KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOLEGIJOS SUDARYMO

 

2019 m. balandžio 30 d. Nr. T-166

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 17 straipsniu, Kelmės rajono savivaldybės tarybos reglamento 169, 170 punktais, Kelmės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Sudaryti Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019–2023 metų įgaliojimų laikui Kelmės rajono savivaldybės tarybos kolegiją iš 9 šios tarybos narių tokios sudėties:

Vaclovas Andrulis,

Ramūnas Baranauskas,

Vytautas Barkauskas,

Kęstutis Bilius,

Albertas Brazas,

Dainius Ivoškis,

Saulius Mockus,

Petras Račkauskas,

Egidijus Ūksas.

2. Pripažinti netekusiu galios Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 22 d. sprendimą Nr. T-88 „Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vaclovas Andrulis