LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 6 d. Nr. V-127

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. N u s t a t a u, kad kompensuojamieji vaistiniai preparatai skiriami gydymui atsižvelgiant į vaistinio preparato charakteristikų santraukoje pateiktą klinikinę informaciją, kiek tai neprieštarauja A ir B sąrašuose nurodytoms kompensuojamųjų vaistinių preparatų skyrimo sąlygoms ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintuose diagnostikos bei gydymo tvarkos aprašuose nustatytiems reikalavimams.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                Aurelijus Veryga