LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. BIRŽELIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-1504 „DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ESANT LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBTAI VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. rugsėjo 25 d. Nr. V-2127

Vilnius

 

P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr.  V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Papildau 2.11 papunkčiu:

2.11. Į slaugos ir palaikomojo gydymo ligonines ar globos įstaigas iš aktyviojo gydymo ligoninių pacientai perkeliami tik gavus neigiamą viruso SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) atsakymą.“

2. Pakeičiu 4.3.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

4.3.3. slaugytojas gali pratęsti gydymą receptiniais vaistiniais preparatais ne ilgiau kaip 2 mėnesiams, jei pacientas gydytojo paskirtą to paties bendrinio pavadinimo, farmacinės formos ir stiprumo receptinį vaistinį preparatą vartojo paskutinius 3 mėnesius ar ilgiau ir į vaistinio preparato sudėtį neįeina narkotinės ir (ar) psichotropinės medžiagos bei jis nėra vardinis vaistinis preparatas. Prieš išrašydamas receptą šiam vaistiniam preparatui slaugytojas turi įsitikinti, kad paciento sveikatos būklė yra stabili (pacientas nesiskundžia dėl vaistinių preparatų vartojimo pablogėjusia sveikatos būkle, naujais simptomais ar kt.).  Slaugytojas gali skirti MPP ar pratęsti anksčiau paskirtų MPP skyrimą išrašydamas receptą ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui;“.

3. Pakeičiu 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.2. siekiant užtikrinti nepertraukiamą vaikų profilaktinį skiepijimą pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, informacija apie profilaktinius skiepijimus  ASPĮ vaikų tėvams (atstovams pagal įstatymą) pateikiama ir suderinamas šios paslaugos teikimo laikas iš anksto. Prioritetas teikiamas nekontaktiniam informavimo ir paslaugos teikimo laiko suderinimo būdui, naudojant elektroninių ryšių priemones (pvz., elektroninį paštą ar telefoną);“.

4. Papildau 7.4 papunkčiu:

7.4. skiepus gali paskirti ir (ar) atlikti gydytojai, slaugytojai ir akušeriai, kuriems tokią teisę suteikia jų kompetenciją reglamentuojantys teisės aktai. Jei vaikas skiepijamas pagal individualų skiepijimų kalendorių, imunoprofilaktiką skiria gydytojas. Imunoprofilaktiką skiriantys slaugytojai ir akušeriai privalo būti baigę ne trumpesnę kaip 20 valandų skiepijimo pagrindų kvalifikacijos tobulinimo programą.

5. Pakeičiu 2.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.8. COVID-19 ASPĮ ir ne COVID-19 ASPĮ vadovai privalo užtikrinti, kad pacientai būtų lankomi tvarkos aprašo 3 priede nustatyta tvarka;“.

 

6. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:

9. ASPĮ vadovas privalo užtikrinti, kad:

9.1. ASPĮ būtų priimami studentai praktiniam (klinikiniam) mokymui (toliau – praktika) pagal trišalę praktinio mokymo sutartį, aukštajai mokyklai iš anksto suderinus su ASPĮ studentų skaičių ir jų atvykimo laiką, laikantis šių reikalavimų:

9.1.1. ASPĮ praktikai priimtus studentus turi supažindinti su rekomendacijomis dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės, bei šių rekomendacijų laikymosi kontrolės, įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis;

9.1.2. praktiką atliekančiam studentui turi būti leidžiama dirbti komandoje, teikiančioje asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);

9.1.3. studentams, atliekantiems praktiką ASPĮ, turi būti taikomi tie patys darbų saugos reikalavimai kaip ir ASPĮ personalui, dirbančiam atitinkamoje darbo vietoje;

9.1.4. studento praktikos metu ASPĮ turi aprūpinti jį asmens apsaugos priemonėmis, būtinomis dirbant atitinkamoje darbo vietoje;

9.1.5. jeigu studentui, atliekančiam praktiką ASPĮ, pasireiškia karščiavimas ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis turi būti nedelsiant atskiriamas nuo kito personalo ir pacientų, o dėl tolesnių veiksmų konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808;

9.1.6. ASPĮ turi sustabdyti studento praktiką, jeigu jis turi izoliuotis dėl kontakto su COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu arba studentui susirgus COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ASPĮ paskirtas praktikos vadovas apie tokį faktą nedelsdamas turi informuoti aukštąją mokyklą, siuntusią studentą atlikti praktikos;

9.1.7. per visą praktikos laikotarpį studentas negali būti rotuojamas tarp ASPĮ padalinių, su studentu turi dirbti tas pats praktikos vadovas, praktika turi būti atliekama pasirinktoje praktikos vietoje konkrečioje ASPĮ;

9.1.8. studentui, ASPĮ atliekančiam praktiką, tyrimai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) turi būti atliekami kaip ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams teisės aktų nustatyta tvarka.

9.2. ASPĮ pacientų atžvilgiu būtų laikomasi Infekcijų kontrolės reikalavimų. Pacientai ir jų lankytojai būdami ASPĮ privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.“

7. Pripažįstu netekusiu galios 1 priedo 8.2 papunktį.

8. Pakeičiu 2 priedą:

8.1. Pakeičiu 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5. Tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijų teikimo planavimas ASPĮ stabdomas ir pradedamos teikti nuotolinės paslaugos, kai šalies sergamumas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nurodomas kiekvieną  penktadienį tvirtinamajame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendime dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo, per pastarąsias 14 kalendorinių viršija 50 atvejų 100 000 gyventojų visoje Lietuvoje ir 100 atvejų 100 000 gyventojų konkrečioje savivaldybėje.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis specialistas, nuotolinės konsultacijos metu įvertina tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos poreikį. Nustačius tiesioginio kontakto su pacientų poreikį, specialistas paskiria konsultaciją asmens sveikatos priežiūros įstaigoje.“

8.2. Papildau 6 punktu:

6. 5 punkte nurodyti ribojimai netaikomi:

6.1. teikiant odontologines paslaugas;

6.2. vykdant nėščiųjų priežiūrą;

6.3. vykdant vaikų skiepijimą pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą;

6.4. atliekant profilaktinius sveikatos patikrinimus pirmą kartą įsidarbinantiems asmenims.“

8.3. Papildau 7 punktu:

7. Savivaldybių pavaldumo ASPĮ 5 ir 6 punktuose nurodytų paslaugų teikimas gali būti ribojamas savivaldybių administracijos direktoriaus sprendimu.“

9. Papildau 3 priedu (pridedama).

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                   Aurelijus Veryga

 

 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų

teikimo esant Lietuvos Respublikos

teritorijoje paskelbtai valstybės lygio

ekstremaliajai situacijai organizavimo

tvarkos aprašo

3 priedas

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS STACIONARINIUOSE SKYRIUOSE TIRIAMŲ IR GYDOMŲ PACIENTŲ LANKYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos stacionariniuose skyriuose tiriamų ir gydomų  pacientų lankymo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) taikomas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ) nepriklausomai nuo jų pavaldumo ir (ar) nuosavybės formos, ASPĮ pacientams, juos lankantiems ir (ar) lydintiems asmenims ir nustato tiriamų ir gydomų pacientų lankymo ir siuntinių jiems perdavimo reikalavimus esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai.

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžtys:

2.1. LankytojaiASPĮ tiriamus, gydomus, slaugomus pacientus lankantys asmenys.

2.2. Lydintieji asmenys – ASPĮ  tiriamus, gydomus, slaugomus pacientus ar atvykusias gimdyti nėščiąsias lydintys asmenys.

2.3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose teisės aktuose, nustatančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

 

II SKYRIUS

ASPĮ PAREIGOS

 

3. ASPĮ vadovai atsako už tinkamą pacientų lankymo proceso organizavimą.

4. ASPĮ vadovas privalo užtikrinti, kad ASPĮ pacientų atžvilgiu būtų laikomasi Infekcijų kontrolės reikalavimų.

5. Visais atvejais pacientai gali būti lankomi tik turint skyriaus vadovo leidimą. Skyriaus vadovui nesant, leidimą gali suteikti budintis gydytojas.

6. Leidimas lankyti pacientą suteikiamas vykdant lankytojų registravimą.

7. ASPĮ paskirtas darbuotojas organizuoja pacientų lankymo procesą. Kiekvienam lankytojui turi būti pamatuota kūno temperatūra. Jei ji lygi ar viršija 37,3 ℃, lankytojai neįleidžiami.

 

III SKYRIUS

LANKYTOJŲ  PAREIGOS

 

8. Pacientą lankyti gali tik asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus:

8.1. neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir kuriems netaikoma izoliacija;

8.2. prieš patekdamas į skyrių ir išeidamas iš jo lankytojas turi dezinfekuoti rankas.

9. Lankytojai ir jų lankomi pacientai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei.

 

IV SKYRIUS

LANKYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

10. ASPĮ pacientų lankymas organizuojamas ASPĮ vadovo nustatytu laiku atsižvelgiant į pacientų grupę:

10.1. pacientai, kuriems diagnozuota COVID-19 liga, ir pacientai, kuriems pasireiškė COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikiniai simptomai (bent vienas iš šių: kūno temperatūra lygi ar viršija 37,3 ℃, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės ar skonio praradimas ar susilpnėjimas (toliau – COVID-19 ligai būdingi simptomai) arba sąlytį su patvirtintu COVID-19 ligos atveju turėję pacientai;

10.2  pacientai, kuriems nėra pasireiškę COVID-19 ligai būdingi simptomai.

11. Pacientų lankymas pagal grupes organizuojamas:

11.1. pacientai, nurodyti 10.1 papunktyje negali būti lankomi, išskyrus ASPĮ vadovo nustatyta tvarka ir leidimu Tvarkos aprašo 12.1 papunktyje nurodytais atvejais;

11.2. pacientai, nurodyti 10. papunktyje, gali būti lankomi ne dažniau kaip 3 kartus per savaitę.

12. Pacientą lankyti vienu metu gali tik vienas asmuo, išskyrus atvejus, kai ASPĮ vadovo ar  skyriaus vadovo (jų nedarbo metu – budinčio gydytojo) leidimu, atsižvelgiant į skyriaus specifiką ir į paciento sveikatos būklę, lankomi šie pacientai:

12.1. terminalinės sveikatos būklės pacientai;

12.2. pacientai iki 14 metų amžiaus;

12.3. pacientai, kuriems nustatytas neįgalumas;

12.4. kiti pacientai, vadovo / gydytojo nustatytais atvejais.

13. ASPĮ vadovas, atsižvelgdamas į konkretaus skyriaus specifiką ir į palatų skaičių, nustato maksimalų lankytojų skaičių lankymo valandomis.

14. Pacientai lankomi laikantis šių reikalavimų:

14.1. lankytojai gali lankyti pacientus tik ASPĮ vadovo nustatytomis lankymo valandomis;

14.2. lankymo trukmė – iki 15 min., daugiavietėje palatoje vienu metu gali būti ne daugiau nei vienas lankytojas, išskyrus Tvarkos aprašo 12 punkte numatytais atvejais;

14.3. palatoje esant lankytojui, visi joje esantys pacientai turi dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), jei įmanoma pagal paciento sveikatos būklę. Jei daugiavietėje palatoje yra pacientų, kurie patys užsidėti nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės negali, ją uždeda palatos slaugytoja.

15. ASPĮ paskirtas darbuotojas yra atsakingas už savalaikį lankytojų registravimą.

16. ASPĮ paskirtas darbuotojas, vykdantis lankytojų registravimą, lankytojų asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:

16.1. tvarko šiuos asmens duomenis:

16.1.1. vardas, pavardė;

16.1.2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas);

16.1.3. nuolatinės gyvenamosios vietos informacija: gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis;

16.2. renka 16.1 papunktyje nurodytus duomenis tiesiogiai iš duomenų subjekto;

16.3. tvarko 16.1 papunktyje nurodytus duomenis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;

16.4. saugo 21 dieną nuo paciento lankymo dienos, po to iš karto sunaikina;

16.5. neatlygintinai teikia Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (toliau – NVSC) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;

16.6. pateikia NVSC ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą.

17. ASPĮ darbuotojui, vykdančiam lankytojų registravimą, draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyta šios Tvarkos 16.3 papunktyje.

 

 

V SKYRIUS

LANKYTOJŲ TEISĖS

 

18. Lankytojas turi teisę gauti informaciją apie leidimo lankyti pacientą suteikimo tvarką ir lankymo sąlygas telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

19. Reikalavimus lydinčiajam asmeniui ir lydėjimo tvarką nustato stacionarinės ASPĮ vadovas ar jo įgaliotas darbuotojas.

20. Siuntinių pacientams priėmimo – perdavimo tvarką nustato ASPĮ vadovas.

21. Nesutikdamas su ASPĮ vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu dėl leidimo lankyti pacientą, lankytojas jei, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytais terminais turi teisę pateikti skundą ASPĮ vadovui ar ASPĮ steigėjui.

_____________________