VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELIŲ IR GATVIŲ ĮTRAUKIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. vasario 21 d. Nr. T3-61

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 str. 32 p. ir 18 str. 1 d. bei Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 3 str. 3 d., 4 str. 3 d. ir 6 str. 4 d., atsižvelgdama į 2018-07-25 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimo tarnybos antikorupcinio vertinimo išvadą Nr. 4-01-5835 (reg. Nr. A32(1)-5936), Vilniaus rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti kelių ir gatvių (toliau – Kelias) įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašo naują redakciją (pridedama).

2. Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijai paskelbti šį sprendimą Vilniaus rajono savivaldybės tinklalapyje bei Teisės aktų registre.

3. Pavesti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui sudaryti komisiją dėl prašymų nagrinėjimo.

4. Šis sprendimas įsigalioja nuo jo paskelbimo Teisės aktų registre.

5. Pripažinti netekusiu galios Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimą Nr. T3-35 „Dėl kelių ir gatvių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo“ su visais vėlesniais jo pakeitimais.

 

 

 

Savivaldybės merė                                                                                                               Marija Rekst

 

PATVIRTINTA

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos

2020 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T3-61

 

 

KELIŲ IR GATVIŲ ĮTRAUKIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠĄ TVARKOS APRAŠAS

 

 

1. Kelių ir gatvių (toliau – Kelias) įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) yra taikomas sprendžiant klausimą dėl Kelių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą (toliau – Sąrašas). Tvarkos aprašas gali būti taikomas ir nagrinėjant klausimus dėl Kelių išbraukimo iš Sąrašo.

2. Tvarkos aprašas netaikomas sodininkų bendrijų, įmonių ar organizacijų teritorijose esantiems Keliams. Šie Keliai Vilniaus rajono savivaldybės administracijai (toliau - Savivaldybė) perduodami pagal kituose teisės aktuose numatytą tvarką.

3. Klausimas dėl Kelių įtraukimo į Sąrašą svarstomas komisijoje, gavus Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūno, fizinio arba juridinio asmens rašytinį prašymą. Prašymas gali būti laisvos formos. Klausimas dėl Kelių įtraukimo į Sąrašą gali būti svarstomas ir Savivaldybės iniciatyva.

4. Savivaldybės sudaryta komisija, nagrinėjanti prašymą dėl Kelių įtraukimo į Sąrašą, tikrina siūlomo įtraukti Kelio atitikimą kriterijams, nurodytiems 1 lentelėje. Komisijos išvados įforminamos protokolu.

5. Kai siūlomas įtraukti Kelias atitinka vieną pagrindinį kriterijų ir ne mažiau kaip 4 papildomus kriterijus, Kelias yra įrašomas į siūlomų Vilniaus rajono savivaldybės kelių ir gatvių sąrašą.

Kai Kelias neatitinka pagrindinio kriterijaus arba neatitinka 4 kriterijų, klausimas dėl jo nėra taliou nagrinėjamas ir teikiama neigiama išvada.

Pasikeitus situacijai klausimas dėl Kelio įtraukimo gali būti pakartotinai nagrinėjamas pateikiant naują prašymą.

6. Pasirašius protokolą yra ruošiamas siūlomų Kelių įtraukti į Sąrąša projektas, kurį Vilniaus rajono savivaldybės taryba tvirtina savo sprendimu tikslindama Sąrašą.


 

 

1 lentelė. Kelių įtraukimo kriterijai

El. Nr.

Kriterijaus pavadinimas

Taip

Ne

 

Pagrindiniai

 

 

1.

Kelias yra valstybinėje žemėje/žemės priklauso Savivaldybei

 

 

 

Papildomi

 

 

1.

Kelio juosta yra ne mažesnė kaip 8 m (Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 11 str. 2 d.)

 

 

2.

Kelias yra jungiamasis (jungia kitus Kelius ar gyvenvietes)

 

 

3.

Įrengta važiuojamoji dalis, atitinkanti Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisykles KPT SDK 19 (9 – 14 lentelė)

 

 

4.

Įrengta arba galima įrengti apsisukimo aikštelę (STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai.“ 32 p. 5 pav. Minimali apsisukimo aikštelė 2 ašių sunkvežimiui)

 

 

5.

Kelias veda iki visuomeninės paskirties objektų

 

 

6.

Kelias veda prie kitos paskirties žemės (vienbučių ir dvibučių pastatų, komercijos ir pramonės teritorija), numatytos viešajame registre arba planuojamos pagal Kraštovaizdžio specialųjį planą bei jį patikslinančius dokumentus.

 

 

7.

Palei visą siūlomą Kelią yra suformuoti infrastruktūrai skirti žemės sklypai

 

 

8.

Kelias yra įregistruotas Registrų centre Nekilnojamojo turto registre (yra suteiktas statinio unikalus numeris).

 

 

Bendras kriterijų skaičius