LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO  2012 M. GEGUŽĖS 17 D. ĮSAKYMO NR. 3D-352 „DĖL IMPORTUOJAMŲ EKOLOGIŠKŲ ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ DOKUMENTŲ PATIKROS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 15 d. Nr. 3D-818

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 3D-352 „Dėl Importuojamų ekologiškų žemės ūkio ir maisto produktų dokumentų patikros tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir 26 punktą išdėstau taip:

26. Europos Komisijai patvirtinus gaires, kuriose nurodomos sugriežtintos kontrolės priemonės importuojamiems ekologiškiems produktams iš trečiųjų šalių, ŽŪM per 5 darbo dienas gautą iš Europos Komisijos raštą ir (arba) gaires persiunčia VMVT ir sertifikavimo įstaigai.

VMVT, vadovaudamasi gairėmis, vykdo gairėse nurodytų pesticidų likučių mėginių ėmimą ir analizę importuojamoms ekologiškų produktų iš nurodytų trečiųjų šalių siuntoms. Jeigu keliomis transporto priemonėmis importuojami tos pačios partijos ekologiški produktai, kuriems išduotas vienas patikrinimo sertifikatas, imamas vienas laboratorinis mėginys iš visų tuo pačiu metu pasienio kontrolei pateikiamų siuntų.

Už gairėse nurodytų patikros vizitų atlikimą ir mėginių ėmimą sertifikuojamuose ūkio subjektų ūkiuose tose trečiosiose šalyse, kuriose Europos Komisija pagal reglamento Nr. 1235/2008 IV priedą yra suteikusi galimybę atlikti kontrolę konkrečioje trečiojoje šalyje konkrečiai produktų kategorijai, yra atsakinga sertifikavimo įstaiga.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                         Giedrius Surplys