas šio sprendimo 1.1, 1.2 ir 1.3.1 papunkčiuose numatytų asmenų ištyrimas. Iš viso per savaitę savivaldybėje turi būti ištiriama ne mažiau nei 1 proc. ir ne daugiau kaip 4 proc. savivaldybės gyventojų.“

9.  Pakeičiu 5.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.12. šio sprendimo 1.2.3 ir 1.3 papunkčiuose nurodytiems asmenims – savivaldybių mobiliuosiuose punktuose vadovaujantis Ėminių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka. Registracija į mobilų punktą profilaktiniams tyrimams vykdoma per Karštosios koronaviruso linijos 1808 sistemą telefonu arba elektroniniu būdu.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                          Arūnas Dulkys