LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2003 M. balandžio 18 D. ĮSAKYMO Nr. 111 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISMO EKSPERTŲ SĄRAŠO SUDARYMO IR TVARKYMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. liepos 13 d. Nr. 1R-213

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2003 m. balandžio 18 d. įsakymą Nr. 111 „Dėl Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi,“.

2.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašą:

2.1. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatyme.“

2.2. Papildau 41 papunkčiu:

41. Teisingumo ministerija teismo ekspertų sąrašo sudarymo ir tvarkymo, įrašymo į teismo ekspertų sąrašą ir išbraukimo iš jo funkcijoms atlikti turi teisę gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, taip pat registrų, valstybės informacinių sistemų, fizinių ar juridinių asmenų reikalingą informaciją ir duomenis (įskaitant fizinio asmens ir teismo eksperto asmens duomenis, taip pat duomenis apie šių asmenų teistumą).“

2.3. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Asmuo, pageidaujantis būti įrašytas į teismo ekspertų sąrašą, Teisingumo ministerijai pateikia:

5.1. prašymą įrašyti į teismo ekspertų sąrašą (toliau – prašymas), kuriame turi būti nurodyti šie duomenys: teismo eksperto kontaktinis adresas ir telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, kiti kontaktiniai duomenys, kuriuos jis sutinka skelbti teismo ekspertų sąraše, taip pat įrašytas patvirtinimas, kad asmuo atitinka nepriekaištingos reputacijos kriterijus, nurodytus Teismo ekspertizės įstatymo 7 straipsnyje;

5.2. dokumento, liudijančio aukštąjį išsilavinimą, tinkančio pasirinktai teismo ekspertizės rūšiai, kopiją;

5.3. teismo eksperto kvalifikacijos pažymėjimo, išduoto teismo ekspertizės įstaigos vadovo sudarytos kvalifikacinės komisijos, arba Teismo ekspertizės įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka kitos valstybės institucijos ar tam tikslui sudarytos komisijos, arba įstaigos ar organizacijos, kurioms įgaliojimai suteikti kvalifikaciją tam tikroje srityje nustatyti įstatymuose ar kituose norminiuose teisės aktuose (toliau – kvalifikaciją suteikusi institucija), išduoto kvalifikaciją liudijančio dokumento asmeniui, turinčiam specialių žinių (toliau – kvalifikaciją liudijantys dokumentai), kopiją;

5.4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

5.5. valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad asmuo nebuvo teistas ar pripažintas kaltu dėl Teismo ekspertizės įstatymo 7 straipsnio 1–4 punktuose nustatytų nusikaltimų arba praėjo Teismo ekspertizės įstatymo 7 straipsnio 1–4 punktuose nustatyti terminai, jeigu asmuo buvo teistas ar pripažintas kaltu dėl minėtų nusikaltimų, kopiją (kai į teismo ekspertų sąrašą pageidauja būti įrašytas valstybės narės teismo ekspertas).“

2.4. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Šio aprašo 5.2–5.4 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijų pateikti nereikia, jeigu asmuo, pageidaujantis būti įrašytas į teismo ekspertų sąrašą, jas pateikė Teisingumo ministerijai su prašymu leisti laikyti teisinių žinių egzaminą pagal teisingumo ministro tvirtinamus Asmenų, siekiančių tapti teismo ekspertais, teisinių žinių įvertinimo komisijos nuostatus.“

2.5. Pakeičiu 14 punktą ir jį išdėstau taip:

14. Teismo ekspertų sąraše nurodomi šie duomenys: teismo eksperto vardas ir pavardė, kontaktinis adresas ir telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, kiti kontaktiniai duomenys, teismo ekspertizės rūšis pagal Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos tvirtinamą teismo ekspertizės rūšių sąrašą ir šio aprašo 5.3 papunktyje nurodytų kvalifikaciją liudijančių dokumentų galiojimo terminas.“

2.6. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Į teismo ekspertų sąrašą įrašytas teismo ekspertas, papildomai įgijęs kvalifikaciją atlikti kitos rūšies teismo ekspertizes ir pageidaujantis jas nurodyti teismo ekspertų sąraše, pateikia šio aprašo 7 punkte nustatyta tvarka Teisingumo ministerijai prašymą įrašyti į teismo ekspertų sąrašą papildomai įgytą kvalifikaciją ir šio aprašo 5.2 ir 5.3 papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijas. Teisingumo ministras įsakymu įrašo į teismo ekspertų sąrašą papildomai įgytą kvalifikaciją, nurodo teismo ekspertizės rūšį iš teismo ekspertizių sąrašo, kurį tvirtina Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba. Šiame punkte nustatyta tvarka įrašant į teismo ekspertų sąrašą papildomai įgytą kvalifikaciją atlikti kitos rūšies teismo ekspertizes teismo ekspertui prisiekti nereikia.“

2.7. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Teisingumo ministerija duomenis apie teismo ekspertą teismo ekspertų sąraše pakeičia gavusi teismo eksperto, teismo ekspertizės įstaigos ar kvalifikaciją suteikusios institucijos pranešimą apie duomenų pasikeitimą ir (ar) duomenų pasikeitimą patvirtinančių dokumentų kopijas.“

2.8. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Teismo ekspertas Teisingumo ministerijai turi pranešti apie teismo ekspertų sąraše įrašytų savo duomenų pasikeitimus, įskaitant ir kvalifikaciją suteikusios institucijos išduoto kvalifikaciją liudijančio dokumento galiojimo termino pratęsimą, galiojimo sustabdymą ar galiojimo sustabdymo panaikinimą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo duomenų pasikeitimo. Teismo eksperto teikiamiems duomenims pateikti taikomos šio aprašo 7–9 punktų nuostatos.“

2.9. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

18. Teisingumo ministerija teismo ekspertų sąraše viešą įspėjimą paskelbia gavusi Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos įsiteisėjusį sprendimą apie viešo įspėjimo teismo ekspertui pareiškimą. Šis viešas įspėjimas skelbiamas teismo ekspertų sąraše vienus metus nuo jo paskelbimo minėtame sąraše dienos.“

2.10. Pakeičiu 20 punktą ir jį išdėstau taip:

20. Atsisakymas įrašyti asmenį į teismo ekspertų sąrašą gali būti skundžiamas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                                              Elvinas Jankevičius