VALSTYBINĖS SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie aplinkos ministerijos DIREKTORIAUS 2019 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-9 „DĖL valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms“

Pakeitimo

 

2019 m. rugsėjo 19 d. Nr. V-122

Vilnius

 

 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymą Nr. D1-515 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos Komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo“,

p a k e i č i u Valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskirtų saugomų teritorijų direkcijoms Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-9 1 punktu, sąrašą ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Direktorius                                                                                                      Albertas Stanislovaitis