TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TELŠIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 31 d. Nr. T1-234

Telšiai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 1, 6 ir 8 dalimis ir siekdama užtikrinti Telšių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017-2019 m. 07 programos įgyvendinimą, Telšių rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Telšių rajono socialinių paslaugų kokybės kontrolės tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Petras Kuizinas

 


 

PATVIRTINTA

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T1-234

 

TELŠIŲ RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Telšių rajono socialinių paslaugų kokybės kontrolės tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja bendrųjų, socialinės priežiūros ir socialinės globos paslaugų kokybės kontrolės vykdymo procedūras socialines paslaugas teikiančiuose subjektuose (toliau – paslaugų subjektai), kurių veiklos reguliavimas yra priskirtas Telšių rajono savivaldybei.

2.  Aprašas parengtas vadovaujantis Socialinių paslaugų ir priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijomis dėl socialinės priežiūros kokybės kontrolės, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, kitais teisės aktais.

3.  Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Paslaugų subjektai – savivaldybės biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, nevyriausybinės  organizacijos, bendruomenės, privatūs ir kiti teikėjai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę vykdyti socialinių paslaugų teikimą ir kurioms yra skiriamas finansavimas iš Telšių rajono savivaldybės biudžeto tiesioginio finansavimo būdu ar sutartiniu pagrindu.

3.2. Telšių rajono socialinių paslaugų kokybės kontrolės ataskaita – Telšių rajono savivaldybės administracijos (toliau – Administracija) direktoriaus įsakymu patvirtintas dokumentas, kuriame teikiama apibendrinta informacija, išvados ir rekomendacijos socialinių paslaugų, teikiamų Telšių rajone, kokybės kontrolės klausimais.

3.3. Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

4.  Socialinių paslaugų kokybė Telšių rajone vertinama žemiau nurodytais lygmenimis:

4.1. paslaugų gavėjų lygmeniu;

4.2. paslaugų subjektų lygmeniu;

4.3. savivaldybės lygmeniu.

5.  Vertinimas atliekamas dokumentų ir statistinių duomenų analizės, anketinės apklausos ir stebėjimo metodais. Apklausų anketų formos, kontrolės vertinimo lentelių formos tvirtinamos Administracijos direktoriaus įsakymu.

6.  Apibendrintą Telšių rajono socialinių paslaugų kokybės kontrolės ataskaitą (toliau – Ataskaita) visais lygmenimis su rekomendacijomis rengia ir teikia tvirtinti Administracijos direktoriui Administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius už praėjusius kalendorinius metus per I einamųjų metų ketvirtį. Ataskaita skelbiama viešai internetiniame Telšių rajono savivaldybės puslapyje.

 

II. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖS VYKDYMAS

PASLAUGŲ GAVĖJŲ LYGMENIU

 

7.  Socialinių paslaugų kokybė paslaugų gavėjų lygmeniu vertinama siekiant išsiaiškinti vartotojų poreikių patenkinimą, ekonominį efektyvumą, nuomonę apie teikimų socialinių paslaugų kokybę bei paslaugų išvystymo pakankamumą.

8.  Socialinių paslaugų kokybės kontrolė paslaugų gavėjų lygmeniu atliekama anketinės apklausos metodu apklausiant socialinių paslaugų gavėjus bei jų šeimos narius / artimuosius / suinteresuotus asmenis.

9.  Respondentų imtis – ne mažiau kaip 30 procentų socialinių paslaugų gavėjų iš vienos įstaigos / organizacijos. Apklausiamų artimųjų skaičius – pagal galimybes. Respondentai atrenkami atsitiktine tvarka.

10.       Anketinę apklausą inicijuoja ir organizuoja Administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius kartą per metus.

11.       Apklausa gali būti atliekama prašant užpildyti anketas betarpiškai, telefonu, internetu, išsiunčiant paštu. Taip pat anketos gali būti platinamos Telšių rajono savivaldybės arba paslaugų subjektų internetiniuose tinklalapiuose.

12.       Anketas platina ir užpildytas grąžina Administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui Paslaugų subjektai.

 

III. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖS VYKDYMAS

PASLAUGŲ SUBJEKTŲ LYGMENIU

 

13.       Socialinių paslaugų kokybė paslaugų subjektų lygmeniu vertinama siekiant išsiaiškinti atitiktį standartams, proceso valdymą taip pat siekiant ekonominio naudingumo ir nuolatinio tobulėjimo.

14.       Socialinių paslaugų kokybė paslaugų subjektų lygmeniu atliekama taikant žemiau nurodytus metodus:

14.1.    Atitikties įsivertinimas norminiams reikalavimams – iki kiekvienų metų vasario 1 d. Paslaugų subjektai pagal kompetenciją bei pagal teikiamas socialines paslaugas užpildo Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos lenteles ir perduoda Administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriui.

14.2.    Socialinių darbuotojų anketinė apklausa – kiekvienais metais.

14.3.    Stebėjimas bei dokumentų patikra – ne rečiau kaip kartą per metus Administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus darbuotojas aplanko Paslaugų subjektą apie tai iš anksto informavęs. Užpildo Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos apsilankymo aktą.

15.       Socialinių darbuotojų anketinę apklausą inicijuoja Administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius, atlieka – paslaugų subjektai.

 

IV. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖS VYKDYMAS

SAVIVALDYBĖS LYGMENIU

 

16.       Socialinių paslaugų kokybė savivaldybės lygmeniu vertinama siekiant įvertinti, ar efektyviai naudojamos lėšos, socialinių paslaugų infrastruktūros išvystymo pakankamumą, tinklo plėtros gaires, tarpinstitucinio bendradarbiavimo veiksmingumą, kvalifikacijos kėlimo poreikius.

17.       Socialinių paslaugų kokybė savivaldybės lygmeniu atliekama statistinės analizės metodu, įsivertinant, ar esamas socialinių paslaugų spektras tenkina realius paslaugų gavėjų poreikius. Kartą per metus užpildomos Administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos lentelės. Paslaugų išvystymo pakankamumas vertinamas vadovaujantis teisės aktais nustatytais socialinių paslaugų išvystymo normatyvais.

18.       Su teikiama ataskaita supažindinami Paslaugų subjektai diskusijų, forumų metu. Teikiama metodinė pagalba.

19.       Informaciją apie socialinių paslaugų kokybės kontrolę kaupia ir apibendrina Administracijos Socialinės paramos ir rūpybos skyrius.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20.       Už šio Aprašo įgyvendinimą atsako Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius, Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus vedėjas, seniūnai, paslaugas teikiančių subjektų vadovai.

21.       Už Aprašo įgyvendinimą tiesiogiai atsakingas Socialinės paramos ir rūpybos skyriaus darbuotojas, kurio pareigybės aprašyme nustatyta socialinių paslaugų teikimo organizavimo kontrolės funkcija.

 

__________________________


 

Priedas Nr. 1

 

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SOCIALINĖS PARAMOS IR RŪPYBOS SKYRIUS

 

APSILANKYMO AKTAS

 

20 m. ______________________d. Nr. ______

 

Organizacija _____________________________________________________________________

 

 

Apsilankymo tikslas ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pastabos, pastebėjimai, tikrinti dokumentai ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Išvados:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Lankėsi:          ___________________ ____________________________

(parašas) (vardas, pavardė

 

___________________ ____________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

 

Aktą surašė:      ___________________                                  ____________________________

(parašas) (vardas, pavardė)

 

______________________________________

 

 

 

 

Priedas Nr. 2

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖS SAVIVALDYBĖS LYGMENIU VERTINIMAS

 

Nr.

Vertinimo kriterijai

Praėjusieji metai (N)

Vertinamieji metai (N+1)

*Pokytis

Vertinimas

 

Pastabos

1.

STRUKTŪRINĖS KOKYBĖS VERTINIMAS

1.1.

Socialines paslaugas teikiančių įstaigų skaičius, iš jų:

 

 

 

 

 

1.1.1.

Biudžetinės įstaigos

 

 

 

 

 

1.1.2.

Valstybinės įstaigos

 

 

 

 

 

1.2.3.

NVO

 

 

 

 

 

1.2.4.

Bendruomenės

 

 

 

 

 

1.2.5.

Privačios

 

 

 

 

 

1.2.6.

Kitos

 

 

 

 

 

1.2.

Organizuojamų paslaugų rūšių skaičius vnt., iš jų:

 

 

 

 

 

1.2.1.

Stacionarių paslaugų rūšių skaičius, iš kurių teikia:

 

 

 

 

 

1.2.1.1.

Biudžetinė įstaiga

 

 

 

 

 

1.2.1.2.

Valstybinė įstaiga

 

 

 

 

 

1.2.1.3.

NVO

 

 

 

 

 

1.2.1.4.

Bendruomenė

 

 

 

 

 

1.2.1.5.

Privatus subjektas

 

 

 

 

 

1.2.1.6.

Kitas teikėjas

 

 

 

 

 

1.2.2.

Nestacionarių paslaugų rūšių skaičius, iš kurių teikia:

 

 

 

 

 

1.2.2.1.

Biudžetinė įstaiga

 

 

 

 

 

1.2.2.2.

Valstybinė įstaiga

 

 

 

 

 

1.2.2.3.

NVO

 

 

 

 

 

1.2.2.4.

Bendruomenė

 

 

 

 

 

1.2.2.5.

Privatus subjektas

 

 

 

 

 

1.2.2.6.

Kitas teikėjas

 

 

 

 

 

1.2.2.7.

Pagalbos pinigais atvejų skaičius

 

 

 

 

 

1.3.

Paslaugų gavėjų skaičius, iš kurių:

 

 

 

 

 

1.3.1.

Nestacionarių paslaugų

 

 

 

 

 

1.3.1.1.

Biudžetinėje įstaigoje

 

 

 

 

 

1.3.1.2.

Valstybinėje įstaigoje

 

 

 

 

 

1.3.1.3.

NVO

 

 

 

 

 

1.3.1.4.

Bendruomenėje (teikia bendruomenė)

 

 

 

 

 

1.3.1.5.

Privačiame subjekte

 

 

 

 

 

1.3.1.6.

Kitas teikėjas

 

 

 

 

 

1.3.1.7.

Pagalbos pinigais gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

1.3.2.

Stacionarių paslaugų, iš jų:

 

 

 

 

 

1.3.2.1.

Biudžetinėje įstaigoje

 

 

 

 

 

1.3.2.2.

Valstybinėje įstaigoje

 

 

 

 

 

1.3.2.3.

NVO

 

 

 

 

 

1.3.2.4.

Bendruomenėje (teikia bendruomenė)

 

 

 

 

 

1.3.2.5.

Privačiame subjekte

 

 

 

 

 

1.3.2.6.

Kitas teikėjas

 

 

 

 

 

1.4.

Paslaugų išdėstymo tolygumas pagal paslaugų rūšis:

 

 

 

 

 

1.4.1.

Bendruomenėje teikiamų paslaugų rūšių skaičius

 

 

 

 

 

1.4.2.

Bendruomenės teikiamų paslaugų rūšių skaičius

 

 

 

 

 

1.4.3.

Centralizuotai teikiamų paslaugų rūšių skaičius

 

 

 

 

 

1.5.

Bendruomenėje teikiamų paslaugų rūšių skaičiaus santykis su institucijoje teikiamomis paslaugomis

 

 

 

 

 

1.6.

Įgyvendintų projektų skaičius, iš jų:

 

 

 

 

 

1.6.1.

Infrastruktūros plėtros

 

 

 

 

 

1.6.2.

Veiklos vykdymo

 

 

 

 

 

1.7.

Paslaugų gavėjų skaičius pagal teikimo vietą:

 

 

 

 

 

1.7.1.

Paslaugų gavėjų bendruomenėje skaičius

 

 

 

 

 

1.7.2.

Bendruomenės teikiamų paslaugų gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

1.7.3.

Centralizuotai teikiamų paslaugų gavėjų skaičius

 

 

 

 

 

1.8.

Gavėjų, gaunančių paslaugas institucijoje ir bendruomenėje, skaičiaus santykis

 

 

 

 

 

1.9.

Gautų prašymų ir nepatenkintų prašymų santykis, proc.

 

 

 

 

 

1.10.

Nesuteiktų paslaugų skaičius, iš jų:

 

 

 

 

 

1.10.1.

Nesant galimybėms

 

 

 

 

 

1.10.2.

Įrašius į eilę paslaugoms gauti

 

 

 

 

 

1.10.3.

Mirus

 

 

 

 

 

1.10.4.

Kitos priežastys

 

 

 

 

 

2.

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

2.1.

Darbuotojų skaičius, iš jų:

 

 

 

 

 

2.1.1.

Administracinio personalo

 

 

 

 

 

2.1.2.

Aptarnaujančio personalo

 

 

 

 

 

2.1.3.

Tiesiogiai su paslaugos gavėju dirbančio personalo, iš jų:

 

 

 

 

 

2.1.3.1.

Socialinių darbuotojų

 

 

 

 

 

2.1.3.2.

Socialinių darbuotojų padėjėjų

 

 

 

 

 

2.1.3.3.

Slaugytojų

 

 

 

 

 

2.1.3.4.

Kitų specialistų

 

 

 

 

 

2.2.

Darbuotojų kvalifikacija

 

 

 

 

 

2.1.1.

Suorganizuotų kvalifikacijos kėlimo priemonių skaičius

 

 

 

 

 

2.1.2.

Vienam darbuotojui vidutiniškai tenkančių mokymo valandų skaičius

 

 

 

 

 

2.1.3.

Vidutiniškai 1 darbuotojui tenkančių lėšų, skirtų kvalifikacijai kelti, dydis

 

 

 

 

 

2.2.

Darbuotojų motyvacijos priemonės:

 

 

 

 

 

2.1.1.

Paskatintų darbuotojų skaičius, iš jų:

 

 

 

 

 

2.1.1.1.

Administracinio personalo

 

 

 

 

 

2.1.1.2.

Aptarnaujančio personalo

 

 

 

 

 

2.1.1.3.

Tiesiogiai su paslaugos gavėju dirbančio personalo

 

 

 

 

 

2.2.

Surengtų motyvacijos priemonių skaičius (išvykos, renginiai, susitikimai, išskyrus finansinę paramą ir asmeninius apdovanojimus)

 

 

 

 

 

2.3.

Vidutinis darbuotojų darbo stažas, iš jų:

 

 

 

 

 

2.3.1.

Administracinio personalo

 

 

 

 

 

2.3.2.

Aptarnaujančio personalo

 

 

 

 

 

2.3.3.

Tiesiogiai su paslaugos gavėju dirbančio personalo, iš jų:

 

 

 

 

 

2.3.3.1.

Socialinių darbuotojų

 

 

 

 

 

2.3.3.2.

Socialinių darbuotojų padėjėjų

 

 

 

 

 

2.3.3.3.

Slaugytojų

 

 

 

 

 

2.3.3.4.

Kitų specialistų

 

 

 

 

 

2.4.

Vidutinis darbuotojų amžius, iš jų:

 

 

 

 

 

2.4.1.

Administracinio personalo

 

 

 

 

 

2.4.2.

Aptarnaujančio personalo

 

 

 

 

 

2.4.3.

Tiesiogiai su paslaugos gavėju dirbančio personalo, iš jų:

 

 

 

 

 

2.4.3.1.

Socialinių darbuotojų

 

 

 

 

 

2.4.3.2.

Socialinių darbuotojų padėjėjų

 

 

 

 

 

2.4.3.3.

Slaugytojų

 

 

 

 

 

2.4.3.4.

Kitų specialistų

 

 

 

 

 

3.

SOCIALINĖMS PASLAUGOMS SKIRIAMŲ ASIGNAVIMAI Ų ANALIZĖ

3.2.

Socialinėms paslaugoms skiriami bendri asignavimai, iš jų:

 

 

 

 

 

3.2.1.

Savivaldybės biudžeto lėšų

 

 

 

 

 

3.2.2.

Specialiųjų tikslinių dotacijų

 

 

 

 

 

3.2.3.

Asmens įmokų

 

 

 

 

 

3.2.4.

Projektinės veiklos

 

 

 

 

 

3.2.5.

Kitų šaltinių

 

 

 

 

 

3.3.

Lėšų, tenkančių 1 paslaugos gavėjui, vidutinis dydis, iš jų:

 

 

 

 

 

3.3.1.

Savivaldybės biudžeto lėšų

 

 

 

 

 

3.3.2.

Specialiųjų tikslinių dotacijų

 

 

 

 

 

3.3.3.

Asmens įmokų

 

 

 

 

 

3.3.4.

Projektinės veiklos

 

 

 

 

 

3.3.5.

Kitų šaltinių

 

 

 

 

 

3.4.

Darbo užmokesčiui skiriamų asignavimų dalis nuo bendrų asignavimų, iš jų:

 

 

 

 

 

3.4.1.

Savivaldybės biudžeto lėšų

 

 

 

 

 

3.4.2.

Specialiųjų tikslinių dotacijų

 

 

 

 

 

3.4.3.

Asmens įmokų

 

 

 

 

 

3.4.4.

Projektinės veiklos

 

 

 

 

 

3.4.5.

Kitų šaltinių

 

 

 

 

 

 

*mažėja ─ (-1); išlieka stabilus ─ (0); didėja ─ (+1).

_______________________________


                                                                                                                                                                                                                         Priedas Nr. 3

 

Socialinių paslaugų IŠVYSTYMO PAKANKAMUMO VERTINIMAS PAGAL PASLAUGŲ RŪŠIS

 

Socialinė paslauga pagal socialinių paslaugų katalogą ir soc. paslaugų gavėjus

Paslau-gos gavėjų skaičius

Paslauga Telšių rajone:

(nurodoma X)

Paslaugos teikėjas:

(nurodomas skaičius)

Įvertintas poreikis

Paslaugos kainos vidurkis

 

 

 

 

Pastabos

Iš viso

iš jų

Organizuojama

Neorganizuojama

Organizuojama, tačiau neteikiama

Savivaldybė

Savivaldybės biudžetinės įstaigos

Viešosios įstaigos

Nevyriausybinės organizacijos

Bendruomenės

Privačios organizacijos

Perkamos kitame rajone

nepatenkintas

Patenkintas

atsisakė

Bendrosios socialinės paslaugos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informavimas

Konsultavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarpininkavimas ir atstovavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maitinimo organizavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transporto organizavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociokultūrinės paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitos bendrosios socialinės paslaugos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagalbos pinigai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialiosios socialinės paslaugos:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinė priežiūra:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagalba į namus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laikinas apnakvindinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensyvi krizių įveikimo pagalba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinė globa:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trumpalaikė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilgalaikė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viso:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palyginamieji aspektai su praėjusiais metais:

Tobulintinos sritys:

Silpnosios sritys:

Stipriosios sritys:

 

___________________________________________________


                                                                                                                                                                                                                             Priedas Nr. 4

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS KONTROLĖS PASLAUGŲ SUBJEKTŲ LYGMENIU VERTINIMAS

 

Socialines paslaugas teikianti įstaiga:___________________________________________________ Vertinimo data: _________________________

 

Nr.

Vertinimo kriterijus

Vertinimo turinys

Atitikimas rekomendacijoms:

taip / ne / iš dalies / netaikoma

Atsakymo pagrindimas

 

Rekomendacijos, siūlymai

Pastabos

1.

Darbo sąlygos

Tvarkingos, tinkamai apšviestos, švarios, saugios, tinkama kompiuterio prieiga ir t.t.

 

 

 

 

2.

Darbo aplinka

Komfortiška, jauki, rami, patogi.

 

 

 

 

3.

Pasirengimas kliento lankymui namuose

Darbuotojų kelionių (transporto) iki kliento išlaidų kompensavimo tvarka, apsaugos nuo smurto priemonės.

 

 

 

 

4.

Saugumo organizavimas

Darbuotojų skiepai, sveikatos patikra, apsaugos priemonės (pirštinės, dezinfekcinės priemonės ir kt.), profesinės rizikos įvertinimas.

 

 

 

 

5.

Įstaigos personalo struktūra

Darbuotojų darbo krūvis, darbuotojams tenkančių paslaugos gavėjų skaičius, atitikimas standartams / rekomendacijoms, pasiskirstymas, rotavimas

 

 

 

 

6.

Paslaugos gavėjai

Paslaugų gavėjų skaičius atitinka nustatyta paslaugų gavėjų kvotą

 

 

 

 

7.

Metodinė pagalba

Organizuojamų susirinkimų skaičius, darbuotojų mokymai, darbo rezultatų aptarimai ir t. t.

 

 

 

 

8.

Palyginimas su kitais socialinių paslaugų teikėjais (kito rajono ar užsienio)

 

 

 

 

 

9.

Bendradarbiavimas

Paslaugos derinimas su kitomis pagalbos formomis, informacijos sklaida, paslaugų kompleksiškumo užtikrinimas

 

 

 

 

10.

Socialinių paslaugų poreikio vertinimas

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________

 

 

 

 

Priedas Nr. 5

ANKETA DARBUOTOJUI

 

1. Prašome įvertinti balu nuo 1 iki 5, kur 1 – žemiausias, 5 – aukščiausias balas:

 

Darbo sąlygos (švara, saugumas, komfortas ir t.t.)

1

2

3

4

5

Darbui reikalingos priemonės (kanceliarinės priemonės, kompiuterinė įranga, ryšio priemonės ir t. t.)

1

2

3

4

5

Važiavimo (iki kliento ar dėl kliento poreikių tenkinimo) išlaidų kompensavimo tvarka

1

2

3

4

5

Darbo organizavimas (darbo grafikas, vadavimas ir t.t.)

1

2

3

4

5

Profesinė rizika (įvertinkite balu kaip vertinate riziką savo darbe)

1

2

3

4

5

Patiriamas stresas darbe

1

2

3

4

5

Pagalba patyrus stresą darbe

1

2

3

4

5

Saugumo užtikrinimas (skiepai, apsaugos, dezinfekcinės priemonės ir t.t.)

1

2

3

4

5

Komandinio darbo organizavimas

1

2

3

4

5

Darbo tikslų ir rezultatų aiškumas

1

2

3

4

5

Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis

1

2

3

4

5

Kaip vertinate savo pasitenkinimą darbu

1

2

3

4

5

Įvertinkite savo motyvaciją darbui

1

2

3

4

5

Darbo užmokestis

1

2

3

4

5

Teisės aktų aiškumas

1

2

3

4

5

Teikiamų socialinių paslaugų viešinimo priemonės

1

2

3

4

5

Jūsų darbo krūvis

1

2

3

4

5

Mokymų, seminarų pakankamumas

1

2

3

4

5

Supervizijos

1

2

3

4

5

 

2. Kaip manote, kaip pasikeitė daugumos Jūsų klientų gyvenimo kokybė pradėjus teikti socialines paslaugas:

□ klientai tapo savarankiškesni, laimingesni;

□ klientų gyvenimo kokybė nepasikeitė;

□ neturiu nuomonės.

3. Su kokiomis socialinėmis grupėmis dirbate:

□ senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys;

□ socialinės rizikos šeimos ir vaikai;

□ socialinės rizikos asmenys;

□ vaikai, netekę tėvų globos;

□ kita ___________________________.

4. Kokie pagrindiniai sunkumai darbe:____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

5. Darbo praktikoje teko susidurti su bet kokio smurto atvejais:

□ taip; □ ne; □ nepamenu.

6. Į kliento individualius poreikius atsižvelgiama:

□ dažniausiai; □ pagal aplinkybes; □ retai; □ neturiu nuomonės.

7. Jūsų siūlymai ar rekomendacijos tobulinant socialinių paslaugų sistemą: ______________________

___________________________________________________________________________________

 

Dėkojame už atsakymus!

 

Priedas Nr. 6

ANKETA SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJUI

 

1. Jūsų lytis: □ vyras □ moteris

2. Kokios socialinės paslaugos Jums teikiamos (pažymėkite ir pabraukite tinkamą variantą);

Bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, pagalbos pinigai;

Socialinė priežiūra: pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, apgyvendinimas nakvynės namuose ar krizių centruose, laikinas apnakvindinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba;

Socialinė globa: dienos, trumpalaikė (atokvėpio), ilgalaikė.

3. Kiek laiko Jums teikiamos socialinės paslaugos:

□ pirmą kartą;

□ trumpiau kaip metus;

□ ilgiau kaip metus;

□ ilgiau kaip 5 metus.

4. Apie socialines paslaugas Jūs sužinojote iš:

□ spaudos, televizijos;

□ pažįstamų / artimųjų;

□ socialinių darbuotojų;

□ vaiko teisių apsaugos darbuotojų;

□ medikų;

□ kitų ________________.

5. Įvertinkite balais nuo 1 iki 5, kur 1 – žemiausias, 5 – aukščiausias balas:

Prašymo pateikimo galimybės

1

2

3

4

5

Informacijos apie socialines paslaugas prieinamumas, aiškumas

1

2

3

4

5

Jūsų savijauta / gyvenimo kokybė iki socialinių paslaugų skyrimo

1

2

3

4

5

Jūsų savijauta / gyvenimo kokybė po socialinių paslaugų suteikimo

1

2

3

4

5

Teikiamų socialinių paslaugų kokybė

1

2

3

4

5

Socialinio darbo organizavimas

1

2

3

4

5

Mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sąlygos

1

2

3

4

5

Skundo ar siūlymų pateikimo galimybės

1

2

3

4

5

 

6. Ar pritariate žemiau nurodytiems teiginiams:

Man skiriama pakankamai laiko paslaugai suteikti

□ taip

□ ne

□ nežinau

Teikiant paslaugas atsižvelgiama į mano prašymus / siūlymus

□ taip

□ ne

□ nežinau

Teikiamos socialinės paslaugos pateisino mano lūkesčius

□ taip

□ ne

□ nežinau

Pasitikiu socialiniu darbuotoju

□ taip

□ ne

□ nežinau

Socialinis darbuotojas mandagus, atidus man

□ taip

□ ne

□ nežinau

Jūsų problemos sprendžiamos operatyviai ir sėkmingai

□ taip

□ ne

□ nežinau

Man teikiama pakankama informacija apie paslaugą

□ taip

□ ne

□ nežinau

 

Dėkojame už atsakymus!


 

Priedas Nr. 7

 

ANKETA SOCIALINIŲ PASLAUGŲ GAVĖJO ARTIMIESIEMS

 

1. Jūsų lytis: □ vyras □ moteris

2. Kokios socialinės paslaugos teikiamos Jūsų artimiesiems (pažymėkite ir pabraukite tinkamą variantą);

Bendrosios socialinės paslaugos: informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas, maitinimo organizavimas, aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne, transporto organizavimas, sociokultūrinės paslaugos, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas, pagalbos pinigai;

Socialinė priežiūra: pagalba į namus, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, apgyvendinimas nakvynės namuose ar krizių centruose, laikinas apnakvindinimas, intensyvi krizių įveikimo pagalba;

Socialinė globa: dienos, trumpalaikė (atokvėpio), ilgalaikė.

3. Kiek laiko teikiamos socialinės paslaugos Jūsų artimajam:

□ pirmą kartą;

□ trumpiau kaip metus;

□ ilgiau kaip metus;

□ ilgiau kaip 5 metus.

4. Apie socialines paslaugas Jūs sužinojote iš:

□ spaudos, televizijos;

□ pažįstamų / artimųjų;

□ socialinių darbuotojų;

□ vaiko teisių apsaugos darbuotojų;

□ medikų;

□ kitų ________________.

5. Įvertinkite balais nuo 1 iki 5, kur 1 – žemiausias, 5 – aukščiausias balas:

Prašymo pateikimo galimybės

1

2

3

4

5

Informacijos apie socialines paslaugas prieinamumas, aiškumas

1

2

3

4

5

Jūsų artimojo savijauta / gyvenimo kokybė iki socialinių paslaugų skyrimo

1

2

3

4

5

Jūsų artimojo savijauta / gyvenimo kokybė po socialinių paslaugų suteikimo

1

2

3

4

5

Teikiamų socialinių paslaugų kokybė

1

2

3

4

5

Socialinio darbo organizavimas

1

2

3

4

5

Mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sąlygos

1

2

3

4

5

Skundo ar siūlymų pateikimo galimybės

1

2

3

4

5

 

6. Ar pritariate žemiau nurodytiems teiginiams:

Jūsų artimajam skiriama pakankamai laiko paslaugai suteikti

□ taip

□ ne

□ nežinau

Teikiant paslaugas atsižvelgiama į paslaugos gavėjo prašymus

□ taip

□ ne

□ nežinau

Teikiamos socialinės paslaugos pateisino mano lūkesčius

□ taip

□ ne

□ nežinau

Pasitikiu socialiniu darbuotoju

□ taip

□ ne

□ nežinau

Socialinis darbuotojas mandagus, atidus man ir mano artimajam

□ taip

□ ne

□ nežinau

Jūsų artimojo problemos sprendžiamos sėkmingai, operatyviai

□ taip

□ ne

□ nežinau

Man teikiama pakankama informacija apie paslaugą

□ taip

□ ne

□ nežinau

 

Dėkojame už atsakymus!