LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2013 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. V-1254 „DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ IR KITŲ ĮSTAIGŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-717

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254 „Dėl Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 32.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.1. Kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai:

Pareigybė ir išsilavinimas

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Mokytojai, įgiję aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

10,75

10,8

10,85

10,9

Mokytojai, įgiję aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą

11,3–11,65

11,35–11,7

11,4–11,75

11,45–11,8

1.2. Pakeičiu 32.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.2. Kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Mokytojai

11,45–11,85

11,55–12

11,65–12,1

Vyresnieji mokytojai

12,45–12,9

12,6–13,05

13,1–13,6

Mokytojai metodininkai

13,35–13,85

13,6–14,1

14–14,55

Mokytojai ekspertai

15,15–15,75

15,45–16

15,85–16,4

                                                                                                                                                     “

1.3. Pakeičiu 37 punktą ir jį išdėstau taip:

37. Auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, koncertmeisterių, akompaniatorių, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo pedagogų:

37.1. Auklėtojų, vykdančių ikimokyklinio ugdymo programą (išskyrus specialiųjų ikimokyklinio ugdymo mokyklų (grupių) auklėtojus) ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų (išskyrus dirbančius aprašo 38.3.2 papunktyje nurodytose įstaigose):

37.1.1. Kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

Pareigybė ir išsilavinimas

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas,

įgijęs aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

13,3–14,05

13,45 –14,25

13,6 –14,35

13,8 –14,5

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas,

įgijęs aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą

14,65–15,5

15,6 –16,45

15,75 –16,7

16,1 –17,1

                                                                                                                            

37.1.2. Kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarnybinių atlyginimų koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas

15,65–16,55

15,95–16,9

16,25–17,2

Vyresnysis (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas)

17,1–18,15

17,35–18,4

18–19,1

Metodininkas (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas)

18,65–19,8

19,2–20,35

19,65–20,8

Ekspertas (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas)

21,25–22,5

21,45–22,75

22,05–23,35

                                                                                                                          

37.2. Koncertmeisterių, akompaniatorių, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojų, dirbančių mokyklose, bendrojo ugdymo mokyklų auklėtojų ir auklėtojų, priešmokyklinio ugdymo pedagogų, dirbančių specialiosiose mokyklose, specialiojo ugdymo centruose, specialiosiose mokyklose-daugiafunkciuose centruose (bendrųjų bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose grupėse), specialiosiose ikimokyklinio ugdymo mokyklose (specialiosiose grupėse), sanatorijų mokyklose su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, vaikų socializacijos centruose, vaikų socialinės globos įstaigose su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, sutrikusio vystymosi kūdikių namuose:

37.2.1. Kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

Pareigybė ir išsilavinimas

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris,

akompaniatorius, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas, įgijęs aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

13,3–13,65

13,45 –13,85

13,6 –13,95

13,8 –14,1

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris,

akompaniatorius, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas, įgijęs aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą

14,65–15,05

15,6 –16

15,75 –16,2

16,1 –16,6

                                                                                                                                

37.2.2. Kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarnybinių atlyginimų koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris, akompaniatorius, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas

15,65–16,05

15,95–16,4

16,25–16,7

Vyresnysis (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris, akompaniatorius, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas)

17,1–17,6

17,35–17,85

18–18,55

Metodininkas (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris, akompaniatorius, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas)

18,65–19,2

19,2–19,75

19,65–20,2

Ekspertas (auklėtojas, priešmokyklinio ugdymo pedagogas, koncertmeisteris, akompaniatorius, ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytojas)

21,25–21,85

21,45–22,1

22,05–22,65

1.4. Pakeičiu 39.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

39.1. Kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

Pareigybė ir išsilavinimas

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Specialusis pedagogas, įgijęs aukštesnįjį ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų

11,75–12,2

11,9–12,35

12–12,45

12,1–12,55

Specialusis pedagogas, įgijęs aukštąjį universitetinį ar koleginį išsilavinimą

12,9–13,4

13,7–14,25

13,8 –14,35

14,15–14,75

                                                                                                                                                      “

1.5. Pakeičiu 39.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

39.2. Kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarnybinių atlyginimų koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Specialusis pedagogas

13,75–14,3

14,1–14,65

14,3–14,85

Vyresnysis specialusis pedagogas

15,8–16,5

16,05–16,7

16,7–17,4

Specialusis pedagogas metodininkas

17,2–17,9

17,75–18,45

18,2–18,9

Specialusis pedagogas ekspertas

19,65–20,4

19,85–20,65

20,4–21,2

                                                                                                                                                      “

1.6. Pakeičiu 40 punktą ir jį išdėstau taip:

40. Profesijos mokytojų:

40.1. Kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Profesijos mokytojas

11,2–11,65

11,25–11,7

11,3–11,75

11,35–11,8

                                                                                                                                                      

40.2. Kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, mėnesinių tarifinių atlygių koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Profesijos mokytojas

11,4–11,85

11,55–12

11,65–12,1

Vyresnysis profesijos mokytojas

12,45–12,9

12,6–13,05

13,1–13,6

Profesijos mokytojas metodininkas

13,35–13,85

13,6–14,1

14–14,55

Profesijos mokytojas ekspertas

15,15–15,75

15,45–16

15,85–16,4

                                                                                                                                                      “

1.7. Pakeičiu 46 punktą ir jį išdėstau taip:

46. Pedagoginėse psichologinėse tarnybose (švietimo pagalbos tarnybose) dirbančių psichologų, specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, mokyklose ir kitose įstaigose dirbančių psichologų ir socialinių pedagogų:

46.1. Kuriems nesuteiktos kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 3 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 3 iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Psichologai asistentai

14,75–15,35

14,9–15,45

15–15,6

15,2–15,8

Specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai

15,5–16,1

16,5–17,15

17,2–17,9

17,4 –18,1

                                                                                                                                                      

46.2. Kuriems suteiktos kvalifikacinės kategorijos, tarnybinių atlyginimų koeficientai:

Pareigybė

Turintiems iki 10 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems nuo 10 iki 15 metų pedagoginio darbo stažą

Turintiems 15 ir daugiau metų pedagoginio darbo stažą

Specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, ketvirtos kategorijos psichologai

17,2–17,9

17,5–18,2

18,1–18,85

Vyresnieji specialieji pedagogai, socialiniai pedagogai, trečios kategorijos psichologai

19,25–20,4

19,45–20,6

20,15–21,4

Specialieji pedagogai metodininkai, socialiniai pedagogai metodininkai, antros kategorijos psichologai

21,25–22,55

21,75–23,1

22,35–23,8

Specialieji pedagogai ekspertai, socialiniai pedagogai ekspertai, pirmos kategorijos psichologai

23,95–25,45

24,65–26,2

25,2–26,75

2. Šis įsakymas įsigalioja 2016 m. rugsėjo 1 d.

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                               Audronė Pitrėnienė

 

 

 

SUDERINTA                                                                SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos                     Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos

2016 m. rugpjūčio 25 d.                                                 ir darbo ministerijos

raštu Nr. ((1.15-0202)-5K-1616929)-6K-1606079        2016 m. rugpjūčio 24 d.

raštu Nr. (11.10-53) SD-5181