LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

dėl lietuvos respublikos ŪKIO MINISTRO 2008 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO nR. 4-119 „DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO IR SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJOS FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. gruodžio 10 d. Nr. 4-891

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymą Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

įsakymas

DĖL SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO IR SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJOS FORMOS PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 117 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą“ 1 punktu,

t virtinu pridedamus:

1. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašą;

2. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos 1 formą;

3. Partnerinių įmonių duomenų 1 P formą;

4. Susijusių įmonių duomenų 1 S formą.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

Ūkio ministras                                                                                                 Evaldas Gustas

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2014 m. gruodžio 10 d.

įsakymo Nr. 4-891 redakcija)

 

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašas (toliau –Tvarkos aprašas) nustato smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo procedūros tvarką ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos (toliau – Deklaracija) užpildymo tvarką.

2. Tvarkos aprašas yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu.

3. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Deklaruojančioji įmonė – įmonė, deklaruojanti savo, kaip smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjekto, statusą.

3.2. Deklaruojantysis verslininkas – verslininkas, deklaruojantis savo, kaip SVV subjekto, statusą.

3.3. Didelė įmonė – įmonė, pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1, 2, 3 dalyse nustatytus duomenis nepriskiriama labai mažai, mažai ar vidutinei įmonei.

3.4. Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija – ūkio ministro įsakymu patvirtintos formos dokumentas, kuriame verslo subjektas nurodo Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 1, 2, 3 dalyse nustatytus priskyrimo SVV subjektui duomenis ir deklaruoja savo, kaip SVV subjekto, statusą.

3.5. Verslo subjektas – deklaruojančioji įmonė arba deklaruojantysis verslininkas.

4. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

5. Savo, kaip SVV subjekto, statusą deklaruoja verslo subjektai, siekiantys gauti valstybės paramą bet kuria iš Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 6 straipsnyje nustatytų valstybės paramos formų, kai teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės paramos teikimą, nustatyta, kad tinkamais pareiškėjais gali būti SVV subjektai (arba dalis SVV subjektų – labai mažos įmonės, mažos įmonės, vidutinės įmonės, verslininkai, atitinkantys SVV subjekto statusą).

 

II SKYRIUS

DEKLARACIJOS PILDYMAS

 

6. Deklaraciją sudaro Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos 1 forma (toliau – 1 forma), Partnerinių įmonių duomenų 1 P forma (toliau – 1 P forma) ir jos priedas Partnerinės įmonės aprašymas (toliau – 1 P formos priedas), Susijusių įmonių duomenų 1 S forma (toliau – 1 S forma) ir jos priedas Susijusios įmonės aprašymas (toliau – 1 S formos priedas).

7. Verslo subjektai, kurie pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą:

7.1. yra savarankiškos įmonės, pildo tik 1 formą;

7.2. turi bent vieną partnerinę įmonę, bet neturi nė vienos susijusios įmonės, pildo 1 formą, 1 P formą ir 1 P formos priedą;

7.3. neturi partnerinių įmonių, turi bent vieną susijusią įmonę, kuri neturi partnerinių įmonių, pildo 1 formą, 1 S formą ir 1 S formos priedą;

7.4. turi bent vieną susijusią ir bent vieną partnerinę įmonę, pildo visas formas: 1 formą, 1 P formą ir 1 P formos priedą, 1 S formą ir 1 S formos priedą.

8. Siūlytina Deklaraciją pildyti tokiu nuoseklumu: 1 P formos priedas, 1 P forma (jei verslo subjektas turi partnerinių įmonių), 1 S formos priedas, 1 S forma (jei verslo subjektas turi susijusių įmonių), 1 forma.

9. Deklaracija turi būti pildoma laikantis tokių reikalavimų:

9.1. Deklaracija pildoma tokios formos, kokia yra patvirtinta šiuo įsakymu, ir skelbiama Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos interneto svetainėje (www.ukmin.lt).

9.2. Deklaracija gali būti pildoma ranka didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis juodu arba tamsiai mėlynu rašikliu (rašalu) arba, jeigu tekstas spausdinamas, mažosiomis raidėmis (sakinys pradedamas didžiąja raide).

9.3. Deklaracijoje įrašomos sumos turi būti apvalinamos: 49 centai ir mažiau atmetami, o 50 centų ir daugiau laikomi euru.

 

10. Verslo subjekto partnerinės ir (ar) susijusios įmonės nustatomos pagal Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 2 straipsnio 7 ir 12 dalyse apibrėžtus įmonių tarpusavio ryšius tą dieną, kuri laikoma paskutine ataskaitinio laikotarpio diena.

 

11. Būtinas užpildyti Deklaracijos formas pildo verslo subjektas. Deklaracija patvirtinama įmonės vadovo ar verslininko parašu arba jų elektroniniu parašu. Už Deklaracijoje pateikiamų duomenų teisingumą atsako Deklaraciją pasirašęs įmonės vadovas ar verslininkas.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJOS 1 FORMOS PILDYMAS

 

12. 1 formą pildo kiekviena deklaruojančioji įmonė ar deklaruojantysis verslininkas.

13. 1 forma pildoma tokia tvarka:

13.1. Viršuje centre, po žodžiais „Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija“, įrašoma deklaracijos pildymo data (metai, mėnuo, diena).

13.2. Kairiajame viršutiniame kampe ženklu „X“ pažymima, ar deklaracija yra pirminė, ar patikslinta.

13.3. 1 langelyje „Verslo subjekto pavadinimas“ įrašomas deklaruojančiosios įmonės pavadinimas arba deklaruojančiojo verslininko vardas ir pavardė.

13.4. 2 langelyje „Verslo subjekto buveinė“ įrašomas deklaruojančiosios įmonės patalpų, kuriose yra jos buveinė, adresas arba deklaruojančiojo verslininko nuolatinė gyvenamoji vieta.

13.5. 3 langelyje „Verslo subjekto įsteigimo data“ įrašoma deklaruojančiosios įmonės įsteigimo data (metai, mėnuo, diena) arba deklaruojančiojo verslininko:

13.5.1. verslo liudijime nurodyta verslo liudijimo galiojimo pradžios data (metai, mėnuo, diena);

13.5.2. Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymoje nurodyta veiklos pradžios data (metai, mėnuo, diena);

13.5.3. Nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymoje nurodyta individualios veiklos pradžios data (metai, mėnuo, diena).

13.6. 4 langelyje „Verslo subjekto kodas / PVM mokėtojo kodas“ įrašomas deklaruojančiosios įmonės kodas arba verslininkui išduoto verslo liudijimo numeris, arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymos numeris, arba Nenuolatinio Lietuvos gyventojo nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje pažymos numeris. Jei deklaruojančioji įmonė ar deklaruojantysis verslininkas yra įregistruoti pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojais, įrašomas PVM mokėtojo kodas.

13.7. 5 langelyje „Verslo subjekto vadovo vardas, pavardė ir pareigos“ įrašomas deklaruojančiosios įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos. Deklaruojantysis verslininkas šio langelio nepildo.

13.8. 6 langelyje „Verslo subjekto ryšių duomenys: elektroninis paštas ir telefonas“ įrašomi deklaruojančiosios įmonės arba deklaruojančiojo verslininko ryšių duomenys: elektroninis paštas ir telefonas.

13.9. 7 langelyje „Verslo subjekto tipas“ ženklu „X“ pažymimas verslo subjekto tipas:

13.9.1. ženklu „X“ pažymimas verslo subjekto tipas „savarankiška“, jei verslo subjektas neturi nė vienos partnerinės ir nė vienos susijusios įmonės;

13.9.2. ženklu „X“ pažymimas verslo subjekto tipas „partnerinė“, jei verslo subjektas turi bent vieną partnerinę įmonę;

13.9.3. ženklu „X“ pažymimas verslo subjekto tipas „susijusi įmonė“, jei verslo subjektas turi bent vieną susijusią įmonę;

13.9.4. jei verslo subjektas turi bent vieną partnerinę įmonę ir bent vieną susijusią įmonę, ženklu „X“ pažymimas ir verslo subjekto tipas „partnerinė“, ir verslo subjekto tipas „susijusi“.

13.10. 8 langelyje „Laikotarpis, kurio Deklaracija teikiama“ įrašomi atitinkami metai, kurių Deklaracija teikiama. Įrašyti metai turi atitikti metus, už kuriuos patvirtintos metinės finansinės atskaitomybės, konsoliduotos metinės atskaitomybės ar kitų finansinių dokumentų pagrindu į Deklaraciją įrašomi duomenys.

13.11. 9 langelio „Duomenys, pagal kuriuos nustatomas verslo subjekto statusas“:

13.11.1. eilutės „DA1“, kuri pildoma, jei verslo subjektas nesudaro konsoliduotos finansinės atskaitomybės arba jo duomenys nėra įtraukti į kitos įmonės sudaromą konsoliduotą finansinę atskaitomybę, skiltyje „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“ įrašomas verslo subjekto vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius, skiltyje „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“ įrašomos verslo subjekto metinės pajamos (tūkst. eurų), nurodytos jo metinėje finansinėje atskaitomybėje ar kituose finansiniuose dokumentuose, skiltyje „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ įrašoma verslo subjekto balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų). Užpildžius eilutę „DA1“, eilutė „DA2“ nepildoma;

13.11.2. eilutėje „DA2“, kuri pildoma, jei verslo subjektas sudaro konsoliduotą finansinę atskaitomybę arba jo duomenys įtraukti į kitos įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę (nebuvo užpildyta eilutė „DA1“), į skiltis „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“, „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ atitinkamai perkeliami duomenys iš 1 S formos 2 langelio „Konsoliduotos finansinės atskaitomybės duomenys DA“ eilutės „DA“ skilčių „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“, „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“;

13.11.3. eilutėje „∑kn DPn“ į skiltis „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“, „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ atitinkamai perkeliami partnerinių įmonių duomenys iš 1 P formos eilutės „∑kn DPn“ skilties „kn DPn“ poskilčių „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“, „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“;

13.11.4. eilutėje „∑DSn“ į skiltis „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“, „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ atitinkamai perkeliami susijusių įmonių duomenys iš 1 S formos 4 langelio „Susijusių įmonių, kurių duomenys neįtraukti į konsoliduotą finansinę atskaitomybę, duomenys“ eilutės „∑DSn“ skilčių „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“, „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ (jei susijusiųjų įmonių duomenys nebuvo įtraukti į verslo subjekto konsoliduotą finansinę atskaitomybę);

13.11.5. eilutės „DAg = DA1 + DA2 + ∑kn DPn + ∑DSn“ skiltyse „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“, „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ įrašomos sumos, gautos sudėjus eilučių „DA1“, „DA2“ „∑kn DPn“, ∑DSn“ atitinkamose skiltyse „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“, „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ įrašytas sumas. Pagal šioje eilutėje nurodytas sumas yra nustatomas verslo subjekto statusas.

13.12. 10 langelio „Verslo subjekto statusas“:

13.12.1. eilutėje „Laikotarpis“ nurodomi metai, kurių Deklaracija yra teikiama;

13.12.2. eilučių „Labai maža įmonė“, „Maža įmonė“, „Vidutinė įmonė“, „Didelė įmonė“ antroje skiltyje, remiantis 9 langelio eilutės „DAg = DA + ∑kn DPn + ∑DS“ skilčių „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“, „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ duomenimis, ženklu „X“ pažymimas verslo subjekto dydis (labai maža, maža, vidutinė, didelė įmonė) metais, kurių Deklaracija yra teikiama.

13.13. Deklaruojantysis verslininkas 10 langelį pildo taip pat kaip ir deklaruojančioji įmonė – ženklu „X“ pažymi „Labai maža įmonė“, jei pagal 9 langelio eilutės „DAg = DA + ∑kn DPn + ∑DS“ skilčių „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“, „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ duomenis jo statusas atitinka labai mažos įmonės statusą, „Maža įmonė“, jei pagal 9 langelio eilutės „DAg = DA + ∑kn DPn + ∑DS“ skilčių „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“, „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ duomenis jo statusas atitinka mažos įmonės statusą, „Vidutinė įmonė“, jei pagal 9 langelio eilutės „DAg = DA + ∑kn DPn + ∑DS“ skilčių „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“, „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų t)“ duomenis jo statusas atitinka vidutinės įmonės statusą, „Didelė įmonė“, jei pagal 9 langelio eilutės „DAg = DA + ∑kn DPn + ∑DS“ skilčių „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“, „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ duomenis jo statusas atitinka didelės įmonės statusą.

13.14. 11 langelyje „Verslo subjekto vadovo vardas ir pavardė“ įrašomas deklaruojančiosios įmonės vadovo arba deklaruojančiojo verslininko vardas, pavardė ir rašomas šio asmens parašas, patvirtinantis Deklaracijoje pateiktų duomenų teisingumą ir tikslumą.

13.15. 12 langelio „Pridedamos formos“ skiltyje „Formos pavadinimas“ ženklu „X“ pažymima, kurios iš Deklaracijos formų yra pateikiamos, skilties „Lapų skaičius“ atitinkamoje eilutėje įrašomas kiekvienos pateikiamos formos lapų skaičius.

ANTRASIS SKIRSNIS

PARTNERINIŲ ĮMONIŲ DUOMENŲ 1 P FORMOS PILDYMAS

 

14. 1 P formą verslo subjektas pildo, jei turi bent vieną partnerinę įmonę arba jei verslo subjektas turi bent vieną susijusią įmonę, kuri turi bent vieną partnerinę įmonę. 1 P forma pildoma tokia tvarka:

14.1. Kairiajame viršutiniame kampe ženklu „X“ pažymima, ar deklaracija yra pirminė, ar patikslinta.

14.2. Skiltyje „Eil. Nr.“ pagal eilę įrašomi eilės numeriai pradedant nuo 1.

14.3. Skiltyje „Partnerinės įmonės (pavadinimas, įmonės kodas)“ įrašomi verslo subjekto partnerinių įmonių pavadinimai, įmonių kodai ir su verslo subjektu susijusių įmonių partnerinių įmonių, kurių duomenys nėra įtraukti į susijusios įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę, pavadinimai ir kodai.

14.4. Į atitinkamas skilties „kn DPn poskilčių „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“ ir „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ eilutes pagal įmonių pavadinimus ir kodus perkeliami šias įmones apibūdinantys duomenys iš atitinkamų 1 P formos priedo 13 langelio „kn-oji partnerinės įmonės duomenų dalis kn DPn“ eilutės „kn DPn“ skilčių „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“ ir „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“.

14.5. Eilutės „kn DPn“ skiltyse „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“, „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ įrašomos sumos, gautos sudėjus visų pirmiau esančių eilučių atitinkamose skiltyse „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“, „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ įrašytas sumas.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PARTNERINĖS ĮMONĖS APRAŠYMO FORMOS PILDYMAS

 

15. 1 P formos priedas pildomas kiekvienai verslo subjekto partnerinei įmonei ir verslo subjekto susijusios įmonės partnerinei įmonei. 1 P formos priedas pildomas tokia tvarka:

15.1. Kairiajame viršutiniame kampe ženklu „X“ pažymima, ar deklaracija yra pirminė, ar patikslinta.

15.2. 1 langelyje „Įmonės pavadinimas“ įrašomas partnerinės įmonės pavadinimas.

15.3. 2 langelyje „Įmonės buveinė“ įrašomas partnerinės įmonės patalpų, kuriose yra partnerinės įmonės buveinė, adresas.

15.4. 3 langelyje „Įmonės įsteigimo data“ įrašoma partnerinės įmonės įsteigimo data (metai, mėnuo, diena).

15.5. 4 langelyje „Įmonės kodas“ įrašomas partnerinės įmonės kodas.

15.6. 5 langelyje „Įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos“ įrašomas partnerinės įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos.

15.7. 6 langelyje „Įmonės ryšių duomenys: elektroninis paštas ir telefonas“ įrašomi partnerinės įmonės ryšių duomenys: elektroninis parašas ir telefonas.

15.8. 7 langelyje „Laikotarpis, kurio Deklaracija yra teikiama“ įrašomi metai, kurių duomenys apie partnerinę įmonę teikiami. Jie turi sutapti su 1 formos 8 langelyje „Laikotarpis, kurio Deklaracija yra teikiama“ nurodytu laikotarpiu.

15.9. 8 langelio „Partnerinės įmonės duomenys DPn“ eilutėje „Pn“:

15.9.1. skiltyje „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“ įrašomas partnerinės įmonės vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius arba, jei partnerinė įmonė sudaro konsoliduotą finansinę atskaitomybę, visų įmonių, kurių duomenys įtraukti į konsoliduotą finansinę atskaitomybę, vidutinio metų sąrašinių darbuotojų skaičiaus suma;

15.9.2. skiltyje „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“ įrašoma partnerinės įmonės metinių pajamų suma (tūkst. eurų) arba, jei partnerinė įmonė sudaro konsoliduotą finansinę atskaitomybę, konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje nurodyta metinė pajamų suma (tūkst. eurų);

15.9.3. skiltyje „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ įrašoma suma, atitinkanti partnerinės įmonės balanse nurodytą turto vertę (tūkst. eurų), arba, jei partnerinė įmonė sudaro konsoliduotą finansinę atskaitomybę, konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje nurodyta turto vertė (tūkst. eurų).

15.10. 8 langelyje „Partnerinės įmonės duomenys DPn“ pildoma tiek eilučių „PS1“, „PS2“, „PS3“, „PS4“ ir t. t., kiek partnerinė įmonė turi susijusių įmonių, kurių duomenys nebuvo įtraukti į partnerinės įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

15.11. 8 langelio „Partnerinės įmonės duomenys DPn“ eilutėse „PS1“, „PS2“, „PS3“, „PS4“:

15.11.1. skilties „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“ kiekvienoje eilutėje įrašomas partnerinės įmonės kiekvienos susijusios įmonės, kurios duomenys nebuvo įtraukti į konsoliduotą finansinę atskaitomybę, vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius;

15.11.2. skilties „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“ kiekvienoje eilutėje įrašoma partnerinės įmonės kiekvienos susijusios įmonės, kurios duomenys nebuvo įtraukti į konsoliduotą finansinę atskaitomybę, metinių pajamų suma (tūkst. eurų);

15.11.3. skilties „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ kiekvienoje eilutėje įrašoma partnerinės įmonės kiekvienos susijusios įmonės, kurios duomenys nebuvo įtraukti į konsoliduotą finansinę atskaitomybę, balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų).

15.12. 8 langelio „Partnerinės įmonės duomenys DPn“ eilutės „DPn skiltyse „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“, „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ įrašomos sumos, gautos sudėjus visų pirmiau esančių eilučių (Pn, PS1, PS2, PS3, PS4 ir t. t.) atitinkamose skiltyse „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“, „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ įrašytas sumas.

15.13. 9 langelio „Su partnerinėmis įmonėmis susijusių įmonių, kurių duomenys įtraukti į konsoliduotą partnerinės įmonės finansinę atskaitomybę, identifikavimas“ pildoma tiek eilučių, kiek partnerinė įmonė turi susijusių įmonių, kurių duomenys įtraukti į partnerinės įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

15.14. 9 langelio „Su partnerinėmis įmonėmis susijusių įmonių, kurių duomenys įtraukti į konsoliduotą partnerinės įmonės finansinę atskaitomybę, identifikavimas“ eilučių:

15.14.1. skiltyje „Susijusios įmonės pavadinimas“ įrašomas susijusios įmonės, kurios duomenys buvo įtraukti į partnerinės įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę, pavadinimas;

15.14.2. skiltyje „Susijusios įmonės buveinė“ įrašomas susijusios įmonės, kurios duomenys buvo įtraukti į partnerinės įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę, patalpų, kuriose yra jos buveinė, adresas;

15.14.3. skiltyje „Susijusios įmonės kodas“ įrašomas susijusios įmonės, kurios duomenys buvo įtraukti į partnerinės įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę, kodas;

15.14.4. skiltyje „Susijusios įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos“ įrašomas susijusios įmonės, kurios duomenys buvo įtraukti į partnerinės įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę, vadovo vardas, pavardė ir pareigos.

15.15. 10 langelyje „Su partnerinėmis įmonėmis susijusių įmonių, kurių duomenys neįtraukti į partnerinės įmonės finansinę atskaitomybę, identifikavimas“ pildoma tiek eilučių, kiek partnerinė įmonė turi susijusių įmonių, kurių duomenys nėra įtraukti į partnerinės įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

15.16. 10 langelio „Su partnerinėmis įmonėmis susijusių įmonių, kurių duomenys neįtraukti į partnerinės įmonės finansinę atskaitomybę, identifikavimas“ eilučių:

15.16.1. skiltyje „Susijusios įmonės pavadinimas“ įrašomas susijusios įmonės, kurios duomenys nebuvo įtraukti į partnerinės įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę, pavadinimas;

15.16.2. skiltyje „Susijusios įmonės buveinė“ įrašomas susijusios įmonės, kurios duomenys nebuvo įtraukti į partnerinės įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę, patalpų, kuriose yra jos buveinė, adresas;

15.16.3. skiltyje „Susijusios įmonės kodas“ įrašomas susijusios įmonės, kurios duomenys nebuvo įtraukti į partnerinės įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę, kodas;

15.16.4. skiltyje „Susijusios įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos“ įrašomas susijusios įmonės, kurios duomenys nebuvo įtraukti į partnerinės įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę, vadovo vardas, pavardė ir pareigos.

15.17. 11 langelyje „Informacija apie įmonę kaip investuotoją“:

15.17.1. skiltyje „Investuotojas“ ženklu „X“ partnerinė įmonė pažymi, kuriems iš Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio 16 dalies 1–4 punktuose nustatytų investuotojų – valdymo įmonei, investicinei bendrovei, neformaliam investuotojui, mokslo ir studijų institucijai, profesionaliajam investuotojui, savivaldybei – ji priklauso. Jei partnerinė įmonė nepriklauso nė vienam iš išvardytų investuotojų, ženklu „X“ pažymima „Nepriklauso nurodytiems investuotojams“;

15.17.2. skiltyje „Informacija apie investuotoją“, jei skiltyje „Investuotojas“ ženklu „X“ buvo pažymėta, kad investuotojas yra arba valdymo įmonė, arba investicinė bendrovė, arba neformalus investuotojas, arba mokslo ir studijų institucija, arba profesionalusis investuotojas, arba savivaldybė, įrašoma informacija, patvirtinanti, kad partnerinė įmonė priklauso šiems investuotojams.

15.18. 12 langelyje „Koeficiento kn nustatymas“:

15.18.1. eilutėje „kn1 įrašoma, kokią dalį verslo subjekto akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių turi jo partnerinė įmonė arba kokią dalį verslo subjekto susijusios įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių turi susijusios įmonės partnerinė įmonė, kai pildomi su verslo subjektu susijusios įmonės partnerinės įmonės duomenys;

15.18.2. eilutėje „kn2 įrašoma, kokią dalį savo partnerinės įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių turi verslo subjektas arba kokią dalį partnerinės įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių turi susijusi įmonė, kai pildomi su verslo subjektu susijusios įmonės partnerinės įmonės duomenys;

15.18.3. eilutėje kn3 įrašoma, kokią dalį verslo subjekto dalyvių balsų turi jo partnerinė įmonė arba kokią dalį susijusios įmonės dalyvių balsų turi jos partnerinė įmonė, kai pildomi su verslo subjektu susijusios įmonės partnerinės įmonės duomenys;

15.18.4. eilutėje „kn4 įrašoma, kokią dalį savo partnerinės įmonės dalyvių balsų turi verslo subjektas arba kokią dalį partnerinės įmonės dalyvių balsų turi susijusi įmonė, kai pildomi su verslo subjektu susijusios įmonės partnerinės įmonės duomenys;

15.18.5. eilutėje „kn“ įrašoma koeficiento kn reikšmė, kuri:

15.18.5.1. parenkama didžiausia iš eilutėse „kn1“, kn2“, kn3“, kn4“ įrašytų reikšmių, jei 11 langelio „Informacija apie įmonę kaip investuotoją“ skiltyje „Investuotojas“ partnerinė įmonė ženklu „X“ pažymėjo „Nepriklauso nurodytiems investuotojams“;

15.18.5.2. lygi nuliui, jei 11 langelio „Informacija apie įmonę kaip investuotoją“ skiltyje „Investuotojas“ partnerinė įmonė ženklu „X“ pažymėjo arba „Valdymo įmonė“, arba „Investicinė bendrovė“, arba „Neformalus investuotojas“, arba „Mokslo ir studijų institucija“, arba „Profesionalusis investuotojas“, arba „Savivaldybė“.

15.19. 13 langelio „kn-oji partnerinės įmonės duomenų dalis kn DPneilutėje „kn DPn“:

15.19.1. skiltyje „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“ įrašomas 12 langelio „Koeficiento kn nustatymas“ eilutėje „kn“ nurodyto koeficiento kn ir 8 langelio „Partnerinės įmonės duomenys DPn“ eilutėje „DPn“ skiltyje „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“ įrašyto vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus sandaugos rezultatas;

15.19.2. skiltyje „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“ įrašomas 12 langelio „Koeficiento kn nustatymas“ eilutėje „kn“ nurodyto koeficiento kn ir 8 langelio „Partnerinės įmonės duomenys DPn“ eilutėje „DPn“ skiltyje „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“ įrašytos metinių pajamų sumos (tūkst. eurų) sandaugos rezultatas;

15.19.3. skiltyje „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ įrašomas 12 langelio „Koeficiento kn nustatymas“ eilutėje „kn“ nurodyto koeficiento kn ir 8 langelio „Partnerinės įmonės duomenys DPn“ eilutėje „DPn“ skiltyje „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ įrašytos balanse nurodytos turto vertės (tūkst. eurų) sandaugos rezultatas.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

SUSIJUSIŲ ĮMONIŲ DUOMENŲ 1 S FORMOS PILDYMAS

 

16. 1 S formą verslo subjektas pildo, jei jis turi bent vieną susijusią įmonę. 1 S forma pildoma tokia tvarka:

16.1. Kairiajame viršutiniame kampe ženklu „X“ pažymima, ar deklaracija yra pirminė, ar patikslinta.

16.2. 1 langelyje „Verslo subjekto finansinės atskaitomybės sudarymo būdas“ ženklu „X“ pažymimas vienas iš dviejų atvejų:

16.2.1. verslo subjektas sudaro konsoliduotą finansinę atskaitomybę (arba jo duomenys yra įtraukti į kitos įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę);

16.2.2. verslo subjektas nesudaro konsoliduotos finansinės atskaitomybės ir jo duomenys nėra įtraukti į kitos įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

16.3. 2 langelį „Konsoliduotos finansinės atskaitomybės duomenys DA“ pildo tik tie verslo subjektai, kurie šios formos 1 langelyje „Verslo subjekto finansinės atskaitomybės sudarymo būdas“ ženklu „X“ pažymėjo, kad jie sudaro konsoliduotą finansinę atskaitomybę arba jų duomenys įtraukti į kitos įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

16.4. 2 langelio „Konsoliduotos finansinės atskaitomybės duomenys DA“ eilutėje „DA“:

16.4.1. skiltyje „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“ įrašomas konsoliduotas vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius, kuris nustatomas arba pagal konsoliduotos finansinės atskaitomybės duomenis, arba apskaičiuojamas kaip visų įmonių, kurių duomenys įtraukti į konsoliduotą finansinę atskaitomybę, vidutinio metų sąrašinio darbuotojų skaičiaus suma, jei konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje nėra nurodomas visų įmonių konsoliduotas vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius;

16.4.2. skiltyje „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“ įrašomos konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje nurodytos metinės pajamos (tūkst. eurų);

16.4.3. skiltyje „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ įrašoma konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje nurodoma turto vertė (tūkst. eurų).

16.5. 3 langelyje „Susijusių įmonių, kurių duomenys įtraukti į konsoliduotą finansinę atskaitomybę, identifikavimas“:

16.5.1. skiltyje „Susijusiosios įmonės pavadinimas“ įrašomas susijusios įmonės, kurios duomenys įraukti į konsoliduotą finansinę atskaitomybę, pavadinimas;

16.5.2. skiltyje „Susijusios įmonės buveinė“ įrašomas patalpų, kuriose yra susijusios įmonės buveinė, adresas;

16.5.3. skiltyje „Susijusios įmonės kodas“ įrašomas susijusios įmonės kodas;

16.5.4. skiltyje „Susijusios įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos“ įrašomas susijusios įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos.

16.6. 4 langelį „Susijusių įmonių, kurių duomenys neįtraukti į konsoliduotą finansinę atskaitomybę, duomenys“ pildo tie verslo subjektai, kurie šios formos 1 langelyje „Verslo subjekto finansinės atskaitomybės sudarymo būdas“ ženklu „X“ pažymėjo, kad jie nesudaro konsoliduotos finansinės atskaitomybės ir jų duomenys nėra įtraukti į kitos įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

16.7. 4 langelyje „Susijusių įmonių, kurių duomenys neįtraukti į konsoliduotą finansinę atskaitomybę, duomenys“ pildoma po eilutę kiekvienai susijusiai įmonei, kurios duomenys neįtraukti į konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

16.8. 4 langelyje „Susijusių įmonių, kurių duomenys neįtraukti į konsoliduotą finansinę atskaitomybę, duomenys“:

16.8.1. skiltyje „Susijusios įmonės (pavadinimas, įmonės kodas)“ įrašomi su verslo subjektu susijusių įmonių, kurių duomenys nėra įtraukti į konsoliduotą finansinę atskaitomybę, pavadinimai ir kodai;

16.8.2. į atitinkamas skilties „DSn poskilčių „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“ ir „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ eilutes pagal įmonių pavadinimus ir kodus perkeliami šias įmones apibūdinantys duomenys iš 1 S formos priedo, pildomo kiekvienai susijusiai įmonei, kurios duomenys neįtraukti į konsoliduotą finansinę atskaitomybę, 8 langelio „Susijusios įmonės duomenys DSn“ eilutės „DSn“ atitinkamų skilčių „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“ ir „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“.

16.9. Eilutės „DSn“ skiltyse „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“, „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ įrašomos sumos, gautos sudėjus visų 4 langelyje „Susijusių įmonių, kurių duomenys neįtraukti į konsoliduotą finansinę atskaitomybę, duomenys“ pirmiau esančių eilučių atitinkamose skiltyse „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“, „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“, „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ įrašytas sumas.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

SUSIJUSIOS ĮMONĖS APRAŠYMO FORMOS PILDYMAS

 

17. 1 S formos priedas pildomas kiekvienai verslo subjekto susijusiai įmonei, kurios duomenys nebuvo įtraukti į konsoliduotą finansinę atskaitomybę. 1 S formos priedas pildomas tokia tvarka:

17.1. Kairiajame viršutiniame kampe ženklu „X“ pažymima, ar Deklaracija yra pirminė, ar patikslinta.

17.2. 1 langelyje „Įmonės pavadinimas“ įrašomas susijusios įmonės pavadinimas.

17.3. 2 langelyje „Įmonės buveinės adresas“ įrašomas patalpų, kuriose yra susijusios įmonės buveinė, adresas.

17.4. 3 langelyje „Įmonės įsteigimo data“ įrašoma susijusios įmonės įsteigimo data (metai, mėnuo, diena).

17.5. 4 langelyje „Įmonės kodas“ įrašomas susijusios įmonės kodas.

17.6. 5 langelyje „Įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos“ įrašomas susijusios įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos.

17.7. 6 langelyje „Įmonės ryšių duomenys: elektroninis paštas ir telefonas“ įrašomi susijusios įmonės ryšių duomenys: elektroninis parašas ir telefonas.

17.8. 7 langelyje „Laikotarpis, kurio Deklaracija yra teikiama“ įrašomi metai, kurių duomenys apie susijusią įmonę teikiami. Jie turi sutapti su 1 formos 8 langelyje „Laikotarpis, kurio Deklaracija yra teikiama“ nurodytais metais.

17.9. 8 langelio „Susijusios įmonės duomenys Dsn“ eilutėje „Dsn“:

17.9.1. skiltyje „Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius“ įrašomas susijusios įmonės vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius;

17.9.2. skiltyje „Metinės pajamos (tūkst. eurų)“ įrašomos susijusios įmonės metinės pajamos (tūkst. eurų);

17.9.3. skiltyje „Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)“ įrašoma susijusios įmonės balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų).

 

III SKYRIUS

DEKLARACIJOS PATEIKIMAS IR TIKSLINIMAS

 

18. Deklaracija pateikiama juridiniam asmeniui, teisės aktų nustatyta tvarka teikiančiam valstybės paramą arba administruojančiam valstybės paramos teikimą, teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės paramos teikimą, ar kituose susijusiuose dokumentuose (pvz., kvietimuose teikti paraiškas) nustatytais terminais arba spausdinta, arba elektroniniu būdu, arba, esant techninių galimybių, užpildyta tiesiogiai interaktyviai („on-line“ režimu).

19. Deklaracija gali būti tikslinama, jei tokia galimybė nustatyta teisės aktuose, reglamentuojančiuose valstybės paramos teikimą, arba verslo subjekto iniciatyva, arba pagal juridinio asmens, teikiančio valstybės paramą arba administruojančio valstybės paramos teikimą, pranešimą apie pateiktoje Deklaracijoje esančias klaidas (neatitikimus).

20. Pateikta patikslinta Deklaracija turi būti užpildyta pagal Tvarkos apraše nustatytą tvarką. Patikslintoje deklaracijoje pateikiami visi (t. y. ne vien tik tikslinamieji) Deklaracijoje nurodytini duomenys.

21. Kilus neaiškumų dėl Deklaracijoje įrašytų duomenų tikslumo, juridinio asmens, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka pateikiama Deklaracija, prašymu verslo subjektas turi pateikti atitinkamų metų metinę finansinę atskaitomybę, konsoliduotą finansinę atskaitomybę arba kitus dokumentus, kuriais remdamasis verslo subjektas nurodė duomenis Deklaracijoje, taip pat verslo subjekto partnerinių ir susijusių įmonių finansinius ar kitus dokumentus, kuriais remiantis buvo pildomos Deklaracijos formos.

____________________________________________

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2014 m. gruodžio 10 d.

įsakymo Nr. 4-891 redakcija)

 

 

(Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos 1 forma)

SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO STATUSO DEKLARACIJOS

1 FORMA

___________________

(deklaracijos data)

_________________

(sudarymo vieta)

Pirminė            

Patikslinta       

1

Verslo subjekto pavadinimas

 

 

 

2

Verslo subjekto buveinė

 

 

 

3

Verslo subjekto įsteigimo data

 

 

 

4

Verslo subjekto kodas / PVM mokėtojo kodas

 

 

 

5

Verslo subjekto vadovo vardas, pavardė ir pareigos

 

 

 

 

 

 

6

Verslo subjekto ryšių duomenys: elektroninis paštas ir telefonas

 

 

 

 

 

 

7

Verslo subjekto tipas

Savarankiška įmonė

Partnerinė įmonė

Susijusi įmonė

8

Laikotarpis, kurio Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto deklaracija (toliau – Deklaracija)  teikiama

     

9

Duomenys, pagal kuriuos nustatomas verslo subjekto statusas

 

 

Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius

Metinės pajamos (tūkst. eurų)

Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)

DA1

Verslo subjekto duomenys, jei verslo subjektas nesudaro konsoliduotos finansinės atskaitomybės ir jo duomenys nėra įtraukti į kitos įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę

     

     

     

DA2

Duomenys, perkeliami iš Deklaracijos 1 S formos 2 langelio eilutės „DA“, jei verslo subjektas sudaro konsoliduotą finansinę atskaitomybę arba jo duomenys įtraukti į kitos įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę

     

     

     

∑kn DPn

Partnerinių įmonių duomenys, perkeliami iš Deklaracijos 1 P formos eilutės „∑kn DPn

     

     

     

∑DSn

Susijusių įmonių duomenys (jei nebuvo įtraukti į deklaruojančio verslo subjekto konsoliduotą finansinę atskaitomybę), perkeliami iš Deklaracijos 1 S formos 4 langelio eilutės „∑DSn

     

     

     

DAg = DA1 + DA2 + ∑kn DPn + ∑DSn

     

     

     

10

 

Verslo subjekto statusas

 

 

Laikotarpis

 

________metai

 

 

Labai maža įmonė

 

 

Maža įmonė

 

 

Vidutinė įmonė

 

 

Didelė įmonė

 

 

11

Verslo subjekto vadovo vardas ir pavardė

 

Patvirtinu, kad Deklaracijoje ir jos prieduose pateikti duomenys yra tikslūs ir teisingi

Parašas      

12

Pridedamos formos

Formos pavadinimas

Lapų skaičius

 

 

Partnerinių įmonių duomenų 1 P forma

     

 

 

Partnerinių įmonių duomenų 1 P formos priedas

     

 

 

Susijusių įmonių duomenų 1 S forma

     

 

 

Susijusių įmonių duomenų 1 S formos priedas

     

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2014 m. gruodžio 10 d.

įsakymo Nr. 4-891 redakcija)

 

(Partnerinių įmonių duomenų 1 P forma)

PARTNERINIŲ ĮMONIŲ DUOMENŲ 1 P FORMA

_________________

(deklaracijos data)

_________________

(sudarymo vieta)

Pirminė            

Patikslinta       

Eil. Nr.

Partnerinės įmonės

(pavadinimas, įmonės kodas)

kn DPn

Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius

Metinės pajamos (tūkst. eurų)

Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)

1.

 

 

     

     

     

2.

 

 

     

     

     

3.

 

 

     

     

     

4.

 

 

     

     

     

5.

 

 

     

     

     

6.

 

 

     

     

     

7.

 

 

     

     

     

8.

 

 

     

     

     

9.

 

 

     

     

     

10.

 

 

     

     

     

11.

 

 

     

     

     

12.

 

 

     

     

     

13.

 

 

     

     

     

14.

 

 

     

     

     

∑kn DPn

     

     

     

 

 

 

Partnerinių įmonių duomenų

1 P formos

priedas

 

(Partnerinės įmonės aprašymo forma)

PARTNERINĖS ĮMONĖS APRAŠYMAS

_________________

(deklaracijos data)

_________________

(sudarymo vieta)

Pirminė            

Patikslinta       

1

Įmonės pavadinimas

 

 

 

2

Įmonės buveinė

 

 

 

3

Įmonės įsteigimo data

 

 

 

4

Įmonės kodas

 

 

 

5

Įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos

 

 

 

6

Įmonės ryšių duomenys: elektroninis paštas ir telefonas

 

 

 

7

Laikotarpis, kurio Deklaracija yra teikiama

     

8

Partnerinės įmonės duomenys DPn

 

 

 

 

 

 

Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius

Metinės pajamos (tūkst. eurų)

Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)

Pn

Partnerinės įmonės duomenys arba konsoliduotos finansinės atskaitomybės duomenys

     

     

     

PS1

Su partnerine įmone susijusių įmonių, kurių duomenys nebuvo įtraukti į partnerinės įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę, duomenys

     

     

     

PS2

     

     

     

PS3

     

     

     

PS4

     

     

     

PS5

     

     

     

DPn

     

     

     

9

 

Su partnerinėmis įmonėmis susijusių įmonių, kurių duomenys įtraukti į konsoliduotą partnerinės įmonės finansinę atskaitomybę, identifikavimas

Susijusios įmonės pavadinimas

Susijusios įmonės buveinė

Susijusios įmonės kodas

Susijusios įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos

     

 

 

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

 

 

     

     

     

10

 

Su partnerinėmis įmonėmis susijusių įmonių, kurių duomenys neįtraukti į partnerinės įmonės finansinę atskaitomybę, identifikavimas

Susijusios įmonės pavadinimas

Susijusios įmonės buveinė

Susijusios įmonės kodas

Susijusios įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos

     

 

 

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

 

     

     

     

11

Informacija apie įmonę kaip investuotoją

 

 

 

 

Investuotojas

Informacija apie investuotoją

Valdymo įmonė

 

 

 

 

 

 

 

Investicinė bendrovė

Neformalus investuotojas

Mokslo ir studijų institucija

Profesionalusis investuotojas

Savivaldybė

Nepriklauso nurodytiems investuotojams

12.

 

Koeficiento kn nustatymas

kn1

Dalis verslo subjekto akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių, kurią turi jo partnerinė įmonė, arba dalis su verslo subjektu susijusios įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių, kurią turi susijusios įmonės partnerinė įmonė, kai pildomi su verslo subjektu susijusios įmonės partnerinės įmonės duomenys

     

kn2

Dalis partnerinės įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių, kurią turi verslo subjektas, arba dalis susijusios įmonės partnerinės įmonės akcijų, pajų ar kitokių dalyvavimą įmonės kapitale žyminčių kapitalo dalių, kurią turi susijusi įmonė, kai pildomi su verslo subjektu susijusios įmonės partnerinės įmonės duomenys

     

kn3

Dalis, kurią verslo subjekto dalyvių balsų turi jo partnerinė įmonė, arba dalis, kurią susijusios įmonės dalyvių balsų turi jos partnerinė įmonė, kai pildomi su verslo subjektu susijusios įmonės partnerinės įmonės duomenys

     

kn4

Dalis, kurią savo partnerinės įmonės dalyvių balsų turi verslo subjektas, arba dalis, kurią partnerinės įmonės dalyvių balsų turi susijusi įmonė, kai pildomi su verslo subjektu susijusios įmonės partnerinės įmonės duomenys

     

kn

     

13

kn-oji partnerinės įmonės duomenų dalis kn DPn:

 

Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius

Metinės pajamos (tūkst. eurų)

Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)

kn DPn

     

     

 

     

 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2014 m. gruodžio 10 d.

įsakymo Nr. 4-891 redakcija)

 

(Susijusių įmonių duomenų 1 S forma)

SUSIJUSIŲ ĮMONIŲ DUOMENŲ 1 S FORMA

_________________

(deklaracijos data)

_________________

(sudarymo vieta)

Pirminė            

Patikslinta       

1

Verslo subjekto finansinės atskaitomybės sudarymo būdas

Verslo subjektas sudaro konsoliduotą finansinę atskaitomybę arba jo duomenys yra įtraukti į kitos įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę

Verslo subjektas nesudaro konsoliduotos finansinės atskaitomybės ir jo duomenys nėra įtraukti į kitos įmonės konsoliduotą finansinę atskaitomybę

2

Konsoliduotos finansinės atskaitomybės duomenys DA

 

Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius

Metinės pajamos (tūkst. eurų)

Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)

DA

     

     

     

3

Susijusių įmonių, kurių duomenys įtraukti į konsoliduotą finansinę atskaitomybę, identifikavimas

Susijusios įmonės pavadinimas

Susijusios įmonės buveinė

Susijusios įmonės kodas

Susijusios įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos

     

 

 

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

 

 

     

     

     

     

 

 

     

     

     

4

Susijusių įmonių, kurių duomenys neįtraukti į konsoliduotą finansinę atskaitomybę, duomenys

Susijusios įmonės (pavadinimas, įmonės kodas)

DSn

Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius

Metinės pajamos (tūkst. eurų)

Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)

     

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     

 

     

     

     

     

 

     

     

     

∑DSn

     

     

     

 

 

 

Susijusių įmonių duomenų

1 S formos

priedas

 

(Susijusios įmonės aprašymo forma)

SUSIJUSIOS ĮMONĖS APRAŠYMAS

________________

(deklaracijos data)

_________________

(sudarymo vieta)

 

Pirminė            

Patikslinta       

1

Įmonės pavadinimas

 

 

 

2

Įmonės buveinė

 

 

 

3

Įmonės įsteigimo data

 

 

 

4

Įmonės kodas

 

 

 

5

Įmonės vadovo vardas, pavardė ir pareigos

 

 

 

 

 

 

6

Įmonės ryšių duomenys: elektroninis paštas ir telefonas

 

 

 

 

 

 

7

Laikotarpis, kurio Deklaracija yra teikiama

     

8

Susijusios įmonės duomenys DSn

 

Vidutinis metų sąrašinis darbuotojų skaičius

Metinės pajamos (tūkst. eurų)

Balanse nurodyto turto vertė (tūkst. eurų)

DSn