LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2016 M. SAUSIO 8 D. ĮSAKYMO NR. V-15 „DĖL PATIRTŲ IŠLAIDŲ IR SUGAIŠTO LAIKO DĖL DALYVAVIMO BIOMEDICININIAME TYRIME KOMPENSACIJOS APSKAIČIAVIMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 11 d. Nr. V-1004

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Patirtų išlaidų ir sugaišto laiko dėl dalyvavimo biomedicininiame tyrime kompensacijos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-15 „Dėl Patirtų išlaidų ir sugaišto laiko dėl dalyvavimo biomedicininiame tyrime kompensacijos apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 4 punktą ir jį išdėstau taip:

4. Kompensacija mokama tik esant kompensaciją mokančio asmens ir tiriamojo raštiškam susitarimui, t. y., kai tai numatyta Informuoto asmens sutikimo formoje pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-28 „Dėl Informuoto asmens sutikimo dalyvauti biomedicininiame tyrime ir informacijos apie biomedicininį tyrimą reikalavimų ir informuoto asmens sutikimo dalyvauti biomedicininiame tyrime davimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus.“

2.   Pakeičiu 8 punktą ir jį išdėstau taip:

8. Kompensacija už sugaištą laiką apskaičiuojama atsižvelgiant į faktiškai dėl dalyvavimo biomedicininiame tyrime sugaištą laiką (laiką, praleistą biomedicininio tyrimo centre, ir laiką, skirtą atvykti į biomedicininio tyrimo centrą ir grįžti iš jo į tiriamojo nuolatinę gyvenamąją vietą). Tiriamiesiems mokama kompensacija už vieną dalyvaujant biomedicininiame tyrime sugaištą valandą negali viršyti vidutinio valandinio atlygio, apskaičiuoto Lietuvos statistikos departamento paskelbtą paskutinio ketvirčio šalies ūkio (neįtraukiant individualių įmonių darbo užmokesčio duomenų) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydį padalinus iš Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtinto metinio vidutinio mėnesio darbo valandų skaičiaus, esant penkių darbo dienų savaitei. Kompensacija tiriamajam už dalyvaujant biomedicininiame tyrime per kalendorinį mėnesį sugaištą laiką negali viršyti Lietuvos statistikos departamento paskelbto paskutinio ketvirčio šalies ūkio (neįtraukiant individualių įmonių darbo užmokesčio duomenų) darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                           Aurelijus Veryga