VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ ADMINISTRAVIMO IR PROCESŲ AUTOMATIZAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ MAINŲ SVETAINĖS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2020 m. balandžio 27 d. Nr. 2020/8-136

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ patvirtintų Institucijų, atsakingų už 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų valdymą ir kontrolę Lietuvoje, funkcijų aprašo 10.2 papunkčiu,  tvirtinu 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos duomenų mainų svetainės naudojimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Direktorė                                                                                                                   Lidija Kašubienė

 

 

PATVIRTINTA

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros

direktoriaus 2020 m. balandžio 27 d. įsakymu

Nr. 2020/8-136

 

2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ ADMINISTRAVIMO IR PROCESŲ AUTOMATIZAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS DUOMENŲ MAINŲ SVETAINĖS NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų (toliau – Mechanizmai) administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos duomenų mainų svetainės naudojimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) reglamentuojama prisijungimo prie 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos duomenų mainų svetainės (toliau – DMS), duomenų teikimo ir gavimo naudojantis DMS tvarka, pareiškėjo, projekto vykdytojo, DMS naudotojo teisės, jų suteikimo tvarka ir atsakomybė.

2.   Taisyklės taikomos pareiškėjui, projekto vykdytojui ir (arba) jų įgaliotiems fiziniams asmenims, DMS naudotojams. Taisyklės netaikomos administruojant Mechanizmų Dvišalio bendradarbiavimo fondą, techninę paramą, programas „Socialinis dialogas – deramas darbas“ ir „Pilietinė visuomenė“, vykdant Mokslinių tyrimų programos projektų atranką, pareiškėjams, kurie yra užsienio subjektai.

3.   Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ar vartojamos 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir finansavimo taisyklėse, patvirtintose 2019 m. birželio 12 d. Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu Nr. 1K-188 (toliau – MAFT), 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos nuostatuose (toliau – NORIS nuostatai) bei 2014-2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų administravimo ir procesų automatizavimo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatuose (toliau – NORIS saugos nuostatai), patvirtintus VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktorės 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 2019/8-86.

4.   Pareiškėjo ir projekto vykdytojo teisės ir atsakomybė nustatyta MAFT bei kvietime teikti paraiškas ir (arba) projektų koncepcijas, ir (arba) siūlyme teikti tiesioginio finansavimo paraišką (toliau – Kvietimas).

5.   Prisijungti prie DMS gali tik pareiškėjo ar projekto vykdytojo įgalioti fiziniai asmenys. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas ir prie DMS prisijungiantis pareiškėjo ar projekto vykdytojo įgaliotas fizinis asmuo privalo užtikrinti, kad fizinis asmuo, įgydamas teises, nurodytas 16-19 punktuose, turi tam pareiškėjo arba projekto vykdytojo suteiktus įgaliojimus.

6.   Prie DMS jungiamasi naudojant asmens tapatybės nustatymo ir autentiškumo patvirtinimo veiksmus per Elektroninių valdžios vartų portalą adresu https://dms.cpva.lt.

7.   Pirmą kartą prisijungdamas prie DMS, įgaliotas fizinis asmuo turi patvirtinti, kad susipažino su Taisyklėmis ir Asmens duomenų tvarkymo DMS taisyklėmis (Taisyklių 1 priedas), kurios pateikiamos DMS prisijungimo lange ir DMS naudotojo profilyje. Įgaliotas fizinis asmuo, patvirtindamas, kad susipažino su Taisyklėmis, patvirtina, kad susipažino su 3 punkte nurodytais teisės aktais.

8.   Įgaliotas fizinis asmuo, patvirtinęs, kad susipažino su Taisyklėmis ir Asmens duomenų tvarkymo DMS taisyklėmis, tampa DMS naudotoju.

9.   Teikti ir gauti duomenis per DMS gali tik DMS naudotojai. Pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi sudaryti sąlygas įgaliotiems fiziniams asmenims ir (arba) DMS naudotojams prisijungti prie DMS.

10.   DMS naudotojui per DMS pateikus duomenis, NORIS duomenų tvarkytojas – programos operatorius (toliau – PO) juos gauna 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų informacinėje sistemoje (toliau – NORIS). PO per NORIS pateikus duomenis, DMS naudotojas juos gauna DMS.

11.   NORIS tvarkytojas ir valdytojas (t.y. VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, kuri atlieka visas Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatyme valstybės informacinės sistemos valdytojui ir tvarkytojui nustatytas funkcijas, teises ir pareigas), PO neatsako už tai, kad dėl telekomunikacijos tinklų ar kitų ne dėl NORIS tvarkytojo ir valdytojo, PO kaltės atsiradusių sistemų gedimų įgaliotas fizinis asmuo ar DMS naudotojas negali prisijungti prie DMS ir laiku pateikti duomenų arba kad dėl tokių gedimų prarandami ar iškraipomi duomenys, taip pat už tai, kad dėl tokių gedimų DMS naudotojas nėra tinkamai informuojamas apie jo duomenų sutvarkymą.

12.   Kai DMS funkcinės galimybės nepakankamos ar laikinai neužtikrinamos arba PO nustatytais atvejais DMS naudotojas duomenis teikia ne per DMS, tokiu atveju duomenys teikiami 3 punkte nurodytų teisės aktų arba PO nustatyta tvarka.

13.   Informaciją apie DMS funkcinių galimybių laikiną neužtikrinimą NORIS tvarkytojas ir valdytojas skelbia DMS (jei įmanoma) ir Mechanizmų svetainėje adresu http://www.eeagrants.lt/Aktualu_NORIS_naudotojams.

14.   Prieiga prie DMS suteikiama vadovaujantis šiais principais:

14.1.  vientisumo – duomenis gali keisti (registruoti, redaguoti, šalinti arba papildyti) tik tam teisę turintys DMS naudotojai;

14.2.  prieinamumo – DMS naudotojai savo veiksmais neturi sutrikdyti DMS veikimo;

14.3.  atsekamumo – DMS naudotojų veiksmai yra fiksuojami – taip užtikrinama jų atsakomybė už atliktus veiksmus.

15.   DMS naudotojas, pastebėjęs duomenų saugumo pažeidimą ir (arba) kitą incidentą, apie tai nedelsdamas privalo pranešti NORIS tvarkytojui ir valdytojui kontaktais, skelbiamais Mechanizmų svetainėje adresu http://www.eeagrants.lt/Aktualu_NORIS_naudotojams.

 

II SKYRIUS

DMS NAUDOTOJO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

 

16.   DMS naudotojas, nesukūręs paraiškos ir (arba) projekto koncepcijos, arba nepriskirtas prie konkrečios paraiškos ir (arba) projektų koncepcijos, ir (arba) tiesioginio finansavimo paraiškos, ir (arba) projekto, ir (arba) tiesioginio finansavimo projekto, turi teisę peržiūrėti:

16.1.  DMS skelbiamų naujienų duomenis;

16.2.  aktyvių Kvietimų duomenis.

17.  DMS naudotojas konkrečioje paraiškoje ir (arba) projekto koncepcijoje, kurią sukūrė, arba paraiškoje ir (arba) projektų koncepcijoje, ir (arba) tiesioginio finansavimo paraiškoje, ir (arba) projekte, ir (arba) tiesioginio finansavimo projekte, kuriam buvo priskirtas (toliau kartu – savas projektas), papildomai prie 16 punkte nurodytų teisių, įgyja savo projekto peržiūros ir redagavimo teises.

18.   DMS naudotojas įgyja šias savo projekto duomenų peržiūros teises:

18.1.  peržiūrėti savo rengiamos ir (arba) pateiktos paraiškos, projekto koncepcijos ir (arba) priskirtos tiesioginio finansavimo paraiškos ir pranešimų duomenis;

18.2.  peržiūrėti savo rengiamos ir (arba) pateiktos paraiškos, projekto koncepcijos ir (arba) priskirtos tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimo (-ų) ir pranešimų duomenis;

18.3.  peržiūrėti savo projekto DMS naudotojų duomenis;

18.4.  peržiūrėti savo rengiamos ir (arba) pateiktos paraiškos, projekto koncepcijos ir (arba) priskirtos tiesioginio finansavimo paraiškos, įvykių ir priminimų duomenis;

18.5.  peržiūrėti bendrus savo projekto ir jam priskirtų PO atsakingų darbuotojų (projektų vadovo, teisininko, finansininko) duomenis;

18.6.  po projekto įgyvendinimo sutarties sudarymo, peržiūrėti savo projekto įgyvendinimo sutarties, jos keitimo (-ų) ir pranešimų duomenis.

19.   DMS naudotojas įgyja šias savo projekto duomenų redagavimo teises:

19.1.  V skyriuje nustatyta tvarka registruoti, redaguoti, šalinti ir pateikti savo paraiškos, projekto koncepcijos ir (arba) priskirtos tiesioginio finansavimo paraiškos ir jų pranešimų duomenis;

19.2.  VII skyriuje nustatyta tvarka registruoti, redaguoti ir blokuoti savo projekto DMS naudotojų duomenis;

19.3.  VI skyriuje nustatyta tvarka, po projekto įgyvendinimo sutarties sudarymo, registruoti, redaguoti savo projekto įgyvendinimo sutarties keitimo (-ų) ir pranešimų duomenis.

20.   DMS naudotojas turi teisę tvarkyti tik savo projektų duomenis pagal DMS priskirtas teises.

21.   DMS naudotojas atsako už:

21.1.  DMS naudotojų, kuriems suteikė teisę prisijungti prie savo projektų, DMS teisių administravimą IV skyriuje nustatyta tvarka;

21.2.  duomenų, pateiktų naudojant DMS, teisingumą bei teisėtumą;

21.3.  tai, kad atlikdamas veiksmus DMS turi tam suteiktus projekto vykdytojo ir (arba) pareiškėjo įgaliojimus.

22.   DMS naudotojui draudžiama:

22.1.  bandyti išvengti asmens tapatybės nustatymo prisijungimo metu;

22.2.  atskleisti DMS duomenis ar suteikti kitokią galimybę bet kokia forma su jais susipažinti tokios teisės ir projekto vykdytojo ir (arba) pareiškėjo įgaliojimo neturintiems asmenims;

22.3.  prisijungti prie DMS pasinaudojus kito DMS naudotojo prisijungimo duomenimis;

22.4.  sudaryti sąlygas pasinaudoti DMS tokios teisės ir projekto vykdytojo ir (arba) pareiškėjo įgaliojimo neturintiems asmenims;

22.5.  atlikti veiksmus, dėl kurių gali būti neteisėtai pakeisti ar sunaikinti DMS duomenys;

22.6.  atlikti bet kokius kitus neteisėtus duomenų tvarkymo DMS veiksmus;

22.7.  tvarkyti duomenis DMS kitokiais nei Taisyklėse, Asmens duomenų tvarkymo DMS taisyklėse, NORIS nuostatuose, NORIS saugos nuostatuose, MAFT bei Kvietime nurodytais tikslais.

 

III SKYRIUS

DUOMENŲ TEIKIMAS DMS

 

23.   Duomenys, pateikti DMS naudotojo PO per DMS, prilyginami projekto vykdytojo ir (arba) pareiškėjo pasirašytiems dokumentams.

24.   Duomenys, pateikti PO DMS naudotojui į DMS, prilyginami PO pasirašytiems dokumentams.

25.   DMS naudotojo PO per DMS į NORIS pateiktų duomenų gavimo data laikoma jų gavimo NORIS data.

26.   PO DMS naudotojui per NORIS į DMS pateiktų duomenų gavimo data laikoma jų gavimo DMS data.

27.   DMS naudotojo per DMS pateikti klaidingo turinio duomenys laikomi negaliojančiais, kai DMS naudotojas PO DMS priemonėmis pateikia prašymą pateiktus duomenis laikyti negaliojančiais.

28.   PO NORIS priemonėmis į DMS pateikti klaidingo turinio duomenys laikomi negaliojančiais, kai PO NORIS priemonėmis DMS naudotojui į DMS pateikia prašymą pateiktus duomenis laikyti negaliojančiais.

29.   DMS naudotojas duomenis DMS gali tvarkyti ne ilgiau nei iki 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo termino pabaigos, tai yra 2025 m. gruodžio 31 d. Po to DMS naudotojo prieiga prie duomenų yra blokuojama.

 

IV SKYRIUS

DMS PRANEŠIMAI IR INFORMAVIMO PRIEMONĖS

 

30.   Visi neblokuoti DMS naudotojai DMS naudotojo duomenyse nurodytu elektroninio pašto adresu informuojami apie DMS gautas naujienas, savo projektų pranešimus, įvykius ir priminimus.

31.   DMS naujienas, projekto pranešimus, įvykius ir priminimus DMS naudotojas gali peržiūrėti prisijungęs prie DMS. DMS naujienos atvaizduojamos pirminiame DMS lange, norint skaityti konkretaus savo projekto pranešimus, įvykius ir priminimus, DMS lange turi būti pasirenkamas konkretus savas projektas.

32.   DMS naudotojas DMS priemonėmis gali siųsti pranešimus PO. Pranešimai rengiami ir siunčiami tik iš konkretaus projekto po paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos pateikimo.

33.   DMS naudotojas, norėdamas atsakyti į PO NORIS priemonėmis į DMS pateiktą pranešimą, arba išsiųsti pranešimą PO, DMS priemonėmis parengia ir išsiunčia naują pranešimą. Naujas pranešimas DMS kuriamas konkrečioje savo projekto paraiškoje, projekto koncepcijoje, tiesioginio finansavimo paraiškoje, projekto įgyvendinimo sutartyje tokia tvarka: iš pateikto galimų pranešimų sąrašo pasirenkamas norimas pranešimo tipas, įvedamas pranešimo tekstas, pridedamos dokumentų kopijos ar elektroniniu parašu pasirašyti dokumentai (jei reikia).

34.   DMS naudotojas DMS priemonėmis gali sukurti ir išsiųsti tokio tipo pranešimus:

34.1. pranešimai, susiję su pateikta projekto koncepcija (pranešimų teikimo atvejai detalizuoti V skyriuje):

34.1.1.   prašymas atsiimti projekto koncepciją – teikiamas, kai pareiškėjas nori atsiimti pateiktą projekto koncepciją;

34.1.2.   pranešimas dėl projekto koncepcijos – skirtas bendro pobūdžio užklausimams dėl pateiktos projekto koncepcijos pateikti. Šiame pranešime negali būti teikiami projekto koncepciją tikslinantys duomenys. Pareiškėjas, norintis tikslinti pateiktą projekto koncepciją, šio tipo pranešime gali pateikti prašymą leisti jam patikslinti projekto koncepciją. Jei PO sutinka, kad projekto koncepcija būtų patikslinta, jos tikslinimas atliekamas V skyriaus skiltyje „Paraiškos, projekto koncepcijos, tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimas“ nustatyta tvarka;

34.2. pranešimai, susiję su tiesioginio finansavimo paraiška ir pagal Kvietimą pateikta paraiška (pranešimų teikimo atvejai detalizuoti V skyriuje):

34.2.1.   prašymas atsiimti paraišką – teikiamas, kai pareiškėjas nori atsiimti pateiktą paraišką ar tiesioginio finansavimo paraišką;

34.2.2.   pranešimas dėl paraiškos – skirtas bendro pobūdžio užklausimams dėl pateiktos paraiškos ar tiesioginio finansavimo paraiškos pateikti. Šiame pranešime negali būti teikiami paraišką ar tiesioginio finansavimo paraišką tikslinantys duomenys. Pareiškėjas, norintis patikslinti pateiktą paraišką ar tiesioginio finansavimo paraišką, šio tipo pranešime gali pateikti prašymą leisti jam patikslinti pateiktą paraišką ar tiesioginio finansavimo paraišką. Jei PO sutinka, kad paraiška ar tiesioginio finansavimo paraiška būtų patikslinta, jos tikslinimas atliekamas V skyriaus skiltyje „Paraiškos, projekto koncepcijos, tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimas“ nustatyta tvarka;

34.3. pranešimai projekto įgyvendinimo sutartyje (pranešimų teikimo atvejai detalizuoti VI skyriuje):

34.3.1.   prašymas nutraukti projekto įgyvendinimo sutartį – teikiamas, kai projekto vykdytojas nori nutraukti projekto įgyvendinimo sutartį;

34.3.2.   pranešimas dėl projekto įgyvendinimo sutarties – skirtas bendro pobūdžio užklausimams dėl projekto ar tiesioginio finansavimo projekto įgyvendinimo pateikti. Šio tipo pranešimai DMS naudotojo gali būti siunčiami viso projekto ar tiesioginio finansavimo projekto įgyvendinimo metu, kai DMS naudotojui kyla klausimų dėl projekto įgyvendinimo sutarties vykdymo.

35.   Kai pranešimas yra išsiųstas DMS priemonėmis, jo negalima pašalinti iš DMS.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKOS, PROJEKTO KONCEPCIJOS, TIESIOGINIO FINANSAVIMO PARAIŠKOS RENGIMAS, TEIKIMAS, ATSIĖMIMAS IR TIKSLINIMAS DMS

 

Paraiškos, projekto koncepcijos, tiesioginio finansavimo paraiškos rengimas, teikimas ir atsiėmimas

 

36.   Paraiškos, projekto koncepcijos ir tiesioginio finansavimo paraiškos formos bei jų pildymo instrukcijos yra tvirtinamos 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų valdymo ir kontrolės sistemos procesų sukūrimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 1K-109 „Dėl darbo grupės sudarymo“ (toliau – Procesų darbo grupė) ir skelbiamos Mechanizmų svetainėje adresu www.eeagrants.lt.

37.   Kai MAFT nurodyta tvarka skelbiamas konkretus Kvietimas teikti paraiškas ar projektų koncepcijas, kurio paraiškų ar projektų koncepcijų surinkimas organizuojamas per DMS, DMS naudotojas DMS priemonėmis rengia nustatytos formos paraišką ir (arba) projekto koncepciją bei prideda reikalaujamų dokumentų kopijas ar elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus. DMS naudotojui sukūrus paraišką ar projekto koncepciją, projekto etapas tampa „Ruošiamas“ (galimi projekto etapai aprašyti Taisyklių 2 priede) ir atvaizduojamas prie sukurtos paraiškos ar projekto koncepcijos DMS.

38.   Kai siūloma teikti tiesioginio finansavimo paraišką, PO DMS naudotojui perduoda rengti iš dalies užpildytą tiesioginio finansavimo paraiškos formą. PO perdavus tiesioginio finansavimo paraiškos rengimą, DMS naudotojas, turintis duomenų redagavimo teises, DMS priemonėmis ir PO nustatytais terminais rengia nustatytos formos paraišką pagal konkretų PO atsiųstą siūlymą teikti tiesioginio finansavimo paraišką bei prideda reikalaujamų dokumentų kopijas. PO perdavus DMS naudotojui kurti iš dalies užpildytą tiesioginio finansavimo paraiškos formą, projekto etapas tampa „Planuojamas“ ir atvaizduojamas prie tiesioginio finansavimo paraiškos DMS. Projekto etapas „Planuojamas“ išlieka DMS naudotojui rengiant tiesioginio finansavimo paraišką ir ją pateikus.

39.   Kai tiesioginio finansavimo projekto finansavimas yra nebeskiriamas ar dėl kitų priežasčių reikia atsiimti DMS naudotojui perduotą rengti tiesioginio finansavimo projekto paraiškos formą, PO NORIS priemonėmis atsiima siūlymą DMS naudotojui teikti tiesioginio finansavimo paraišką. DMS naudotojas tiesioginio finansavimo paraiškos toliau rengti ir pateikti nebegali. Projekto etapas tampa „Nutrauktas“ ir atvaizduojamas prie tiesioginio finansavimo paraiškos DMS. Apie atšauktą tiesioginio finansavimo projekto paraiškos kūrimą DMS naudotojas informuojamas NORIS pranešimu į DMS.

40.   Kai DMS naudotojas paraišką arba projekto koncepciją DMS priemonėmis sukuria per klaidą, ją gali anuliuoti. Anuliuota paraiška ar projekto koncepcija DMS nebeatvaizduojama.

41.   DMS naudotojo DMS priemonėmis parengta paraiška, projekto koncepcija ar tiesioginio finansavimo paraiška, prieš ją pateikiant, DMS priemonėmis yra patikrinama. DMS patikrina, ar paraiška, projekto koncepcija ar tiesioginio finansavimo paraiška užpildyta pagal reikalavimus, ar įkelti paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos priedai, ar nepasibaigęs Kvietime nustatytas terminas.

42.   Jei paraiška, projekto koncepcija ar tiesioginio finansavimo paraiška yra be DMS nustatytų klaidų, DMS naudotojas gali pateikti paraišką, projekto koncepciją ar tiesioginio finansavimo paraišką. Pateiktos paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos etapas tampa arba lieka „Planuojamas“ ir atvaizduojamas prie pateiktos paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos DMS.

43.   Kai paraiška, projekto koncepcija ar tiesioginio finansavimo paraiška DMS priemonėmis užpildyta neteisingai, DMS informuoja apie nustatytas klaidas, pateikdamas nustatytų klaidų sąrašą. DMS naudotojas, ištaisęs paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos klaidas, atlieka 41 ir 42 punktuose nurodytus veiksmus.

44.   DMS priemonėmis pateikta paraiška, projekto koncepcija ar tiesioginio finansavimo paraiška užregistruojama NORIS. DMS naudotojas nedelsiant informuojamas apie pateiktą ir užregistruotą paraišką, projekto koncepcija ar tiesioginio finansavimo paraišką. Paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos registracijos NORIS duomenys DMS atvaizduojami paraiškos ar projekto koncepcijos duomenyse.

45.   Norėdamas atsiimti pateiktą paraiška, projekto koncepciją ar tiesioginio finansavimo paraišką, DMS naudotojas DMS priemonėmis savo projekto paraiškoje, projekto koncepcijoje arba tiesioginio finansavimo paraiškoje sukuria ir išsiunčia pranešimą (projekto koncepcijoje pasirenkamas „Prašymas atsiimti projekto koncepciją“, paraiškoje ar tiesioginio finansavimo paraiškoje pasirenkamas „Prašymas atsiimti paraišką“). PO patvirtinus paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos atsiėmimą, projekto etapas tampa „Nutrauktas“.

46.   PO NORIS priemonėmis pradėjus paraiškos ar tiesioginio finansavimo paraiškos vertinimą, projekto etapas tampa „Vertinamas“ ir atvaizduojamas prie paraiškos ar tiesioginio finansavimo paraiškos DMS. PO NORIS priemonėmis pradėjus projekto koncepcijos vertinimą, projekto etapas nesikeičia ir lieka „Planuojamas“.

47.   Apie teigiamą arba neigiamą projekto koncepcijos, paraiškos ar tiesioginio finansavimo paraiškos vertinimo rezultatą DMS naudotojas informuojamas NORIS pranešimu DMS. Atmetus projekto koncepciją, paraišką ar tiesioginio finansavimo paraišką, projekto etapas tampa „Nutrauktas“ ir atvaizduojamas prie projekto koncepcijos, paraiškos ar tiesioginio finansavimo paraiškos DMS. Patvirtinus paraišką arba tiesioginio finansavimo paraišką, projekto etapas tampa „Rengiama sutartis“ ir atvaizduojamas prie paraiškos arba tiesioginio finansavimo paraiškos DMS. Patvirtinus projekto koncepciją, projekto etapas nesikeičia ir lieka „Planuojamas“.

 

Paraiškos, projekto koncepcijos, tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimas

 

48.   DMS naudotojas, norėdamas savo iniciatyva patikslinti pateiktą paraišką, projekto koncepciją ar tiesioginio finansavimo paraišką ar pateikti papildomus duomenis, jei tokią galimybę numato MAFT ir (ar) paskelbto Kvietimo sąlygos, DMS priemonėmis parengia ir išsiunčia panešimą, kuriuo paprašo PO inicijuoti paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimą. Prie prašymo PO inicijuoti paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimą, paraišką, projekto koncepciją ar tiesioginio finansavimo paraišką tikslinantys duomenys nėra pridedami. Tik PO DMS priemonėmis inicijavus DMS naudotojo pateiktos projekto koncepcijos, paraiškos ar tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimą, kaip numatyta 49 punkte, gali būti atliktas paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimas ir pateikiami jį pagrindžiantys duomenys.

49.   PO inicijavus DMS naudotojo pateiktos projekto koncepcijos, paraiškos ar tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimą, DMS naudotojui išsiunčiamas NORIS pranešimas į DMS, kuriame nurodomas projekto koncepcijos, paraiškos ar tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimo terminas ir kas turi būti patikslinta. NORIS priemonėmis yra sukuriama projekto koncepcijos, paraiškos ar tiesioginio finansavimo paraiškos duomenų kopija ir DMS naudotojas joje gali atlikti paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos duomenų tikslinimą ir (ar) pridėti prašomus dokumentus.

50.   DMS naudotojui nepateiktus projekto koncepcijos, paraiškos ar tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimo per PO nustatytą terminą ar PO nusprendus, kad nebetikslinga atlikti projekto koncepcijos, paraiškos ar tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimo, PO NORIS priemonėmis atšaukia DMS naudotojui perduotą projekto koncepcijos, paraiškos ar tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimą. Apie atšauktą projekto koncepcijos, paraiškos ar tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimą DMS naudotojas informuojamas NORIS pranešimu DMS. DMS naudotojas veiksmų su projekto koncepcijos, paraiškos ar tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimu atlikti nebegali.

51.   DMS naudotojas, patikslinęs jam perduotos tikslinti paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos duomenis, prieš pateikiant juos į NORIS, juos patikrina DMS priemonėmis. DMS patikrina, ar paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimo duomenys užpildyti pagal reikalavimus. Taip pat tikslinimo teikimo lange yra atvaizduojamas atliktų projekto koncepcijos, paraiškos ar tiesioginio finansavimo paraiškos duomenų pokytis.

52.   Jei paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimas yra be DMS nustatytų klaidų, DMS naudotojas gali pateikti tikslinimą.

53.   Kai paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimas DMS priemonėmis užpildytas neteisingai, DMS informuoja apie nustatytas klaidas, pateikdamas nustatytų klaidų sąrašą. DMS naudotojas, ištaisęs paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimo klaidas, atlieka 51 ir 52 punktuose nurodytus veiksmus.

54.   PO, įvertinęs DMS naudotojo pateiktus paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimo duomenis, gali:

54.1.   atmesti DMS naudotojo pateiktą paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimą. Apie paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos duomenų atmetimą DMS naudotojas informuojamas NORIS pranešimu DMS;

54.2.   Kvietimo sąlygose arba PO vidaus procedūrų numatytais atvejais (pavyzdžiui, kai pareiškėjas tikslina duomenis, kurių nebuvo prašomas tikslinti, arba iš kitų informacijos šaltinių žinoma, kad tam tikra informacija yra netiksli arba neteisinga) redaguoti DMS naudotojo pateiktus paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimo duomenis. Apie paredaguotus paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos duomenis DMS naudotojas informuojamas NORIS pranešimu DMS, tvirtinant DMS naudotojo pateiktą paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimą;

54.3.   patvirtinti arba po 54.2 punkte nustatyta tvarka atlikto patikslinimo patvirtinti DMS naudotojo pateiktos paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos tikslinimą. Tikslinimo metu pateikti projekto koncepcijos, paraiškos ar tiesioginio finansavimo paraiškos duomenys, tikslinimo patvirtinimo metu yra užrašomi ant pirminių projekto koncepcijos, paraiškos ar tiesioginio finansavimo paraiškos duomenų ir tampa aktualiais projekto koncepcijos, paraiškos ar tiesioginio finansavimo paraiškos duomenimis bei atvaizduojami DMS. Apie paraiškos, projekto koncepcijos ar tiesioginio finansavimo paraiškos duomenų patvirtinimą DMS naudotojas informuojamas NORIS pranešimu DMS.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTO ĮGYVENDINIMO SUTARTIES DERINIMAS, SUDARYMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS DMS

 

Projekto įgyvendinimo sutarties derinimas ir sudarymas

 

55.   Projekto įgyvendinimo sutartį sudaro bendrosios, specialiosios sąlygos bei priedai. Bendrąsias bei specialiąsias sąlygas tvirtina PO ir paskelbia viešai. Specialiųjų sąlygų priedo forma, kurioje pateikiami paraiškos duomenys, bei jos pildymo instrukcija yra tvirtinamos Procesų darbo grupės ir skelbiamos Mechanizmų svetainėje www.eeagrants.lt.

56.   Parengtą projekto įgyvendinimo sutarties projektą PO NORIS priemonėmis siunčia derinti DMS naudotojui (-ams) į DMS.

57.   DMS naudotojas, apie pateiktą derinti PO parengtą projekto įgyvendinimo sutarties projektą informuojamas NORIS pranešimu DMS. DMS naudotojas, gavęs projekto įgyvendinimo sutarties projektą, su juo susipažįsta ir per PO nurodytą terminą DMS pranešimu (projekto įgyvendinimo sutartyje pasirenkamas „Pranešimas dėl projekto įgyvendinimo sutarties“) informuoja PO, ar pritaria pateiktam projekto įgyvendinimo sutarties projektui ar turi pastabų.

58.   DMS naudotojas, norėdamas pratęsti projekto įgyvendinimo sutarties projekto derinimo terminą arba PO parengtam projekto įgyvendinimo sutarties projektui pateikti pastabas, DMS priemonėmis išsiunčia pranešimą (projekto įgyvendinimo sutartyje pasirenkamas „Pranešimas dėl projekto įgyvendinimo sutarties“), kuriame nurodo terminą, iki kurio prašo pratęsti projekto įgyvendinimo sutarties projekto derinimą, ir pratęsimo būtinumo argumentus. Prie pranešimo, esant poreikiui, gali būti pridedami kiti duomenys (dokumentai).

59.   DMS naudotojas, DMS priemonėmis gavęs PO elektroniniu parašu pasirašytą projekto įgyvendinimo sutartį, privalo per PO nustatytą terminą DMS priemonėmis (projekto įgyvendinimo sutartyje pasirenkamas „pranešimas dėl projekto įgyvendinimo sutarties“) pateikti įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens elektroniniu parašu pasirašytą projekto įgyvendinimo sutartį bei, jei reikia, pridėti kitus duomenis. Jei projekto įgyvendinimo sutartis pasirašoma kitu būdu (fiziniu parašu), jos pasirašymas ir teikimas organizuojamas už NORIS ribų.

60.   PO NORIS priemonėmis patvirtinus projekto įgyvendinimo sutarties sudarymą, projekto įgyvendinimo etapas tampa „Vykdomas“, nepatvirtinus – „Nutrauktas“ ir atvaizduojamas prie projekto DMS. Projekto įgyvendinimo sutartis PO NORIS priemonėmis gali būti nepatvirtinama, kai pareiškėjas per PO nustatytą terminą jos nepasirašo, administracinis paraiškos ar tiesioginio finansavimo paraiškos vertinimas buvo baigtas su išlyga ir nustatytos išlygos pareiškėjo nebuvo ištaisytos iki projekto įgyvendinimo sutarties sudarymo, bei kitais MAFT nustatytais atvejais.

61.   Apie pasirašytą ar nepasirašytą projekto įgyvendinimo sutartį DMS naudotojas informuojamas NORIS pranešimu DMS.

 

Projekto įgyvendinimo sutarties keitimas

 

62.   DMS naudotojas, kuriam DMS yra suteikta projekto redagavimo teisė, norėdamas atlikti pasirašytos projekto įgyvendinimo sutarties keitimą, DMS priemonėmis sukuria projekto įgyvendinimo sutarties keitimą bei, jei reikia, redaguoja DMS esančius projekto įgyvendinimo sutarties specialiųjų sąlygų priedo duomenis.

63.   Kai projekto įgyvendinimo sutarties keitimas yra pradėtas NORIS (pavyzdžiui, kai rengiamas vienašalis projekto įgyvendinimo sutarties keitimas PO iniciatyva MAFT nustatyta tvarka ir terminais), DMS sukurti projekto įgyvendinimo sutarties keitimo negalima. Esant poreikiui, DMS naudotojas dėl projekto įgyvendinimo sutarties keitimo gali kreiptis į PO, DMS priemonėmis (projekto įgyvendinimo sutartyje pasirenkamas „Pranešimas dėl projekto įgyvendinimo sutarties“) parengdamas ir išsiųsdamas pranešimą.

64.   Kai DMS naudotojas projekto įgyvendinimo sutarties keitimą DMS priemonėmis sukuria per klaidą, jį gali anuliuoti.

65.   DMS naudotojui inicijavus projekto įgyvendinimo sutarties keitimą ir, esant poreikiui, DMS priemonėmis pakeitus projekto įgyvendinimo sutarties specialiųjų sąlygų priedo duomenis, DMS priemonėmis patikrinama, ar užpildyti visi privalomi projekto įgyvendinimo sutarties specialiųjų sąlygų priedo keitimo duomenys. Jei yra užpildyti visi projekto įgyvendinimo sutarties keitimo specialiųjų sąlygų priedo duomenys, DMS naudotojas gali pateikti projekto įgyvendinimo sutarties keitimą 67 punte nustatyta tvarka.

66.   Jei keičiami projekto įgyvendinimo sutarties specialiųjų sąlygų priedo duomenys DMS užpildyti neteisingai, DMS informuoja apie nustatytas klaidas, pateikdamas nustatytų klaidų sąrašą. DMS naudotojas, ištaisęs projekto įgyvendinimo sutarties specialiųjų sąlygų priedo keitimo duomenų klaidas, atlieka 65 punkte nurodytus veiksmus.

67.   Kai DMS naudotojas parengtą projekto įgyvendinimo sutarties keitimą nusprendžia pateikti PO, DMS priemonėmis parengia ir išsiunčia pranešimą (projekto įgyvendinimo sutarties keitimo lange pasirenkama „Pateikti sutarties keitimą“), prie kurio prideda keitimą pagrindžiančius duomenis ir dokumentus. Jei buvo keičiami projekto įgyvendinimo sutarties specialiųjų sąlygų priedo duomenys, prie pranešimo automatiškai pridedamas projekto įgyvendinimo sutarties keitimo specialiųjų sąlygų priedo lyginamasis variantas.

68.   Jei PO kyla klausimų dėl atliekamo projekto įgyvendinimo sutarties keitimo, jis į projekto vykdytoją kreipiasi pateikdamas NORIS pranešimą DMS. Į pateiktus klausimus DMS naudotojas atsako DMS priemonėmis, sukurdamas pranešimą (projekto įgyvendinimo sutartyje pasirenkamas „Pranešimas dėl projekto įgyvendinimo sutarties“) ir pateikdamas prašomus dokumentus.

69.   PO, įvertinęs DMS naudotojo pateiktus projekto įgyvendinimo sutarties keitimo duomenis, gali:

69.1.   atmesti DMS naudotojo pateiktą projekto įgyvendinimo sutarties keitimą. Apie projekto įgyvendinimo sutarties keitimo atmetimą ir jo argumentus DMS naudotojas informuojamas NORIS pranešimu DMS.

69.2.   projekto įgyvendinimo sutartyje ar PO vidaus procedūrų numatytais atvejais (pavyzdžiui, kai projekto vykdytojas tikslina duomenis, kurių negalima tikslinti, arba iš kitų informacijos šaltinių žinoma, kad tam tikra informacija yra netiksli arba neteisinga) redaguoti DMS naudotojo pateiktus projekto įgyvendinimo sutarties keitimo duomenis. Apie paredaguotus projekto įgyvendinimo sutarties duomenis, DMS naudotojas informuojamas NORIS pranešimu DMS, iš dalies tvirtinant DMS naudotojo pateiktą projekto įgyvendinimo sutarties keitimą;

69.3.   patvirtinti DMS naudotojo pateiktą projekto įgyvendinimo sutarties keitimą arba patvirtinti 69.2 punkte numatyta tvarka paredaguotus projekto įgyvendinimo sutarties keitimo duomenis. Patvirtinimo metu projekto įgyvendinimo sutarties keitimo duomenys yra užrašomi ant pirminių projekto įgyvendinimo sutarties duomenų ir tampa aktualiais projekto įgyvendinimo sutarties duomenimis bei atvaizduojami DMS. Apie projekto įgyvendinimo sutarties keitimo patvirtinimą DMS naudotojas informuojamas NORIS pranešimu DMS.

70.   Jei dėl PO pritariamo ar iniciuojamo projekto įgyvendinimo sutarties keitimo reikia pakeisti projekto įgyvendinimo sutartį (parengti projekto įgyvendinimo sutarties keitimą ir jį pasirašyti), PO DMS priemonėmis inicijuoja projekto įgyvendinimo sutarties keitimo derinimą ir pasirašymą (taikoma, kai projekto įgyvendinimo sutartis yra pasirašoma elektroniniu parašu). Atliekami veiksmai, nustatyti 56-59 punktuose.

71.   PO gali priimti sprendimą ir NORIS priemonėmis atšaukti DMS naudotojo pradėtą, bet dar nepateiktą projekto įgyvendinimo sutarties keitimą, jei pats nori iniciuoti projekto įgyvendinimo sutarties keitimą ir mato, kad nėra tikslinga laukti, kol DMS naudotojas jį pateiks. Apie atšauktą projekto įgyvendinimo sutarties keitimą DMS naudotojas informuojamas NORIS pranešimu DMS. DMS naudotojas atlikti veiksmų su atšauktu projekto įgyvendinimo sutarties keitimu nebegali.

 

Projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimas

 

72.   Projekto įgyvendinimo sutartis gali būti nutrauktą PO arba projekto vykdytojo iniciatyva MAFT nustatyta tvarka ir terminais.

73.   Kai projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimą inicijuoja DMS naudotojas, DMS priemonėmis projekto įgyvendinimo sutartyje sukuria ir PO pateikia pranešimą (projekto įgyvendinimo sutartyje pasirenkamas „Prašymas nutraukti projekto įgyvendinimo sutartį“), kuriame pateikiami nutraukimo argumentai. Prie pranešimo, esant poreikiui, gali būti pridedami projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimą pagrindžiantys duomenys.

74.   PO, įvertinęs DMS naudotojo pateiktą prašymą nutraukti projekto įgyvendinimo sutartį, apie tolesnius veiksmus ar priimtą sprendimą DMS naudotoją informuoja NORIS pranešimu DMS. 

75.   Iškilus poreikiui, PO DMS priemonėmis gali paprašyti patikslinti ar paaiškinti DMS naudotojo pateiktą prašymą nutraukti projekto įgyvendinimo sutartį. DMS naudotojas per PO nustatytą terminą DMS priemonėmis (projekto įgyvendinimo sutartyje pasirenkamas „Prašymas nutraukti projekto įgyvendinimo sutartį“) parengia ir išsiunčia pranešimą, kuriame pateikia prašomą informaciją.

76.   PO priėmus sprendimą atmesti DMS naudotojo pateiktą prašymą nutraukti projekto įgyvendinimo sutartį, DMS naudotojui NORIS priemonėmis į DMS išsiunčiamas pranešimas, kuriame pateikiami DMS naudotojo prašymo nutraukti projekto įgyvendinimo sutartį atmetimo argumentai.

77.   PO DMS naudotojo prašymu, ar priėmus vienašalį sprendimą nutraukti projekto įgyvendinimo sutartį ir NORIS priemonėmis patvirtinus projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimą, projekto etapas tampa „Nutrauktas“ ir atvaizduojamas prie projekto DMS. DMS naudotojas apie nutrauktą projekto įgyvendinimo sutartį informuojamas NORIS pranešimu DMS. Jei projekto įgyvendinimo sutartis nutraukiama vienašališku PO sprendimu, pranešime taip pat pateikiami projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimo argumentai.

78.   Kai MAFT nustatytomis aplinkybėmis projekto įgyvendinimo sutartis negali būti nutraukta vienašališku PO sprendimu, PO projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimą gali inicijuoti DMS naudotojui NORIS priemonėmis į DMS išsiųsdamas pranešimą, kuriame paprašo pateikti argumentus dėl projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimo netikslingumo ir:

78.1.    jei DMS naudotojas per PO pranešime nustatytą terminą nepateikia atsakymo PO pranešime nurodytu būdu ar pateikti atsakymai nepakeičia PO sprendimo nutraukti projekto įgyvendinimo sutartį, atliekami veiksmai, nustatyti 77 punkte;

78.2.    jei DMS naudotojas per PO pranešime nustatytą terminą pateikia atsakymą PO pranešime nurodytu būdu ir PO pakeičia sprendimą dėl projekto įgyvendinimo sutarties nutraukimo (projekto įgyvendinimo sutartis nėra nutraukiama), apie priimtą sprendimą DMS naudotojas informuojamas NORIS pranešimu DMS.

 

VII SKYRIUS

DMS NAUDOTOJŲ ADMINISTRAVIMAS

 

79.   Kai skelbiamas kvietimas teikti projektų koncepcijas ar paraiškas, pareiškėjo įgaliotas fizinis asmuo, prisijungęs prie DMS ir pradėjęs vesti projekto koncepcijos ar paraiškos duomenis, susikuria pirmąjį DMS naudotoją projekto koncepcijoje ar paraiškoje.

80.   Kai pareiškėjui siūloma įgyvendinti tiesioginio finansavimo projektą, pirmąjį DMS naudotoją prie tiesioginio finansavimo projekto priskiria PO, tiesioginio finansavimo projekto pareiškėjo įgaliotam fiziniams asmeniui išsiųsdamas kvietimą jungtis prie DMS elektroniniu paštu. Apie tiesioginio finansavimo projekto pareiškėjo įgaliotą fizinį asmenį, kuriam turi būti sukurtas DMS naudotojas, pareiškėjas raštu informuoja PO.

81.   Kiekvienas DMS naudotojas, turintis projekto duomenų redagavimo teises, turi teisę registruoti ir administruoti kitus to projekto DMS naudotojus.

82.   DMS naudotojas, registruodamas projekte naujų DMS naudotojų duomenis arba PO suvesdamas tiesioginio finansavimo projekto DMS naudotojo duomenis, DMS naudotojo registracijos formoje suveda DMS naudotojo vardą, pavardę, gimimo datą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį bei pažymi, ar naujai užregistruotam DMS naudotojui yra suteikiamos projekto duomenų redagavimo ir (arba) projekto duomenų peržiūros teisės. DMS naudotojo registracijos formoje kaip priedai gali būti pridedami su naujo DMS naudotojo registravimu susijusių dokumentų kopijos.

83.   Naujai užregistruoto DMS naudotojo duomenis, nurodytus 82 punkte, galima redaguoti iki pirmo naujo DMS naudotojo prisijungimo prie DMS. Po pirmo DMS naudotojo prisijungimo galima redaguoti tik tuos duomenis, kurie nenaudojami prisijungimui atlikti, tai yra DMS naudotojo elektroninio pašto adresą bei telefono numerį.

84.   Naujai užregistruotas DMS naudotojas apie galimybę jungtis prie DMS informuojamas elektroniniu laišku, automatiškai išsiunčiamu DMS.

85.   Kiekvienas DMS naudotojas, turintis projekto duomenų redagavimo teises, turi teisę blokuoti ar aktyvuoti ir visus to projekto DMS naudotojus, išskyrus save patį, taip uždrausdamas ar suteikdamas teises peržiūrėti projekto duomenis. Projekte turi būti bent vienas DMS naudotojas, turintis projekto duomenų redagavimo teisę.

86.   Jeigu neužtikrinamas tinkamas DMS veikimas arba, esant kitoms objektyvioms aplinkybėms, kai DMS naudotojas negali administruoti kitų projekto DMS naudotojų, DMS naudotojas, dėl 82, 83, 85 punktuose nurodytų veiksmų atlikimo gali kreiptis į PO paskirtą atsakingą darbuotoją (projektų vadovą) elektroniniu paštu, nurodytu projekto koncepcijos, paraiškos, tiesioginio finansavimo paraiškos ar projekto įgyvendinimo sutarties duomenyse. Jei konkretus PO darbuotojas (projektų vadovas) konkrečiai projekto koncepcijai, paraiškai ar tiesioginio finansavimo paraiškai nėra priskirtas, turi būti kreipiamasi elektroniniu paštu noris.prieziura@cpva.lt.

87.   DMS naudotojas, elektroniniu paštu kreipdamasis į PO paskirtą atsakingą darbuotoją (projektų vadovą) arba noris.prieziura@cpva.lt, privalo pateikti prašymą, kuriame nurodo DMS naudotojo vardą, pavardę, gimimo datą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir priežastis bei veiksmus (užregistruoti naują DMS naudotoją, redaguoti DMS naudotojo duomenis, blokuoti ar aktyvuoti DMS naudotoją), kuriuos nori atlikti su DMS naudotojo duomenimis.

88.   PO paskirtas atsakingas darbuotojas (projektų vadovas), įvertinęs DMS naudotojo pateiktą prašymą, turi teisę paprašyti DMS naudotojo pateikti papildomus duomenis ir (arba) argumentuotai atsisakyti įvykdyti prašymą.

 

VIII SKYRIUS

TECHNINIŲ IR KITŲ SAUGOS PRIEMONIŲ APRAŠYMAS

 

89.   DMS naudotojai prie DMS jungiasi naudodami Elektroninės valdžios vartų portalo https://epaslaugos.lt/ teikiamą asmens autentiškumo patvirtinimo paslaugą.

90.   DMS naudotojui 15 minučių neatliekant jokių veiksmų, DMS naudotojo paskyra automatiškai atjungiama ir naudotis DMS galima tik pakartojus naudotojo tapatybės nustatymo ir autentiškumo patvirtinimo veiksmus.

91.   DMS naudotojų veiksmai yra fiksuojami duomenų bazėje atsekamumo užtikrinimui.

92.   DMS naudotojų prieigai prie DMS naudojamas šifruotas duomenų perdavimo protokolas.

93.   DMS naudotojui galimai atlikus neteisėtus ar pavojingus veiksmus DMS, prieiga prie duomenų NORIS duomenų tvarkytojo ir valdytojo jam gali būti blokuojama be perspėjimo.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

94.   DMS naudotojus DMS naudojimo bei projekto įgyvendinimo sutarties administravimo klausimais konsultuoja bei moko PO.

95.   Aktuali DMS naudojimo informacija skelbiama http://www.eeagrants.lt/Aktualu_NORIS_naudotojams puslapyje.

96.   DMS naudotojai, pažeidę Taisyklių nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

_______________________________

 

2014–2021 m. Europos ekonominės

erdvės ir Norvegijos finansinių

mechanizmų administravimo ir procesų

automatizavimo informacinės sistemos

duomenų mainų svetainės naudojimo

taisyklių 1 priedas

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO DMS TAISYKLĖS

 

1.     Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, MAFT, NORIS nuostatais ir NORIS saugos nuostatais.

2.     DMS naudotojo, kaip duomenų subjekto, teisių įgyvendinimo tvarka nustatyta CPVA direktoriaus 2018 m. gegužės 23 d. įsakyme Nr. 2018/8-112 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Centrinėje projektų valdymo agentūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3.     Asmens duomenų tvarkymo tikslas, pagrindas, tvarkomi asmens duomenys, asmens duomenų valdytojas, asmens duomenų tvarkytojai ir jų atliekamos funkcijos, turimos teisės ir pareigos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, taip pat asmens duomenų teikimo ir naudojimo, netikslių asmens duomenų taisymo tvarka nustatyta NORIS nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimo Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

4.     DMS naudotojas, pastebėjęs asmens duomenų saugumo pažeidimą ir (arba) kitą incidentą, norėdamas susipažinti su NORIS tvarkomais savo asmens duomenimis ar apriboti jų tvarkymą, apie tai nedelsdamas privalo pranešti noris.prieziura@cpva.lt ir (arba) NORIS duomenų tvarkytojo ir valdytojo asmens duomenų apsaugos pareigūnui elektroniniu pašto adresu asmensduomenys@cpva.lt.

5.     DMS naudotojai, kurių asmens duomenų tvarkymo teisės buvo pažeistos, turi teisę kreiptis į priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

_________________________

 

2014–2021 m. Europos ekonominės

erdvės ir Norvegijos finansinių

mechanizmų administravimo ir procesų

automatizavimo informacinės sistemos

duomenų mainų svetainės naudojimo

taisyklių 2 priedas

 

 

GALIMI PROJEKTO ETAPAI DMS

 

1.     Projekto etapas “Ruošiamas”: projektas tampa ruošiamas, kai DMS priemonėmis pradedama ruošti projekto koncepcija arba paraiška (kai paraiška yra teikiama vieno etapo konkursui);

2.     Projekto etapas “Planuojamas”: projektas tampa planuojamas, kai DMS priemonėmis parengta projekto koncepcija yra pateikiama. Šis projekto etapas išlieka projekto koncepcijos vertinimo metu, projekto koncepciją patvirtinus, DMS naudotojui rengiant paraišką ir paraišką pateikus (kai paraiška yra teikiama dviejų etapų konkursui) iki paraiška pradedama vertinti.

Taip pat projektas tampa planuojamas, PO perdavus DMS naudotojui kurti iš dalies užpildytą tiesioginio finansavimo paraiškos formą. Šis projekto etapas išlieka DMS naudotojui rengiant tiesioginio finansavimo paraišką ir tiesioginio finansavimo paraišką pateikus iki tiesioginio finansavimo paraiška pradedama vertinti.

3.     Projekto etapas “Vertinamas”: projektas tampa vertinamas, kai paraiška ar tiesioginio finansavimo paraiška pradedama vertinti NORIS priemonėmis ir išlieka iki paraiška ar tiesioginio finansavimo paraiška NORIS priemonėmis yra patvirtinama;

4.     Projekto etapas “Rengiama sutartis”: projekto įgyvendinimo sutartis tampa rengiama, kai PO NORIS priemonėmis patvirtina paraišką ar tiesioginio finansavimo paraišką. Šis projekto etapas išlieka projekto įgyvendinimo sutarties rengimo metu iki NORIS priemonėmis yra patvirtinama, kad projekto įgyvendinimo sutartis yra pasirašyta;

5.     Projekto etapas “Vykdomas”: projektas tampa vykdomas, kai PO NORIS priemonėmis patvirtina, kad projekto įgyvendinimo sutartis yra „Pasirašyta“;

6.     Projekto etapas “Baigtas”: projektas tampa baigtas, kai projekto įgyvendinimo sutartis NORIS įgauna būseną „Įgyvendinta“. Tai baigtinis projekto etapas;

7.     Projekto etapas „Nutrauktas“: projektas tampa nutrauktas, kai atmetama/atsiimama projekto koncepcija, paraiška ar tiesioginio finansavimo paraiška, kai nutraukiama projekto įgyvendinimo sutartis, kai projekto įgyvendinimo sutartis įgauna būseną „Nepasirašyta“. Tai baigtinis projekto etapas;

8.     Projekto etapas „Anuliuotas“: projekto etapas tampa anuliuotas, kai anuliuojama projekto koncepcija, paraiška arba projekto įgyvendinimo sutartis. Tai baigtinis projekto etapas.

_________________________