LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-243 „DĖL MELIORUOTOS ŽEMĖS IR MELIORACIJOS STATINIŲ

APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2022 m. gruodžio 6 d. Nr. 3D-768

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3D-243 „Dėl Melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. VĮ Žemės ūkio duomenų centras vykdo melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos tvarkytojo bei centrinio melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenų banko funkcijas, atsako už duomenų tikslumą bei patikimumą.“

1.2. Pakeičiu 10 punktą jį išdėstau taip:

10. Mel_DR2LT sudaro ir tvarko savivaldybės pagal VĮ Žemės ūkio duomenų centro direktoriaus įsakymu patvirtintą specifikaciją, suderintą su Žemės ūkio ministerija.“

1.3. Pakeičiu 12 punktą ir jį išdėstau taip:

12. Atnaujintą Mel_DR2LT kiekvienais metais iki vasario 1 d. savivaldybės elektroninio ryšio priemonėmis arba kompiuterinėse laikmenose perduoda VĮ Žemės ūkio duomenų centrui“.

1.4. Pakeičiu 13 punktą ir jį išdėstau taip:

13. VĮ Žemės ūkio duomenų centras kiekvienais metais iki vasario 15 d. atnaujintą Mel_DR2LT paskelbia ŽIS.“

1.5. Pakeičiu 14 punktą jį išdėstau taip:

14. VĮ Žemės ūkio duomenų centras, vadovaudamasis Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų reikalavimų ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-295 „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų reikalavimų ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros metaduomenų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atnaujina Mel_DR2LT metaduomenis ir pateikia juos į Lietuvos erdvinės informacijos portalą.

Naudodamas Mel_DR2LT duomenis, VĮ Žemės ūkio duomenų centras gali rengti trijų lygmenų melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos duomenis: vietinio (M 1:2000 ir M 1:10000), regioninio ir rajoninio (M 1:50000) bei nacionalinio (M 1:200000, M 1:300000).“

1.6. Pakeičiu 20.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

20.4. iki kiekvieno mėnesio 5 d. VĮ Žemės ūkio duomenų centrui elektroniniu būdu perduoda žinias apie iš valstybės biudžeto lėšų savivaldybės teritorijoje per praėjusį mėnesį atliktus melioracijos ir polderių eksploatavimo darbus (skaičiuojant nuo metų pradžios) pagal šių taisyklių priedo formą;“.

1.7. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. VĮ Žemės ūkio duomenų centras:“.

1.8. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Už melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitos centrinio duomenų banko apsaugą atsako VĮ Žemės ūkio duomenų centras:“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. sausio 3 d.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                     Kęstutis Navickas