LIETUVOS RESPUBLIKOS

PATENTŲ ĮSTATYMO NR. I-372 35 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. spalio 20 d. Nr. XII-1975

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 35 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 35 straipsnio 3 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) atliekami vienkartiniam vaistų gaminimui vaistinėje pagal receptą arba jeigu nurodyta, kaip naudotis taip pagamintais vaistais;“.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė