RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 37-OJO POSĖDŽIO PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS SUDARYMO

 

2021 m. gruodžio 7 d. Nr. M-        -(2.5)

Radviliškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsniu, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019-09-26 sprendimu Nr. T-110 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos tvirtinimo“, 41 punktu:

1.              Sudarau Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 37-ojo posėdžio, kuris vyks 2021 m. gruodžio 22 d 13.00 val., preliminarią darbotvarkę:

1.1.       Dėl  Radviliškio  rajono  savivaldybės  2021 metų  biudžeto tikslinimo.

1.2.       Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano 20021 metų asignavimų pakeitimo.

1.3.       Dėl Radviliškio rajono savivaldybės ir patikėjimo teise perduoto valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-893 Dėl Radviliškio rajono savivaldybės ir patikėjimo teise perduoto valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

1.4.       Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

1.5.       Dėl nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo ir Radviliškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T-116 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

1.6.       Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise.

1.7.       Dėl investicijų Šeduvos pramonės ir sandėliavimo zonos valstybinės žemės sklype pavyzdinės sutarties formos, patvirtintos Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. T-329 „Dėl investicijų Šeduvos pramonės ir sandėliavimo zonos valstybinės žemės sklype pavyzdinės sutarties formos patvirtinimo“ 8.3, 8.4 ir 8.6 papunkčių pakeitimo.

1.8.       Dėl viešajame aukcione parduodamo Radviliškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo.

1.9.       Dėl dienos socialinės globos skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

1.10.   Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. T-443 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės 2021 metų melioracijos ir hidrotechnikos statinių eksploatavimo, remonto, priežiūros darbų ir išlaidų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

1.11.        Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-988 „Dėl Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“ pakeitimo.

1.12.        Dėl teikiamų mokamų paslaugų įkainių viešojoje įstaigoje Radviliškio ligoninėje nustatymo.

1.13.        Dėl Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2022 metų tarybos posėdžių preliminarių datų nustatymo.

2.         Supažindinu Savivaldybės tarybos narius su vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimais bei reikalavimais.

 

 

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Vytautas Simelis