SPRENDIMAS

DĖL VIDUTINIŲ KIETOJO IR KITOKIO KURO KAINŲ BŪSTO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOMS APSKAIČIUOTI PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-306

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 9 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 11 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. A1-35 „Dėl dokumentų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, formų patvirtinimo“ 1, 2, 3, 4 priedais ir atsižvelgdama į Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus atliktą kietojo ir kitokio kuro pardavimo apklausą, Kelmės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti 2017–2018 m. šildymo sezono vidutines kietojo ir kitokio kuro kainas būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti (pridedama).

2. Laikyti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 29 d. sprendimą Nr. T-311 „Dėl vidutinių kietojo ir kitokio kuro kainų būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, patvirtinimo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                    Kelmės rajono savivaldybės tarybos

                                                                                    2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-306

                                               

VIDUTINIŲ KIETOJO IR KITOKIO KURO KAINŲ BŪSTO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOMS APSKAIČIUOTI

 

 

Būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti taikomos tokios vidutinės kuro kainos (įskaitant PVM):

1.    I kategorijos natūraliai džiovintos malkos – 41,12 Eur už m3.

2.    Mišrios malkos – 31,34 Eur už m3.

3.    Gabalinės durpės – 70,50 Eur už t.

4.    Durpių briketai – 81,63 Eur už t.

5.    Akmens anglys – 150 Eur už t.

6.    Medienos briketai – 133,50 Eur už t.

7.    Medžio pjuvenų granulės – 165 Eur už t.

Asmenys, kurie kreipiasi dėl būsto šildymo ir karšto vandens išlaidų kompensavimo, turi pateikti kuro įsigijimą patvirtinančius dokumentus, ne senesnius kaip 2017-04-01. Neturintiems tokių dokumentų asmenims taikomas šildymo mišriomis malkomis normatyvas.