LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ CENTRINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ NAUDOJIMOSI TARNYBINIAIS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS, ĮSKAITANT NUVYKIMĄ Į DARBĄ IR GRĮŽIMĄ IŠ JO, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2014 m. vasario 11 d. Nr. 1V-85

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarimo Nr. 1341 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių biudžetinėse įstaigose“ 1.101 punktu:

1. T v i r t i n u Vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovai turi teisę Aprašo nustatyta tvarka naudotis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo.

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                Dailis Alfonsas Barakauskas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1V-85

 

 

VIDAUS REIKALŲ CENTRINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ NAUDOJIMOSI TARNYBINIAIS LENGVAISIAIS AUTOMOBILIAIS, ĮSKAITANT NUVYKIMĄ Į DARBĄ IR GRĮŽIMĄ IŠ JO, TVARKOS APRAŠAS

 

I skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovų naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja tarnybinių lengvųjų automobilių priskyrimo vidaus reikalų centrinių įstaigų vadovams (toliau – vadovas (-ai)), naudojimosi tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, jų saugojimo ir techninės priežiūros tvarką.

 

II SKYRIUS

TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ PRISKYRIMAS VADOVAMS

 

2.    Vadovas, norėdamas, kad jam būtų priskirtas naudotis tarnybinis lengvasis automobilis, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo, vidaus reikalų ministrui pateikia prašymą. Prašyme turi būti nurodytas faktinės gyvenamosios vietos adresas ir pridedama vadovui išduoto vairuotojo pažymėjimo kopija. Vairuotojo pažymėjimo kopija nepridedama, jeigu vadovas prašo priskirti naudotis tarnybinį automobilį su vairuotoju. Vadovas, norėdamas ne tarnybos metu jam priskirtą tarnybinį lengvąjį automobilį saugoti ne vidaus reikalų centrinės įstaigos teritorijoje, prašyme turi nurodyti tarnybinio lengvojo automobilio saugojimo vietos adresą.

3.    Gavęs Aprašo 2 punkte nurodytą prašymą, vidaus reikalų ministras per 10 darbo dienų įsakymu priskiria vadovui tarnybinį lengvąjį automobilį. Įsakyme dėl tarnybinio lengvojo automobilio vadovui priskyrimo nurodoma tarnybinio lengvojo automobilio markė, modelis, valstybinis numeris, nustatoma didžiausia leistina metinė rida ir tarnybinio lengvojo automobilio saugojimo ne tarnybos metu vieta.

4.    Vidaus reikalų ministrui priėmus įsakymą dėl tarnybinio lengvojo automobilio priskyrimo, vadovas su šiuo įsakymu supažindinamas pasirašytinai. Vadovui priskirto tarnybinio lengvojo automobilio perdavimas įforminamas tarnybinio lengvojo automobilio perdavimo–priėmimo aktu, kurį pasirašo vadovas ir darbuotojas, atsakingas už įstaigos, kuriai priklauso priskirtas tarnybinis lengvasis automobilis, transporto priemonių eksploataciją (toliau – atsakingas darbuotojas).

 

III skyrius

vadovų naudojimasis tarnybiniais lengvaisiais automobiliais, įskaitant nuvykimą į darbą ir grįžimą iš jo

 

5.    Vadovas jam priskirtu tarnybiniu lengvuoju automobiliu naudojasi tik tarnybos reikmėms, kai būtina užtikrinti jo funkcijų vykdymą, taip pat nuvykti į darbą ir grįžti iš jo. Vadovas naudojasi tarnybiniu lengvuoju automobiliu su vairuotoju ar be vairuotojo.

6.    Vadovui priskirtas tarnybinis lengvasis automobilis ne tarnybos metu yra laikomas Aprašo 3 punkte nurodytame įsakyme nustatytoje saugojimo vietoje, išskyrus tuos atvejus, kai priskirtu tarnybiniu lengvuoju automobiliu vykstama į tarnybinę komandiruotę.

7.    Kiekvienos darbo dienos pradžioje, prieš išvažiuodamas iš tarnybinio lengvojo automobilio saugojimo vietos, vadovas privalo patikrinti tarnybinio lengvojo automobilio techninę būklę.

8.    Vadovui priskirto tarnybinio lengvojo automobilio draudimą ir privalomąją techninę apžiūrą organizuoja atsakingas darbuotojas.

9.    Vadovas privalo nedelsdamas informuoti atsakingą darbuotoją apie jam priskirto tarnybinio lengvojo automobilio techninius gedimus ar kitus mechanizmų sutrikimus.

10.     Įvykus tarnybinio lengvojo automobilio vagystei ar vagystei iš tarnybinio lengvojo automobilio, eismo įvykiui ar apgadinus tarnybinį lengvąjį automobilį, vadovas turi nedelsdamas informuoti atsakingą darbuotoją, o ne vėliau kaip kitą darbo dieną tarnybiniu pranešimu informuoti vidaus reikalų ministrą.

11.     Įvykus tarnybinio lengvojo automobilio vagystei ar vagystei iš tarnybinio lengvojo automobilio, eismo įvykiui ar apgadinus tarnybinį lengvąjį automobilį, kai yra tarnybinio nusižengimo požymių, atliekamas tarnybinis patikrinimas.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12.     Vidaus reikalų ministrui priėmus įsakymą dėl tarnybinio lengvojo automobilio priskyrimo, vadovas supažindinamas su Aprašu pasirašytinai.

13.     Vadovas yra materialiai atsakingas už jam priskirtą tarnybinį lengvąjį automobilį ir jame sumontuotą įrangą.

_____________________