LIETUVOS RESPUBLIKOS

CIVILINIO KODEKSO 6.895, 6.896  STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR KODEKSO PAPILDYMO 6.8951 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2016 m. lapkričio 8 d. Nr. XII-2755

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 6.895 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.895 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6.895 straipsnis. Indėlių rūšys

1. Banko indėlio sutartis gali būti sudaryta nustatant banko ar kitos kredito įstaigos pareigą išmokėti indėlį pagal pirmą pareikalavimą (indėlis iki pareikalavimo) arba nustatant banko ar kitos kredito įstaigos pareigą išmokėti indėlį praėjus tam tikram terminui (terminuotas indėlis, neatšaukiamas terminuotas indėlis).

2. Bankų ar kitų kredito įstaigų veiklą reglamentuojantys teisės aktai bei šalys susitarimu gali nustatyti ir kitokias indėlių rūšis.

3. Nepaisant indėlio rūšies, išskyrus  neatšaukiamus terminuotus indėlius, bankas ar kita kredito įstaiga privalo išmokėti visą ar dalį indėlio pagal pirmą indėlininko pareikalavimą. Sutarties sąlyga, numatanti indėlininko atsisakymą teisės gauti indėlį pagal pirmą pareikalavimą, išskyrus  neatšaukiamus terminuotus indėlius, negalioja.

4. Neatšaukiamas terminuotas indėlis nesuteikia indėlininkui teisės atsiimti indėlį ar jo dalį nesuėjus sutartyje nustatytam terminui, išskyrus šio kodekso 6.8951 straipsnyje nustatytus atvejus. Prieš neatšaukiamo terminuoto indėlio sutarties sudarymą bankas ar kita kredito įstaiga privalo informuoti indėlininką apie neatšaukiamo terminuoto indėlio ypatumus, skirtumus nuo kitų siūlomų indėlių, neatšaukiamo terminuoto indėlio sutarties sudarymo, pratęsimo ir nutraukimo sąlygas. Pareiga įrodyti, kad ši informacija indėlininkui suteikta, tenka bankui ar kitai kredito įstaigai.

5. Kai indėlis išmokamas indėlininkui nesuėjus sutartyje nustatytam terminui ar iki kitų sutartyje numatytų aplinkybių susidarymo (išskyrus indėlius iki pareikalavimo), palūkanos išmokamos tokio dydžio, kuris atitinka indėliams iki pareikalavimo nustatytas palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita.

6. Jeigu indėlininkas nereikalauja išmokėti terminuoto ar neatšaukiamo terminuoto indėlio pasibaigus jo terminui ar susidaro kitos sutartyje numatytos aplinkybės, tai sutartis pripažįstama pratęsta indėlio iki pareikalavimo sąlygomis, jeigu sutartis nenustato ko kita. Indėlininkas sutikimą dėl kiekvieno sutarties pratęsimo neatšaukiamo terminuoto indėlio sąlygomis turi pareikšti bankui ar kitai kredito įstaigai likus ne mažiau negu keturiolikai ir ne daugiau kaip šešiasdešimt dienų iki neatšaukiamo terminuoto indėlio termino pabaigos. Pareiga įrodyti, kad šis indėlininko sutikimas gautas, tenka bankui ar kitai kredito įstaigai.“

 

2 straipsnis. Kodekso papildymas 6.8951 straipsniu

Papildyti Kodeksą 6.8951 straipsniu:

6.8951 straipsnis. Neatšaukiamo terminuoto indėlio sutarties nutraukimas

Indėlininkas, kuris yra vartotojas, ypatingomis aplinkybėmis (darbo netekimas, sunki liga, indėlininko, jo sutuoktinio, vaiko ar kito artimojo giminaičio mirtis, kitos sutartyje numatytos svarbios aplinkybės), o kitais atvejais – banko ar kitos kredito įstaigos sutikimu turi teisę prieš terminą nutraukti neatšaukiamo terminuoto indėlio sutartį arba atsiimti dalį indėlio. Visais šiais atvejais bankas ar kita kredito įstaiga privalo išmokėti visą indėlį arba jo dalį pagal indėlininko pareikalavimą, indėlininkui nepatiriant papildomų su sutarties nutraukimu susijusių išlaidų.“

 

3 straipsnis. 6.896 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6.896 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Bankas ar kita kredito įstaiga neturi teisės vienašališkai mažinti sutartyje numatytų palūkanų, mokamų už neatšaukiamus terminuotus indėlius, dydžio. Palūkanų, mokamų už kitokius indėlius (išskyrus indėlius iki pareikalavimo), dydžio bankas ar kita kredito įstaiga vienašališkai mažinti neturi teisės, jeigu ko kita nenustato sutartis.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė