LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2017 m. gegužės 30 d. Nr. D1-457

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Aplinkosaugos sąlygas plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis patvirtinimo“:

1. Papildau 2.41 papunkčiu ir jį išdėstau taip:

2.41. Navigacijos sezonas – laikotarpis nuo ledo ištirpimo vandens telkinyje iki ledo dangos susidarymo. Jeigu nesusidaro pastovi ledo danga, navigacijos sezonas trunka nuo balandžio 1 d. iki gruodžio 1 d.“.

2. Papildau 41 punktu ir jį išdėstau taip:

41. Burinėmis jachtomis, turinčiomis vidaus degimo variklius, leidžiama plaukioti su išjungtais varikliais vandens telkiniuose, kuriuose nedraudžiamas plaukiojimas nesavaeigėmis plaukiojimo priemonėmis. Tokiu atveju vidaus degimo varikliai gali būti naudojami tik kaip pagalbinė priemonė švartuojantis ir (arba) kilus pavojui burinės jachtos, įgulos ir (arba) trečiųjų asmenų saugumui.“.

3. Papildau priedą 21 punktu ir jį išdėstau taip:

„21.

Kupiškio r.

Rokiškio r.

Kupiškio tvenkinys

822,4

41050100

Teisės aktų nustatyta tvarka pripažintų nacionalinių sporto (šakos) federacijų organizuojamų ir vykdomų sporto pratybų, sporto renginių arba sporto renginių, kurių organizavimą ir įgyvendinimą šios federacijos koordinuoja, metu leidžiama plaukioti savaeigėmis plaukiojimo priemonėmis neribojant bendro variklių galingumo nuo birželio 21 d. iki navigacijos sezono pabaigos.

Nacionalinės sporto (šakos) federacijos apie šių renginių, pratybų datą, laiką ir vietą turi raštu informuoti Aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentą, Kupiškio rajono savivaldybės administraciją ir (ar) Rokiškio rajono savivaldybės administraciją.“

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                               Kęstutis Navickas