LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1998 M. BIRŽELIO 18 D. ĮSAKYMO NR. 329 „DĖL GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ TEIKIAMŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR STACIONARINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 30 d. Nr. V-391

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u  Gydytojų specialistų teikiamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 329 „Dėl Gydytojų specialistų teikiamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1.     Pakeičiu 3.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

3.11. Už gydytojo specialisto konsultaciją mokama, jei pacientas pirmą kartą dėl konkrečios priežasties kreipiasi į gydytoją specialistą. Vieno gydymo epizodo metu tos pačios srities gydytojas specialistas gali teikti skirtingai apmokamas specializuotas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Jeigu paciento pirmojo, antrojo arba trečiojo apsilankymo pas tos pačios srities gydytoją specialistą metu suteikiama brangiau apmokama specializuota ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga, gali būti mokama už vieną paslaugą brangiausiai kainuojančios paslaugos (išplėstinės konsultacijos arba konsultacijos, kai atliekamas išsamesnis ištyrimas) bazine kaina.
           Gydytojo specialisto išplėstinės konsultacijos bazinė kaina mokama, kai konsultacijos metu atliekama bent 1 intervencija iš nurodytųjų atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo  konsultacijos, įrašytos į Asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus aktyviojo gydymo), apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V-1630 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas), pavadinime.

Gydytojo specialisto konsultacijos, kai atliekamas išsamesnis ištyrimas, bazinė kaina mokama, kai konsultacijos metu atliekamos 2 ir daugiau intervencijų iš nurodytųjų atitinkamos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos, įrašytos į Asmens sveikatos priežiūros paslaugų (išskyrus aktyviojo gydymo), apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašą, patvirtintą Įsakymu, pavadinime.

Jeigu dėl tos pačios priežasties pacientas kreipiasi į tos pačios srities gydytoją specialistą daugiau nei tris kartus, mokama pakartotinai. Už vėlesnius apsilankymus mokama tokia pačia tvarka.

Jeigu pirmųjų trijų apsilankymų metu brangiau kainuojanti specializuota ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros paslauga pacientui buvo suteikta daugiau nei vieną kartą, pakartotinai (kreipiantis ketvirtą kartą) tos srities gydytojo specialisto paslaugos apmokamos brangiau kainuojančios specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos bazine kaina. Tolesnių pakartotinių (kreipiantis septintą, dešimtą kartus ir t. t.) mokėjimų dydis priklauso nuo to, kokios specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo suteiktos.

1.2.     Pakeičiu 5.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2. jei asmuo slaugo vaiką (-us) įstaigoje, teikiančioje stacionarinės reabilitacijos paslaugas, jo išlaikymo išlaidos apmokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. V-1738 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.“

2. N u s t a t a u, kad šio įsakymo 1.1 papunkčio nuostatos taikomos atsiskaitant už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas nuo 2023 m. balandžio 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                     Arūnas Dulkys