LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2018 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-159 „DĖL OPINIO KOLITO DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO VAISTAIS, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠomis, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. spalio 21 d. Nr. V-1590 

Vilnius

 

P a k e i č i u Opinio kolito diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. V-159 „Dėl Opinio kolito diagnostikos ir gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 11.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.2. jei gydant intraveniniais gliukokortikoidais per pirmas 3–7 dienas nėra klinikinio atsako, gali būti skiriamas gydymas naviko (angl. tumor) nekrozės faktoriaus α (toliau – TNFα) inhibitoriais arba vedolizumabu, arba tofacitinibu, arba ustekinumabu (pagal Aprašo priede nurodytą vaistų eiliškumą);“.

2. Pakeičiu 16.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

16.3. jei ligos remisija pasiekta TNFα inhibitoriais, gydymas šiais vaistais tęsiamas (ĮL 1a, RG A). Jei ligos remisija pasiekta vedolizumabu arba tofacitinibu, arba ustekinumabu, gydymas tęsiamas tuo vaistu, kuriuo remisija pasiekta. Dėl gydymo nutraukimo sprendžia trečio lygio ambulatorines ir (ar) stacionarines gastroenterologijos paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į Europos Krono ligos ir opinio kolito draugijos rekomendacijas;“.

3Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Prieš pradedant gydymą TNFα inhibitoriais arba vedolizumabu, arba tofacitinibu, arba ustekinumabu, pacientui turi būti atlikta 2 krypčių krūtinės ląstos rentgenograma, odos tuberkulino mėginys ir (ar) gama-interferono testas, bendras kraujo, šlapimo, CRB, ENG, kepenų fermentų, bendro bilirubino, virusinių B ir C hepatitų žymenų ir kreatinino tyrimai. Kepenų funkcijai pagal Child-Pugh klasifikaciją įvertinti reikalingi tyrimai (bendras bilirubinas, albuminas, tarptautinis normalizuotas santykis (TNS)) atliekami tik kepenų cirozės diagnostikai / sunkumui įvertinti.“

4.  Pakeičiu priedo 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1.

Nėra apribojimų skirti vaistą, kurio kaina mažiausia

TNFα inhibitorius, kurio kaina mažiausia, arba vedolizumabas, arba tofacitinibas, arba ustekinumabas

Kito nei pirmaeilis bendrinio pavadinimo TNFα inhibitorius, kurio kaina mažiausia, arba vedolizumabas, arba tofacitinibas.

 

5Pakeičiu priedo 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3.

Alergija vienam iš TNFα inhibitorių

Vedolizumabas arba

kito bendrinio pavadinimo TNFα inhibitorius arba tofacitinibas, arba ustekinumabas

.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                         Arūnas Dulkys