LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. V-2797 „DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) TYRIMŲ ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. birželio 30 d. Nr. V-1516

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymą Nr. V-2797 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. N u s t a t a u, kad pagal šį įsakymą iš valstybės biudžeto lėšų kompensuojamoji suma mokama asmens sveikatos priežiūros įstaigoms už ėminių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijai) tyrimui ar greitajam testui paėmimo, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) greitojo testo ar tyrimo atlikimo paslaugas, atliekamas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimą Nr. V-440 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, karščiavimo klinikų, ir savivaldybėse įsteigtų mobiliųjų punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo tvarkos“, pradedant tuo mėnesiu, kurį visoje Lietuvos Respublikoje ar konkrečios asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos vietos teritorijoje bent vieną kalendorinę dieną nebuvo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) karantino.“

2. Papildau 3 punktu:

3. P a v e d u:

3.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, atliekančioms ėminių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijai) tyrimui ar greitajam testui paėmimo, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) greitojo testo ar tyrimo atlikimo paslaugas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 29 d. sprendimą Nr. V-1336 „Dėl tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 18 d. sprendimą Nr. V-440 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, karščiavimo klinikų, ir savivaldybėse įsteigtų mobiliųjų punktų ir jiems priskirtų laboratorijų bendradarbiavimo tvarkos“, dalį šio įsakymo 1 punktu patvirtintame COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos apraše nurodytos gaunamos kompensuojamosios sumos skirti ėminių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijai) tyrimui ar greitajam testui paėmimo, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) greitojo testo ar tyrimo atlikimo paslaugas teikiančių darbuotojų darbo užmokesčio (įskaitant darbo užmokesčio priedus) mokėjimui;

3.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal veiklos sritį.“ 

3. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimų atlikimo tvarkos aprašą ir papildau V skyriumi:

 

V SKYRIUS

COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) TYRIMŲ APMOKĖJIMO TVARKA

 

 

29. Už ėminių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijai) tyrimui ar greitajam testui paėmimą, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) greitojo testo ar tyrimo atlikimą ASPĮ už kiekvienus 3 mėn., skaičiuojant nuo to mėnesio, kai visoje Lietuvos Respublikoje ar konkrečios asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos vietos teritorijoje nebebuvo taikomo  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) karantino rėžimo, įskaitytinai (toliau – ataskaitinis laikotarpis), iš valstybės biudžeto lėšų mokama kompensuojamoji suma. Jei kalendorinį mėnesį visoje Lietuvos Respublikoje ar konkrečios asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos vietos teritorijoje galioja valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl COVID-19 plitimo grėsmės ir COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) karantinas, į ataskaitinį laikotarpį įtraukiamos tik tos kalendorinio mėnesio dienos, kada galiojo valstybės lygio ekstremalioji situacija dėl COVID-19 plitimo grėsmės bet negaliojo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) karantinas. Kompensuojamoji suma apskaičiuojama atitinkamos ASPĮ per ataskaitinį laikotarpį į ESPBI IS pateiktų formų (E200 ir E200-a) skaičių padauginus iš vienos atitinkamo ėminio COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijai) tyrimui ar greitajam testui paėmimo, COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) greitojo testo ar tyrimo atlikimo procedūros išlaidų sumos:

 

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kaina eurais, kai naudojamos ASPĮ lėšomis įsigytos priemonės

Paslaugos kaina eurais, kai naudojamos valstybės lėšomis įsigytos priemonės

1.

Ėminio COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijai) tyrimui paėmimas ir užsakymo registravimas ESPBI IS

1.1.

kai atlieka sveikatos priežiūros specialistas:

1.1.1.

PGR tyrimui

4,41

2,51

1.1.2.

kaupinių PGR tyrimui, kai 5-7 tepinėliai grupuojami toje pačioje virusologinėje terpėje ėminių paėmimo vietoje

15,35

8,41

1.2.

kai atlieka sveikatos priežiūros specialistas ir jam padedantis asmuo:

1.2.1.

PGR tyrimui

8,06

4,28

1.2.2.

kaupinių PGR tyrimui, kai 5-7 tepinėliai grupuojami toje pačioje virusologinėje terpėje ėminių paėmimo vietoje

4,65

2.

Ėminio COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijai) greitajam testui paėmimas ir greitojo testo atlikimas, užsakymo ir atsakymo registravimas ESPBI IS

2.1.

kai atlieka sveikatos priežiūros specialistas:

2.1.1.

greitasis antigeno testas

11,22

3,00

2.1.2.

greitasis serologinis testas

3,56

2.2.

kai atlieka sveikatos priežiūros specialistas ir jam padedantis asmuo:

2.2.1.

greitasis antigeno testas

13,07

5,41

2.2.2.

greitasis serologinis testas

12,81

4,77

3.

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimo atlikimas ir atsakymo registravimas ESPBI IS:

3.1.

PGR tyrimas ar kaupinių PGR tyrimas, kai 5-7 tepinėliai sugrupuoti toje pačioje virusologinėje terpėje

35,91

17,13

3.2.

Laboratorinis kokybinis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG nustatymas

4,78

3.3.

Laboratorinis pusiau kiekybinis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG nustatymas

11,74

 

3.4.

Laboratorinis kiekybinis SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG nustatymas

12,85

_“

 

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                       Arūnas Dulkys