ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 20 d. Nr. T-56

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 12 straipsnio 4 dalimi, Šiaulių rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

Patvirtinti Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisykles (pridedama).

Šis sprendimas skelbiamas Teisės aktų registre ir gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                 Antanas Bezaras

 

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2018 m. vasario 20 d. sprendimu Nr. T-56

 

SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato paplūdimių naudojimo bei saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje (toliau – vandens telkiniai) ir ant paviršinių vandens telkinių ledo (toliau – ledo) reikalavimus.

2. Taisyklės galioja Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje. Jų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys.

3. Šios Taisyklės netaikomos dirbtiniams vandens telkiniams.

4. Šios Taisyklės netaikomos vykdant policijos, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, aplinkos apsaugos užduotis, stichinių nelaimių ir kitų ekstremalių sveikatai situacijų padarinių likvidavimo metu, vykdant taisyklių kontrolės funkcijas.

5. Pagrindinės sąvokos:

5.1. Maudykla – paplūdimio vieta, skirta maudytis dideliam žmonių skaičiui maudymosi sezono metu.

5.2. Maudymosi sezonas – teisės aktais įteisintas laiko tarpas, kurio metu pagal oro sąlygas ir vietinius papročius numatoma daug besimaudančiųjų.

5.3. Plaukiojimo priemonės – laivai ir kiti plaukioti naudojami įrenginiai.

5.4. Tarša – tai mikrobiologinio užterštumo, teršiančių cheminių medžiagų ar atliekų buvimas, turintis įtaką maudyklos vandens kokybei ir keliantis grėsmę besimaudančiųjų sveikatai.

5.5. Paplūdimys – patogus ilsėtis (sportuoti), maudytis smėlio (žvyro, žvirgždo ar kriauklelių) ruožas, esantis aukščiau atabrado nuolaidžiame ežero ar upės krante, įrengtame laikantis higienos reikalavimų.

6. Kitos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vandens įstatyme ir Lietuvos higienos normoje HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ apibrėžtas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE REIKALAVIMAI

 

7. Vandens telkiniuose ir poilsio vietose prie jų draudžiama:

7.1. naikinti, gadinti vandens telkiniuose arba prie jų esančius informacinius ženklus, iškabas, statinius, įrenginius, kitą esamą infrastruktūrą, plaukiojimo priemones;

7.2. maudytis arba plaukioti plaukiojimo priemonėmis apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar kitų toksinių medžiagų;

7.3. maudytis, nardyti ir šokinėti iš plaukiojimo priemonės jai plaukiant;

7.4. maudytis tamsiu paros metu;

7.5. maudyti gyvūnus paplūdimiuose ir kitose uždraustose vietose;

7.6. maudytis, esant draudžiamiesiems, informaciniams ženklams, kurie įspėja to nedaryti;

7.7. maudytis vaikams iki 12 metų be suaugusio žmogaus priežiūros;

7.8. palikti prie vandens be priežiūros mažamečius vaikus;

7.9. važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis;

7.10. teršti vandens telkinius ir jų pakrantes buitinėmis ir kitomis atliekomis, tara nuo kenksmingų medžiagų;

7.11. kirsti ar kitaip naikinti želdinius, neturint tam skirtų leidimų;

7.12. kelti pavojų poilsiautojų saugumui, trukdyti ilsėtis poilsiui skirtose vietose;

7.13. užtverti, perkasti ar kitaip naikinti takus, kelius, vedančius prie vandens telkinių, poilsiaviečių;

7.14. plaukioti ant automobilių kamerų, rąstų ir kitų plaukioti nepritaikytų daiktų.

8. Vandens telkiniuose plaukiojimo priemonių naudojimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 13 straipsnio 1 dalyje.

 

III SKYRIUS

MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS STEBĖSENA IR VERTINIMAS

 

9. Maudyklų vandens kokybės stebėseną organizuoja Savivaldybės administracijos sanitarijos inspektorius.

10. Atsižvelgus į visuomenės teikiamus siūlymus, jei tokių yra, prieš maudymosi sezoną iki kiekvienų metų kovo 24 d. sudaromas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinamas numatomų vykdyti maudyklų vandens kokybės tyrimų kalendorinis grafikas. Grafikas skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje ir pateikiamas Sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotai institucijai, atsakingai už ataskaitų rengimą Europos Komisijai ir užtikrinančiai, kad paplūdimių, maudyklų vandens kokybė atitiktų direktyvos 2006/7/EB reikalavimus.

11. Mėginių ėmimo datos paskirstomos per visą maudymosi sezoną.

12. Maudyklų vandens kokybės tyrimų organizavimas, mėginių ėmimas, transportavimas turi atitikti mėginių paėmimo standartų reikalavimus. Tyrimus turi atlikti nustatyta tvarka atestuotos laboratorijos.

13. Per maudymosi sezoną turi būti paimti ir ištirti ne mažiau kaip 8 mėginiai.

14. Esant trumpalaikei taršai, turi būti paimtas papildomas mėginys vandens tyrimams atlikti, patvirtinantis taršos įvykio pabaigą, ir kitas – praėjus 7 dienoms nuo trumpalaikės taršos pabaigos.

15. Gavus maudyklų vandens kokybės tyrimų duomenis apie trumpalaikę taršą, kuri galėtų neigiamai paveikti maudyklos vandens kokybę ir besimaudančiųjų sveikatą, Savivaldybės administracija informuoja visuomenę ir laikinai uždraudžia maudytis, kol vandens kokybė pagerės.

16. Maudyklų vandens kokybės vertinimą atlieka tyrimus atlikusi laboratorija.

17. Maudyklų vandens kokybė vertinama pasibaigus maudymosi sezonui vadovaujantis vandens kokybės tyrimų duomenimis, surinktais per einamąjį sezoną.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI ŽMONIŲ ELGESIUI ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS

TELKINIŲ LEDO

 

18. Asmenys ant ledo turi elgtis taip, kad nesukeltų pavojaus sau ir kitiems asmenims.

19. Ant užšalusių vandens telkinių draudžiama:

19.1. lipti, vaikščioti, čiuožinėti, jei ledo storis mažesnis nei 7 cm, taip pat, kai ledas turi sniego priemaišų, nėra skaidrus, atlydžio metu;

19.2. eiti, čiuožti žmonių grupei, jei ledo storis mažesnis nei 12 cm;

19.3. važiuoti motorinėmis transporto priemonėmis, išskyrus aplinkos apsaugos, krašto apsaugos, policijos, greitosios pagalbos ir gelbėjimo tarnybų, vykdančių tarnybines funkcijas, transportą ir transportą, organizuojant ant ledo renginius (turint organizatorių leidimą);

19.4 vykdyti kitą veiklą, neigiamai veikiančią vandens telkinius ir jų gyvuosius išteklius;

19.5. rengti čiuožyklas ant gilesnių negu vieno metro vandens telkinių;

19.6. naudotis čiuožyklomis, kai ledo storis mažesnis negu 25 cm, ledas turi sniego priemaišų – nėra skaidrus, atlydžio metu.

20. Čiuožyklą eksploatuojanti ar renginius ant užšalusių vandens telkinių organizuojanti organizacija privalo užtikrinti žmonių saugumą. Jei ledo storis ar jo struktūra kelia pavojų žmogaus gyvybei, čiuožyklos eksploatacija ar ant ledo organizuojami renginiai turi būti sustabdyti.

 

V SKYRIUS

TAISYKLIŲ VYKDYMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ

UŽ JŲ PAŽEIDIMUS

 

21. Asmenys, pažeidę šias Taisykles, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Taisyklės gali būti papildomos ir keičiamos Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

______________________