herbas_jb_sm

 

Joniškio rajono savivaldybės

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE, SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE IR BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 30 d. Nr. T-208

Joniškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 5.2 papunkčiu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 993 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo valstybės įmonėse ir viešosiose įstaigose“ 3 punktu, Pavyzdinėmis tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 543 „Dėl Pavyzdinių tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo biudžetinėse įstaigose taisyklių patvirtinimo“, Joniškio rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti pridedamą Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Joniškio rajono savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašą (toliau – Aprašas).

2. Įpareigoti Joniškio rajono savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių,  savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų vadovus, vadovaujantis šiuo sprendimu patvirtintu Aprašu, per 1 mėnesį jų vadovaujamose bendrovėse, įstaigose, atsižvelgiant į bendrovės, įstaigos veiklos specifiką, darbuotojų darbo pobūdį, parengti,  suderinti su savivaldybės administracijos direktoriumi ir savo įsakymu patvirtinti tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo taisykles nauja redakcija, joms įgyvendinti reikalingus tvarkos aprašus, atnaujinti vadovaujančių darbuotojų ir kitų darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, sąrašus ir užtikrinti automobilių ženklinimą Apraše nustatyta tvarka.

3. Pripažinti netekusius galios:

3.1. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 25 d. sprendimą Nr. T-160 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės įmonių, įstaigų, organizacijų bei uždarųjų akcinių bendrovių, kurių steigėja yra Joniškio rajono savivaldybės taryba, autotransporto priemonių žymėjimo“;

3.2. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T-251 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Joniškio rajono savivaldybės įmonėse, įstaigose, viešosiose įstaigose, kurių dalininkė (ar savininkė) yra savivaldybės taryba, taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais;

3.3. Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 4 d. sprendimą Nr. T-29 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo“ su visais pakeitimais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Gediminas Čepulis


 

PATVIRTINTA

Joniškio rajono savivaldybės tarybos

2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-208

 

 

TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE, SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE IR BIUDŽETINĖSE ĮSTAIGOSE

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Joniškio rajono savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos, naudojimo, saugojimo, žymėjimo, techninės priežiūros, remonto, naudojimo kontrolės, ridos ir degalų apskaitos,  ne tarnybinių automobilių naudojimo tarnybos reikmėms tvarką ir atsakomybę už šio Aprašo nesilaikymą.

2. Aprašas privalomas Joniškio rajono savivaldybės uždarosioms akcinėms bendrovėms (toliau – bendrovė), savivaldybės viešosioms įstaigoms, kurių savininkė yra Joniškio rajono savivaldybė (toliau – viešoji įstaiga), ir savivaldybės biudžetinėms įstaigoms (toliau  kartu –  bendrovės,  įstaigos).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Tarnybinis lengvasis automobilis – bendrovei,  įstaigai teisėtu pagrindu (nuosavybės teise, patikėjimo teise, panauda, nuomos ar nuomos pagal veiklos nuomos sutarti) priklausantis lengvasis automobilis, kurį bendrovės,  įstaigos darbuotojas naudoja tarnybos reikmėms.

3.2. Netarnybinis automobilis – bendrovės, įstaigos darbuotojo teisėtu pagrindu valdomas lengvasis automobilis, naudojamas tarnybos reikmėms, už kurio naudojimą mokama kompensacija nusidėvėjimo, eksploatacinėms, įskaitant kuro įsigijimo, ir remonto išlaidoms padengti.

 

II SKYRIUS

TARNYBINIŲ lengvųjų automobilių įsigijimo SĄLYGOS IR TVARKA

 

4. Bendrovės,  įstaigos tarnybinius lengvuosius automobilius gali įsigyti, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, tik gavusios šios bendrovės  įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos leidimą.

5. Biudžetinės ir viešosios įstaigos ne brangesnius kaip 17 377 eurai (be pridėtinės vertės mokesčio) lengvuosius automobilius, turinčius ne daugiau kaip 5 sėdimas vietas, ir kitus lengvuosius automobilius, ne brangesnius kaip 26 065 eurai (be pridėtinės vertės mokesčio), gali įsigyti, nuomotis (įskaitant nuomą pagal veiklos nuomos sutartį) tik savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos leidimu, o brangesnius kaip 17 377 eurai (be pridėtinės vertės mokesčio) lengvuosius automobilius, turinčius ne daugiau kaip 5 sėdimas vietas, ir kitus lengvuosius automobilius, brangesnius kaip 26 065 eurai (be pridėtinės vertės mokesčio), – tik savivaldybės tarybos leidimu.

6. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija priima sprendimus įsigyti tarnybinius lengvuosius automobilius, atsižvelgdama į bendrovės,  įstaigos finansinę padėtį,  būtinybę ir jeigu lėšos yra numatytos bendrovės, įstaigos einamųjų metų biudžete, viešosios įstaigos – einamųjų metų išlaidų sąmatose.

 

III SKYRIUS

TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS IR NAUDOJIMO KONTROLĖ

 

7. Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimas tarnybos reikmėms – tai jų naudojimas teisės aktuose ir (ar) įstatuose (nuostatuose) numatytai bendrovės, įstaigos veiklai užtikrinti ir funkcijoms vykdyti.

8. Bendrovė, atsižvelgiant į kategoriją, nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 „Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“, per metus gali įsigyti ne daugiau kaip 4 tarnybinius lengvuosius automobilius (III–IV kategorijos).

9. Tarnybinių lengvųjų automobilių išlaidos neturi viršyti:

9.1. viešųjų įstaigų automobilių nuomos išlaidos – 2,5 procento sąnaudų, nustatytų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos metiniuose viešųjų įstaigų veiklos rodikliuose, dydžio;

9.2. viešųjų įstaigų automobilių išlaikymo išlaidos – 1,5 procento viešųjų įstaigų sąnaudų, nustatytų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos metiniuose  viešųjų įstaigų veiklos rodikliuose, dydžio;

9.3. biudžetinių įstaigų (išlaikomų iš savivaldybės biudžeto)  – automobiliui išlaikyti, nuomotis arba nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį išlaidos, į kurias įskaitomos transporto priemonių priežiūros, žymėjimo, remonto, nuomos, transporto priemonių išlaikymo (degalai, tepalai, atsarginės dalys, padangos), transporto draudimo išlaidos, kompensacijos naudojantiems netarnybinius automobilius tarnybos reikmėms, garažų nuomos ir jų išlaikymo išlaidos,  – iki 3 procentų asignavimų darbo užmokesčiui.

10. Bendrovių,  įstaigų vadovai turi:

10.1. užtikrinti lėšų tarnybiniams lengviesiems automobiliams išlaikyti racionalų naudojimą;

10.2. paskirti atsakingus darbuotojus, kurie kontroliuotų, kaip naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai, ar jie tinkamai laikomi, saugomi, ar naudojami tik tarnybos reikmėms bendrovių, įstaigų veiklai užtikrinti ir funkcijoms vykdyti.

11. Tarnybiniais lengvaisiais automobiliais su vairuotoju tarnybos reikmėms gali naudotis kiekvienas bendrovės, įstaigos darbuotojas.

12. Bendrovių, įstaigų tarnybinius lengvuosius automobilius gali naudoti bendrovių, įstaigų darbuotojai, įtraukti į darbuotojų, turinčių teisę naudotis tarnybos reikmėms tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, sąrašus:

12.1. bendrovių,  įstaigų vadovaujančių darbuotojų (1 priedas), kurie turi teisę naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais tik tarnybos reikmėms, pareigybių sąrašą;

12.2. kitų darbuotojų, turinčių teisę naudotis bendrovės, įstaigos lengvaisiais automobiliais, pareigybių sąrašą,  kurį sudaro bendrovės, įstaigos vadovas.

13. Tarnybiniai lengvieji automobiliai vairuotojams ir darbuotojams, kurie gali naudotis tarnybiniu lengvuoju automobiliu ir be vairuotojo, perduodami bendrovės, įstaigos vadovo nustatyta tvarka, su kuria darbuotojai supažindinami pasirašytinai.

14. Tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, kurie bendrovės, įstaigos vadovo įsakymu priskirti darbuotojams, bendrovės, įstaigos vadovas prireikus gali leisti pasinaudoti ir kitiems darbuotojams tarnybos reikmėms. Šiuo atveju automobilis perduodamas bendrovės,  įstaigos  vadovo nustatyta tvarka.

15. Bendrovės, įstaigos vadovaujantys ir kiti darbuotojai, atsižvelgiant į bendrovės, įstaigos darbo pobūdį ir specifiką, tarnybinius lengvuosius automobilius gali naudoti ne darbo metu, poilsio ir švenčių dienomis, jei automobilis būtinas tarnybinėms užduotims atlikti (komandiruotė, viešųjų asmenų (svečių) priėmimas ir aptarnavimas, renginių organizavimas, dalyvavimas juose, sugrįžimas iš tarnybinių užduočių vykdymo vietų, avarijų likvidavimo atveju, budinčių darbuotojų kontrolei, teikiamoms paslaugoms užtikrinti), t. y. numatytai bendrovių, įstaigų veiklai užtikrinti ir funkcijoms vykdyti, esant bendrovės, įstaigos vadovo rašytiniam ar žodiniam leidimui.

16. Apie eismo įvykius, kuriuose dalyvavo tarnybiniai lengvieji automobiliai, nedelsiant pranešama darbuotojui, kuris bendrovės, įstaigos vadovo paskirtas kontroliuoti, kaip naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai, o šis informuoja bendrovės, įstaigos vadovą.

17. Savivaldybės biudžetinės įstaigos, ne vėliau kaip prieš savaitę pateikusios motyvuotą paraišką savivaldybės administracijos direktoriui, esant galimybei gali naudotis savivaldybės administracijos transportu (savivaldybės biudžetinės įstaigos apmoka degalų įsigijimo išlaidas).

18. Savivaldybės administracija, ne vėliau kaip prieš savaitę pateikusi motyvuotą paraišką biudžetinės įstaigos vadovui, esant galimybei gali naudotis savivaldybės biudžetinių įstaigų transportu (savivaldybės administracija apmoka degalų įsigijimo išlaidas).

19. Bendrovės, įstaigos vadovo paskirtas asmuo nuolat kontroliuoja, kaip naudojami tarnybiniai lengvieji automobiliai (ar tvarkingi spidometrai, ar degalų sunaudojimas atitinka nustatytas normas, o automobilių rida – nustatytą limitą;  jei įrengta telemetrinė ar panaši automobilio  kontrolės įrangą –  kaip ji naudojama), ir apie pažeidimus nedelsdamas praneša bendrovės,  įstaigos vadovui.

20. Bendrovės,  įstaigos gali nuolat arba prireikus (vykstantiems į komandiruotes darbuotojams aptarnauti ir panašiai) naudotis lengvaisiais automobiliais pagal nuomos sutartis su juridiniais asmenimis, neviršydamos joms nustatyto tarnybinių lengvųjų automobilių nuomos išlaidų dydžio.

 

IV SKYRIUS

TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ LAIKYMAS

 

21. Tarnybiniai lengvieji automobiliai turi būti laikomi bendrovės, įstaigos vadovo  įsakymu nustatytoje nuolatinėje saugioje laikymo vietoje: bendrovės, įstaigos teritorijoje, jų valdomame garaže, saugomoje aikštelėje (toliau – Nuolatinė saugi laikymo vieta).

22. Tarnybiniai lengvieji automobiliai po darbo, poilsio, švenčių dienomis, darbuotojų atostogų, ligos ar komandiruočių laikotarpiu turi būti laikomi Nuolatinėje saugioje laikymo vietoje, išskyrus atvejus:

22.1. kai bendrovės, įstaigos vadovo įsakymu automobilis priskirtas avarinei situacijai likviduoti;

22.2. kai į komandiruotę vykstama tarnybiniu lengvuoju automobiliu. Komandiruotės metu tarnybinis lengvasis automobilis turi būti laikomas saugioje vietoje.

23. Tarnybiniame lengvajame automobilyje draudžiama palikti transporto priemonės registracijos liudijimą, draudimo liudijimą, radijo aparatą (jeigu jis išimamas). Paliekant automobilį, privaloma įjungti apsaugos sistemą ir užrakinti automobilį.

 

V SKYRIUS

RIDOS IR DEGALŲ APSKAITA

 

24. Automobilių ridos ir degalų sunaudojimo apskaita tvarkoma bendrovės, įstaigos vadovo nustatyta tvarka. Tarnybinių lengvųjų automobilių ridos limitus įsakymu nustato bendrovės, įstaigos vadovas.

25. Faktinė automobilio degalų sunaudojimo norma nustatoma atsižvelgiant į gamyklinę automobilio degalų sunaudojimo normą, kuri gali būti koreguojama taikant važiavimo sąlygų pataisos koeficientus. Faktinė automobilio degalų sunaudojimo norma gali būti nustatoma atlikus kontrolinį važiavimą. Degalų sunaudojimo normos nustatomos ir keičiamos bendrovės,  įstaigos vadovų įsakymais. Žiemos kuro norma taikoma nuo lapkričio 1 dienos iki balandžio 1 dienos.

26. Nustatęs degalų normų ir automobilių ridos limitų viršijimą, bendrovės, įstaigos vadovo paskirtas asmuo, atsakingas už tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo kontrolę, informuoja bendrovės, įstaigos vadovą ir imasi priemonių limitų viršijimo priežastims nustatyti (tikrinama, ar degalai naudojami tinkamai, kokia tarnybinio lengvojo automobilio techninė būklė ir pan.).

27. Bendrovei, įstaigai padarytą žalą dėl degalų normų ir tarnybinio lengvojo automobilio ridos limitų viršijimo, nustačius pereikvojimo priežastis ir darbuotojo kaltę, atlygina darbuotojas Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

VI SKYRIUS

AUTOMOBILIŲ ŽYMĖJIMAS, TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR REMONTAS

 

28. Visi tarnybiniai lengvieji automobiliai privalo būti pažymėti vienu iš būdų:

28.1. nurodytas bendrovės,  įstaigos pavadinimas (gali būti ir Joniškio rajono savivaldybės herbas);

28.2. nurodytas bendrovės, įstaigos pavadinimas ir (arba) bendrovės, įstaigos logotipas.

29. Žymimos tarnybinių lengvųjų automobilių šoninės durelės iš abiejų automobilio pusių. Didžiosios raidės turi būti ne žemesnės kaip 20 mm, mažosios – 15 mm aukščio, raidžių storis – ne mažiau kaip 4 mm. Logotipas (arba Joniškio rajono savivaldybės herbas) turi būti ne žemesnis kaip 70 mm aukščio. Tarnybinio lengvojo automobilio žymėjimas turi būti aiškiai suprantamas ir įskaitomas. Žymėjimas negalimas magnetine plėvele ar kita lengvai pašalinama žymėjimo priemone.

30. Bendrovės, įstaigos vadovas paskiria darbuotojus, atsakingus už tarnybinių lengvųjų automobilių techninės būklės kontrolę, kasdienę ir periodinę tarnybinių lengvųjų automobilių techninę priežiūrą ir jų draudimą. Tarnybiniai lengvieji automobiliai turi būti draudžiami transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimu teisės aktų nustatyta tvarka. Nuomojamų automobilių techninės priežiūros ir remonto organizavimas nustatomas automobilių nuomos sutartyje.

31. Tarnybinio lengvojo automobilio gedimai šalinami pagal automobilio techninio eksploatavimo taisykles. Kelionėje atsiradusius (pastebėtus) automobilio gedimus, vairuotojas šalina greičiausiai pasiekiamoje automobilių remonto dirbtuvėje, apie tai pranešęs atsakingam asmeniui. Darbuotojams, neturintiems reikiamo techninio parengimo, neleidžiama savarankiškai šalinti automobilio gedimų.

 

VII SKYRIUS

NETARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ NAUDOJIMAS TARNYBOS REIKMĖMS

 

32. Bendrovės,  įstaigos, neviršydamos joms nustatyto išlaidų tarnybiniams lengviesiems automobiliams išlaikyti ir nuomotis dydžio, turi teisę bendrovės,  įstaigos vadovo nustatyta tvarka kas mėnesį mokėti bendrovės, įstaigos darbuotojui kompensaciją degalų įsigijimo ir automobilio amortizacijos išlaidoms padengti už netarnybinio automobilio naudojimą tarnybos reikmėms.

33. Vadovaujantys darbuotojai, nesinaudojantys tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, gali tarnybos reikmėms naudotis asmeniniais lengvaisiais automobiliais ir kas mėnesį, neviršydami bendrovei,  įstaigai nustatyto tarnybinių lengvųjų automobilių išlaikymo arba nuomos išlaidų dydžio, gauti kompensaciją degalų įsigijimo išlaidoms ir automobilio amortizacijai padengti – iki vienos minimalios mėnesinės algos dydžio.

34. Darbuotojas, norintis naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms, bendrovės, įstaigos vadovui pateikia nustatytos formos prašymą (2 priedas) leisti naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir kompensuoti nusidėvėjimo, eksploatacines, įskaitant degalų įsigijimo ir remonto, išlaidas  pagal nustatytą kompensacijos mokėjimo tvarką.

35. Leidimas naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms įforminamas bendrovės,  įstaigos vadovo įsakymu.

36. Kompensacijos dydis nustatomas atsižvelgiant į patvirtintuose pareigybių aprašymuose nurodytas darbuotojų funkcijas, asmeninius darbo planus (grafikus), darbų kiekį, transporto priemonės technines charakteristikas, eismo intensyvumą, kelių būklę ir kt. iki minimalios mėnesinės algos dydžio.

37. Kompensacija nemokama už laikotarpį, per kurį darbuotojai buvo išvykę į  tarnybinę komandiruotę tarnybiniu įstaigos transportu arba jiems apmokamos tarnybinės komandiruotės kelionės kitomis transporto priemonėmis išlaidos, įstatymų nustatyta tvarka suteiktų atostogų, nedarbingumo, papildomų poilsio dienų laikotarpiu, poilsio ir švenčių dienomis, išskyrus tuos atvejus, kai jie dirba pagal įstaigos vadovo patvirtintą grafiką arba vadovo įsakymą ar nurodymą dirbti viršvalandinį darbą.

38. Darbuotojai, gaunantys kompensaciją už netarnybinio automobilio naudojimą, negali naudotis tarnybiniu bendrovės,  įstaigos transportu, išskyrus tuos atvejus, kai tokie darbuotojai vyksta į tarnybinę komandiruotę tarnybiniu įstaigos transportu.

39. Darbuotojai, kuriems už netarnybinių automobilių naudojimą tarnybos reikmėms mokamos kompensacijos, netarnybiniais automobiliais darbo metu turi naudotis tik tarnybos reikmėms. Nekompensuojamos išlaidos atvykti iš namų į darbą ir grįžti iš darbo namo.

 

VIII SKYRIUS

DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

 

40. Darbuotojai turi būti pasirašytinai supažindinami su bendrovės, įstaigos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklėmis.

41. Asmenys, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42. Kaip laikomasi Aprašo, kontroliuoja bendrovių, įstaigų vadovai, Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

43. Aprašas gali būti keičiamas, pildomos ar pripažįstamas netekęs galios Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

44. Apraše neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

__________________


 

Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Joniškio rajono savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo

1 priedas

 

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROVIŲ,  VIEŠŲJŲ IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ NAUDOTIS TARNYBINIAIS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS, PAREIGYBIŲ

SĄRAŠAS

 

 

1. Uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ direktorius.

2. Uždarosios akcinės bendrovės Joniškio autobusų parko direktorius.

3. Uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio direktorius.

4. Uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio direktoriaus pavaduotojas.

5. Uždarosios akcinės bendrovės Joniškio komunalinio ūkio direktorius.

6. Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės vyriausiasis gydytojas.

7. Viešosios įstaigos Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro direktorius.

8. Viešosios įstaigos Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stoties direktorius.

9. Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius.

10. Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos viršininkas.

11. Joniškio rajono Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos direktorius.

12. Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus direktorius.

13. Joniškio kultūros centro direktorius.

14. Žagarės kultūros centro direktorius.

15. Žagarės socialinių paslaugų centro direktorius.

16. Joniškio psichikos sveikatos centro direktorius.

17. Joniškio turizmo ir verslo informacijos centro direktorius.

18. Joniškio Mato Slančiausko progimnazijos direktorius.

19. Joniškio r. savivaldybės Žagarės gimnazijos direktorius.

20. Joniškio r. Gasčiūnų pagrindinė mokyklos direktorius.

21. Joniškio r. savivaldybės Gataučių Marcės Katiliūtės pagrindinė mokyklos direktorius.

22. Joniškio r. Kriukų pagrindinė mokyklos direktorius.

23. Joniškio r. Skaistgirio gimnazijos direktorius.

24. Joniškio Algimanto Raudonikio meno mokyklos direktorius.

25. Joniškio sporto centro direktorius.

26. Joniškio rajono švietimo centro direktorius.

27. Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktorius.

28. Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorius.

29. Joniškio vaikų darželio „Vyturėlis“ direktorius.

30. Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ direktorius.

31. Žagarės specialiosios mokyklos direktorius.

32. Joniškio „Aušros“ gimnazijos direktorius.

33. Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktorius.

34. Mindaugių pagrindinės mokyklos direktorius.

35. Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos Plikiškių skyriaus-daugiafunkcio centro direktorius.

_______________________


 

Tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Joniškio rajono savivaldybės uždarosiose akcinėse bendrovėse, savivaldybės viešosiose ir biudžetinėse įstaigose tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Prašymo forma)

________________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________

(adresatas)

PRAŠYMAS

Leisti naudoti NETARNYBINį AUTOMOBILį TARNYBOS REIKMĖMS ir KOMPENSuoti DEGALŲ įsigijimo IR AMORTIZACIJos IŠLAIDaS

 

20____ m. _______________ d.

____________________

(surašymo vieta)

Aš, ______________________________________________________________________________,

(vardas, pavardė, padalinys, pareigos,)

kuruojantis (-i)___________________________________________________________________

(veiklos sritis, funkcijos, darbų kiekis, regionai, specifinė veikla)

_______________________________________________________________________________,

 

gyvenantis (-i)____________________________________________________________________

(adresas)

(___ km atstumu nuo bendrovės, įstaigos buveinės), prašau leisti tarnybos reikmėms naudoti netarnybinį automobilį ____________________________________________________________,

(markė, modelis, variklio darbinis tūris)

pagamintą __________ m., valstybinis numeris ________________________________________ (naudojami degalai___________________), registruotą VĮ „Regitra“________________________

_______________________________________________________________________________

(rūšis, markė)

________________________________________________________________________________

(registravimo data, transporto priemonės registracijos liudijimo Nr., kieno vardu registruota),

ir kompensuoti nusidėvėjimo, eksploatacines, įskaitant degalų įsigijimo ir remonto, išlaidas pagal __________________________________________________________________________

(pareigų pavadinimas)

20 ___ m. ____________ ____ d. įsakymu (potvarkiu) Nr. ____ patvirtintas bendrovės, įstaigos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisykles, su kuriomis esu susipažinęs (-usi).

PRIDEDAMA:

1. Automobilio registracijos liudijimo kopija, ... lapas (-ai).

2. Techninės apžiūros talono kopija, ... lapas (-ai).

3. Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimo kopija, ... lapas (-ai).

4. Vairuotojo pažymėjimo kopija, ... lapas (-ai).

5. Kita ____________________________________________________, ... lapas (-ai).

(nurodyti)

______________________________            ____________________        __________________________

(Pareigų pavadinimas)                                  (Parašas)                                (Vardas ir pavardė)