LOGOnespalv-maz2

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2007 M. BALANDŽIO 12 D. ĮSAKYMO nR. 3d-161 „DĖL GARANTINĖS ĮMOKOS PASKOLŲ GAVĖJAMS KOMPENSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2020 m. birželio 26 d. Nr. 3D-486

Vilnius

 

1. P a k e i č i u  Garantinės įmokos paskolų gavėjams kompensavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-161 „Dėl Garantinės įmokos paskolų gavėjams kompensavimo taisyklių patvirtinimo“, ir III skyrių papildau 81 punktu:

81. Nuo 2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. pagalba pagal taisykles neteikiama, t. y. nauji sprendimai dėl pagalbos suteikimo nepriimami dėl šių kaimo vietovėje veikiančių ūkio subjektų:

81.1. ūkio subjektų, užsiimančių pirmine žemės ūkio produktų gamyba (įskaitant kooperatines bendroves (kooperatyvus));

81.2. pripažintų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), užsiimančių žemės ūkio produktų perdirbimu ir prekyba;

81.3. kooperatinių bendrovių (kooperatyvų), neturinčių pripažintos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) statuso, užsiimančių žemės ūkio produktų perdirbimu ir prekyba, kurios veiklą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus ir jei per paskutinius keturis ketvirčius, ėjusius prieš paraiškos dėl pagalbos kompensuojant palūkanas suteikimo pateikimą, supirktų iš savo narių šių narių pagamintų žemės ūkio produktų vertė yra didesnė nei 50 proc. visų per tą laikotarpį supirktų žemės ūkio produktų vertės.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. liepos 1 d. 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                      Andrius Palionis