r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ILGALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

 

2017 m. vasario 23 d.   Nr. T-18(E)  

Naujoji Akmenė

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo  10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos 2017 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsniu, Savivaldybių skolinimosi taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“, 4 punktu, Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-17(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ 1 punktu, atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės kontrolieriaus 2017 m. vasario 17 d. audito išvadą Nr. AIS-6 „Dėl Akmenės rajono savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investicijų projektams finansuoti“, Akmenės rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Leisti Akmenės rajono savivaldybės administracijai Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka imti ilgalaikę, ne daugiau kaip 20,0 tūkst. Eur paskolą iš banko ne ilgesniam kaip 6 metų terminui investiciniam projektui finansuoti (pagal priedą).

2. Garantuoti paskolos grąžinimą iš Akmenės rajono savivaldybės biudžeto sąskaitos ir suteikti bankui teisę neginčo tvarka nusirašyti galimą įsiskolinimą iš šios sąskaitos.

3. Įgalioti Savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti ilgalaikės paskolos sutartį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vitalijus Mitrofanovas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-18(E)                                                                                                                                                                               
priedas                                      

 

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. BIUDŽETE PLANUOJAMI ASIGNAVIMAI IŠ SKOLINTŲ LĖŠŲ INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

 

Tūkst. Eur

 

Eil. Nr.

Investicijų projektai, numatyti Investicijų programoje

Iš viso planuojama
 paskolų

Paskolos suma iš banko  

Paskolos suma iš EIB          

Iš jų ilgalaikiam turtui

 

1

Pastato Naujojoje Akmenėje, V. Kudirkos g. 9, rekonstravimas ir pritaikymas Akmenės rajono  savivaldybės viešosios bibliotekos reikmėms

20,0

20,0

-

20,0

 

Iš viso

20,0

20,0-

 

20,0