RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 23-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO

 

2020 m. gruodžio 3 d. Nr. M-       -(2.5)

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsniais, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtintu Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimu Nr. T-110 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“, 41 p.,:

1.              Sudarau Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 22-ojo posėdžio, kuris įvyks 2020 m. gruodžio 17 d. 13.00 val. preliminarią darbotvarkę:

1.1.       Dėl Radviliškio rajono savivaldybės mero 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

1.2.       Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

1.3.       Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

1.4.       Dėl Radviliškio rajono savivaldybės administracijos 2020 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.

1.5.       Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto tikslinimo.

1.6.       Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano tikslinimo.

1.7.       Dėl Radviliškio rajono savivaldybės ir patikėjimo teise perduoto valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo dalinio pakeitimo.

1.8.       Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. T-264 „ Dėl nekilnojamojo turto, kuriam 2020 metais taikomas 3 procentų mokesčio tarifas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

1.9.       Alternatyvus:

1.9.1. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio (tenkinti ir sumažinti 50 proc.).

1.9.2. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio (sumažinti mokestį 35 proc.).

1.9.3. Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio (netenkinti prašymo).

1.10.   Dėl sutikimo perimti valstybės turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

1.11.   Dėl valstybės turto, perduoto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, perdavimo panaudos pagrindais.

1.12.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto valdymo strategijos patvirtinimo.

1.13.   Dėl būsto pirkimo bendruomeninių vaikų globos namų steigimui.

1.14.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. T-103, papildymo.

1.15.   Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo.

1.16.   Dėl turto (nešiojamųjų kompiuterių) perėmimo savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

1.17.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 5 d. sprendimo Nr. T-359 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pedagoginių pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

1.18.   Dėl Šeduvos globos namų mitybos, medikamentų, materialinių vertybių atsargų, inventoriaus finansinių normatyvų patvirtinimo.

1.19.   Dėl asmenų apgyvendinimo socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo.

1.20.   Dėl viešosios įstaigos Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo patvirtinimo.

1.21.   Dėl skaidrios asmens sveikatos įstaigos vardo suteikimo viešajai įstaigai Radviliškio rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui.

1.22.   Dėl skaidrios asmens sveikatos įstaigos vardo suteikimo viešajai įstaigai Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centrui.

1.23.   Dėl skaidrios asmens sveikatos įstaigos vardo suteikimo viešajai įstaigai Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centrui.

1.24.   Dėl įpareigojimų Radviliškio rajono švietimo įstaigų vadovams.

1.25.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. T-293 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2020 metų melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploatavimo, remonto, priežiūros darbų ir išlaidų sąrašo patvirtinimo patikslinimo“ patikslinimo.

1.26.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-988 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

1.27.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 23 d. sprendimo Nr. T-446 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

1.28.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriaus.

1.29.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 metų tarybos posėdžių preliminarių datų nustatymo.

2.         Supažindinu tarybos narius su:

2.1.   Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimais bei reikalavimais.

3.              Laikau netekusiu galios Radviliškio rajono savivaldybės mero 2020 m. gruodžio 1 d. potvarkį Nr. M-72-(2.5) „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 23-ojo posėdžio preliminarios darbotvarkės sudarymo“

 

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

Laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                      Mindaugas Pauliukas