LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2014 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. 3D-440 „DĖL ŪKIO SUBJEKTŲ, SIEKIANČIŲ PASINAUDOTI PARAMA PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, EKONOMINIO GYVYBINGUMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2015 m. balandžio 1 d. Nr. 3D- 244

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymu Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“, ir 3 punktą išdėstau taip:

3. Grynasis pelningumas:

3.1.      Ūkio subjektams išskyrus prašantiems paramos pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“  grynasis pelningumas skaičiuojamas pagal formulę:

 

 proc.                                                         (1)

 

čia:    GP – grynasis pelnas eurais;

PP – pardavimo pajamos eurais;

DP – dotacijos, susijusios su pajamomis, eurais.

 

3.2.      Ūkio subjektams, prašantiems paramos pagal Programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama smulkiesiems ūkiams“, grynasis pelningumas apskaičiuojamas supaprastintos arba dvejybinės buhalterinės apskaitos dokumentų duomenimis pagal formulę:

 

, proc.                                                             (1.1)

 

čia:  PP – pardavimo pajamos eurais;

–  piniginės išlaidos, susijusios su vykdoma žemės ūkio veikla.“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                    Virginija Baltraitienė