LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VEIKSMŲ PLANO UPIŲ VIENTISUMUI ATKURTI IR HIDROELEKTRINIŲ NEIGIAMAM POVEIKIUI MAŽINTI PATVIRTINIMO

 

2021 m. lapkričio 12 d. Nr. D1-664

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatų įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 6.4.19 veiksmą:

1.       T v i r t i n u Veiksmų planą upių vientisumui atkurti ir hidroelektrinių neigiamam poveikiui mažinti (pridedama).

2.       P a v e d u Aplinkos ministerijos Strateginių pokyčių grupei ir Taršos prevencijos politikos grupei pagal kompetenciją koordinuoti įsakymo vykdymą.

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Simonas Gentvilas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2021 m. lapkričio 12 d. Nr. D1-664

 

VEIKSMŲ PLANAS UPIŲ VIENTISUMUI ATKURTI IR HIDROELEKTRINIŲ NEIGIAMAM POVEIKIUI MAŽINTI

 

 

Eil.Nr.

 

Priemonės pavadinimas

 

Atsakingi vykdytojai

 

Dalyvaujančios institucijos

 

Įvykdymo laikotarpis

 

1.

 

Tikslas: Siekti kuo mažesnio hidroelektrinių neigiamo poveikio vandens telkiniams ir biologinei įvairovei

 

1.1.

 

Uždavinys: Atnaujinti teisės aktus pagal pasikeitusias aplinkos sąlygas ir mokslo pažangą

 

1.1.1.

 

Parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos vandens įstatymo pakeitimo projektą siekiant sudaryti sąlygas upių vientisumui atkurti, pasiekti gerą vandens telkinių būklę, numatyti kad visos hidroelektrinės privalo turėti vandens naudojimo leidimus.

 

Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupė (toliau – AM TPPG)

 

Aplinkos ministerijos Strateginių pokyčių grupė (toliau – AM SPG), Energetikos ministerija (toliau – EM)

 

2021 m. IV ketv.

 

1.1.2.

 

Parengti ir patvirtinti teisės aktus, kuriuose bus įtvirtintos elektros gamybos leidimų sustabdymo ir panaikinimo nuostatos dėl aplinkosauginių reikalavimų nesilaikymo. 

 

AM TPPG

 

EM, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – VERT)

 

2023 m. IV ketv.

 

1.1.3.

 

Numatyti finansavimą ir parengti  ekologinio nuotėkio skaičiavimo metodiką, parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-382 „Dėl Gamtosauginio vandens debito apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą gamtosauginio debito skaičiavimui, pritaikant ekologinio nuotėkio skaičiavimo koncepciją.

 

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (toliau – LHMT), AM TPPG

 

Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA)

 

2023 m. IV ketv.

 

 

 

 

1.1.4.

 

Parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 565 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.02.03:2003 Žuvų pralaidos. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą, įvertinus 2020 m. Aplinkos ministerijos įgyvendinto projekto „Tinkamų sąlygų žuvims migruoti per kliūtis sudarymo galimybių studijos parengimas“ vykdytojų pasiūlymus dėl STR 2.02.03:2003 Žuvų pralaidos pakeitimų. 

 

Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupė (toliau AM STPPG)

 

Aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos politikos grupė (toliau AM GAPG), AM TPPG

 

2023 m. I ketv.

 

1.1.5.

 

Parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-313 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 81-2006 „Vandens debito matavimo hidrometriniais suktukais ir plūdėmis metodika“ patvirtinimo“ pakeitimo projektą norint aiškiau reglamentuoti vandens debito matavimus. 

 

AM TPPG

 

AAA, Aplinkos ministerijos Klimato kaitos grupė (toliau AM KPG), LHMT

 

2022 m. III ketv.

 

1.1.6.

 

Nustatyti hidrologinės sausros kriterijų, parengti metodiką jam skaičiuoti, parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-870 „Dėl Stichinių, katastrofinių meteorologinių ir hidrologinių reiškinių rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo projektą įtraukiant hidrologinės sausros kriterijų. 

 

AM KPG, AM TPPG

 

AAA, LHMT

 

2022 m. II ketv.

 

1.1.7.

 

Kelių statybos taisykles papildyti upių vientisumą užtikrinančiais ir žuvims palankiais vandens pralaidų konstrukciniais sprendimais.

 

Susisiekimo ministerija

 

 

 

2022 m. III ketv.

 

1.1.8.

 

Parengti ir patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. 3D-437 „Dėl migruojančių žuvų rūšių stebėsenos metodikos patvirtinimo“ pakeitimo projektą pritaikant pasaulinės pažangos ir naujas žinias, įvertinus 2020 m. Aplinkos ministerijos įgyvendinto projekto „Tinkamų sąlygų žuvims migruoti per kliūtis sudarymo galimybių studijos parengimas“ vykdytojų pasiūlymus.

 

Žemės ūkio ministerija (toliau – ŽŪM)

 

AM GAPG

 

2022 m. III ketv.

 

1.1.9.

 

Parengti ir patvirtinti aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-27 „Dėl Vidaus vandenyse padarytos žalos žuvų ištekliams apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo projektą pateikiant metodiką apskaičiuoti žuvų ištekliams hidroelektrinių daromą žalą.

 

AM GAPG

 

AM SPG

 

2021 IV ketv.

 

1.2.

 

Uždavinys: užtikrinti efektyvią hidroelektrinių aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę

 

1.2.1.

 

Vykdyti mokymus ir praktinius užsiėmimus Aplinkos apsaugos departamento darbuotojams ir inspektoriams apie aplinkosauginius reikalavimus hidroelektrinėms, vandens lygio stebėjimus ir vandens debito matavimus.

 

AAD

 

AAA, Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo koordinavimo grupė, AM SPG, LHMT, VERT

 

2022 m. IV ketv.

 

1.2.2.

 

Sudaryti AAD ir VERT bendradarbiavimo sutartį dėl efektyvesnės hidroelektrinių kontrolės.

 

AAD, VERT

 

 

 

2021 IV ketv.

 

2.

 

Tikslas: padėti savivaldybėms sprendžiant įsisenėjusias valstybinių užtvankų ir tvenkinių problemas

 

2.1.

 

Uždavinys: ieškoti finansinių priemonių avarinės būklės ir nenaudojamų užtvankų šalinimui, bešeimininkio turto inventorizavimui ir perėmimui

 

2.1.1.

 

Skatinti savivaldybes vykdyti hidrotechninių statinių pripažinimo bešeimininkiais procedūras.

 

AM SPG, AM TPPG, savivaldybės

 

 

 

2021 m. IV ketv.

 

2.1.2.

 

Sukurti finansinės paramos modelį, padėsiantį savivaldybėms šalinti ekonominės naudos neturinčias, nenaudojamas ar avarinės būklės valstybei priklausančias užtvankas.

 

AM SPG, AM TPPG, savivaldybės

 

ŽŪM

 

2022 IV ketv.

 

2.1.3.

 

Vykdant viešąsias konsultacijas su savivaldybėmis, sudaryti užtvankų pripažinimo bešeimininkėmis, nurašymo ir likvidavimo procesų aprašus, ieškoti sprendimų, kaip efektyviau valdyti procesus, susijusius su užtvankomis.

 

AM SPG, savivaldybės, Lietuvos savivaldybių asociacija

 

 

 

2022 II ketv.

2.1.4.

 

Parengti savivaldybių administracijoms skirtą esamo proceso aprašą dėl iš rinkos pasitraukiančių hidroelektrinių savininkų, kurie naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančias užtvankas, tolesnio užtvankų eksploatavimo.

 

AM SPG, AM TPPG

 

 

 

EM, ŽŪM, savivaldybės

 

 

 

2022 m. III ketv.

 

 

 

3.

 

Tikslas: Užtikrinti upių vientisumo atkūrimo įgyvendinimo efektyvumą, tęstinumą, koordinavimą ir teisinį pagrindą

 

3.1.

 

Uždavinys: Sukurti teisinį ir institucinį modelį upių vientisumo atkūrimo projektams įgyvendinti

 

3.1.1.

 

Sudaryti tarpinstitucinę užtvankų įvertinimo ekologiniu ir socioekonominiu požiūriu studijos priežiūros grupę.

 

 

 

AM SPG

 

 

 

2021 m. IV ketv.

 

3.1.2.

 

Įgyvendinant Europos Komisijos finansuojamą projektą (angl. „LIFE Integrated projects – Environment”) sudaryti ir patvirtinti upių vientisumo atkūrimo ekspertų komitetą.

 

AM TPPG

 

 

 

2024 III ketv.

 

3.1.3.

 

Sukurti tarpinstitucinį upių vientisumo atkūrimo procesų modelį ir aprašą, siekiant įgyvendinti planuojamus upių vientisumo atkūrimo projektus.

 

AM SPG, AM TPPG

 

AAA, Aplinkos projektų valdymo agentūra, Žuvininkystės tarnyba, ŽŪM, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

 

2022 II ketv.

 

3.1.4.

 

Įgyvendinant Europos Komisijos finansuojamą projektą (angl. „LIFE Integrated projects – Environment“), sukurti pajėgumus upių vientisumo atkūrimo projektų įgyvendinimui aplinkos ministro ir (ar) žemės ūkio ministro įgaliotoje institucijoje.

 

AM GAPG, AM SPG, AM TPPG, ŽŪM, Žuvininkystės tarnyba

 

 

 

2024 m. IV ketv.

 

3.1.5.

 

Parengti rekomendacinį dokumentą upių vientisumo atkūrimo projektų įgyvendinimo koordinatoriams.

 

AM SPG

 

ŽŪM

 

2022 m. III ketv.

 

3.1.6.

 

Parengti ir patvirtinti žuvų migracijai trukdančių kliūčių sąrašą.

 

AM GAPG, AM SPG, AM TPPG

 

 

 

2022 IV ketv.