LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2006 M. SPALIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 3D-384 „DĖL TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ IR ŽEMĖS ŪKIO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ REGISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. vasario 2 d. Nr. 3D-61

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. 3D-384 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ ir  3 punktą išdėstau taip:

3. Nustatau, kad traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms ir jų priekaboms registruoti valstybinio numerio ženklus užsako savivaldybių administracijos, o traktorių ir savaeigių mašinų registracijos liudijimų blankais savivaldybių administracijas aprūpina valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras“.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                             Bronius Markauskas

 

 

 

SUDERINTA

Lietuvos savivaldybių asociacijos

2018-01-25 raštu Nr.(18)-SD-43