RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ  VADOVŲ 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOMS

 

2020 m. balandžio 9 d. Nr. T-224

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 19 punktu ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-42 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“ (kartu su pakeitimais ir papildymais, padarytais Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2016-02-18 sprendimu Nr. T-215, 2016-03-31 sprendimu Nr. T- 248, 2016-10-13 sprendimu Nr. T-374 ir 2017-08-24 sprendimu Nr. T-661), 221 punktu, Radviliškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia pritarti Radviliškio rajono savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų vadovų 2019 m. veiklos  ataskaitoms:

            1. Radviliškio rajono vaikų globos namų „Nykštukas“(pridedama);

            2. Šeduvos globos namų (pridedama);

            3. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro (pridedama).

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Antanas Čepononis


 

PARVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2020-04-09 sprendimu Nr. T-224

 

 

RADVILIŠKIO RAJONO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ „NYKŠTUKAS

2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

 Radviliškio rajono savivaldybės  tarybos  sprendimu 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. T-84  vaikų globos namų pavadinimas pakeistas į Radviliškio pagalbos  šeimos centro pavadinimą, 2019-11-29 Registrų centre patvirtinti nauji šeimos centro nuostatai, kuriuose nustatytos naujos įstaigos funkcijos ir uždaviniai, apibrėžta įstaigos struktūra.  Visus 2019 metus įstaigą savo veiklą vykdė kaip Radviliškio  vaikų globos namai „Nykštukas“, atlikdama įstaigai nuostatuose numatytas bei naujai steigėjo deleguotas funkcijas. Todėl ataskaitoje yra naudojamas senas įstaigos pavadinimas – Radviliškio rajono  vaikų globos namai „Nykštukas“.

 

1. Įstaigos pristatymas

 

            1.1. Radviliškio rajono vaikų globos namai „Nykštukas“ yra stacionari socialinės globos įstaiga, finansuojama Radviliškio miesto  savivaldybės ir Valstybės biudžetų.

Adresas: Vasario 16-osios g. 13, LT- 82135, Radviliškis, telefonas 8-422 51882, elektroninis paštas: [email protected],  interneto svetainė: vgn-nykstukas.lt, įmonės kodas 195220531. Vaikų globos namų steigėjas – Radviliškio rajono  savivaldybės taryba. Vaikų globos namų savininkas – Radviliškio  rajono savivaldybė.

            1.2. Įstaigos vadovas: direktorė  Vilma Tikuišienė.

Radviliškio rajono vaikų globos namų „Nykštukas“ veiklai išduotos licencijos:

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos 2008 -03-18 išduota licencija verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti   bendruomenės slaugos paslaugas.

   Remiantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės globos įstaigų licencijavimo taisyklėmis, 2014-12-15 Vaikų globos namams išduota Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos licencija socialinei globai teikti. Licencijos rūšis: Institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams.

2. Bendra informacija:

            2.1. Įstaigos veiklos principai, tikslai, uždaviniai:

Vizija Radviliškio rajono vaikų globos namų “Nykštukas” tai rajono visuomenės poreikius tenkinantis socialinių paslaugų teikėjas, užtikrinantis socialinės globos paslaugų teikimą laikinai ir nuolatos globojamiems (rūpinamiems) vaikams. Šioje įstaigoje, formuojant artimą šeimai namų aplinką, auklėjami ir prižiūrimi vaikai gali pilnavertiškai augti, vystytis ir tobulėti.

Misija Šiuolaikiškai, demokratiškai ir atsakingai dirbanti komanda, atsižvelgianti į kiekvieno vaiko individualumą ir sveikatą, užtikrinanti globotinių socializaciją,  atstovaujanti ir ginanti jų teises bei teisėtus interesus, sudaranti sąlygas vaikui grįžti į šeimą ir socialiai integruotis į visuomenę.

Tikslas: užtikrinti (siekti ),kad vaikui būtų numatyta ir sistemiškai suplanuota adekvati, jo poreikiams ir veiksminga jo problemų sprendimui socialinė globa.

 Uždaviniai:

-         Vykdyti socialinės globos planavimą nuosekliai, sistemiškai, visapusiškai, remiantis vaiko poreikiais, atsižvelgiant į jo nuomonę, įstaigos galimybes tuos poreikius vertinti;

-         Bendradarbiauti su VTAT atstovais, savivaldybės socialiniais darbuotojais, sveikatos priežiūros specialistais, PPT, įdarbinimo institucijų specialistais;

-         Rengti vaiką gyvenimui šeimoje ir visuomenėje, integracijai į darbo rinką, mažinti riziką jaunuoliams patekti į socialinę atskirtį.

3. Įstaigos personalas

            Radviliškio rajono savivaldybės tarybos  2011-10-27 d. sprendimu Nr. T- 124 nustatytas įstaigos didžiausiais leistinas etatų skaičius 51,7. 2019 m. įstaigoje buvo užimti 44,25 etato, dirbo 45 darbuotojai, 3 -vaiko priežiūros atostogose.

            Įstaigos struktūrą sudaro: direktorius (vadovauja administracijai),darbuotojai tiesiogiai dirbantys su vaikais (socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, neformaliojo ugdymo pedagogė, bendruomenės slaugytoja, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, finansinę – ūkinę veiklą užtikrinantis personalas (direktoriaus pavaduotojos socialiniam darbui, ūkiui, vyriausioji buhalterė), jie organizuoja jiems pavaldaus personalo darbą ir yra atsakingi už jo veiklą.

            Visas socialinį darbą dirbantis personalas 2019 m. turėjo reikiamą profesinę kvalifikaciją, kitas personalas atitinka jam taikomus profesinius kvalifikacinius reikalavimus. Vienoje mišraus amžiaus vaikų šeimynoje dirba du socialiniai darbuotojai, keturi socialinio darbuotojo padėjėjai, dirbantys dieną ir  naktį. Naktį socialinio darbuotojo padėjėjas prižiūri vienos šeimynos vaikus. Metų pabaigoje socialinį darbą dirbančių darbuotojų skaičius ir jų kvalifikacija atitiko licencijavimo taisyklėse ir socialinės globos normų apraše nustatytus reikalavimus.

            Socialinį darbą dirbantys darbuotojai kėlė savo profesinę kvalifikaciją dalyvaudami teoriniuose ir praktiniuose mokymuose, seminaruose: sausio-vasario mėn. 30 darbuotojų dalyvavo mokymuose – supervizijoje ,,Darbas su rizikos grupės vaikais ir paaugliais, naudojant patirtinį ugdymą“,  tęstiniame seminare „Darbas su agresyviais klientais“. Rugsėjo  ir spalio mėn. “Darbo ypatumai teikiant bendruomenines paslaugas likusiems be tėvų vaikams (įskaitant kūdikius), patiriantiems riziką vaikams , turintiems proto ir/ar psichikos negalią vaikams bei jų šeimoms”. Pavieniai darbuotojai dalyvavo konferencijose, metodinėse dienose, seminaruose.

 

3. Finansavimas

            3.1. Finansavimo šaltiniai:

Finansavimo šaltiniai (tūkst.. Eur.)

Lėšos (tūkst. Eur.)

1. Savivaldybės biudžetas

555,6

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

555,6

2. Valstybės biudžeto lėšos vaiko globos(rūpybos) išmokai

57,2

2.1. Globos (rūpybos ) išmokos

57,2

3. Kitos lėšos

7,0

3.1. ES paramos lėšos

-

3.2. Valstybės biudžeto lėšos

-

3.3. Paskolos lėšos

-

3.4. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)

7,0

       Viso (1+2+3)

619,8

 

            3.2. Biudžeto išlaidos (viso) – 614,5 tūkst. Eur.;(tame skaičiuje):

1. Darbo užmokestis ir soc. draudimas  -    513,2   tūkst. Eur.;

ü  Darbo užmokestis –   504,6  tūkst. Eur.

ü  Socialinio draudimo įmokos – 8,6 tūkst. Eur.

2. Prekių ir paslaugų panaudojimas – 101,3   tūkst. Eur., iš jų:

ü  Mityba –  35,9  tūkst. Eur.

ü  Medikamentai –   4,4 tūkst. Eur.

ü  Ryšių paslaugos –   1,4 tūkst. Eur.

ü   Transporto išlaidos – 6,4 tūkst. Eur.

ü  Apranga ir patalynė –  3,8 tūkst. Eur.

ü  Komandiruotės –  1,1 tūkst. Eur.

ü  Kvalifikacijos kėlimas – 1,1 tūkst. Eur.

ü  Komunalinės paslaugos -21,8 tūkst. Eur.

ü  Materialinio turto paprasto remonto prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos -6,8 tūkst. Eur.

ü  Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 1,7 tūkst. Eur.

ü  Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos – 16,9 tūkst. Eur.

 

4. Įstaigos teikiamos paslaugos

            Globos namuose teikiamos bendrosios socialinės paslaugos pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1 – 93 patvirtintą socialinių paslaugų katalogą. Tai apgyvendinimo, maitinimo organizavimo, aprūpinimo apranga ir avalyne, sveikatos priežiūros organizavimo, kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio organizavimo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos, bei specialiosios paslaugos (trumpalaikė ir ilgalaikė globa (rūpyba) vaikams nuo gimimo iki 18 metų.). Buvo tęsiamas kryptingas bendrųjų gebėjimų (asmeninių, socialinių, komunikacinių, kritinio mąstymo bei problemų sprendimo, darbinių ir veiklos) ir socialinių kompetencijų ugdymas, derinant su šeimynų socialinių darbuotojų teminiais veiklos planais. Vaikams teiktos informavimo, konsultavimo ir karjeros planavimo paslaugos, padedančios pasirinkti savąjį kelią švietimo, mokymo bei užimtumo srityse bei pradėti kurti savo profesinę karjerą. 5  globotiniai vasaros atostogų metu dirbo miesto įmonėse.

            Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-03-27 d. sprendimu Nr. T- 1113 patvirtinta įstaigoje teikiamų socialinių paslaugų kaina  vienam vaikui per mėnesį yra 764,00  Eur.

2019 metų pradžioje globos namuose veikė 5 mišraus amžiaus vaikų šeimynos, viena šeimyna (8 vaikai) nuo balandžio  mėnesio buvo panaikinta sumažėjus vaikų skaičiui. Kiekviena šeimyna turi atskirą įėjimą, bendrą kambarį-svetainę ir 3-6 miegamuosius, kuriuose gyvena po 2-3 vaikus.

Kiekvienas globotinis turi numatytas pareigas tvarkant aplinką, gaminant maistą, planuojant šeimynos gyvenimą, patalpas. Pagal įstaigoje numatytą tvarką globotiniams mokami kišenpinigiai – suteikiama galimybė mokytis racionaliai tvarkyti savo pinigus, juos tikslingai leisti. Kišenpinigiai yra kaip viena iš skatinimo ir drausminimo priemonių. Įvertinami vaiko poreikiai, rengiamas individualus socialinės globos planas. Pagal įstaigos numatytą tvarką atliekamas vaiko poreikių įvertinimas, ISGP peržiūra. Kiekvienam vaikui pildomas Individualus vaiko vystymosi planas. Tikslas –  vaiko pažinimas, fizinės, psichinės, emocinės, socialinės vaiko raidos stebėjimas, pokyčiai, tolesnių veiksmų numatymas. Globotinių teisės ir pareigos numatytos Vidaus tvarkos taisyklėse.

 

            Vaikų skaičius metų pradžioje  45  vaikai, metų pabaigoje 32 vaikai, iš jų - 1 laikina globa, 31- nuolatine globa, 21- nustatyti specialieji poreikiai: 6  emocijų, elgesio ir socialinės raidos, 10 vaikų nustatytas neįgalumas: 2-lengvas, 8- vidutinis, 2-sunkus.

2019 metais atvyko 11 vaiku, išvyko 20 vaikų, iš jų: 5 sulaukę pilnametystės ,1 įvaikintas užsienio piliečių šeimoje, 4 pakeista globos forma į globą šeimoje, 9 grąžinti į biologines šeimas, 1 į kitą globos įstaigą.

Vaikų kontingentas kasmet prastėja. Daugėja vaikų, turinčių fizinės sveikatos problemų, delikventiško elgesio, emocijų ir elgesio sutrikimų, linkusių nusikalsti. 2019 m. 10 vaikų, kurie  padarė teisės pažeidimus ir nusikaltimus.  Radviliškio miesto savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose dėl elgesio problemų buvo svarstyti 3 vaikai. Vaiko minimalios priežiūros priemonės skirtos 2 vaikams.  Psichologinė pagalba vaikams teikiama globos namuose , mokyklose.

Mokymosi ir ugdymo įstaigos:

   Globotiniams/rūpintiniams pagal galimybes ir sveikatos būklę  sudarytos sąlygos mokytis pagal jo poreikius atitinkančias ugdymo programas ikimokyklinėse, bendrojo lavinimo mokyklose, profesinėse, specialiosiose ar kitokio tipo ugdymo įstaigose. Administracija, socialinį darbą dirbantys darbuotojai, esant būtinybei, tarpininkavo tarp vaiko ir ugdymo įtaigos, kad būtų užtikrintas reikiamas ugdymo procesas.

Radviliškio m. vaikų l./d. “Žvaigždutė“ lankė  2 vaikai;

Radviliškio vaikų l./d. “Kregždutė“ lankė  1 vaikas;

Radviliškio Gražinos mokykloje mokėsi 28 vaikų;

Lizdeikos gimnazijoje – 1  vaikas;

Šeduvos gimnazijos, specialiojo ugdymo skyriuje mokėsi 4 vaikai;

Radviliškio  technologijų ir verslo mokymo centre –  1 vaikas;

Šiaulių sanatorinėje mokykloje mokėsi 1vaikas;

Panevėžio  kurčiųjų ir  neprigirdinčiųjų mokykloje – 1 vaikas;

Šiaulių profesinio rengimo centre mokėsi  3 vaikai;

Veliučionių  socializacijos centre – 1 vaikas;

Diemedžio ugdymo centre – 1 vaikas;

Šiaulių sporto gimnazijoje – 1vaikas;

Pakalniškių pagrindinėje mokykloje – 1 vaikas.

Šiaulių jaunimo mokykloje – 1.

 

 

5. Projektinė veikla

            2019 m. buvo toliau vykdomi tarptautiniai projektai:

-          savanoriškos globos projektas „Lietuvos vaikų, gyvenančių vaikų globos namuose, sveikatingumo gerinimas, poilsio organizavimas, gyvenimo šeimoje įgūdžių formavimas“. Sudaryta sutartis su asociacija „Nuovo Celo Onlus“ (Italijos Respublika), vasaros atostogas 11 , žiemos atostogas 9 globotiniai praleido Italijos Respublikos piliečių šeimose;

-          bendradarbiavimo ir finansinės paramos projektas su Skaros Katedralskolan gimnazijos I B klasės gimnazistais ir jų mokytojomis, Skaros m. Rotary klubu. (Švedija).

Parengta Vaikų socializacijos ir  poilsio programa „ Kuriu pozityvų laisvalaikį “ (finansuota 260 Eur.).

Projektas „Kalėdinės vaikų svajonės“  paskatino globotinius  parodyti savo meninius sugebėjimus, kruopštumą, kantrybę, daugumos vaikų svajonės buvo išpildytos. 4 vaikai spalio-lapkričio mėn. dalyvavo Radviliškio visuomenės sveikatos biuro Ankstyvosios Intervencijos programoje. 1 globotinė dalyvauja Jaunimo garantijų iniciatyvų projekte „Judam“(nesimokantiems, nedirbantiems jaunuoliams).

6. Įstaigos veiklos rezultatai

            Bendradarbiaujama ir plečiami ryšiai su išorės partneriais ir vietos bendruomene : Gražinos pagrindine mokykla, V. Kudirkos progimnazija, Vaižganto progimnazija, Šeduvos gimnazijos specialiojo ugdymo skyriumi, Dailės mokykla, Sporto centru, Radviliškio KC vykdoma neformaliojo vaikų švietimo programa „Jaunieji amatininkai“. Tai mažino esamus stereotipus visuomenėje, stiprino globotinių socialinius ryšius.

 Įstaigoje teikiamos paslaugos viešinamos, siekiant formuoti pozityvią visuomenės nuostatą į globojamus (rūpinamus) vaikus, darbuotojus.

            Socialinės pedagogės iniciatyva, jau dešimtą kartą kovo mėnesį vyresnieji globotiniai prisidėjo prie „Vaikų linijos“ organizuojamo Sąmoningumo didinimo mėn. „Be patyčių“, parengė pranešimą ir dalyvavo konferencijoje Šeduvos gimnazijoje. Gruodžio  mėn. socialinės darbuotojos paskatino ir padėjo globotiniams dalyvauti   respublikiniame moksleivių piešinių konkurse “Aš ir mano gyvūnas”, viena globotinė laimėjo III prizinę vietą, „Mano būsto“ organizuotame piešinių konkurse “Kalėdos tavo kieme” 1 globotinė prizinę vietą.

 

7. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą

Sausio 17 d. dalyvavau seminare „Specialiųjų socialinio darbo žinių gilinimas, dirbant su socialinės rizikos vaikais“.(gilinausi į esminius darbo su sunkaus elgesio paaugliais principus.)

Vasario 15 d. dalyvavau seminare „Darbas su agresyviais klientais“.(gilinausi į esminius agresyvaus elgesio valdymo bei agresyvių klientų ugdymo principus).

Balandžio 10 d. dalyvavau Respublikinėje konferencijoje „Vaikų globos namų pertvarka: patirtys ir iššūkiai.

Lapkričio 19 d. dalyvavau mokymuose „Teisiniai  aspektai ir asmens duomenų apsauga socialiniame darbe“.

Lapkričio 25 d dalyvavau Tarptautinėje konferencijoje „Įtraukusis švietimas-trūkstamos jungtys“. LR seime. (6 val. )

Gegužės 27-30 dienomis dalyvavau SDG mokymuose: „Darbuotojų saugos ir sveikatos teisinė bazė. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktai įmonėse“ .Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų laikymosi kontrolė“ .Nelaimingi atsitikimai darbe ir profesinės ligos bei jų prevencija. Darbuotojų draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų. Bendrosios žinios apie tarptautinės teisės reikalavimus ir organizacijas .Gaisrinės saugos ir apsaugos nuo elektros organizavimas įmonėje .Socialinis dialogas įmonėje sudarant saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas.

            Buvau atsakinga ne tik už įstaigos, kaip organizacijos vadybą, bet ir už pozityvaus kaitai mikroklimato puoselėjimą. Buvo organizuotos bendros diskusijos apie globos namų ateitį, aktyviai ir kryptingai telkiau bendruomenę bendroms veikloms, siekiant darnaus ir kokybiško darbo komandoje. Dalyvavau bendrame Radviliškio rajono socialinės paramos skyriaus rengiamame projekte, kuriame  Radviliškio rajono vaikų globos namai  „Nykštukas“ pasirinkti  socialiniais partneriais   “ Institucinės globos pertvarka: investicijos į infostruktūrą“. „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra“. Visus metus siekiau, kad tobulėtų darbo metodai, kad vaikai ir jaunuoliai, kuriems skirtos socialinės paslaugos, turėtų palankias sąlygas augti, ugdytis ir tinkamai pasiruošti savarankiškam gyvenimui ir integracijai į visuomenę.

            Socialinio darbo administravime daug dėmesio skyriau profesinėms vertybėms, tarpinstituciniam bendradarbiavimui.

 

 

8. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas

      Stipriosios pusės:

            Darbo įgūdžių turintis ir kvalifikaciją keliantis personalas, siekimas priimti visus mums siunčiamus iššūkius, būti atviriems visuomenei, užsienio, šalies labdaringų organizacijų ir atskirų asmenų parama, kompiuterizuotos darbo vietos, platus ryšio sistemų ir informacinių technologijų panaudojimas kasdieniniame darbe, aktyvus tarpinstitucinis bendradarbiavimas.

  Siekiamybė visiems globotiniams sėkmingai baigti pagrindinio ugdymo programą ir tinkamai pasirengti tolesniam mokymuisi.

            Silpnosios pusės:

            Nepakankamas bendradarbiavimas su tėvais, globėjais, giminaičiais. Kasmet prastėjantis  apgyvendinamų vaikų kontingentas,     daugėja vaikų, turinčių fizinės sveikatos problemų, delikventiško  elgesio,  mokyklos nelankymas. Socialinis globotinių pažeidžiamumas, socialinės atskirties problemos. Specialiųjų poreikių globotinai (sunkus neįgalumas ) reikalauja ypatingos priežiūros.

            Galimybės:

            Galimybė tobulinti ir plėtoti ryšius su socialiniais partneriais bei socialine-kultūrine aplinka.

Projektinės veiklos vystymo galimybės leidžia formuoti sveiką, tolerantišką ir veiklią globos namų bendruomenę, ugdyti sveiko gyvenimo įgūdžius, stiprinti fizinę, psichinę, sveikatą.

 Socialinis pažeidžiamumas yra pirminė   sąlyga, skatinanti mus ieškoti priemonių prieš negatyvius įvykius bei poveikius, kovoti su jų priežastimis ir pasekmėmis.  Mažinti socialinę globotinių atskirtį aptariant pagrindinius rizikos veiksnius ir padėti jaunuoliams pasirengti savarankiškam gyvenimui, skatinant įgyti reikiamą išsilavinimą ir profesiją.

            Grėsmės:

            Neigiamas visuomenės požiūris į  globos namus ir juose augančius vaikus, specialiųjų poreikių, kompleksinę negalią, žalingų įpročių turinčių vaikų skaičiaus didėjimas, socialinių-ekonominių faktorių reikšmė globotinių integracijai į  visuomenę ir darbo rinką sunkumai. Jaunuolių, pradėjusių savarankišką gyvenimą, sunkumai (nepakankamos pajamos,  menkos įsidarbinimo galimybės, ,neturėjimas namų, sveikatos problemos, gyvenimo įgūdžių stoka ir kt. )

 

 

9. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai

            Šiuo metu mūsų vaikų globos namuose gyvena   32   vaikai,  21 nustatyti įvairūs specialieji ugdymosi poreikiai. Daugėja globotinių, turinčių didelius specialiuosius ugdymosi poreikius (elgesio ir emocijų sutrikimai, prieštaraujantis neklusnumas.) Į globos namus patenka paaugliai ir vyresni, kurių resocializacija itin komplikuota, daugėja vaikų, kurie padarė teisės pažeidimus ar nusikaltimus, paauglių mokyklos nelankymas, negrįžimas į namus, valkatavimas.

   Kurti vaikams tokias gyvenimo sąlygas, kad jiems būtų malonu vakarus leisti saugioje  aplinkoje, o laisvas laikas būtų turiningas. Siekti  darbuotojų, specialistų gebėjimo užmegzti artimesnius ryšius su kiekvienu vaiku. Vaikas globos įstaigoje turi jaustis saugus, jausti rūpestį juo, žinoti kur kreiptis iškilus sunkumams.

Teikti pasirengimo šeimai ir tėvystės ugdymo paslaugas vyresniesiems vaikams, kurios padėtų asmenims, šeimoms įgyti tėvystės įgūdžių ir juos tobulinti.

             Prioritetai –siekti ugdyti asmenines ir socialines jaunimo kompetencijas, padėti  jam įsitraukti į bendruomeninius ir visuomeninius procesus, lanksčiai ir konstruktyviai reaguoti į gyvenimo pokyčius.

 

 

Parengė:

Jūratė Gudienė,

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui

 

 

 

Direktorė                                                                                                                  Vilma Tikuišienė


 

PARVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2020-04-09 sprendimu Nr. T-224

 

 

 ŠEDUVOS GLOBOS NAMŲ DIREKTORIAUS
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

1. Įstaigos pristatymas:

 

1.1. Radviliškio rajono savivaldybės Šeduvos globos namai (toliau – Globos namai) – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Įstaigos kodas 17144519. Adresas: Vilniaus g. 4, Šeduvos m., Radviliškio rajonas, el. paštas [email protected]., tel./faks. (8 422) 60302, internetinė svetainė  www.seduvosglobosnamai.lt

Šeduvos globos namų Polekėlės padalinys: adresas: Mokyklos g. 6, Polekėlės k., Radviliškio rajonas.

1.2.Vadovas: Direktorė Andžela Brazienė, darbo stažas – 6 metai.

 

2. Bendra informacija:

 

2.1. Įstaigos veiklos vizija, misija, vertybės, tikslai, uždaviniai:

VIZIJA –būti moderniai, atvirai, bendradarbiaujančiai įstaigai, nuolat ieškančiai naujų  darbo metodų, teikiančiai nepriekaištingas socialines paslaugas įstaigoje gyvenantiems gyventojams.

MISIJA- teikti ilgalaikes, trumpalaikes specialiąsias socialinės globos paslaugas, kuriomis senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, atsižvelgiant į jų nesavarankiškumo lygį, teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti kompleksinė pagalba, saugoti ir puoselėti globojamų asmenų socialinę gerovę, skatinti kuo ilgiau išlaikyti jų savarankiškumą, teikti jiems atvirą, teisingą ir rūpestingą globą (slaugą), kuri jiems padėtų ir skatintų plėtoti savo potencialą būti gerbiamiems ir saugiems, neprarandant orumo.

 VERTYBĖS:

·         Profesionalumas–  dirbti efektyviai, sparčiai ir kokybiškai. Kiekvieną darbą atlikti sąžiningai ir atsakingai, nuolat tobulinti savo profesinius įgūdžius, ieškoti geriausio sprendimo, naujų darbo metodų bei formų, skatinti kūrybiškumą, siekti tobulėti, trokšti žinių ir būti iniciatyviems.

·       Bendradarbiavimas – būti atviriems socialiniams partneriams, veikti vieningai vardan bendro tikslo, dalytis žiniomis ir patirtimi, diskutuoti ir geranoriškai padėti vieni kitiems.

·       Atsakingumas – būti atsakingiems už savo darbus, sprendimus, savo teikiamų paslaugų kokybę. Dirbti taip, kad galėtume didžiuotis savo įstaiga ir jos veikla.

·         Pagarba žmogui–  žmogus yra svarbiausia vertybė, siekti išklausyti ir elgtis be išankstinio nusistatymo, būti jautriems kito žmogaus nuomonei ir situacijai, tolerantiškiems, atviriems sau ir visuomenei.

·                Inovatyvumas– domėtis naujovėmis ir jas skatinti, ieškoti tobulėjimo sričių ir siekti jas įgyvendinti.

            TIKSLAI:

·       Įstaigos gyventojams sudaryti sąlygas ugdyti ir stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti jų ryšius su visuomene, užtikrinti visumą paslaugų, numatytų Socialinių paslaugų kataloge, t. y. kvalifikuotas stacionarias socialinės globos, sveikatos priežiūros, užimtumo, sociokultūrinės veiklos organizavimo ir kitas paslaugas, esant nuolatinei socialinių darbuotojų, sveikatos priežiūros bei kitų darbuotojų priežiūrai ir pagalbai.

·         Socialinėmis paslaugomis stiprinti socialiai pažeidžiamų Radviliškio rajono savivaldybės gyventojų galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį.

            UŽDAVINIAI:

·         užtikrinti senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia socialinę globą ir priežiūrą, medicininį, materialinį ir buitinį aptarnavimą bei slaugą;

·         sudaryti tinkamas, žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas;

·         organizuoti veiklą taip, kad kuo geriau būtų patenkinti paslaugų gavėjų poreikiai;

·         užtikrinti techninius, sanitarinius - higieninius, priešgaisrinės ir darbo saugos reikalavimus atitinkančią aplinką;

·       sudaryti sąlygas į socialinę atskirtį patekusiems asmenims ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

 

2.2. Pareigybių struktūra ir pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai:

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Kodas

Pareigybės skaičius

Pareigybės lygis

Pareiginės algos koeficientas

1.

Radviliškio rajono Šeduvos globos namų direktorius

112002

1

A1

11,62

2.

Vyriausiasis buhalteris

121105

1

A2

8,5

3.

Buhalteris

241103

1

B

6,5

4.

Apskaitininkas- kasininkas

431111

1

B

6,5

5.

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

134302

1

A2

5,8

6.

Socialinis darbuotojas

263506

1

A2

5,4

7.

Socialinis darbuotojas

263506

1

A2

5,14

8.

Socialinis darbuotojas

263506

0,75

A2

4,7

9.

Socialinio darbuotojo padėjėjas (vyresnysis)

341205

12

C

4

10.

Socialinio darbuotojo padėjėjas (jaunesnysis)

341205

3

C

3,7

11.

Socialinio darbuotojo padėjėjas (jaunesnysis)

341205

1

D

MMA

12.

Vyriausiasis slaugytojas

134202

1

A2

5,5

13.

Slaugytojas

222101

3

B

4,6

14.

Masažistas

325503

1

B

4,6

15.

Kineziterapeutas

226401

1

A2

4,6

16.

Dietologas

226501

1

B

4,6

17.

Buities sektoriaus vadovas

134906

1

A2

5

18.

Vyresnysis sandėlininkas

432107

1

C

4,3

19.

Sandėlininkas

432107

1

C

4

20.

Energetikas

741236

0,5

B

4

21.

Vairuotojas

832203

1

C

4,3

22.

Patalpų ir įrenginių priežiūros darbininkas

515301

0,75

C

4,3

23.

Virėjas

512001

4

C

4

24.

Valytojas

911209

0,5

D

MMA

25.

Užimtumo specialistas

242303

0,25

A2

6,14

26.

Skalbėja

815702

0,5

C

3,7

 

Polekėlės padalinio pareigybių sąrašas:

1.

Slaugytojas

222101

2

B

4,6

2.

Masažistas

325503

1

B

4,6

3.

Kineziterapeutas

226401

1

A2

4,6

4.

Vyriausiasis socialinis darbuotojas

134302

1

A2

5,8

5.

Socialinis darbuotojas

263506

1

A2

5,4

6.

Socialinio darbuotojo padėjėjas

341205

6

C

4,0

7.

Ūkvedys

515101

1

C

4,3

8.

Vairuotojas

832203

1

C

4,3

9.

Virėjas

512001

3

C

4

10.

Elektrikas

741101

0,25

B

4

11.

Darbininkas

933307

1

D

MMA

 

Iš viso:

 

59,5

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Finansavimas:

 

3.1.  Finansavimo šaltiniai:

Finansavimo šaltiniai

Lėšos, tūkst. Eur

1. Biudžetas

912,7

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

489,6

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

72,0

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

351,1

1.4. Valstybės biudžeto lėšos

0,0

2. Kiti šaltiniai

7,5

2.1. ES paramos lėšos

0,0

2.2. Paskolos lėšos

-

2.3. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama ir kt.)

7,5

2.5. Už parduotą turtą

-

                                                                                    Iš viso:

920,2

 

3.2. Biudžeto išlaidos.

Rodiklio pavadinimas

Išlaidos, tūkst. Eur

3.2.1. Darbo užmokestis

607,4

3.2.2. Socialinio draudimo įmokos

8,8

3.2.3. Mityba

76,1

3.2.4. Medikamentai

23,7

3.2.5. Ryšių paslaugos

1,3

3.2.6. Transporto išlaikymas

12,7

3.2.7. Apranga ir patalynė

4,4

3.2.8. Informacinių technologijų prekės ir paslaugos

2,7

3.2.9. Reprezentacinės išlaidos

0,5

3.2.10. Komandiruotės

0,2

3.2.11. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas

15,1

3.2.12. Kvalifikacijos kėlimas

4,9

3.2.13. Komunalinės paslaugos

47,9

3.2.14. Kitos prekės ir paslaugos

66,1

3.2.15. Darbdavių socialinė parama pinigais

5,5

3.2.16. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas

29,2

                                                         Iš viso :

906,5

 

3.3 Iš kitų finansavimo šaltinių (parama ir kt.) išlaidos:

Rodiklio pavadinimas

Išlaidos, tūkst. Eur

3.3.1.  Kitos prekės

2,5

3.3.2.  Kitos paslaugos

0,4

3.3.3.  Ilgalaikis materialusis turtas

0,6

                                                            Iš viso:

3,5

 

3.4.ES paramos lėšų išlaidos:

3.4.1. Darbo užmokestis

0,0

3.4.2.Socialinio draudimo įmokos

0,0

                                                         Iš viso:  

0,0

 

3.5. Valstybės biudžeto lėšų išlaidos:

3.5.1. Darbo užmokestis

0,0

3.5.2.Socialinio draudimo įmokos

0,0

                                                         Iš viso:  

0,0

 

4. Įstaigos teikiamos paslaugos (paslaugų rūšys, paslaugų sąrašas, paslaugų gavėjų skaičius)

 

 Šeduvos globos namuose ir Šeduvos globos namų Polekėlės padalinyje apgyvendinami Radviliškio rajone gyvenamąją vietą deklaravę senyvo amžiaus asmenys bei suaugę asmenys su negalia, kuriems reikalinga priežiūra, yra nustatytas socialinės globos ar slaugos poreikis ir jie negali savarankiškai gyventi savo namuose, o vaikai ar artimieji dėl objektyvių priežasčių negali jų prižiūrėti.

Įstaigos veikla yra licencijuota. 2014 m. liepos 23 d. įstaigai buvo išduotos licencijos teikti institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) senyvo amžiaus asmenims, bei teikti institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) suaugusiems asmenims su negalia. Reorganizavus įstaigas ir prie Šeduvos globos namų prijungus Polekėlės globos namus įsteigiant juose Šeduvos globos namų Polekėlės padalinį, licencijos teikti institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) senyvo amžiaus asmenims (2017-09-20 Nr. L000000165), bei teikti institucinę socialinę globą (ilgalaikę, trumpalaikę) suaugusiems asmenims su negalia (2017-10-11 Nr.L000000166) buvo papildytos (pakeistos).

 

Globos namuose teikiamos šios socialinės paslaugos:

 

Globos namų gyventojų skaičius ataskaitinių metų pradžioje buvo 63 asmenys, metų pabaigoje 61 asmuo, Polekėlėje tiek ataskaitinių metų pradžioje, tiek pabaigoje 26 asmenys. Per 2019 metus apgyvendinta Šeduvos globos namuose 7 asmenys, mirė 11 gyventojų. Šeduvos globos namų Polekėlės padalinyje  per 2019 m. apgyvendinti 3 asmenys, 2 asmenys išvyko gyventi savarankiškai, mirė 1 gyventojas.

Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį, amžių, poreikį Šeduvos globos namuose:

                                                                                                                       

Rodiklio

pavadinimas

Amžius, metais

Iš viso

35-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-70

71-75

76-80

81-85

86-90

Virš 90

Gyventojų skaičius

-

-

1

2

5

2

6

12

12

9

9

3

61

Vyrai

-

-

1

1

2

2

6

7

3

3

3

-

28

Moterys

-

-

-

1

3

-

-

5

9

6

6

3

33

Didelių spec. poreikių

-

-

1

2

3

-

4

8

3

2

5

3

31

Vidutinių spec. poreikių

 

-

-

-

2

1

-

1

5

2

3

-

14

Pensininkai

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

1

-

16

                                                                                                                    

Gyventojų pasiskirstymas pagal lytį, amžių, poreikį Šeduvos globos namų Polekėlės padalinyje:                                                                                                                          

Rodiklio

pavadinimas

Amžius, metais

Iš viso

35-40

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

66-70

71-75

76-80

81-85

86-90

Virš 90

Gyventojų skaičius

-

-

-

1

3

1

4

6

6

4

-

1

26

Vyrai

-

-

-

1

2

1

1

5

3

-

-

-

13

 

Moterys

-

-

-

-

1

-

3

1

3

4

-

1

13

 

Didelių spec. poreikių

-

-

-

1

-

-

-

1

1

1

1

1

6

Vidutinių spec. poreikių

-

-

-

-

3

-

2

3

3

2

-

-

13

Pensininkai

-

-

-

-

-

1

2

2

2

-

-

-

7

 

 

 

Kokybišką gyventojų poreikių tenkinimą užtikrina tiesiogiai dirbantys darbuotojai, kurie turi reikiamą kvalifikaciją, nemažą darbo patirtį. Kiekvienam darbuotojui yra parengti pareigybės aprašymai, kuriuose aiškiai apibrėžtos darbuotojo pareigos, funkcijos, atsakomybė ir kvalifikacija. Kiekvienas darbuotojas yra pasirašęs konfidencialumo pasižadėjimą. Darbuotojai nuolat kelia savo profesinę kvalifikaciją.

Per 2019 metus dalyvauta įvairiuose seminaruose, konferencijose, mokymuose: ,,Minties laiko terapija. Greita ir efektyvi technika nuraminti neigiamas emocijas“, ,,Geriatrinių pacientų sveikatos priežiūra: naujienos ir aktualijos“, išvažiuojamame seminare ,,Kūrybiškas socialinių problemų sprendimas“, ,,Dailės terapija ir asmens sveikata“, ,,Laiko valdymas“. Dalijantis gerąja socialinio darbo patirtimi buvo aplankyti Salako socialinės globos namai, Plinkšių globos namai ir Seredžiaus senelių globos namai. Svečiuose priėmėme Meškuičių socialinių globos namų bendruomenės narius, Dotnuvos slaugos namų kolektyvą. 

Neabejotina, kad mokymasis ir kvalifikacijos kėlimas naudingas ir darbuotojui, ir įstaigai. Darbuotojui naudinga, nes padeda rasti įvairių problemų sprendimus, padidina darbinės veiklos vertę, sustiprina darbuotojo pasitikėjimą savo jėgomis, formuoja geresnį organizacijos klimatą. Įstaigai naudingas, nes skatina motyvacijos augimą, kvalifikaciją, tai darbuotojo tam tikros profesijos, specialybės įvaldymo laipsnis, specialių žinių ir darbo įgūdžių visuma, kurią žmogus įgijęs gali kokybiškai (kompetentingai) dirbti atitinkamos rūšies darbą.

Ataskaitiniais metais globos namuose praktiką atliko 1 socialinio darbuotojo padėjėja.

            Prie Šeduvos globos namų įkurtas Dienos socialinės priežiūros centras (toliau – Centras). Teikiamos bendrosios socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims bei suaugusiems asmenims su negalia.

Bendrųjų socialinių paslaugų sudėtis:

 

5. Kita veikla (projektai, programos (aprašyti))

 

2019 m. buvo parašytas projektas „Psichinės sveikatos gerinimas“. Iš Radviliškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos buvo skirtas finansavimas – 2000 eurų. Už gautas lėšas buvo išklausytas seminaras „Minties lauko terapija. Greita ir efektyvi technika nuraminti neigiamas emocijas“, nupirktas LED projektorius ir smėlio terapijos rinkiniai.

 Šeduvos globos namai dalyvavo projekte „Eismo saugumas bendruomenėse 2018“, kurį organizuoja Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. Kadangi laimėtojai buvo skelbiami tik 2019 m. kovo mėnesį, buvo gautas 350,00 Eur. finansavimas.

 Įstaiga vykdydama šio projekto tęstinumą dalyvavo projekte „Eismo saugumas bendruomenėse 2019“. Laimėtojai bus paskelbti 2020m. kovo mėn.

 Šeduvos globos namų bendruomenė dalyvavo Šeduvos miesto šventės- Joninių minėjime, Žolinės šventėje, prisidėjo prie Šeimų pikniko organizavimo Šeduvos miesto parke.

Penktus metus iš eilės paskutinė rugsėjo mėnesio savaitė minima, kaip Tarptautinė pagyvenusių žmonių savaitė. Jos metu kiekviena savaitės diena įgauna vis kitą prasmę, džiugina gyventojus vis naujais renginiais. Baigiamasis savaitės renginys yra skiriamas ne tik globos namų bendruomenės nariams, tačiau miesto ar kaimo bendruomenės gyventojams. 2019 m. rugsėjo 26 dieną folkloro ansamblio ,,Aidija“ Šeduvos kultūros ir amatų centre savo koncertine programa džiugino Šeduvos globos namų gyventojus, miesto senjorus ir svečius,   rugsėjo 30 dieną „Šeduvos bernų“ koncertas buvo padovanotas Šeduvos globos namų Polekėlės padalinio ir Tyrulių krašto gyventojams, kuris vyko Tyrulių pramogų ir šokių salėje.

Spalio mėn. įstaiga pateikė paraišką, praėjo atranką ir pasirašė sutartį dalyvauti „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ projekte, siekdama įgyti EQUASS Assurance sertifikatą.

Šeduvos globos namai yra Radviliškio rajono savivaldybės vykdomo projekto „Socialinių paslaugų plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-61-0006“ partneriai.

 

6. Įstaigos veiklos rezultatai

 

Globos namai pasitvirtino 2020 m. veiklos planą, kurio tikslas teikti kvalifikuotas, kokybiškas socialinės globos paslaugas, siekiant optimalių rezultatų, atitinkančių paslaugų gavėjų lūkesčius.

Globos namuose, vadovaujantis socialinės globos normomis, gyventojams suteikiamas jų poreikius atitinkantis gyvenamasis plotas, reikiamas inventorius tame tarpe ir techninės pagalbos priemonės, komunalinės paslaugos, maitinimas, asmens sveikatos priežiūra bei kitos paslaugos.

Nuolat vertinamas socialinės globos tikslingumas, paremtas išsamiu ir visapusišku asmens poreikių vertinimu. Parengtas ir globos namų direktorės patvirtintas nustatytos formos individualus socialinės globos planas (ISGP), kuriame išsamiai fiksuojama, vertinama socialinių poreikių ir jų pokyčių dinamika.

Socialinių paslaugų kokybės gerinimui buvo daug dėmesio skiriama gyventojų poreikių tenkinimui, saviraiškai, užimtumui bei laisvalaikiui organizuoti.

 Globos namų gyventojų gyvenimo kokybei pagerinti buvo įsigyta 1  funkcinė lova, medicininis čiužinys ir spintelė prie lovos. Nupirkta gyventojams rūbų, avalynės, patalynės, indų.

Paruoštas dokumentų paketas dėl darbuotojų ir gyventojų asmens duomenų tvarkymo ir su šia tvarka supažindinti visi darbuotojai bei gyventojai.

Šeduvos globos namų pastatui adresu Vilniaus g. 2 ir Polekėlės padalinio pastatui įrengta žaibosaugos sistema. Įsigytas naujas lengvasis automobilis „Volkswagen Tiguan“.

Atlikti su kapinėmis susiję darbai t. y. pagaminta ir sumontuota devyniolika granito plokščių ir paminklų-pagalvių. Šie darbai atlikti Šeduvos miesto kapinėse, ant Šeduvos globos namuose gyvenusių gyventojų kapų. Spičių kaimo kapinėse, kuriose yra palaidoti Polekėlės padalinio gyventojai, ant dvidešimt vieno kapo pagamintos ir sumontuotos granito plokštės, iškalti užrašai.

 Taip pat Polekėlės padalinyje buvo įsigyti 32 vnt. ant langų tinkleliai-rėmeliai nuo vabzdžių, masažinis krėslas ir sodo traktoriukas.

Prie Polekėlės padalinio pastato suremontuoti lauko laiptai ir atlikti dalies pamatų apšiltinimo bei remonto darbai.

Atlikti Šeduvos globos namų kraštovaizdžio tvarkymo darbai t. y. išrauti beverčiai medžiai ir krūmai, atvežta dalis juodžemio, išdirbta ir išlyginta žemė ir pasėta žolė. Šeduvos globos namų dviem garažams nupirkti ir sumontuoti sekcijiniai garažų vartai. Atlikta garažo vartų angokraščių apdaila ir dalies garažo duobės betonavimo darbai.

 Šeduvos globos namai kaip Radviliškio rajono savivaldybės vykdomo projekto „Socialinių paslaugų plėtra Radviliškio rajono savivaldybėje Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-61-0006“ partneriai, Aukštelkų savarankiško gyvenimo namų veiklai vykdyti įsigijo kompiuterį, spausdintuvą, duomenų paketą, kuris bus skirtas vyr. socialinio darbuotojo darbo vietai, taip pat įsigyti baldai darbo kabinetui, taip pat namų apyvokos ir higienos reikmenys apsigyvensiantiems gyventojams.

 

Socialinės globos paslaugos teikiamos asmenims Šeduvos globos namuose I ir II korpusuose, Polekėlės padalinyje I korpuse. Viso pastatai, kuriuose teikiamos socialinės paslaugos atitinka Lietuvos higienos normos HN 125:2011 „Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ reikalavimus.  

 

Siekiant geresnės darbo kokybės, vyksta betarpiškas bendradarbiavimas tarp padalinių. Kiekvieną savaitę vyksta bendri socialinės globos personalo, sveikatos priežiūros personalo, ūkio tarnybos, finansų tarnybos ir administracijos pasitarimai, kurių metu yra aptariama esama situacija, praėjusios savaitės atlikti darbai, iškilusios problemos, numatomi savaitės darbai.

Teiktos tarpininkavimo paslaugos ir už globos namų ribų – Sodroje tvarkyti dokumentai dėl transporto išlaidų kompensacijos mokėjimo, tvarkyti dokumentai naujai atvykusiems gyventojams, siųsti registruoti laiškai, migracijos tarnyboje keisti pasai, asmens tapatybės kortelės.

Ypatingas dėmesys skiriamas naujų gyventojų adaptacijai, sudarytos sąlygos naujai atvykusiems gyventojams adaptuotis naujoje aplinkoje. Surenkama duomenų bazė apie gyventoją. Jos pagalba siekiama surinkti kuo daugiau duomenų apie apgyvendintą asmenį: jo išsilavinimą, socialinį ir fizinį savarankiškumą, motyvaciją, charakterį. Nustatomos problemos, padedama užmegzti ir palaikyti ryšius su kitais Globos namų gyventojais, artimaisiais, dalyvauti bendruomenės gyvenime. Kiekvieno gyventojo išsakyta nuomonė labai svarbi. Gyventojai skatinami būti pilnaverčiais savo būsto šeimininkais, rūpintis aplinkos, gyvenimo sąlygų kokybe, suvokti, kad nuo jų elgesio ir aktyvumo priklauso jo ir aplinkinių gerovė. Supažindinamas su globos namų vidaus tvarkos taisyklėmis. Vadovaujantis LR teisės aktais naujai atvykusiems gyventojams yra sudaromi individualūs socialinės globos planai (ISGP), taip pat jie papildomi/ pakoreguojami visiems kitiems gyventojams.

Mažiau savarankiškiems ar visai nesavarankiškiems gyventojams personalas skiria daugiau dėmesio – nuolat stebima jų sveikatos būklė, užtikrinama individuali, jautri personalo pagalba valgant. Nevaikštančius globos namų gyventojus išveža iš kambario į lauką.  Prie kiekvieno gyventojo lovos, taip pat ir higienos patalpose yra įrengta iškvietimo sistema, leidžianti dar atidžiau rūpintis gyventojų poreikiais. Visiems gyventojams sudarytos sąlygos judėti globos namų teritorijoje ir už jos ribų.

Globos namuose laikomasi įsipareigojimų, duotų gyventojui, kaip jį palaidoti. Į šį procesą įtraukiami velionio artimieji. Jei gyventojas artimųjų neturėjo, o jeigu ir turėjo ir jie atsisakė rūpintis laidotuvėmis, tai jomis rūpinasi Globos namų administracija.

Gyventojams yra sudarytos sąlygos savo maisto produktus laikyti buitiniuose šaldytuvuose. Globos namuose gyventojai, bet kada gali išgerti arbatos ar kavos. Visada galima valgykloje įsipilti karšto vandens, savarankiško naudojimo virtuvėlėje pasigaminti maisto.

Esant reikalui, atstovaujama gyventojo turtiniams interesams. Gyventojai lankomi gydymo įstaigose. Rūpinamasi jų sveikata bei asmenine higiena ir priežiūra (maudymas, nagų karpymas, ausų valymas, plaukų kirpimas, barzdos skutimas, rūbų, patalynės skalbimas, lyginimasis ir kt.). Visi gyventojai aprūpinami buitinėmis, asmens higienos priemonėmis, rūbais, avalyne. Ypatingas dėmesys skiriamas aplinkos ir higienos palaikymui: naudojami specialūs apsauginiai čiužinių apdangalai, paklotai ir kitos priemonės. Gyventojams patalynė keičiama pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę. Globos namuose rūpinamasi, kad visi gyventojai gautų jiems reikalingas gydymo, slaugos, aprūpinimo kompensacine technika paslaugas. Garantuojamas pirmosios medicininės pagalbos suteikimas.

Globos namų gyventojai kambariuose arba bendro naudojimo erdvėse gali žiūrėti televizijos programas, įrengta kompiuterinė darbo vieta su internetine prieiga, taip pat Skype programa, kuri suteikia galimybe bendrauti su užsienyje gyvenančiais artimaisiais. Sudaryta galimybė naudotis Globos namų biblioteka, kad galėtų turiningai leisti laisvalaikį. Rūpinamasi, kad užsiimtu mėgstama veikla, atitinkančia jų poreikius ir lūkesčius. Gyventojų užimtumo skatinimas, savirealizacija, pasitikėjimo savimi ugdymas, gerų emocijų patyrimas, atminties lavinimas, tarpasmeninių santykių stiprinimas, dėmesio palaikymas, naujų žinių, informacijos įgijimas, pasidalinimas patirtimi, atidumo, savarankiškumo išlaikymas, mažinant socialinę atskirtį. Laisvalaikį gyventojai praleidžia pagal savo norus, gebėjimus ir polinkius.

Šeduvos globos namuose globos namų gyventojus džiugina gyvasis kampelis – šinšilas Benis, vėžliukas ir du akvariumai su įvairiomis žuvytėmis, Polekėlės padalinyje auginami du triušiai.

Asmens, gyvenančio globos namuose gyvenimo kokybė priklauso nuo kasdieninės užimtumo veiklos. Šeduvos globos namuose ir Polekėlės padalinyje gyventojų užimtumas organizuojamas pagal įstaigos klientų individualius gebėjimus ir pageidavimus užimtumo veiklai. Atsižvelgiant į kiekvieno žmogaus charakterį, individualius poreikius ir mėgstamą veiklą paruošiamas individualaus ir grupinio užimtumo planas savaitei (penkioms darbo dienoms). Šis procesas organizuojamas taip, kad gyventojai jaustųsi laimingi ir įgytų vertingos patirties, taip pat skatinami pagarbūs šilti tarpusavio santykiai, pakanta kito  nuomonei, pasirinkimo laisvė, sudaromas saugumo jausmas.

Du kartus per savaitę vyksta kūrybinė veikla kartu su užimtumo specialiste. Viena iš užimtumo veiklų – dailės arba meno terapija. Šios terapijos užsiėmimo metu išbandomi įvairūs kūrybos būdai, medžiagos ir technikos. Kūrybinis procesas atpalaiduoja, skatina bendrauti ir reikšti emocijas. Gyventojai kuria įvairius rankdarbius, piešia įvairiomis technikomis: spalvų terapija, indeliai iš modelino, piešinys ,,mano mandala“, moliūgų skaptavimas, pastele paveikslų tapymas, skėčių iš gėlių kūrimas, originalių paveikslų iš plastilino lipdymas, svajonių namo kūrimas, kalėdiniai žaisliukai iš modelino. Sukurtais rankdarbiais puošiama gyventojų asmeninė erdvė, įstaiga ir atsižvelgiant į kiekvieno norus, galimybė padovanoti artimiesiems. Kiekvieno užsiėmimo metu lavinama smulkioji motorika bei skatinamas kūrybiškumas, savarankiškumas.

Šiltojo sezono metu stengiamasi kuo daugiau laiko praleisti gryname ore einame pasivaikščioti, veiklos organizuojamos lauke, žaidžiami stalo bei lauko žaidimai. Dalyvauta Dotnuvos slaugos namuose organizuotose sportinėse varžybose „Judam, siekiam rezultatų, prizas-draugystė“. Tokiu būdu skatinamas fizinis aktyvumas, pozityvios emocijos.

Keletą kartų per metus globos namuose organizuojamos fotosesijos, kurių metu stengiamės labiau pažinti gyventoją ir atskleisti jų asmenybę meniškose nuotraukose. Iš sukurtų nuotraukų rengiamos parodos, kurios džiugina ir kelia šiltus prisiminimus.

Pagal mėgstamus receptus, du kartus per mėnesį gyventojai gamina savarankiško gaminimo virtuvėlėje pasirinktus patiekalus, dengia stalą ir kartu vaišinasi. Kiekvieno mėnesio pabaigoje minimi gyventojų gimtadieniai kurie tą mėnesį gimę. Gyventojai ir darbuotojai sveikina jubiliatus ir vaišinasi pačių keptais skanėstais. Po vaišių, kiekvienas gyventojas prisideda prie patalpų tvarkymo.

Savarankiškai ir su vadovo pagalba vykdomas dainavimo užsiėmimas, kuriame dalyvauja visi norintys ir mėgstantys dainuoti gyventojai. Su koncertine programa pasirodo ne tik globos namuose, bet ir miesto šventėse. Šis užsiėmimas suteikia gyventojams pozityvias emocijas, skatina draugiškumą ir bendrumo jausmą.

Keletą kartų per metus, atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus vykdomos įvairios pažintinės, edukacinės išvykos į muziejus, dvarus, kino teatrą ir gamtą.

Sėkmingai dalyvaujama saugaus eismo projekte „Eismo saugumas bendruomenėse“. Gyventojai organizuotai vyksta į Šeduvos kultūros ir amatų centro rengiamus koncertus, spektaklius ir renginius. Vykstama į Šeduvos lopšelio-darželio organizuojamus renginius. Kas antrą penktadienį gyventojai naudojasi  Radviliškio baseino teikiamomis paslaugomis.

  Artėjant didžiosioms metų šventėms gyventojai kartu su vadovo pagalba ruošia šventinį koncertą, kuria kalėdinius atvirukus kuriuos gali siųsti savo artimiesiems ir globos namų gyventojams. Puošiamos kalėdinės eglutės taip pat vykdomas, jau tradicija tapęs, kalėdinių meduolių kepimas ir dekoravimas. Meduoliai pakuojami ir gyventojų dovanojami artimiesiems. Visa tai skatina gyventojus puoselėti švenčių tradicijas, pajusti šventinę nuotaiką, pamiršti visa, kas bloga. Tuo pačiu palaikomas darnus tarpusavio ryšys ir nuoširdūs santykiai su artimaisiais.

Nuolat atnaujinama informacija globos namų internetiniame puslapyje, facebook paskyroje. Į rajono laikraščius rašomi straipsniai apie vykusius renginius, susitikimus, švenčių minėjimus.

Dėl sunkios sveikatos būklės dalis gyventojų negali dalyvauti bendruose grupiniuose užsiėmimuose, todėl su šiais globotiniais dirbama individualiai. Jiems taikoma individuali ir grupinė muzikos terapija, kuomet reikalaujama susikaupimo, skatinama įvairių emocijų raiška, mokomasi bendrauti, atsipalaiduoti. Pasirenkant pageidaujamą literatūrą vykdomi garsiniai skaitymai. Jų metu gyventojai gali pasimėgauti raiškia literatūrine kalba, sklandžiu pasakojimu, nusiraminti bei išlaisvinti fantaziją. Pagal galimybę atsižvelgiama į kiekvieno gyventojo norimų skaitinių bei muzikos kūrinių pasirinkimą.

  Šių gyventojų taip pat  mėgstami  ir pažintiniai lavinamieji žaidimai, mokantys apibūdinti daiktus, juos palyginti, grupuoti, atrinkti vienodus, pagal spalvą.

  Atsižvelgiant į gyventojų  norą būti pastebėtiems ir įvertintiems vykdomos jų užimtumo metu padarytų darbų parodos.

Globos namuose sudaryta gyventojų taryba, kuri priima sprendimus tobulinant Globos namų veiklą. Per šiuos metus įvyko 14 gyventojų tarybos susirinkimų. Juose buvo aptarinėjami renginių organizavimo klausimai, spręstos iškilusios problemos.

Įgyvendinant Globos namų veiklos planą ir teikiant socialines paslaugas buvo skatinama gyventojų savigarba, pakantumas, atlaidumas, palaikoma vidinė jų ramybė, siekiama visapusiško asmenų pasitenkinimo paslaugomis ir gyvenimo sąlygomis.

Pagrindiniai senyvo amžiaus žmonių sunkumai ir kylančios problemos: fizinių galimybių mažėjimas, galimybių tvarkytis buityje sumažėjimas, sveikatos blogėjimas, regos ir klausos susilpnėjimas, silpnumas, neįgalumas, psichikos sutrikimai, vienišumas.

 

            Pagrindinis sveikatos priežiūros personalo veiklos tikslas – bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros institucijomis suteikti globos namų gyventojams sveikatos priežiūros paslaugas. Šeduvos globos namai ir Šeduvos globos namų Polekėlės padalinys turi bendrosios praktikos slaugos, masažo, bei kineziterapijos licencijas. Sveikatos priežiūros paslaugas teikia sveikatos priežiūros personalas, kurį sudaro Šeduvoje - vyr. slaugytoja, trys slaugytojos, masažistė, kineziterapeutė, Polekėlės padalinyje - dvi slaugytojos, masažistė, kineziterapeutė. Dietologas teikia paslaugas vienodai Šeduvos globos namų  ir Polekėlės padalinio gyventojams.

            Gyventojai skatinami vadovautis sveikos gyvensenos pagrindu. Ta tema skaitomos paskaitos, organizuojami susitikimai su šeimos gydytojais.

            Gyventojams esant sveikatos pasikeitimui peržiūrimi spec. poreikiai. Per 2019m. trims gyventojams nustatytas I – ojo lygio nuolatinės priežiūros poreikis, vienam gyventojui I  - ojo lygio nuolatinės slaugos poreikis. Visiems globos namų gyventojams kartą metuose profilaktiškai atlikti išsamūs (biocheminiai, kraujo, šlapimo, gliukozės kiekio, cholesterolio, EKG, vyrams PSA) tyrimai ir priklausantys programiniai tyrimai. Norintys gyventojai paskiepyti nuo gripo. Gyventojai aprūpinami TPP, slaugos priemonėmis.

Pagal šeimos gydytojų rekomendacijas visiems gyventojams atliekamas dalinis rankų – kojų, sprando, nugaros masažas. Šeduvoje masažo paslauga teikiama ir Šeduvos dienos centro paslaugų gavėjams.

            Taip pat atliekamos ir kineziterapijos procedūros. Kiekvieną rytą yra atliekamos grupinės mankštos (esant geram orui lauke, o kai oras neleidžia kiekvieno korpuso poilsio zonoje), kiekvieną penktadienį vyksta mankšta šokio ritmu, kas labai patinka globos namų gyventojams. Po to yra dirbama individualiai, kineziterapeutės darbo planas skelbiamas viešai. Yra tvarkoma kiekvieno paslaugų gavėjo dokumentacija (kineziterapinėse kortelėse vertinama paslaugų gavėjo sveikatos būklė, sudaromas gydymo planas, pagal indikacijas parenkami gydymo metodai), sekami efektyvumo rodikliai, kurie atsispindi gyventojų individualiuose globos planuose. 

Slaugos kokybei gerinti per ataskaitinį laikotarpį kas mėnesį (esant reikalui ir dažniau) gyventojus lankė šeimos gydytojai. Paskyrus gydytojui globos namų gyventojai buvo vežami konsultuoti į Radviliškio, Šiaulių, Panevėžio, Kauno sveikatos priežiūros įstaigas.

Norint vykdyti pragulų profilaktiką vedamas gulinčių gyventojų vartymo žurnalas, naudojami kintamo slėgio čiužiniai. Globos namų gyventojai aprūpinami visa jiems reikalinga kompensacine technika.

Per ataskaitinį laikotarpį Šeduvos globos namai buvo tikrinami Radviliškio veterinarijos tarnybos, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro, pažeidimų nenustatyta. Atliktas vidaus medicininis auditas. Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje Šiaulių skyriuje daryti mikrobiologiniai vandens ir pagaminto maisto tyrimai. Mikrobiologiniuose tyrimų protokoluose pastabų nenurodyta.

Užtikrinant kokybišką gyventojų maitinimą maistas gaminamas centralizuotai globos namų virtuvėje, surašyti ir patvirtinti vasaros bei žiemos (sezoniniai) valgiaraščiai. Dietinį maitinimą rekomenduoja šeimos gydytojai atsižvelgiant į ligos pobūdį, sveikatos stovį. Dietoje suskaičiuota suaugusiems reikalingas energijos kiekis, maistinių, mineralinių medžiagų bei vitaminų kiekis, skaičiuojama meniu kaina. Gyventojams maistas pateikiamas 4 kartus per dieną.

Darbuotojų sveikatos privalomam tikrinimui parengtas ir patvirtintas darbuotojų  sveikatos tikrinimo grafikas.

Vykdant norminius teisės aktus pratęsta draudimo sutartis dėl civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą.

 

Aptarnavimo ir ūkio personalo tikslas ir pagrindinis uždavinys yra modernizuoti įstaigos materialinę bazę ir gerinti infrastruktūrą.

Darbų sauga ir sveikata. Siekiant apsaugoti darbuotojus nuo profesinės rizikos ar tokią sumažinti, jų veikla Globos namuose organizuojama vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais darbuotojų  darbų saugą ir sveikatos reikalavimus. Darbuotojai instruktuojami, pagal grafiką tikrinasi sveikatą, aprūpinami darbo apranga.

Atliktas gesintuvų techninis aptarnavimas, energetiko darbo apsauginių priemonių bandymai. Išvežtas netinkamas naudojimui turtas utilizavimui, nurašyti mažaverčiai ir greitai susidėvintys daiktai, išvežti į sąvartyną.

Pravesti periodiniai instruktavimai darbų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos visam personalui. Naujai priimtiems darbuotojams pravestas gaisrinės saugos instruktažas, pirminis darbuotojų saugos ir sveikatos darbo vietoje instruktažas.

Priešgaisrinė sauga. Globos namuose priešgaisrinė sauga organizuojama vadovaujantis teisės aktais reglamentuojančiais priešgaisrinę saugą ir priešgaisrinės saugos taisyklėmis. Yra įrengta priešgaisrinė signalizacija. Visi darbuotojai, supažindinti su „Gaisrinės saugos instrukcija“, pasirašė “Gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale”. Paruoštas ir patvirtintas testas dėl darbuotojų priešgaisrinės saugos mokymo programos žinių vertinimo.

Civilinė sauga. Siekiant globos namuose išvengti ekstremalių situacijų ir užkirsti kelią jų susidarymo galimybėms organizuojama prevencinė veikla ir yra laikomasi teisės aktų, reglamentuojančių civilinę saugą.

Dalyvavome Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus organizuotose savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratybose, tema „Gyventojų evakavimo ir jų laikino apgyvendinimo organizavimas“. Pagal pratybų scenarijų buvo aptariami Šeduvos globos namų ir jiems priklausančio padalinio darbuotojų veiksmai kilus gaisrui Šeduvos globos namų Polekėlės padalinio patalpose.

Yra parengtas ir atsiradus pasikeitimui koreguojamas Šeduvos globos namų ekstremalių situacijų valdymo planas, kuris suderintas su Šiaulių apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Radviliškio priešgaisrine gelbėjimo tarnyba, Šiaulių apskrities VPK Radviliškio rajono policijos komisariatu, VšĮ Radviliškio greitosios medicinos pagalbos centru, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi ir Radviliškio rajono savivaldybės administracijos civilinės saugos specialistu. Sudarytas Šeduvos globos namų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planas bei darbuotojų civilinės saugos metinis veiklos planas ir mokymų planas. Visi įstaigos darbuotojai pasirašytinai supažindinti su privalomomis funkcijomis paskelbus mobilizaciją.

 

7. Vadovo indėlis, tobulinant įstaigos administravimą

 

Įstaigai vadovauju 6 metai. Kiekvienais metais keliu savo profesinę kvalifikaciją. 2019 m. dalyvavau Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Reabilitacijos klinikos ir Vilniaus dailės akademijos organizuotoje mokslinėje- praktinėje konferencijoje „Dailės terapija ir asmens sveikata“, seminaruose „Minties lauko terapija. Greita ir efektyvi technika nuraminti teigiamas emocijas“, „Kūrybiškas socialinių problemų sprendimas“, „Laiko valdymas“, „Teisiniai aspektai ir asmens duomenų apsauga socialiniame darbe“, „Sveikatai palankios mitybos organizavimas įstaigoje“, „Socialinių paslaugų įstaigų, diegiančių EQUASS kokybės sistemą, vadovų mokymai“, taip pat išklausiau civilinės saugos mokymo kursą pagal pratybų rengimo tęstinio civilinės saugos mokymo programą, taip pat mokymo kursą pagal gyventojų apsaugos ekstremaliųjų situacijų atvejais organizavimo tęstinio civilinės saugos mokymo programą“.

Priklausau Savivaldybių socialinės globos įstaigų vadovų asociacijai, nuo 2016 m. esu išrinkta šios asociacijos pirmininko pavaduotoja. Spalio mėn. Šeduvos globos namuose buvo suorganizuotas Savivaldybių socialinės globos įstaigų vadovų asociacijos susirinkimas, kuriame dalyvavo Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas J. Pranys, Anykščių socialinės globos namų, Elektrėnų globos namų, Plinkšių socialinės globos namų, Josvainių socialinio ir ugdymo centro, Šėtos socialinio ir ugdymo centro, Kalvarijos globos ir užimtumo centro, Seredžiaus senelių globos namų, Salako socialinės globos namų, Akmenės rajono socialinių paslaugų namų, Liolių socialinės globos namų vadovai. Vykdant bendradarbiavimą tarp socialinės globos įstaigų kartu su kolektyvo nariais buvo apsilankyta ir pasidalinta gerąja patirtimi su Dotnuvos slaugos namų, Salako socialinės globos namų, Seredžiaus senelių globos namų, Plinkšių socialinės globos namų bendruomene. Vykdant socialinių paslaugų plėtrą Radviliškio rajone, t. y. kuriant Šeduvos globos namų Aukštelkų savarankiško gyvenimo namus apsilankyta ir patirties semtasi Pakruojo rajono Linkuvos savarankiško gyvenimo namuose, Telšių rajono Gedrimų savarankiško gyvenimo namuose. Šeduvos globos namuose buvo priimta Meškuičių socialinių globos namų darbuotojų ir gyventojų delegacija,  Dotnuvos slaugos namų darbuotojų delegacija. 

Pasirašytos bedradarbiavimo sutartys su Daugyvenės kultūros istorijos muziejumi- draustiniu, Panevėžio lėlių vežimo teatru, Pažinimo  licėjumi, Josvainių socialinio ugdymo centru, Šėtos socialiniu ugdymo centru.

Parengta paraiška ir pasirašyta sutartis dalyvauti „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ projekte, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą.

 

Metų bėgyje įsigyta nemažai įrangos, kuri leidžia ne tik teikti aukštos kokybės paslaugas globos namų gyventojams, bet ir pagerinti jų gyvenimo kokybę, o taip pat pagerino darbuotojų darbo sąlygas.

 Palaikomi bendradarbiavimo ryšiai ir gaunama parama iš Radviliškio-Špajerio draugijos.

Sukurta personalo tobulėjimą skatinanti aplinka, motyvuojant ir palaikant darbuotojų iniciatyvas ieškoti savo darbe pažangių naujovių, veiksmingų pagalbos metodų, organizuojant darbą komandiniu principu bei darbuotojams teikiant pagalbą labiau patyrusių kolegų ar pasikviečiant išorinius lektorius. Įstaigos darbuotojams suorganizuotas išvažiuojamasis seminaras „Kūrybiškas socialinių problemų sprendimas“.

Atliekamas metinis darbuotojų vertinimas, kurio tikslas skatinti darbuotojus siekti veiklos sėkmės ir sukurti papildomų prielaidų jų darbo našumui didinti. Tinkamas darbuotojų metinis vertinimas yra vienas svarbiausių įstaigos  augimo veiksnių. Mano kaip vadovo tikslas įvertinti darbuotojo veiklą ir jos pokyčius, įkainoti asmens kuriamą pridėtinę vertę (darbo atlygio korekcijos), sukurti abipusį grįžtamąjį ryšį tarp darbuotojo ir jo tiesioginio vadovo, padėti darbuotojui suprasti įstaigos veiklos plėtros sritis, perspektyvas, išsiaiškinti darbuotojo asmeninę motyvaciją, nustatyti darbuotojo prioritetinius tobulinimosi poreikius, sritis, priemones, nustatyti galimus darbuotojo ir įstaigos veiklos trukdžius, tokiose srityse kaip įstaigos mikroklimatas, administracinės procedūros, darbo sąlygos ir kt., galimus jų pašalinimo būdus, gerinti darbo organizavimą.

Buhalterinė apskaita Globos namuose vykdoma vadovaujantis viešojo sektoriaus ir atskaitomybės standartais (VSAFAS), kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą.

 

 

8. Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas.

Įstaigos veiklos kokybę vertinu gerai.

 

9. Pagrindiniai 2019 metų veiklos uždaviniai.

 

·  tobulinti socialinės globos paslaugas: kurti kokybiškas, palankias ir saugias, maksimaliai priartintas namams, užtikrinančias gyventojų fizinius ir dvasinius poreikius gyvenimo sąlygas;

·  skatinti gyventojų savarankiškumą;

·  kelti darbuotojų kompetencijų lygį, skatinti motyvaciją;

·  užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas;

·  kelti darbo kultūrą, laikytis vidaus tvarkos taisyklių, įgyvendinti priemones, lengvinančias darbuotojams darbo sąlygas;

·  ieškoti finansavimo šaltinių aplinkos pritaikymui, bei darbuotojų skatinimo formų;

·  plėsti bendradarbiavimą su paramos tiekėjais ir  partneriais.

 

Globos namai – tai gyventojų namai, tai vieta, kurioje jie praleidžia visą savo laiką. Todėl svarbu, kad kaip ir bet kurie namai, jie būtų patogūs, jaukūs ir saugūs, užtikrintų gyventojams galimybes gyventi įprastą kasdieninį gyvenimą, atsižvelgiant į jų poreikius dėl senyvo amžiaus, ligotumo, mažesnio savarankiškumo.

Nuolat atnaujinama visa su įstaiga susijusi informacija globos namų internetiniame tinklalapyje, apie vykusius renginius dalinamasi spaudoje, Globos namų Facebook paskyroje.

 

 

Direktorė                                                                                                                   Andžela Brazienė

 

PARVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės tarybos

2020-04-09 sprendimu Nr. T-224

 

 

RADVILIŠKIO PARAPIJOS BENDRUOMENĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO  DIREKTORIAUS
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS

 

Kontaktinė informacija (Juridinis statusas, pavadinimas, filialai ar skyriai, adresas, telefonas, el. paštas, interneto svetainė).

             Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centras (toliau – Centras) įsteigtas Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T-1056
„Dėl Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro steigimo ir nuostatų tvirtinimo“. Centras 2011 m. sausio 5 d. įregistruotas valstybinės įmonės „Registrų centras“ Radviliškio filiale, kodas 302580487. Centras yra Radviliškio rajono biudžetinė įstaiga turinti ūkinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo sąskaitas bankų įstaigose, anspaudą, nuostatus. Steigėjas – Radviliškio rajono savivaldybė. Biudžetinės įstaigos Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Radviliškio rajono savivaldybės taryba. Centro adresas – Maironio g. 8A, LT-82129 Radviliškis. Telefonas/faksas – 8 422 53492, telefonas – 8 422 534 99; el. paštas:
[email protected]; interneto svetainė: www.rpbspc.lt.

            Centras nestacionari socialinių paslaugų įstaiga – mišrių socialinių paslaugų įstaiga, teikianti skirtingų rūšių  paslaugas įvairioms klientų grupėms vienos įstaigos bazėje, kurią sudaro
4 padaliniai: Paramos šeimai tarnyba, teikianti bendrąsias paslaugas, specialiąsias socialines paslaugas ir asmens sveikatos priežiūros paslaugas (I padalinys), Vaikų dienos centras, teikiantis socialinės priežiūros paslaugas dienos metu (II padalinys),  Krizių centras, kuriame teikiamos psichologinės pagalbos ir laikinos nakvynės paslaugos (III padalinys)
bei Globos centras, teikiantis ir organizuojantis socialines paslaugas bei kitą pagalbą vaikui ir globėjui (rūpintojui) bei asmenims, ketinantiems jais tapti, budintiems globėjams, socialiniams globėjams, artimiesiems giminaičiams ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams (IV padalinys).

Centro darbuotojai paslaugas teikia Radviliškio rajono savivaldybės gyventojams - Radviliškio  mieste ir  seniūnijose: Aukštelkų, Baisogalos, Grinkiškio, Pakalniškių, Radviliškio, Sidabravo, Skėmių, Šaukoto, Šeduvos, Šiaulėnų, Tyrulių.

            Naudojamos patalpos:

Pagrindinis administracinis pastatas – Maironio 8 A, Radviliškis, įsikūrusi Centro administracija, Paramos šeimai tarnyba, Krizių centras, psichologas, specialistai: atliekantys  techninės pagalbos priemonių išdavimo ir specialaus transporto  prašymų priėmimo funkcijas.

Dariaus ir Girėno g. 27, Radviliškis, įsikūrę: Globos centro padalinys ir Vaikų dienos centras „Ąžuoliukas“.

Parko g. 16, Pakiršinio k., Baisogalos seniūnija, Radviliškio raj. s., įsikūręs Vaikų dienos centras „Gandriukas“.

Įstaigos vadovas (Vardas, pavardė, vadybinio darbo stažas, vadybinė kvalifikacinė kategorija).

            Centrui vadovauja direktorė Rita Pranė Vilimaitė. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais valstybės valdymo institucijų teisės aktais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Centro nuostatais. Bendras vadybinio darbo stažas 14 m. 2 mėn. (antra vadybinė kvalifikacinė kategorija –ugdymo įstaigos), socialinėje srityje – 9 m. 2 mėn.

 

II. BENDRA INFORMACIJA

 

Įstaigos veiklos principai, tikslai, uždaviniai

Centro pagrindinė funkcija – nestacionarių socialinių paslaugų teikimas Radviliškio rajono gyventojams.

Centro vizija – aukštos kompetencijos, kryptingai ir efektingai dirbanti, moderni įstaiga, savo veiklą grindžianti humanizmo filosofija ir demokratijos idealais, besiorientuojanti į rajono gyventojų poreikius ir interesus, kurianti socialinę gerovę, siekianti padėti pažeidžiamiausiems visuomenės nariams pasirūpinti savimi bei integruotis į visuomenę.          

Centro misija – mažinti skurdą, socialinę atskirtį ir didinti socialiai pažeidžiamų asmenų, šeimų galimybes savarankiškai integruotis į bendruomenę, grąžinti jų gebėjimą pasirūpinti savimi, sudarant žmogaus orumą nežeminančias sąlygas, kai pats žmogus to nepajėgia padaryti.

Centro veiklos tikslai:

1. teikti socialines paslaugas ir sveikatos priežiūros paslaugas, tenkinti asmens gyvybinius poreikius ir sudaryti žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats nepajėgia to padaryti;

2. socialinėmis paslaugomis ugdyti ir stiprinti socialiai pažeidžiamų Radviliškio rajono gyventojų gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padėti įveikti socialinę atskirtį.          

Centro uždaviniai:

1. Teikti socialines ir sveikatos priežiūros paslaugas, atsižvelgiant į gyventojų poreikius.

2. Skatinti klientų aktyvumą, savipagalbą bei rūpintis, kad paslaugų gavėjai pagal galimybes savarankiškai spręstų savo problemas.         

3. Plėsti socialinių paslaugų įvairovę, užtikrinti geros kokybės ir nustatytus reikalavimus atitinkančias socialines paslaugas.

4. Bendradarbiauti su valstybės ir savivaldybės institucijomis bei įstaigomis sprendžiant socialinio darbo su klientais klausimus.

5. Informuoti ir konsultuoti rajono gyventojus apie teikiamas socialines paslaugas ir paslaugų formas, rūšis bei jų gavimo galimybes.

6. Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją, ieškoti galimybių stažuotis Lietuvoje bei užsienyje.

7. Įgyvendinti įvairias programas socialinės, kultūros bei švietimo, poilsio ir pramogų organizavimo srityse ir kt.

 

Įstaigos personalas (struktūra, etatų skaičius, darbuotojų kaita).

Centre 2019 metų pradžioje buvo – 106 etatai, 2019 metų pabaigoje – 111 etatų, vidutiniškai dirbo 109 darbuotojai (viso dirbo 118 darbuotojų). 9 darbuotojos nėštumo, gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose. Dėl didėjančio paslaugų gavėjų skaičiaus, deleguotų Centrui naujų funkcijų – padidėjo ir paslaugas teikiančio personalo skaičius. Centrą sudarė 4 padaliniai. Centre dirba viena direktorės pavaduotoja, kuri koordinuoja dalį socialinio darbo baro. Centre veikiantiems padaliniams vadovauja padalinių vadovai – vyriausieji socialiniai darbuotojai, kurie tiesiogiai pavaldūs direktorei arba direktorės pavaduotojai.

 

Administracijos darbuotojai

Specialistai

Pagalbinis personalas

(vnt.)

(vnt.)

(vnt.)

3 (direktorė, vyr. buhalterė, pavaduotoja)

109

2

 

Administracija (3et.): direktorius, direktoriaus pavaduotoja socialinėms paslaugoms,
vyr. buhalteris. Psichologas – 1 et., vyriausias personalo specialistas – 1 et., viešųjų pirkimų specialistas, buhalteris- 0,75 et., vyriausias specialistas ūkio reikalams – 1 et., vairuotojas – 1 et., valytojas/kiemsargis- 1,5 et.,

Paramos šeimai tarnyba - 2 vyr. socialiniai darbuotojai (2et.), koordinuojančios Paramos šeimai tarnybos veiklą, socialiniai darbuotojai (atvejo vadybininkai) – 8 et., socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis – 28 et., socialinis darbuotojas – 0,5 et, socialinio darbuotojo padėjėjos – 36,75 et..

Vaikų dienos centras ir Krizių centras – vyriausias socialinis darbuotojas – 1 et., socialinis darbuotojas – 1,5 et., socialinio darbuotojo padėjėjas – 0,75 et., budėtojas – 1,8 et.

Globos centras – Globos centro veiklų vadovas – 0,15 et.,  vyriausias socialinis darbuotojas – 1 et., atestuotas socialinis darbuotojas – 1 et., socialinis darbuotojas (globos koordinatorius) – 2et., darbuotojas (globėjas nesusijęs giminystės ryšiais) – budintis globėjas – 2 et.

Projektai: Radviliškio rajono savivaldybės bendruomeniniai šeimos namai – socialinis darbuotojas – 1 et.; asmeninis asistentas – 3,5 et.,  Integrali socialinės globos ir slaugos pagalba į namus – finansininkas – 0,3 et., slaugytoja – 1 (1et.), kineziterapeutas/masažistas – 1et., slaugytojo padėjėjos – 3 et. Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra- socialinis darbuotojas (globos koordinatorius) – 3,5 et., psichologas – 1 et.

           Centre vyko darbuotojų kaita   – vykstant Vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkai,
5 darbuotojai perėjo dirbti į Vaiko teisių apsaugos sistemą,  atsirado naujos pareigybės įgyvendinat projektus, tarp socialinių darbuotojų padėjėjų, teikiančių socialinės globos paslaugas asmens namuose (pavaduojant atostogų metu socialinio darbuotojo padėjėjas), darbuotojos nėštumo ir gimdymo ir vaiko priežiūros atostogose.

           Centro darbuotojų skaičius kiekvienais metais didėjo – lyginat 2011m.-2019 m. Nuo 2011 m. iki 2019 m. padidėjo 2,6 kartus (2011 m. – 43, 2012 m. – 57, 2013 m. – 66, 2014 m. – 77,
2018 m. – 102). 

           Per 2019 metus buvo sudarytos 13 naujų darbo sutarčių: 3 socialinių darbuotojų (darbui su šeimomis), 6 socialinių  darbuotojų padėjėjų, 1 budėtojo, 1 valytojo, 1 psichologo, 2 socialinių darbuotojų (atvejo vadybininkų), 5 socialinių darbuotojų (globos koordinatorių), 1 viešųjų pirkimų specialisto, 1 tarnybos atestuotų socialinio darbuotojų (GIMK),  3 asmeninio asistento, 2 budinčio globėjų – darbuotojų (globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais).

              Per 2019 metus nutrauktos 11 darbo sutarčių. Sutarčių nutraukimo priežastys:
5 darbuotojai perėjo dirbti į Vaiko teisių apsaugos sistemą,  1 darbuotojas perėjo dirbti į Socialinės paramos skyrių, 2 nutrauktos darbuotojų iniciatyva, 3 – keitėsi darbo pobūdis ir finansavimo šaltinis.

           Stiprinamas darbuotojų profesionalumas, ugdant darbe reikšmingas kompetencijas, užtikrinančias teigiamą bendruomenės įvertinimą teikiant socialines paslaugas. Centre 2019 m. dirbo  62 darbuotojai, turintys aukštąjį išsilavinimą, iš jų 6 darbuotojai įgiję magistro kvalifikaciją,  6 darbuotojai siekia įgyti magistro kvalifikaciją, 8 darbuotojai turi vyresniojo socialinio darbuotojo kvalifikaciją, 1 – socialinio darbuotojo eksperto kvalifikaciją.

Organizacinės aplinkos pokyčiai reikalauja plėsti personalo kompetencijų spektrą, didesnių  gebėjimų, asmeninių savybių. Personalui buvo sudarytos visos sąlygos įgyti naujų, modernių kompetencijų. Centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir tobulinimasis vykdomas planingai, vadovaujantis kasmet sudaromu planu. 109 Centro darbuotojai kvalifikaciją kėlė įvairiuose kursuose, seminaruose, iš viso išklausė 3788,5 val. Lyginant 2019 m. su 2018 m. (2982 val.) – darbuotojų kvalifikacijos kėlimas padidėjo 27%. Direktorė  dalyvavo ir išklausė 36 val. mokymus.

            Socialinių darbuotojų dienos proga 2019 m.  apdovanoti:

            Mero padėkos įteiktos 5 darbuotojai;

            Centro direktorės nominuoti 7 darbuotojai, įteiktos nominacijos statulėlės.

 

III. FINANSAVIMAS

3.1. Finansavimo šaltiniai:

FINANSAVIMO ŠALTINIAI

LĖŠOS (EUR)

1. Savivaldybės biudžetas

 

1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

641 177,74

1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos

651 300,00

1.3. Biudžetinių įstaigų pajamos

31 055,63

2. Kiti šaltiniai

 

2.1. ES projekto „Integrali socialinės globos ir slaugos pagalba į namus“ lėšos

32 694,62

2.2. ES projekto „Vaiko gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ lėšos

65 522,02

2.3. ES projekto „Radviliškio rajono savivaldybės Bendruomeniniai šeimos namai“ lėšos

14 953,68

2.4. Valstybės biudžeto lėšos - projektai: vaikų dienos centras „Ąžuoliukas“ ir vaikų dienos centras „Gandriukas“

32 000,00

2.5. Kitų finansavimo šaltinių lėšos (parama 2 %  ir fizinių asmenų parama)

310,16

Iš viso:

1 469 013,85

 

3.2. Biudžeto išlaidos buvo didesnės nei gautas finansavimas, nes išleista avanso dalis darbo užmokesčiui mokėti iš ankstesnių metų, duota ES projekto „Integrali socialinės globos ir slaugos pagalba į namus“.

 

IŠLAIDŲ KVALIFIKACIJOS PAVADINIMAS

IŠLAIDOS,  EUR

Darbo užmokestis

1 285 553,86

Socialinis draudimas

20 626,16

Mitybos išlaidos

7 563,94

Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo išlaidos

419,15

Ryšių paslaugos

1 816,74

Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo išlaidos

61 933,35

Komandiruočių išlaidos

1 516,03

Kvalifikacijos kėlimo išlaidos

13 595,50

Komunalinės paslaugos

10 681,37

Informacinių technologijų ir prekių paslaugų įsigijimo išlaidos

2 174,45

Reprezentacinės išlaidos

1 513,14

Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidos

58 754,89

Darbdavių socialinė parama ( ligos pirmos dvi dienos)

2 679,5

Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimas (kompiuteriai, naikinimo aparatas, spalvotas spausdintuvas)

6 995,70

Transporto priemonių įsigijimo išlaidos

12 5000,00

Iš viso:

1 488 323,78

 

 

IV. ĮSTAIGOS TEIKIAMOS PASLAUGOS

(paslaugų rūšys, paslaugų sąrašas, paslaugų gavėjų skaičius)

 

Įstaigos bazę sudaro 4 padaliniai: Paramos šeimai tarnyba, Vaikų dienos centras, Krizių centras, Globos centras.

Paramos šeimai tarnyba teikia šias socialines paslaugas:

4.1. BENDRĄSIAS SOCIALINES PASLAUGAS: informavimo, konsultavimo, transporto organizavimo, techninės pagalbos priemonių aprūpinimo.

 4.1.1. Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos Centre yra teikiamos nuolat. Radviliškio rajono gyventojai yra nuolat informuojami apie Centro teikimas paslaugas bei veiklas. Kita aktuali informacija yra nuolat talpinama į Centro svetainę, adresu: http://www.rpbspc.lt. Taip pat yra platinamos atmintinės bei lankstinukai, asmenys informuojami bei konsultuojami individualiai telefonu ar atvykus į Centrą, per 2017 metus, tokių asmenų buvo - 503, o 2018 metais – 640, tai padidėjo 27 %. 2019 metais – 540, tai yra 15% mažiau negu 2018 metais, tačiau 2019 metais - 26 % padidėjo suteiktų paslaugų skaičius lyginant su 2018 metais. Tarpininkavimo ir atstovavimo paslaugos suteiktos 443 paslaugų gavėjams kreipiantis į gydymo įstaigas, į teisėtvarkos institucijas, rajono savivaldybę ir kt., asmenims, patekusiems į krizines situacijas, kai dėl prarastų gebėjimų arba galimybių savarankiškai savimi pasirūpinti ir nesant artimųjų, tenka tarpininkauti asmenį perkeliant iš vienos gydymo įstaigos į kitą, į socialinės globos įstaigas, bei padedant susitvarkyti būtinus dokumentus, tai 24% daugiau nei 2018 metais.

Per Radviliškio rajono gyventojams 2017 metus bendrosios socialinės paslaugos suteiktos 2012 kartų, o 2018 metais – 3 893, per 2018 metus suteiktų  paslaugų skaičius padidėjo – 93 % (1,93 karto). 2019 m. bendrosios socialinės paslaugos suteiktos – 6525, lyginat su 2018 metais, tai 67,6 % daugiau.

 

4.1.2. SPECIALAUS TRANSPORTO PASLAUGA

 

               Specialaus transporto paslaugos teikimo paskirtis – teikti paslaugą asmenims, kurie dėl negalios, sunkios ligos, sužalojimo ar senatvės turi judėjimo problemų, dėl kitų ypatingų priežasčių negali naudotis viešuoju ar individuliu transportu, socialinės rizikos šeimoms, esant grėsmei jų fizinei  ir psichinei gerovei.

               Centras teikia paslaugas visiems Radviliškio rajono gyventojams ir nuolat plečia savo veiklą, paslaugų gavėjų skaičius nuolat didėja, todėl ir poreikiai transporto paslaugai gauti didėja. Įstaiga turi automobilį su pakėlimo įranga, todėl gali vežti neįgaliuosius su vežimėliu. Paslauga vienu metu gali būti suteikiama daugiau nei vienam žmogui. Speciali transporto priemonė talpina
1 neįgalųjį asmenį su vežimėliu. Dėl patogaus įsėdimo vežimėliai gali būti ir elektriniai. Pasirinkę paslaugą, jos gavėjai gali keliauti ne vieni (kartu su lydinčiu asmeniu). Kiekvieną neįgalųjį gali lydėti ne daugiau kaip vienas asmuo. Jam kelionė nekainuoja. 2019 metais nuo balandžio 1 dienos 3 kartus per savaitę, pradėta teikti specialaus transporto paslauga žmonėms, kuriems reikalinga atlikti dializes (dirbtinį kraujo valymą, kai paties žmogaus inkstai nebeveikia dėl ūminio ar lėtinio inkstų nepakankamumo).

Lyginant 2012 – 2019 metų duomenis, pasinaudojančių asmenų specialaus transporto paslauga skaičius didėja: 2012 m. – 121 asmeniui buvo suteikta specialaus transporto paslauga, 2013 m. – 188, 2014 m. – 156, 2015 m. – 183, 2016 m. – 195, o 2019 m. buvo suteikta specialaus transporto paslaugų 277 asmenims.

2018 metais specialus transportas 200 kartus vyko į įvairias Lietuvos gydymo ir reabilitacijos įstaigas, 2019 metais – 189, tai 5,5% mažiau nei 2018 metais. Konsultacijas apie RPBSPC teikimą transporto paslaugą suteikta 2018 metais - 271 asmenims, o 2019 metais – 277 (padidėjo 13 %). Mokamai specialaus transporto paslauga buvo suteikta už 496,35 Eur.

 

4.1.3. APRŪPINIMAS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS

 

Centras užtikrina vykdomų neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių, skirtų neįgaliųjų medicininės, socialinės ir profesinės reabilitacijos gerinimui, įgyvendinimą bei užtikrina gyventojų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis tenkinant specialiuosius poreikius. Techninės pagalbos priemonės (toliau – TPP) suteikia galimybę neįgaliems žmonėms kompensuoti arba pakeisti prarastą funkciją, pristabdo ligos progresavimą, leidžia išvengti traumų, gyvenimas tampa pilnavertis ir nepriklausomas. 2019 m.  išduotų TPP padidėjo.

 

Lentelė 1. Centre  išduotos TPP 2012 m., 2013 m., 2014m., 2015 m., 2016 m., 2017 m.,2018 m.ir 2019 m.

 

2012 m.

2013 m.

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

Iš viso aprūpinta asmenų:

392

429

414

403

403

459

 

334

 

402

 

Techninės pagalbos priemonių 2019 m. buvo išduota 465 vnt., sudarytos asmens aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis 402 sutartys, iš jų 335 sutartys sudarytos su neįgaliais asmenimis,  67 sutartys su senatvės pensinio amžiaus asmenimis

 

4.1.4. SOCIOKULTŪRINĖS PASLAUGOS

 

RPBSPC asmenims buvo teikiamos sociokultūrinės paslaugos. Šių paslaugų tikslas – organizuojant laisvalaikio užimtumą, išvengti socialinių problemų, mažinti socialinę atskirtį.
2019 m. kaip ir 2018 m. ypatingai buvo skatinamas bendravimas tarp skirtingų bendruomenės narių grupių, suburiant juos bendrai veiklai, bendram darbui savipagalbos grupėse, bei organizuojant temines popietes ir šventinius renginius. Sociokultūrinės paslaugos 2019 m. buvo teiktos 41 asmeniui.


4.2. SPECIALIĄSIAS SOCIALINES PASLAUGAS:

 

Socialinė priežiūra:

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, darbinių įgūdžių ugdymas). Paslaugos gavėjai – socialinės rizikos šeimos.

Pagalbos į namus (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, bendravimas, maitinimo organizavimas,  pagalba buityje ir namų ruošoje, pagalba rūpinantis asmens higiena ir priežiūra, pagalba organizuojant asmens sveikatos paslaugas, ūkio darbai,  pagalba vykdant įvairius pavedimus ir kt.). Minėtas socialines paslaugas Centras teikia vienišiems senyvo amžiaus asmenims, negalią turintiems asmenims ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims, kurių vaikai dėl objektyvių priežasčių negali padėti savo tėvams. 

            Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga) asmens namuose. Šią paslaugą Centras teikia senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, kuriems  nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) ir  nuolatinis slaugos poreikis.

 

4.2.1. SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR PALAIKYMO PASLAUGA  ŠEIMOMS, PATIRIANČIOMS SOCIALINĘ RIZIKĄ

 

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Šios paslaugos tikslas - sudaryti sąlygas šeimai ugdyti ar stiprinti gebėjimus ir galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį.

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga 2019 metais vidutiniškai buvo teikiama 252 šeimoms (per mėnesį), jose augo 415 vaikų (šie skaičiai nuolat kinta). Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas Radviliškio rajone teikia 26 socialiniai darbuotojai (26,5 etato), dirbantys 12 seniūnijų. Šeimos priskyrimą socialinės rizikos grupei paprastai lemia keletas tarpusavyje susijusių veiksnių: suaugusių šeimos narių priklausomybės ligos (piktnaudžiavimas alkoholiu, narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis); gyvenimo sąlygų, tinkamų vaikų fiziniam, protiniam, dvasiniam ir doroviniam vystymuisi neužtikrinimas (socialinių įgūdžių prižiūrėti vaikus stoka, nedalyvavimas vaikų auklėjime bei ugdyme, vaikų mokyklos nelankymas, gaunamos valstybės paramos naudojimas ne šeimos ir vaikų interesams); psichologinis, fizinis, seksualinis smurtas; nedarbas, finansiniai sunkumai, įsiskolinimai už būstą; motyvacijos savarankiškai spręsti problemas stoka; sveikatos, psichologinės problemos (tėvų ar vieno iš tėvų psichinė liga, sudėtinga socialinė adaptacija po psichinės ligos ir kt.).

Lyginant 2014 - 2018 pateiktų metų duomenis pastebima, kad šeimų patiriančių socialinę riziką skaičius Radviliškio rajone padidėjo 2016 metais. Nuo 2017 metų šeimų, kurioms teikiamos paslaugos stabiliai mažėjo. 2019 metais fiksuojamas mažiausias šias paslaugas gaunančių šeimų skaičius. 2016 m. gruodžio 31 d. – 289 šeimos, 2017 m. – 286 šeimos, 2018 m.– 283 šeimos, o  2019 m. gruodžio 31 d.  – 211 šeimų. Šeimų, kurioms teikiamos socialinės paslaugos, skaičiaus mažėjimas galimai yra įtakotas teisės aktų, numatančių socialinių darbuotojų darbo krūvį bei pačios socialinių paslaugų sistemos (atvejo vadybos paslaugų, laikinos globos koordinavimo paslaugų ir kt.) pokyčių. Minėti pokyčiai leidžia šeimoms teikti labiau jų poreikius atitinkančias paslaugas, efektyviau organizuoti pagalbos šeimai procesą.

Lyginant 2014-2018 metų duomenis matyti, kad šeimų, patiriančių socialinę riziką, Radviliškio rajone skaičiai buvo sąlyginai panašūs, o  2019 mažiausias šeimų skaičius. Socialiniai darbuotojai, darbui su šeimomis, socialines paslaugas teikia toms šeimoms, kurioms yra nustatytas socialinių paslaugų poreikis bei įvertintas grėsmės vaikui lygis.  2 lentelėje pateikiami duomenys apie šeimų pasiskirstymą pagal nustatytą grėsmės lygį vaikui 2018-2019 metais.

 

  Lentelė 2.  Socialines rizikos šeimų analizė pagal šeimos rizikos kategorijas.                                                                                                                                 

Eil.

Nr.

Priežastys/ grėsmės vaikui lygis

2018m.

2019m. gruodžio 31 d.

Šeimų sk.

Šeimų skaičius

1.

Dėl girtavimo

50

-

2.

Dėl socialinių įgūdžių stokos ir negebėjimo tinkamai rūpintis vaikais

100

-

3.

Dėl fizinės, psichologinės ar seksualinės prievartos prieš vaikus

3

-

4.

Dėl kitų ar kelių priežasčių

127

-

5.

0 lygis

3

-

6.

1 lygis

34

36

7.

2 lygis

139

121

8.

3 lygis

107

54

9.

Viso

283

211

 

Iš 3 lentelėje pateiktų duomenų matyti kaip socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas gaunantys asmenys yra pasiskirstę pagal amžiaus grupes. 2019 metais (2019 gruodžio 31 d. duomenimis) socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos buvo teikiamos 339 suaugusiems asmenims bei 442 vaikams, iš kurių 152 vaikai yra iki 7 metų amžiaus, 290 vaikų, kuriems teikiamos socialinės paslaugos, yra 7-17 metų amžiaus. Bendras paslaugų gavėjų skaičius 2019 metų pabaigoje siekia 781 asmenį.

 

Lentelė 3. Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų gavėjai 2019 m. gruodžio 31 d.

 

Iš viso:

Šeimų patiriančių socialinę riziką skaičius

211

211

Suaugusių asmenų skaičius šeimose

339

339

 

Iki 7

7-17

 

Vaikai iš šeimų patiriančių socialinę riziką

152

290

442

Iš jų mergaitės

74

153

227

Iš jų berniukai

78

137

215

Bendras asmenų (vaikų ir suaugusių asmenų), kuriems teikiamos paslaugos skaičius

781

 

Socialinių paslaugų teikimo įtakoti pokyčiai:

2019 metais į socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga paskirta 87 šeimoms. 134 šeimoms socialinių paslaugų teikimas buvo nutrauktas. Socialinių paslaugų teikimo nutraukimo priežastys:

1. 94 šeimų dėl išnykusių priežasčių, dėl kurių buvo nustatytas grėsmės lygis vaikui;

2. 5 šeimose neliko nepilnamečių vaikų;

3. 16 šeimų išvyko iš Radviliškio rajono savivaldybės;

4. 14 šeimų vaikams nustatyta nuolatinė globa;

5. 5 šeimoms socialinės paslaugos nutrauktos dėl kitų priežasčių.

 

Lentelė 4. Socialinių paslaugų teikimo įtakoti pokyčiai per 2018-2019 metus

Eil. Nr.

Rodiklis

2018 m.

2019 m.

1.       

Pradėtos teikti paslaugos (šeimų sk.)

70

87

2.       

Sustabdytos paslaugos (šeimų sk.)

12

8

3.       

Paslaugos nutrauktos dėl išnykusių priežasčių (šeimų sk.)

46

94

4.       

Paslaugos nutrauktos, nes šeimoje neliko nepilnamečių (šeimų sk.)

8

5

5.       

Paslaugos nutrauktos, nes šeima išvyko į kitą rajoną (šeimų sk.)

6

16

6.       

Paslaugos nutrauktos, nes mirė abu tėvai (šeimų sk.)

1

-

7.       

Paslaugos nutrauktos, nes vaikams nustatyta nuolatinė globa (šeimų sk.)

14

14

8.       

Paslaugos nutrauktos dėl kitų priežasčių (šeimų sk.)

3

5

9.       

Bendras šeimų, kurioms nutrauktas paslaugų teikimas skaičius per metus

78

134

 

Iš lentelėje pateiktų duomenų matyti, kad lyginat 2018 m. ir 2019 m. paslaugų nutraukimas padidėjo 72%.

 

Lentelė 5. Bendri duomenys apie pasikeitimus šeimose per 2018-2019 metus.

Eil.

Nr.

RODIKLIS

2018m.

2019m.

Pokytis 2018/2019m.

1. FIZIOLOGINIAI POREIKIAI

1.1.

Lankėsi Priklausomybės ligų centre (asmenų sk.)

75

66

-12 %

1.2.

Įsivedė vandentiekį (šeimų sk.)

6

9

50%

1.3.

Pajungta elektra (šeimų sk.)

4

3

-25%

1.4.

Pajungta šildymo sistema (šeimų sk.)

6

6

-

1.5.

Apsirūpino kuru žiemai (šeimų sk.)

194

148

-24%

1.6.

Pradėjo gauti maisto paketus ir kt. socialinę pagalbą (šeimų sk.)

123

131

6,5%

1.7.

Pradėjo gaminti maistą namuose (šeimų sk.)

69

76

10,1%

1.8.

Gauna nemokamą maitinimą (vaikų sk.)

380

310

-18,4%

1.9.

Susiremontavo (buvo suremontuotos) krosnys (šeimų sk.)

44

54

22,7%

1.10.

Įsigijo šaldytuvą (šeimų sk.)

33

26

-27,3%

1.11.

Įsigijo viryklę (šeimų sk.)

29

21

-27,6%

1.12.

Įsigijo skalbimo mašiną (šeimų sk.)

36

21

-41,7%

1.13.

Įsigijo mikrobangų krosnelę (šeimų sk.)

8

7

-12,5%

1.14.

Atlikta dezinsekcija nuo blusų (šeimų sk.)

40

42

5%

1.15.

Aprūpinta rūbais (per „Caritas“, kt. NVO) (šeimų sk.)

74

97

31%

2. SAUGUMO POREIKIAI

2.1.

Įsidarbino (asmenų sk.)

109

63

-42,2%

2.2.

Užsiregistravo Užimtumo tarnyboje (asmenų sk.)

114

80

-29,8%

2.3.

Išvyko dirbti į užsienį (asm.sk.)

30

13

-56,7%

2.4.

Atliko įvairius remonto darbus (šeimų sk.)

126

94

-25,4%

2.5.

Išmokėjo skolą už elektros energiją (šeimų sk.)

14

16

14,2%

2.6.

Išmokėjo įsiskolinimus (parduotuvėms, antstoliams, komunaliniam ūkiui ir kt.) (šeimų sk.)

44

38

-15,8%

2.7.

Gauna mokymosi priemones (vaikų sk.)

349

310

-11,2%

2.8.

Įsigijo kompiuterį (šeimų sk.)

33

26

-21,2%

2.9.

Įsigijo įvairių baldų (šeimų sk.)

118

78

-33,9%

2.10.

Įsigijo automobilį (šeimų sk.)

9

8

-11,1%

2.11.

Gavo teisinę ir kt. reikiamą pagalbą dėl tėvystės pripažinimo, kompensacijų ir pašalpų gavimo, skyrybų proceso, asmens tapatybės dokumentų ir kt. (šeimų sk.)

168

123

-26,8%

3. SOCIALINIAI POREIKIAI

3.1.

Gavo rezultatyvią tarpininkavimo paslaugą tarp šeimos ir sveikatos priežiūros institucijų (šeimų sk.)

166

121

-27,10%

3.2.

Gavo rezultatyvią tarpininkavimo paslaugą tarp šeimos ir ugdymo įstaigų (šeimų sk.)

209

146

-30,14%

3.3.

Gavo rezultatyvią tarpininkavimo paslaugą tarp šeimos ir teisėsaugos institucijų (šeimų sk.)

58

64

10,3%

3.4.

Gavo rezultatyvią tarpininkavimo paslaugą tarp šeimos ir seniūnijos darbuotojų (šeimų sk.)

184

159

-13,6%

3.5.

Gavo rezultatyvią tarpininkavimo paslaugą tarp šeimos ir socialinės paramos skyriaus darbuotojų, socialinio darbo organizatorių (šeimų sk.)

229

192

-16,2%

3.6.

Gavo rezultatyvią tarpininkavimo paslaugą tarp šeimos ir kt. institucijų (šeimų sk.)

154

127

-17,5%

3.7.

Lanko vaikų dienos centrus (vaikų sk.)

79

71

-10,1%

3.8.

Baigė pozityvios tėvystės mokymus (asm.sk.)

84

67

-20,2%

4. PAGARBOS IR SAVIRAIŠKOS POREIKIS

4.1.

Dalyvavo bendruomeniniuose ir kt. sociokultūriniuose renginiuose (asm. sk.)

-

178

-

 

Lentelėje pateikti duomenys rodo, kad daugumos rodiklių pokytis yra mažėjantis, tai lemia sumažėjęs bendras klientų, gaunančių socialines paslaugas, skaičius.

 

ATVEJO VADYBOS TAIKYMAS RADVILIŠKIO RAJONE 2019 METAIS

 

Atvejo vadyba - tai socialinio darbuotojo (atvejo vadybininko) koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas ir teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus. Centro socialiniai darbuotojai (atvejo vadybininkai) pradėjo dirbti nuo 2018-07-01. Pagrindinis veiklos tikslas - nustatyti socialinę riziką patiriančių šeimų ir vaikų, augančių  šiose šeimose, socialinės rizikos veiksnius, sudaryti kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis ir įgyvendinti pagalbos planus, formuoti ir stiprinti šeimos narių įgūdžius ir motyvaciją naudotis esama pagalbos sistema, savarankiškai spręsti kylančias problemas, 

2019 metų gruodžio 31d. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Paramos šeimai tarnyboje dirba 8 socialiniai darbuotojai (atvejo vadybininkai). 2019 metus buvo suorganizuoti 787 atvejo vadybos posėdžiai. Vidutiniškai vienas socialinis darbuotojas (atvejo vadybininkas) suorganizavo 79 atvejo vadybos posėdžius per metus. Per 2019 metus buvo nutrauktas socialinių paslaugų teikimas 131 vienai šeimai, į šeimas sugrąžinti 29 vaikai.

 

4.2.2. PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ TEIKIMAS SENIEMS IR NEĮGALIEMS ASMENIMS

 

Pagalbos į namus paslaugos tikslas – sudaryti sąlygas ir galimybę pagalbos reikalingiems žmonėms išspręsti iškilusias socialines problemas, gyventi pilnavertį gyvenimą namuose, tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime, palaikant ryšius su šeima, artimaisiais ir bendruomene bei išvengti stacionarių socialinių paslaugų teikimo.

Uždaviniai:

• organizuoti ir teikti kokybiškas socialinės priežiūros (pagalbos namuose) paslaugas seniems žmonėms, žmonėms su negalia, turintiems socialinių problemų;

• padėti paslaugų gavėjui išsaugoti arba atgauti fizines, psichines funkcijas arba išspręsti socialines problemas;

• padėti paslaugų gavėjui, kad jis pats galėtų pasirūpinti savimi savo namuose;

• skatinti paslaugų gavėjo aktyvumą.

Lentelė 6. Paslaugų gavėjų bei socialinių darbuotojų padėjėjų skaičius seniūnijose per 2018 m. ir 2019 m.

 

Seniūnija

Paslaugų gavėjai

2018 m.

Pagalba į namus etatų skaičius    2018 m.

Paslaugų gavėjai

2019 m.

Pagalba į namus etatų skaičius  2019 m.

Aukštelkų

6

0,5

4

0,5

Baisogalos

42

2

44

2,75

Grinkiškio

30

2

38

3

Pakalniškių 

20

1

18

1

Radviliškio

15

1

16

1

Sidabravo

15

1

11

1

Skėmių

15

1

13

1

Šaukoto

9

0,75

9

0,75

Šeduvos

64

3,5

48

3,5

Šiaulėnų

8

0,5

7

0,5

Tyrulių

13

0,75

12

1

Radviliškio m.

           139

6

97

6,75

Iš viso:

376

20,5

317

22,75

 

Lentelėje pateikti Pagalbos į namus paslaugų gavėjų skaičiai ir socialinio darbuotojo padėjėjų etatų skaičius pagal Radviliškio rajono savivaldybės seniūnijas už 2018 ir 2019 metus. Pagal pateiktus duomenis matyti, kad 2018 m.  pagalbos į namus paslaugos buvo teikiamos 376 paslaugų gavėjams, o 2019 metais šis skaičius sumažėjo iki 317 paslaugų gavėjų. Paslaugų gavėjų skaičiaus mažėjimui įtakos turėjo paslaugų gavėjų mirtingumas, bei  galimai pasikeitusi paslaugos kaina, pokyčiai NDNT nustatant specialiuosius ar slaugos  poreikius. Artimieji vis dažniau priima sprendimą pasirūpinti savo giminaičiais patys. Lyginant pagal seniūnijas, žymesnis mažėjimo pokytis tik Radviliškio m. ir Šeduvos m. seniūnijose. Kitose Radviliškio rajono  savivaldybės seniūnijose paslaugų gavėjų  pokyčiai nežymūs. Pagalbos į namus paslaugas Radviliškio rajone teikia 24 socialinio darbuotojo padėjėjai (22,75 etato socialinio darbuotojo padėjėjo) ir 1 vyr. socialinio darbuotojo etatas.

 

Lentelė 7. Pokytis per 2019 m.

Rodikliai

Mėnesiai

Iš viso   (1-12 eilučių suma)

Eil. Nr.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

 

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Paslaugų gavėjai

1

2018-12-31

376

Pradėta teikti paslaugų

2

3

4

11

3

4

6

8

2

3

10

8

6

68

Nutraukta paslaugų

3

6

12

5

7

4

4

7

7

9

12

5

8

86

 

 

Atsisakė patys

4

1

6

-

 

1

2

1

3

-

4

1

2

21

mirė

5

3

4

2

4

1

1

4

3

4

2

2

2

32

išvyko į pensionatą

6

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

-

-

3

išvyko gyventi kitur

7

-

-

-

-

-

-

-

1

2

2

1

1

7

Nutraukta po 12 mėn. sustab.

8

2

2

3

2

2

-

2

-

3

2

1

3

22

Į dienos globą

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

Paslaugų gavėjai

PER 2019 m.

358            

 

Lentelėje pateikti duomenys atspindi 2019 metais  vykusį paslaugų gavėjų pokytį, nurodant priežastis. Per  2018 metus  socialinės paslaugos buvo suteiktos  376 paslaugų gavėjams. 2019 metų bėgyje  paslaugos „Pagalba į namus“ paskirtos 68 Radviliškio rajono gyventojams, per šį laikotarpį nutraukta pagalbos į namus paslaugų 86 paslaugų gavėjams, iš jų mirė 32 paslaugų gavėjai, 21 paslaugų gavėjas atsisakė teikiamų paslaugų, asmeniškai prašant,  3 paslaugų gavėjai apsigyveno globos namuose, net 7 išvyko gyventi į kitą savivaldybę, 22 paslaugų gavėjams nutrauktos paslaugos, nuo paslaugų sustabdymo praėjus  12 mėnesių, 1 pradėta teikti kita paslauga. Iš demografinių veiksnių, turinčių didelės įtakos Centro veiklai paminėtina gyventojų amžius, gyventojų senėjimas. Radviliškio rajone situacija atitinka bendrą šalies tendenciją: bendras šalies gyventojų skaičius mažėja, pagyvenusių (65 metų ir vyresnių) dalis didėja. Didėjantis senėjančių gyventojų skaičius sąlygoja pagalbos į namus paslaugos kliento namuose poreikio augimą.

 

Lentelė 8. Paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal amžių (2019 m. gruodžio 31 d.)

 

Paslaugų gavėjai pagal amžiaus grupės ( metais)

 

Iki 29 m.

30-59

60-64

65-84

85 ir vyresni

Viso:

Moterys

0

5

14

154

98

271

Vyrai

0

7

5

21

13

46

Viso:

0

12

19

175

111

317

 

Pateikiami duomenys rodo, kad paslaugų gavėjų, kuriems teikiamos paslaugos „Pagalba į namus“ grupėje iki 29 metų amžiaus nėra, 30-59 metų amžiaus grupėje paslaugos teikiamos 12 asmenų, 60-64 metų amžiaus grupėje 19 asmenų, 65-84 metų amžiaus grupėje 175 asmenims, 85 ir vyresnių amžiaus grupėje 111 asmenų. Apibendrinant galima teigti, kad besinaudojančių paslaugų „Pagalba į namus“ asmenų amžius yra didėjantis, vis daugiau asmenų virš 85 metų turi galimybę ilgiau gyventi savo namuose ir išlaikyti gyvenimo kokybę, gaunant socialines paslaugas.

 

4.2.3. INTEGRALI PAGALBA  (DIENOS SOCIALINĖ GLOBA IR SLAUGA) ASMENS NAMUOSE

 

  Socialinės globos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene, padėti įveikti negalią, ligą, socialinę atskirtį ir užkirsti kelią kitoms socialinėms problemoms.

Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga) – tai kompleksinė specialistų pagalba, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu, o ją sudaro socialinė globa ir slauga namuose. Šios paslaugos teikiamos komandiniu principu: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai bei masažo ir kineziterapijos specialistai.

         Asmenims, prižiūrintiems artimuosius namuose, buvo teikiamos individualios konsultacijos siekiant suteikti jiems reikalingų žinių, įgūdžių senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų priežiūros bei slaugos srityje (60 val. individualių konsultacijų).

Integrali pagalba (dienos socialinė globa ir slauga) teikiama komandiniu principu. Vieni iš komandos narių yra socialinio darbuotojo padėjėjai bei slaugytojų padėjėjai, kurių etatų skaičius yra nuolat didėjantis dėl didėjančio integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų poreikio.

            Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų gavėjų skaičius nuolat kinta didėjant pagyvenusio ir ypač senyvo amžiaus žmonių skaičiui, todėl atsiranda integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose teikiamų paslaugų poreikis. Ko pasėkoje didėjo ir darbuotojų skaičius, teikiančių integralią pagalbą (dienos socialinę globą ir slaugą).


 

Integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) paslaugų gavėjų skaičius.

 

Iš diagramoje pateiktų duomenų matosi, kad integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugų gavėjų skaičius nuo 2012 metų didėjo. 2012 metais paslaugų gavėjų buvo - 5 asmenys, 2013 metais - 21 asmuo, 2014 metais ir 2015 metais –32 asmenys, 2016 metais suteiktos 39 asmenims. 2017 m. paslaugų gavėjų skaičius gavusių integralios pagalbos (dienos socialinės globos ir slaugos) asmens namuose paslaugą išaugo iki 44 asmenų, 2018 m. paslaugos suteiktos – 39 asmenims, o 2019 m. – 44 asmenys.

Analizuojant duomenis pastebėta, kad iš 44 paslaugas gaunančių asmenų paslaugas gauna 40 moteris ir 4 vyrai.

Lentelė 9. Paslaugų gavėjų pasiskirstymas pagal amžių

 

Amžiaus grupės, metais

 

Iki 29 m.

30-59

60-64

65-84

85 ir vyresni

Viso:

Moterys

0

1

3

21

15

40

Vyrai

0

1

0

1

2

4

Viso:

0

2

3

22

17

44

 

Lentelės duomenys rodo, kad iš 44 paslaugų gavėjų 30-59 m. amžiaus grupėje yra 2 paslaugų gavėjai, o 60-64 amžiaus – 3,o 65-84 m. amžiaus grupėje – 22 asmenų, o 85 ir vyresnių amžiaus grupėje – 17 asmenų.

Socialinio darbuotojo padėjėjos, slaugytojos padėjėjos, slaugytoja, masažuotoja, kineziterapeutė kiekvieną mėnesį rinkosi į susirinkimus. Susirinkimuose buvo siekiama darbuotojus supažindinti su socialinio darbuotojo padėjėjo, slaugytojų padėjėjų vertybinėmis nuostatomis, apibrėžiančias jų profesinę veiklą, žinias, įgūdžius bei asmenines savybes, reikalingas profesinėms užduotims atlikti.

 

4.3.VAIKŲ DIENOS CENTRAS

 

Vaikų dienos centro (toliau – VDC) tikslas – teikti vaikams socialinės priežiūros paslaugas dienos metu įstaigoje. Centre veikia du Vaikų dienos centrai: „Ąžuoliukas“, adresu – Dariaus ir Girėno g. 27, Radviliškis, pradėjęs veiklą nuo 2011 m. kovo 1 d. ir „Gandriukas“ adresu – Parko g. 16, Pakiršinio k., Baisogalos sen., Radviliškio r., pradėjęs veiklą nuo 2018 m. birželio
1 d.

Vaikai VDC būna penkias dienas per savaitę. VDC lanko 40 vaikų  iš šeimų, patiriančių socialinę riziką nuo 6 iki 16 metų amžiaus. VDC vaikams sudarytos sąlygos ruošti pamokas, meniniams gabumams vystyti, laisvalaikiui praleisti. 

  VDC „Gandriukas“ ir „Ąžuoliukas“ paslaugų teikimo tikslas – teikti dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikams, atsižvelgiant į vaikų galimybes ir poreikius, organizuoti vaikų užimtumą.

Per  2019 m. vykdytos šios veiklos:

Pamokų ruoša: kiekvieną dieną (išskyrus mokinių atostogas).

·         Įvairios akcijos, konkursai, renginiai, išvykos, ekskursijos.

Diagramoje pavaizduoti VDC lankytojų pokyčiai: bendras vaikų skaičius nepakito – 41vaikas 2018 ir 2019 metais, Tai reiškia , kad VDC veiklos yra patrauklios vaikams. 2019 metais padaugėjo mergaičių : 2018m.-26, 2019m. - 30, atitinkamai sumažėjo berniukų.

            Vaikų dienos centrus pastoviai lanko 41 vaikas.

            2019 m. ataskaitos pateiktuose duomenyse atsiskleidžia tai, kad Vaikų dienos centro vykdoma veikla yra svarbi jį lankantiems vaikams. Lyginant įvykdytų veiklų skaičių 2018 ir 2019 metais, VDC ,,Gandriukas“ veiklų skaičius vienam lankytojui per metus išaugo nuo 184 iki 514
(2018m. veiklos buvo vykdytos nuo birželio 01d.). VDC ,,Ąžuoliukas“ veiklų skaičius vienam lankytojui per metus išaugo nuo 377 –  2018 metais iki 607 – 2019 metais. Bendras  įvykdytų veiklų skaičius išaugo nuo 561 – 2018 metais iki 1121 - 2019 metais. Tai reiškia, kad vienam VDC lankytojui tenka mažiausiai 2 veiklos per dieną ir tai garantuoja sėkminga VDC paslaugų plėtros įgyvendinimą.

            Iš pateiktų duomenų akivaizdu, kad Vaikų dienos centro  veiklos sėkmingai įgyvendinamos, duoda siekiamų rezultatų, gerina socialinės rizikos šeimų vaikų gyvenimo kokybę, įtakoja jų laisvalaikį. Siekiant mažinti vaikų socialinę atskirtį, būtina ir toliau intensyviai dirbti socialinį darbą su vaikais, organizuojant jų socialinių-emocinių įgūdžių ugdymą bei lavinimą, nes nuolatinis vaikų gebėjimų tobulinimas skatina jų protinį vystymąsi, loginį mąstymą, kūrybingumą, idėjų ir minčių raišką. Vaikų dienos centro veiklose vaikai patikrina ir gerina savo bendravimo įgūdžius, susiranda  draugų, įgyja kasdieniniame gyvenime naudingų ir reikalingų gebėjimų, bei įdomiai ir kūrybingai leidžia laisvalaikį.                                                   

 

 4.4. KRIZIŲ CENTRAS 

 

2019 m. Krizių centras įvykdė socialinės pagalbos teikimo veiklas:

-            buvo užtikrintos individualios socialinio darbuotojo konsultavimo paslaugos, smurtą šeimoje patyrusiems asmenims;

-            teikta socialinė priežiūra ir apgyvendinimas asmenims, patyrusiems smurtą;

-            organizuota vaikų dienos centro veikla, smurtą patyrusių asmenų vaikams, laikinai apgyvendintiems Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centre;

-            dalyvauta akcijoje „16 dienų be smurto“.

           Per 2019 m. Krizių centre buvo gyventa 155 dienos. Laikinos nakvynės paslauga pasinaudojo 10 asmenų (3 šeimos, 6 vaikai), suteikta kompleksinė socialinė-psichologinė pagalba 10 asmenų – 178 kartų.

4.5. PSICHOLOGINĖ PAGALBA

Psichologinio konsultavimo arba psichologinės pagalbos tikslas – teikti pagalbą įvairių psichologinių problemų turintiems asmenims, padedant spręsti kylančias elgesio, emocines, bendravimo ir kitas problemas.

Psichologinė pagalba teikiama socialinių paslaugų gavėjams, jų šeimos nariams, taip pat globėjams (rūpintojams), įtėviams ir globojamiems vaikams. Psichologinė pagalba, psichologinis konsultavimas yra psichosocialinės pagalbos, teikiamos individualiai arba kompleksiškai dalis.

Centro psichologas siekdamas įgyvendinti išsikeltus tikslus, organizuoja individualias ir grupines konsultacijas vaikams, paaugliams ir jų tėvams, kurie yra socialinių paslaugų gavėjai. Taip pat individualios bei grupinės konsultacijos teikiamos globėjams (įtėviams), rūpintojams ir globojamiems vaikams. Konsultuotų globėjų (įtėvių), rūpintojų ir globojamų vaikų skaičius mėnesio ataskaitose pateikiamas nuo 2019 m. rugsėjo mėnesio (lentelė).

Psichologas, dirbantis Centre, konsultuoja ir veda užsiėmimus Centro darbuotojams. Taip pat, pagal poreikį, dalyvauja posėdžiuose, pagalbos planų vaikui ir globėjui peržiūrose.

Psichologas, dirbantis Centre konsultuoja krizių centre gyvenančias šeimas ir pavienius jų narius. Duomenys apie suteiktą psichologinių konsultacijų skaičių krizių centre 2019 m. pateikiami lentelėje. Siekiant didinti psichologinės pagalbos prieinamumą socialinių paslaugų gavėjams, psichologo konsultacijos buvo teikiamos ne tik Radviliškio mieste, bet ir šiose Radviliškio rajono seniūnijose: Baisogaloje, Sidabravoje, Šeduvoje, Šaukote ir Šiaulėnuose. Siekiant skubiai reaguoti į krizinius atvejus, arba globėjams (įtėviams) pageidaujant, psichologo konsultacijos buvo teikiamos globėjų namuose.

 Centro psichologas bendradarbiauja ir su Centro vaikų dienos centrais „Ąžuoliukas“ ir „Gandriukas“. Juose buvo vedami grupiniai užsiėmimai, kurių tikslas – ugdyti vaikų socialinius įgūdžius: bendravimo, konfliktų valdymo, atsakomybės jausmo stiprinimo, savigarbos augimo, emocijų valdymo bei higienos įgūdžių. Duomenys apie įvykdytą užsiėmimų skaičių vaikų dienos centruose 2019 m. pateikiami  lentelėje.

Siekiant stiprinti Centro socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, ir socialinių darbuotojų padėjėjų, teikiančių integralios pagalbos paslaugas, asmenines kompetencijas, buvo vedami grupiniai užsiėmimai. Užsiėmimų tikslas – grupės sutelktumo didinimas, emocijų, kylančių dėl stiprių išgyvenimų darbe, valdymas bei požiūrio į save ir aplinkinius gerinimas. Duomenys apie įvykdytą užsiėmimų skaičių 2019 m. pateikiami lentelėje.

 

Lentelė 10. Vykdytų veiklų/užsiėmimų duomenys   

Eil.Nr.

Pavadinimas

Veiklų skaičius

1.

Grupiniai užsiėmimai Vaikų dienos centrą „Ąžuoliukas“ lankantiems vaikams

1

2.

Grupiniai užsiėmimai Vaikų dienos centrą „Gandriukas“ lankantiems vaikams

3

3.

Paskaitos – praktiniai užsiėmimai socialiniams darbuotojams, dirbantiems su šeimomis ir socialinių darbuotojų padėjėjams, teikiantiems integralios pagalbos paslaugas

4

4.

Paskaitos – praktiniai užsiėmimai globėjams (rūpintojams),  įtėviams ir jų šeimoms

1

5.

Krizių centro psichologinių konsultacijų skaičius

26

 

 

                                                                            

 

Lentelė 11. Psichologinės pagalbos gavėjų skaičius 2019 m.   

Problemų grupė

Psichologinės pagalbos gavėjų skaičius

Suteiktų konsultacijų skaičius

Globos centro pagalbos gavėjų skaičius

Šeimų, kurioms reikalinga socialinė pagalba, skaičius

 (iki 2019-08-01)

Individualių konsultacijų

Grupinių konsultacijų

Vaikų ir

paauglių skaičius

 

Suaugusiųjų skaičius

 

Šeimų skaičius

Vaikų ir paauglių skaičius

Suaugusiųjų skaičius

Šeimų skaičius

Asmenybės ir elgesio

48

25

1

19

62

-

253

-

Elgesio

21

-

-

52

-

-

94

-

Suicidiniai ketinimai

-

-

-

-

1

-

3

-

Krizės

3

4

1

4

6

2

30

-

Smurtas

2

-

1

-

7

2

28

-

Priklausomybės

-

-

-

-

10

1

21

-

Tėvystės įgūdžių stoka

1

1

-

-

4

2

10

-

Soc. įgūdžiai

-

-

-

-

-

-

-

-

Patyčios

2

-

-

4

-

-

6

-

Bendravimo

64

56

10

28

39

12

288

-

Iš viso:

141

86

13

107

129

19

733

-

Globos centro pagalbos gavėjų skaičius 2019 (nuo 2019-09)

Konsultuotų globėjų (įtėvių) skaičius

Konsultuotų vaikų ir paauglių skaičius

Suteiktų konsultacijų skaičius

15

7

23

 

Psichologas organizavo akciją „16 dienų be smurto prieš moteris“ ir atliko smurto artimoje aplinkoje atvejo analizę, norint atkreipti visuomenės dėmesį į smurto artimoje aplinkoje apraiškas ir ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui.

 

 

4.6. GLOBOS CENTRAS

 

4.6.1. Globos centras teikia ir organizuoja socialines paslaugas bei kitą pagalbą vaikui ir globėjui (rūpintojui) bei asmenims, ketinantiems jais tapti, budintiems globėjams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, artimiesiems giminaičiams ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams.

Paslaugas globėjui (rūpintojui), įvaikintojams bei asmenims, ketinantiems jais tapti, budintiems globėjams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais,  artimiesiems giminaičiams ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams teikia atestuoti GIMK socialiniai darbuotojai, socialiniai darbuotojai (globos koordinatoriai), psichologas.

4.6.1.1.Socialinis darbuotojas (globos koordinatorius) organizuoja pagalbą budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui, šeimynos dalyviams, įtėviams ir jų prižiūrimiems, globojamiems (rūpinamiems) vaikams, įvaikiams, bendradarbiaudamas su kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, kitais globos centro specialistais, sudarydamas sąlygas vaikui palaikyti ryšį su broliais, seserimis, biologiniais tėvais, derindamas teikiamas paslaugas.


 

Lentelė 12. Socialinių darbuotojų (globos koordinatorių) veikla 2019 m.

 

Globėjų (rūpintojų) konsultavimas

Globojamų, įvaikintų vaikų konsultavimas

Artimųjų giminaičių konsultavimas

Norinčių įvaikinti konsultavimas

Biologinių tėvų konsultavimas

Šeimynų konsultavimas

Kitų asmenų konsultavimas

Globėjų (rūpintojų) informavimas

Globojamų, įvaikintų vaikų informavimas

Artimųjų giminaičių informavimas

Šeimynų informavimas

Įtėvių informavimas

Norinčių  įvaikinti informavimas

Biologinių tėvų informavimas

Kitų asmenų informavimas

778

118

22

31

13

80

178

491

47

1

51

4

22

4

214

Socialiniai darbuotojai (globos koordinatoriai) per 2019 m.:

·        posėdžiuose – 14;

 

       4.6.1.2. Atestuotų GIMK socialinių darbuotojų, teikiančių pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams veikla:

Globėjų, įtėvių mokymas ir konsultavimas (GIMK)

Lentelė 13. Konsultavimo, informavimo ir kitos paslaugos

Konsultavimo, informavimo ir kt. paslaugos

Konsultavimas

Informavimas

Įstaigoje

Kliento namuose

Telefonu

Norintiems globoti (rūpintis)

53

25

71

Norintiems įvaikinti

-

2

1

Globėjams (rūpintojams)

30

1

5

Asmenys/šeimos norinčios priimti vaiką laikinai svečiuotis

8

8

6

Kiti asmenys

51

14

23

Šeimynų konsultavimas

6

-

3

Iš viso:

148

50

109

 

Lentelė 14. Tęstinės paslaugos ir kitos paslaugos

Tęstinės ir kitos paslaugos

Užsiėmimų skaičius

Akademinių valandų skaičius

Globėjams (rūpintojams)

Asmenys

Šeimos

Tęstiniai mokymai

Savipagalba

8

27

54

50

Iš viso:

8

27

54

50

 

Lentelė 15. Specializuoti mokymai ir pagrindiniai mokymai

Specializuoti mokymai

Šeimynų dalyviai

Mokymai

Data

Asmenys

Šeimos

I

2019.06.17

2019.12.03           

8

6

II

2019.06.19

2019.12.05         

III

2019.06.21

2019.12.10        

IV

2019.07.01

2019.12.12          

V

2019.07.03

2019.12.16         

VI

2019.07.05

2019.12.20           

Pagrindiniai GIMK mokymai

Mokymų dalyviai

Mokymai

Data

Asmenys

Šeimos

I

 

2019.05.02 - 2019.10.21          

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

13

II

 

2019.05.09 - 2019.10.28          

III

 

2019.05.16 - 2019.11.04           

IV

 

2019.05.23 -2019.11.11          

V

 

2019.05.30 - 2019.11.18         

VI

 

2019.06.06 - 2019.11.25           

VII

 

2019.06.13 - 2019.12.02

 

Lentelė 16. Parengtos išvados dėl asmenų tinkamumo tapti globėjais (rūpintojais) ir įtėviais, dėl  fizinio asmens pasirengimo priimti vaiką laikinai svečiuotis ir kt.

Parengtos išvados

Teigiamos

Neigiamos

Iš jų asmenys, susiję giminystės ryšiais su norimu globoti ar įvaikinti vaiku

Teigiamos

Neigiamos

Asmenys

Šeimos

Asmenys

Šeimos

Asmenys

Šeimos

Asmenys

Šeimos

Norintiems įvaikinti

 

2

1

-

-

-

-

-

-

Norintiems globoti (rūpintis)

 

21

17

-

-

6

6

-

-

Svečiavimosi

 

6

6

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

29

24

-

-

6

6

-

-

     

Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Globos centro  viešinimas:

Viešinimo priemonės:

1. Straipsniai – 13;

2. Skelbimai – 27;

3. Reklaminė atributika (lankstinukai, skrajutės, kalendoriai, atšvaitai, maišeliai ir kt.) – išdalinti pagaminti atšvaitai, lankstinukai, knygelės, maišeliai, plakatai. Miesto centre pakabintas pakabinamas tentas globos ir įvaikinimo skatinimui. Viešinimas buvo organizuojamas ir vykdomas socialinių darbuotojų (globos koordinatorių) pagalba.

4. Renginiai (susitikimai, šventės, seminarai ir kt.) – 8 savipagalbos/tęstinių mokymų užsiėmimai, 15 viešinimo renginių.

          Nuo 2016 metų balandžio 1 dienos pradėjus teikti kompleksines paslaugas būsimiems ir esamiems globėjams (rūpintojams), įtėviams Radviliškio rajone, pastebima, kad šių paslaugų poreikis vis didėja. Per 2019 metus iš viso buvo suteikta 1487 konsultavimo ir 943 informavimo paslaugos. Organizuojant įvairius mokymus, vykdant viešinimo veiklas renginių organizavimo dėka, kasmet atsiranda vis daugiau žmonių, besidominčių globa ir įvaikinimu, esami globėjai (rūpintojai) ir įtėviai noriai kreipiasi į specialistus ir priima jų teikiamą pagalbą. Siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir kokybiškai teikiamą pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įtėviams, bus tobulinama ir keliama specialistų kompetencija, vykdomas bendradarbiavimas su kitais globos ir įvaikinimo srityje dirbančiais specialistais. Siekiant, kad kuo daugiau globos centro paslaugų būtų pasiekiama įvairiuose Radviliškio rajono miesteliuose ir toliau bus stengiamasi kuo daugiau paslaugų suteikti gyvenamosiose vietose, pagal poreikį organizuoti savipagalba ir tęstinius mokymus seniūnijose. Numatyta per 2020 metus suorganizuoti terapinius užsiėmimus globojamiems ir įvaikintiems vaikams pagal jų gyvenamą vietą.

Iš viso: suteikta 1487 konsultavimo paslaugų ir 943 informavimo paslauga globėjams (rūpintojams), įtėviams ir kitiems asmenims.

Iš viso pagal SPIS programą nuolatinė globoje yra  172 vaikai: šeimoje: 135 vaikai; šeimynoje: 8 vaikai; globos institucijoje: 34 vaikai.

Iš viso pagal SPIS programą laikina globa: 51 vaikas: šeimoje: 37 vaikai; šeimynoje: 11 vaikų; globos institucijoje: 3 vaikai.

Iš viso pagal SPIS programą yra 109 globėjų šeimų/124 asmenys, iš kurių 42 šeimos artimieji giminaičiai, 67 globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais.

 

 

Kita veikla (projektai, programos (aprašyti)).

 

Centro  darbuotojai dalyvavo  įvairiuose renginiuose, akcijose, projektų įgyvendinime.

Centras ne tik teikia įvairias paslaugas, bet ir vykdo projektinę veiklą:

1. Integrali socialinės globos ir slaugos pagalba į namus. Projekto tikslas – teikti kokybišką integralios socialinės globos ir slaugos pagalbos į namus neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą juos prižiūrintiems artimiesiems Radviliškio rajone. Šiuo projektu siekiama padėti senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su sunkia negalia, palaikyti ryšį su aplinka, pasirūpinti savimi ir tenkinti kasdienius poreikius, didinti savarankiškumo galimybes, padėti įveikti socialinę atskirtį, kad būtų išvengta ilgalaikė institucinė socialinė globa. Projekto trukmė: 2016-05-16 iki 2021-12-31. 2019  m. gautas finansavimas - 32 694,62 Eur.

2. Vaikų dienos centras „Ąžuoliukas“. Projektas pradėtas vykdyti nuo 2014 m. balandžio mėn. vaikams, lankantiems dienos centrą, sudarytos tinkamos sąlygos turiningai praleisti laisvalaikį, užsiimti įdomia ir kūrybinga veikla. Į projekto įgyvendinimo veiklas įtraukti savanoriai, tėvai. Vaikų dienos centre sudarytos sąlygos vaikų socializacijai, komunikavimo įgūdžių tobulinimui, bendrų žaidimų, renginių, išvykų metu, ugdant jaunus žmones, pasiruošusius ir gebančius integruotis į visuomenę, mokančius pajausti bendrystės jausmą, kūrybinį džiaugsmą. 2019 m. gautas finansavimas – 16 000 Eur.

3. Vaikų dienos centras „Gandriukas“. Projektas pradėtas vykdyti nuo 2018 m. spalio mėn. vaikams, lankantiems dienos centrą, sudarytos tinkamos sąlygos turiningai praleisti laisvalaikį, užsiimti įdomia ir kūrybinga veikla. Į projekto įgyvendinimo veiklas įtraukti savanoriai, tėvai. Vaikų dienos centre sudarytos sąlygos vaikų socializacijai, komunikavimo įgūdžių tobulinimui, bendrų žaidimų, renginių, išvykų metu, ugdant jaunus žmones, pasiruošusius ir gebančius integruotis į visuomenę, mokančius pajausti bendrystės jausmą, kūrybinį džiaugsmą. 2019 m. gautas finansavimas – 16 000 Eur.

4. Vaikų svajonės, pradėtas 2011 m. kaip savanoriška veikla, siekiant įgyvendinti sudėtingomis socialinėmis sąlygomis gyvenančių vaikų svajones bei padrąsinti vaikus tikėti savo svajonėmis ir jų siekti. Projekto veikla pagrįsta savanoriškumo principu: visi jį organizuojantys žmonės, projekto partneriai ir socialiniai darbuotojai besirūpinantys šiais vaikais, projekto dalyvauja savanoriškai bei neatlygintinai, projekto įgyvendinimui aukodami savo asmeninį laiką ir kitus išteklius. Projektas „Vaikų svajonės“ – tai tarpininkas tarp Lietuvos savivaldybių socialinių darbuotojų, kurie rūpinasi šeimose augančiais vaikais ir geros valios žmonių, kurie nori įgyvendinti šių vaikų svajones. Gauti duomenis rodo, kad nuo 2015 m. iki 2017 m. svajonių skaičius padidėjo nuo 337 iki 534,  2018 m. – 461 per 2019 m. surinkta 203 svajonių.

5. Jaunimo savanoriška tarnyba. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas jauniems žmonėms dalyvauti savanoriškoje veikloje, įgyti asmeninių, socialinių, profesinių kompetencijų ir darbo patirties.

6.Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą‘‘. Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. RPBSPC dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą‘‘. Projekto tikslas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos diegimas įstaigoje, siekiant įgyti EQUASS Assurance sertifikatą. 2019-04-17 gautas EQUASS sertifikatas - Kokybės sistema įdiegta – socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugai.

7. Radviliškio rajono savivaldybės Bendruomeniniai šeimos namai (BŠN). Nuo
2017-01-16 iki 2021 m. kovo mėnesio RPBSPC dalyvauja projekte ir vykdo šias veiklas: paslaugų šeimai organizavimas ir koordinavimas; potencialios tikslinės grupės informavimas, konsultavimas apie kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai, įtraukimo į paslaugas priemonių vykdymą, tikslinių grupių informavimas apie kitas aktualias savivaldybėje teikiamas paslaugas bei vykdomas programas. 2019  metais gautas finansavimas 14953,68 Eur.

8. ES projektas „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ – 65522,02 Eur.

Viso per 2019 m. gautas  projektams finansavimas 145 169,72 Eur.

     Centre 9 studentai atliko praktiką. 3 stažuotojos atliko stažuotę.

     Centre dirbo 3 savanoriai.

Įstaigos veiklos rezultatai.

 

Įgyvendinant 2016-2020 m. Centro strateginio veiklos plano tikslus 2019  metais:

 

2013 m. liepos 19 d. gauta įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją, kuri suteikia teisę verstis –  slaugos, bendrosios praktikos slaugos; kineziterapijos; masažo veiklomis. Nuo 2014 m. vasario 20 d. Centras turi socialinės globos suaugusiems asmenims su negalia ar senyvo amžiaus asmenims namuose licenciją, suteikiančią teisę teikti socialinę globą asmens namuose. Centras gavo Jaunimo savanorius priimančių organizacijų neakreditavimą, kuris suteikia teisę priimti savanorius.


REZULTATŲ RODIKLIAI:

 

Lentelė 17 . Paslaugų rodikliai (Bendrosios socialinės paslaugos):

Paslaugų rūšys

Paslaugų gavėjų skaičius

2016 m.

Suteiktų paslaugų

skaičius

2016 m.

Paslaugų gavėjų skaičius

2017 m.

Suteiktų paslaugų

skaičius

2017 m.

Paslaugų gavėjų skaičius

2018 m.

Suteiktų paslaugų

skaičius

2018 m.

Paslaugų gavėjų skaičius

2019 m.

Suteiktų paslaugų

skaičius

2019 m

Pokytis

paslaugų gavėjų

2018 m./

2019 m.

Pokytis suteiktų paslaugų

2018 m./

2019 m.

Informavimas, konsultavimas

459

683

503

754

640

863

540

1091

-15,63

26,42

Tarpininkavimas ir atstovavimas

39

54

159

191

264

357

443

934

67,8

161,62

Transporto organizavimas (konsultavimas)

229

229

239

239

271

271

277

277

2,21

2,21

Transporto organizavimas (vežimas)

174

149

182

182

200

200

189

188

-5,5

-6

TPP sutartys

505

505

459

504

334

334

390

390

16,77

16,77

Sociokultūrinės paslaugos renginiai

20

28

20

26

20

21

41

41

105

95,24

Globos peržiūros                        

0

0

0

0

0

57

0

95

0

66,67

Atvejo vadybos posėdžiai          

0

0

0

0

0

342

0

781

0

128,36

Globos centras (paslaugos globėjams)

0

0

0

795

0

1747

0

2451

0

40,3

Bendrųjų socialinių paslaugų skaičius:

1426

1648

1785

2691

2733

4192

1867

6225

-31,69

48,5

 

 

Lentelė 18. Paslaugų rodikliai (Specialiosios socialinės paslaugos):

Paslaugų rūšys

Paslaugų gavėjų skaičius

2016 m.

Suteiktų paslaugų

skaičius

2016 m.

Paslaugų gavėjų skaičius

2017 m.

Suteiktų paslaugų

skaičius

2017 m.

Paslaugų gavėjų skaičius

2018 m.

Suteiktų paslaugų

skaičius

2018 m.

Paslaugų gavėjų skaičius

2019 m.

Suteiktų paslaugų

skaičius

2019  m.

Pokytis

paslaugų gavėjų

2018 m./

2019 m.

Pokytis suteiktų paslaugų

2018 m./

2019 m.

Pagalba į namus

291

25148

359

25350

376

24392

317

19447

-15,69

-20,27

Dienos socialinė globa

39

14912

44

16250

39

15498

44

16331

12,82

5,37

Slaugos paslaugos

29

3089

28

5040

20

4713

17

4140

-15

-12,16

Masažas

20

395

20

420

33

260

16

427

-51,52

64,23

Kineziterapija

20

276

20

360

16

180

13

308

-18,75

71,1

Socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslauga

1164

12309

1205

15884

1100

19653

781

17574

-29

-10,58

Specialiosios socialinių paslaugų skaičius:

1563

56129

1676

63304

1584

64696

1998

80533

26,14

24,48

 

2019 m. rezultatų apibendrinimas

Per 2018 m. Centre suteikta 77 524 paslaugos 7000 paslaugų gavėjų, o 2019 m.- 91933, paslaugų gavėjų skaičius – 3882.  Lyginant su 2018 m. suteiktų paslaugų skaičius padidėjo 18,6%. 2019 m. vienam paslaugų gavėjui vidutiniškai teko 24 paslaugos, 2018 m. – 11 paslaugų, 2017 m. – 18 paslaugų, o 2016 m. - 17 paslaugų.

2019 m. buvo atliktas paslaugų kokybės  vertinimas ir paslaugų gavėjų apklausa: atlikta socialinių paslaugų gavėjų apklausa (269 asmenų), pasitenkinimas Centro veikla – 97,4%; atlikta slaugos paslaugų gavėjų apklausa (20 asmenys), pasitenkinimas Centro veikla-100%.

 

2019 m rezultatų apibendrinimas:

Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą.

 

Personalo valdymas.

 Centro 2019 metų veiklos programa (toliau – programa) buvo parengta atsižvelgiant į strateginį Centro planą, socialinių paslaugų teikimo politiką, bendruomenės poreikius, nustatant metinius Centro tikslus bei uždavinius, apibrėžiami prioritetai ir priemonės uždaviniams vykdyti.

              Įgyvendinant valstybinę socialinių paslaugų teikimo politiką, Centro vykdoma programa buvo siekiama teikti kokybiškas socialines paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes, tenkinti radviliškiečių poreikius, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti Centro skirtus išteklius. Programa parengta atsižvelgus į Centro 2016-2020 m. strateginį planą. Tokios rūšies planavimo pagrindu sudaryta esminė Centro išorinės aplinkos tendencijų ir sąsajų giluminė analizė, tokią aplinką veikiančių nekontroliuojamų veiksnių įvertinimas, visapusiška jos ateities būklės prognozė. Tokia prognozė leidžia nustatyti perspektyvinius tikslus pagal įvairias centro veiklos kryptis, pavyzdžiui: perėjimas prie naujų socialinių paslaugų. Centro 2016-2020 m. strateginis planas – tai veiksmų planas, kuriuo suformuluojama kada, kaip ir kokiu tikslu ir ką Centras  ketina daryti ateityje.

              Programą įgyvendino Centro darbuotojai: administracija, socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, masažistas, kineziterapeutas ir kiti socialinių paslaugų teikimo procese dalyvaujantys specialistai, klientai ir jų šeimos nariai.

              Užtikrinant efektyvų Centro darbą, demokratišką valdymą, stiprinamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Vykdoma intensyvi Centro veiklų, užbrėžtų tikslų įgyvendinimo stebėseną, darbuotojų atsakomybė už veiklos rezultatus. Dirbama komandinio darbo principu. Darbuotojai motyvuojami įsilieti į Centro tobulinimą. Centre yra rengiami padalinių metiniai veiklos planai. Veikla organizuojama pagal bendrą metinę veiklos programą, kuri parengiama vadovaujantis Centro strateginiu planu, kuriuos tvirtina direktorius. Centras įgyvendina bendruose įstaigos ir padalinių nuostatuose bei metiniuose veiklos planuose nustatytus, įstaigos kompetencijoje esančius tikslus ir uždavinius, numatytas priemones. Siekiant užtikrinti Centro veiklą, organizuojami įvairūs pasitarimai, susirinkimai, darbuotojams sudaryta galimybė dalyvauti centro valdyme: įtraukiami į darbo grupes, raginami teikti pasiūlymus dėl veiklų tobulinimo, kartą per mėnesį aptariamos problemos, ieškomi sprendimo būdai problemoms spręsti. 

   Centro administracija taiko lyčių lygybės ir nediskriminavimo principą. Sudaromos sąlygos dirbti pensinio amžiaus, neįgaliesiems ir kitiems darbuotojams (sudarytos sąlygos studijuoti ir įgyti reikalingą profesiją), taikant lanksčias darbo formas.

  Parengtas socialinių paslaugų centro 2019 metų dokumentacijos planas ir registrų sąrašas. Vidaus norminiais dokumentais siekiama apibrėžti darbų organizavimo ir atlikimo procesus garantuojant vykdomos veiklos ir teikiamų paslaugų kokybę, parengti įvairūs tvarkų aprašai ir planai: Centro darbuotojų pareigybių (socialinio darbuotojo, dirbančio su šeima, socialinio darbuotojo (globos koordinatoriaus), socialinio darbuotojo (atvejo vadybininko), socialinio globėjo, vyriausiojo personalo specialisto ir viešųjų pirkimų specialisto) aprašai. Parengtos Centro tvarkos ir aprašai: socialinio darbo su šeimomis, taikant atvejo vadybą tvarkos aprašas, informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas, slaugos ir globos paslaugų aprašas, globos centro vaiko susitikimų su biologine šeima, artimu giminaičiu ar kitu fiziniu asmeniu organizavimo bei kiti tvarkos aprašai, pareigybių (vyriausiojo socialinio darbuotojo dirbančio vaikų dienos centre, socialinio darbuotojo dirbančio Vaikų dienos centre, Krizių centro socialinio darbuotojo, psichologo, asmeninio asistento) aprašai, pareigybių papildymai (socialinio darbuotojo, globėjo nesusijusio giminystės ryšiais), profesinės rizikos vertinimo darbų planas, rizikos tyrimo organizavimo bei rizikos nustatymo, darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veiklos planas 2019 m., profesinės rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių planas, patvirtintos įvairios dokumentų pildymo, ataskaitų ir sutarčių formos: (globos centro dokumentacijos,  profesinės rizikos vertinimo ataskaita, specialiojo transporto paslaugos prašymų, dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų teikimo sutarties forma, socialinių paslaugų (pagalba į namus) teikimo sutarties forma, socialinių paslaugų asmeninio asistento sutarties).

            Parengtas Informacijos viešinimo planas 2018 - 2019 m.

Reikšmingas pasiekimas valdant vidinę komunikaciją ir vidinius procesus įvardytina dokumentų valdymo sistemos įdiegimas. Centras turi galimybę minimizuoti dokumentų rengimo, siuntimo ir saugojimo išlaidas. 2019 m. buvo parengti 736 direktoriaus įsakymai personalo ir veiklos klausimais. Lyginant su 2017 m. 2018 m. dokumentų skaičius sumažėjo -  9 %, o 2019 m. lyginant su 2018 m. padidėjo -  34,55%.

 2019 m. užregistruota 828 gautų dokumentų, išsiųsta 2424 dokumentų. Lyginant 2017 m. su 2018 m. gautų dokumentų skaičius padidėjo - 131 %, o išsiųstų padidėjo -  132 %, o 2019m. lyginant su 2018 m. gautų dokumentų skaičius sumažėjo - 3 %, o išsiųstų padidėjo -  3 %.

        Viešieji pirkimai Centre vykdomi vadovaujantis aktualiomis teisės aktų redakcijomis, reglamentuojančiomis viešuosius pirkimus. Jos paskelbtos Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CPV IS). 2019 m. sudarytos 75 naujos viešųjų pirkimų sutartys. 2017 m. sudaryta 59 viešųjų pirkimų sutartys, per 2018 m.- 54, o 2019m.- 75.

Lyginant 2017 m. su 2018 m. sutarčių sudaryta – 9% mažiau, o 2019m. lyginant su 2018 m. sutarčių skaičius padidėjo 39 %.

         Asmens duomenų apsauga. Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) – tai Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. priimtas reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos, tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Nuo 2018 gegužės 25 d. Centras tvarko asmens duomenis pagal šį reglamentą.

         Centro direktorė  dalyvavo įvairiose Radviliškio rajono savivaldybės administracijos komisijose: Socialinių išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką; Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės; Radviliškio rajono savivaldybės  Šeimos tarybos; Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo atrankos; Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų savivaldybės biudžeto lėšomis, paraiškų vertinimo komisija, Radviliškio rajono savivaldybės vaikų socializacijos ir poilsio programų vykdytojams finansavimo paskirstymo komisija, Radviliškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo veiklos specifikai įvertinti darbo grupėje.

  Vadovo veikla formuojant įstaigos kultūrą, bendradarbiaujant su socialiniais partneriais. Didelis dėmesys buvo skiriamas tarpusavio bendravimui ir bendradarbiavimui, tradicijų puoselėjimui. Socialinių darbuotojų dienos proga  darbuotojams įteikiami mero padėkos raštai, direktorės padėkos nominacijos, organizuojamos išvykos darbuotojams.

Įstaigos įvaizdžio gerinimas. Socialinių paslaugų viešinimas kuriant ir plėtojant socialinės partnerystės tinklą. Pagrindiniai partneriai: VŠĮ Pirminės sveikatos priežiūros centras; Visuomenės sveikatos biuras; Šiaulių Moterų veiklos inovacijų centras; ŠAVPK Radviliškio rajono PK, Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų oro gynybos batalionas; Šiaulių APGV Radviliškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba; Šeimos labdaros, paramos fondas; Radviliškio miesto kultūros centras; Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras; Šiaulių apygardos probacijos tarnyba; Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius; Vaiko teisių apsaugos tarnyba. Susitikimai su: Šiaulių AVPK Radviliškio RPK  pareigūnais, Šiaulių apygardos probacijos tarnybos Probacijos skyriaus pareigūnais, Radviliškio rajono seniūnijos darbuotojais, ugdymo įstaigų darbuotojais, aptariant visas bendradarbiavimo galimybes siekiant padėti šeimoms įveikti krizines situacijas. Susitikimai su NVO atstovais. Organizuotos ir pravestos akcijos „Gražiausia pavasario šventė“, „16 dienų be smurto prieš moteris“, „Praskaidrink kasdienybę“ Radviliškio rajono seniūnijose.

            Centras kaip ir kiekvienais metais, taip pat ir  2019 m., dėmesį skyrė socialinių paslaugų viešinimui – kuriamas ir plėtojamas socialinės partnerystės tinklas. Žiniasklaida yra pagrindinė priemonė, kurios dėka bet kokia informacija pasiekia rajono gyventojus. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro veikla publikuojama laikraštyje „Radviliškio naujienos“, internetiniame puslapyje – www.radviliskis.lt, taip pat RPBSPC internetiniame puslapyje – www.rpbspc.lt.

 

Įstaigos veiklos kokybės įsivertinimas

 

Įgyvendinant 2019 metų veiklos programą buvo siekiama teikti kokybiškas socialines paslaugas saugioje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje.

            Stiprybės: žmogiškieji ištekliai - darbuotojų išsilavinimas, kompetencija, darbo patirtis; stabilus finansavimas; pažangios informacinės technologijos: darbuotojai yra aprūpinti būtinomis informacinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (kompiuteriais, programomis, telefonais) ir jos apmokamos, darbuotojams mokamos kompensacijos už kurą ir amortizaciją, šiuolaikiškos patalpos – Centro pastatas naujas, jame įrengtos šiuolaikiškos patalpos, patogios darbo vietos, socialiniai darbuotojai, socialinio darbuotojo padėjėjai, sveikatos priežiūros specialistai, vairuotojas  apdrausti nuo nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui į darbą ir iš darbo. Centras įsigijo specializuotą  transportą neįgaliesiems vežti. Sukurtas Centro internetinis tinklapis; patogus bendravimas su kitomis įstaigos ir tarpusavyje – dėka naujos Centro internetinės svetainės, galimybių naudotis internetu, el. paštu, naudotis ryšio priemonėmis, įstaigoje geras ir patogus informacijos judėjimas; Centro įvaizdis – nemažai dėmesio skiriama Centro įvaizdžio formavimui visuomenėje: straipsnių rašymas ir publikavimas; mikroklimatas Centre – darbuotojams sudarytos geros darbo bei poilsio sąlygos, o tai skatina siekti gerų darbo rezultatų. Socialinių paslaugų prieinamumas ir įvairovė. ES struktūrinių fondų finansine parama plėtojant socialines paslaugas ir padarant jas labiau prieinamas paslaugų gavėjams.

         Silpnosios: tarptautinio bendradarbiavimo stoka, su kitomis įstaigomis ir organizacijomis bendradarbiavimo bei lankstumo stoka,  neadekvačiai vertinamas socialinių paslaugų poreikis ir Centro socialinių paslaugų teikimo galimybių santykis, menkas socialinio darbo prestižas, socialinės srities teisinės bazės netobulumas ir spragos vis dar nesudaro sąlygų efektyviam socialinių paslaugų organizavimui ir teikimui, socialines paslaugas teikiantys darbuotojai gali būti fiziškai sužaloti, taip pat yra galimybė užsikrėsti užkrečiamomis ligomis.

 

Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir vadovų siūlomi problemų sprendimo būdai.

 

Darbinėje veikloje ryškėja nepakankamas tarpinstitucinis bendradarbiavimas dėl  teisės aktų, poįstatyminių teisės aktų pakeitimų, todėl labai svarbu organizuoti bendrus susitikimus su įvairiomis institucijomis.

Visuomenės požiūris – visuomenės (taip pat ir kitų institucijų) požiūris į socialinį darbą ir jo vykdytojus yra paviršutiniškas ir nepakankamai palankus, taip pat visuomenės ir politikų dėmesys socialiniam darbui ir darbuotojams yra nepakankamas, trūksta bendruomenių iniciatyvumo. Minėtai problemai spręsti svarbus socialinio darbo, kaip profesionalios veiklos suvokimo didinimas, kuris gali būti plečiamas apvaliojo stalo diskusijų metu tarp įvairių institucijų specialistų bei vietos politikų.

Centras jau turi įsigijęs 17 automobilių (iš projektų veiklos įgyvendinimui skirtų ir savivaldybės lėšų),  tačiau  automobilių, kaip vienos iš pagrindinių darbo priemonių, trūkumas neleidžia laiku ir intensyviai teikti pagalbą klientams. Ieškoti kompromiso savivaldos lygmenyje ir toliau  stebėti galimybes įsigyti automobilius dalyvaujant   projektinėje veikloje.

 

 

Direktorė                                                                                                            Rita Pranė Vilimaitė