LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

2016 M. BALANDŽIO 26 D. ĮSAKYMO NR. V-526 „DĖL OFTALMOLOGIJOS DIENOS STACIONARO PASLAUGŲ TEIKIMO IR ŠIŲ PASLAUGŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. vasario 8 d. Nr. V-188

Vilnius

 

 

1.       P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 26 d. įsakymą Nr. V-526 „Dėl Oftalmologijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi:“.

1.2.    Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Oftalmologijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą:

1.2.1 Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. ODS paslaugų, atitinkančių Apraše numatytus reikalavimus, išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis pagal bazines kainas, nustatytas Asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus aktyviojo gydymo), apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-1630 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“.“

1.2.2. Pripažįstu netekusiu galios VI skyrių.

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo nuostatos taikomos atsiskaitant už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2023 m. sausio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                    Arūnas Dulkys