LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2006 M. GRUODŽIO 18 D. ĮSAKYMO NR. ISAK-2391 „DĖL BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO IR LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS ĮSKAITOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. lapkričio 23 d. Nr. V-1828

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 27.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

27.4. su brandos darbo, menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų vykdymo instrukcijomis – iki einamųjų metų rugsėjo 18 d. III gimnazijos klasių mokinius – su lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcija ir užduoties aprašu iki gruodžio 1 d., brandos darbo vykdymo instrukcija – iki sausio 10 d.;“.

2. Pakeičiu 74 punktą ir jį išdėstau taip:

74. Užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino klausymo, skaitymo ir rašymo dalys vykdomos patalpose, skirtose ne daugiau kaip 24 kandidatams, o kalbėjimo dalis vykdoma vertinimo patalpose, skirtose 2 kandidatams. Parenkant patalpas muzikologijos mokyklinio brandos egzamino II daliai ir užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzaminų klausymo, skaitymo ir rašymo dalims, būtina atsižvelgti į klausymo užduočių garso įrašo girdimumą, o kalbėjimo dalyje – į galimybę atlikti kokybišką garso įrašą kandidatams skirtose vietose.“

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                Jurgita Šiugždinienė